Ellenzék, 1941. május (62. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-01 / 99. szám

o:ío,:AgoyCHz i:ő:;yviAka rYf i-y^n Dfîn i Szerkesztiség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Mussolini-ó! 4. Telefon: 11-09. nyomda: ígyeJem-ulca 8. szám. Telefon sz.: 29—23 OLOPiTOTIA: BÍRT Hl MIKLÓS Kiadótulafdonos: PALLAS R. T. Kolozsvár. Előfizetési árak: havonta 2.73. negyedévre 8, félévre 16, egész évre 32 pengő. LXII. ÉVFOLYAM, 99. SZÁM. CSÜTÖRTÖK KOLOZSVÁR, 1941 MÁJUS 1. Uj űfakon I ta: báró Aizél Ede Nagy örömmel üdvözöljük a régi, de most már megujhodott szellemű Ellen­zéknek minden téren meginduló kor­szerű fejlődését, igy a sportnak a hat hatósabb felkarolását és támogatását is. Magasabb szempontból nézve a sport is, m’nt minden más nevelő cél­zatú munka és foglalkozás nem tekint­hető öncélnak, hanem csak eszköz egy egyedeiben és összességében magasabb rendű mai társadalom kialakitására. Az ó-görögök nevelési módszerét az tette utolérhetetlenné, hogy belátták, hogy csak a léleknek, a szellemnek é© a test­nek az összhangzatos fejlesztése által érhető el keflő eredmény. Korunkban sajnos nagyon eltávolodtunk ettől az egyedül helyes úttól és minduntalan ta pasztalhatjuk, hogy egy ed cinken és egész nemzetünkön hogyan bosszulja ez meg magát, örömmel üdvözöljük te hát az igaz ut keresésének ezt az erő feszítését. Mindinkább láthatjuk napjainkban a magánéletben és az állam vezetésében egyaránt, hogy hogy mond csődöt az a tudás, melyet nem támaszt alá kellő elrő, akarat és gyors elhatározóképes ség. Ezen népeket elpusztító hiányok nak a jelentkezése nem véletlen, hanem törvényszerüségi. Eşyik legfőbb szülő okuk a mai nevelés' rendszerben kere­sendő, amely a legutóbbi időkig majd­nem kizárólag adathalmozásra kénysze- rítette a tanulót anélkül, hogy 'télő és küzdőképességét fejlesztette volna. Téved az az timber, aki azt hiszi, hogy értékes tudásra tehet szert azál­tal, hogy csak az agyát fejleszti és ugyanakkor elhanyagolja jellemét és testét. Az ilyen ember t'pusa lesz az olyan gyakran látható tudósnak, aki csak adatokat tárol magában anélkül, hogy le tudná vonni és végrehajtani annak gyakorlati következtetéseit. Az az ember viszont, aki párhuzamosan sporttal és jellemneve!ésse] is foglalko zik, eseteg kisebb tudása dacára is job­ban fog érvényesülni az életben, mert tudni fogia nemcsak azt, hogy nTt le hetne csinálni, hanem tervszerű neve lésénél fogva a legnehezebb esetekben is majdnem öntudatlanul, mintegy ki fejlesztett hatodik érzéke lévén, ki fogja választani a legjobb megoldást. Tudjuk, hogy a foglalkozás rányomja bélyegét mindenkire, igy a sekrestyés­nek más a lelkülete, mint a mészáros nak vagy a katonának, mint a szobatu­dósnak. Ezért tehát a sportok közül elsősor­ban azokat kel'l űznünk a lehetőség szerint, amelyek leginkább fejlesztik a küzdőképességet, gyors elhatározást és felelősségérzetet. A tömegsportok kö­zül csak néhányat kívánok megemlí­teni: a vívás, az ökölvívás, a jiu-jíízu, kerékpár, motorkerékpár éis gépkocsi vezetés, vitorlázó repülés és céllövé­szet. M'nd alkalmasak a fent emliteíí tulajdonságok fejlesztésére. Minden sportküzdelemben résztvett egyén tudja, hogy a mai erős verse­nyekben nagy eredményeket csak hosz szas és nehéz önnevelés által lehet el­érni, mely munka kihat az illető egész egyéniségére. Vegyünk csak egy egy­szerű példát a mindennapi éietböl. Egy miniszter egy rossz rendeletet hoz, amelyet egy két támadás után vissza- sziv, vagy módosít. Kellemetlen ese­mény, de nem tragikus. Egy gépkocsi- vehető azonban, ha csak miliméterek- kei, vagy másodpercnek egy töredéké­vel élsz ám it ja magát, soha helyre nem hozható kárt okozhat. Egy ember, aki állandóan tudatában él annak, hogy embereknek az éüetie fö­lött dönt a legkisebb mozdulata, öntu­datlanul talán, de átváltoz:k, kifejlődik benne a felelősségtudat. így a cél lövő sportnál is a legkisebb ügyetlen moz­dulat, vagy a helyzetinek helytelen megítélése embereket veszélyeztet. Az a tudat is nevelöleg hat, hogy el veszít­hetjük hazánkat egy háború eisetén, ha hiányos k'képzésüník <riévén nem le sziink elég jó katonák, de béke idején is elveszíthetjük azt, ha nem leszünk az életnek minden terén éppen olyan céltudatosak, mint amikor fegyverrel a kézben célozunk. Egy népnek a magasabbrendiisógét az mutatja meg, ha össze tud fogni e közös cél érdekében és nem forgácsolja széjjel magát. Ezzel szemben nálunk az egyesületeknek és pártoknak tízezrei osztanak széjjel bennünket. Ideje már tehát, hogy a kicsi guer'llaharcok he lyett, melyek ugyan sok babért terem hetitek az egyesek számára, mind na gyobb egységgé alakuljunk át, mely ha az egyénnek nem is, de a közösségnek annál nagyobb eredményt és dicsősé get hoz. Ezért közöljük olyan nagy örömmel az Országos Magyar Lövész Szövetség Erdélyi Kerületének meg­alakítását, amelynek feladata az egész Romániától visszaszerzett részen min­den 15 éven felüli férfinak és nőnek, késő öreg korig, a lövősportban való kiképzése. Ennek a sportnak nevelő és nemzetvédelmi értékét és a kezdő meg­nyilatkozásokat tekintve, bátran ki­mondhatjuk, hgoy Erdélynek és a többi visszacsatolt, illetve csatolandó részek­nek legszámosabb taggal rendelkező sportiníiézménye lesz és ezáltal nem­csak lehetősége, hanem hivatása is kell hogy legyen tagjainak egységes, nemzeti nevelése. M'nden mostani to­vábbi ismertetés helyett a tagsági könyvek hátlapján látható felírást kö­zöljük. A lövészet célja: Jó lövök kiképzése! A katona' ere* nyék fejlesztése. Bajtársi szellem ki­alakítása egy mindenkiért, m'ndenki egyért a teljes igazság alapján, a hét­köznapi élet minden vonalán. Erős nemzeti nevelésen át öntudatos, haza­fias katonákból álló fegyelmezett kato­naállam, ezáltal pedig az uj boldog Nagy-Magyarország. A íávolhclell háború Kirobbanásával számolnak Ncwforkban Teljes erővel Sotyik a küzdelem a Földközi-tengerért — Újabb pusztító légitámadás érte az angliai kikötőket Egyre javul a török-német viszony NEWYORK, május 1. (K. H.) A szerdai késő esti lapokban feltűnő és bő tudósításokat közölnek távolkeleti és singaporei tudósítóik tollából. Ezekből a jelentésekből az tűnik ki, hogy a Singapore elleni támadás közvetlen küszöbön áll. Ezekkel a hírekkel kapcsolatban a lapok Manillában élő amerikai újságírók táviratait közlih, amelyek szerint a Fülöp-szigeteken keresztül az amerikai bomba- vetőit feltűnő nagyszámban szállnuk az utóbbi napokban Singapore felé. Északk’nából visszavonták az amerikai helyőrségeket SANGHAI, május 1. (K. H.) A csü­törtökre virradó éjjel anghaii politikai körökben az a hir vált ismeretessé, hogy o legrövidebb időn belül az Északkin a te­rületén állomásozó összes amerikai hely­őrségeket teljes egészükben visszavonják. TOKIÓ, május 1. (DNB.) A japán ha­jóhad sajtóosztályának hivatalos jelente- í se szerint japán tengerészeti erők a kinai vizeken április 28-án sikeres partraszál­lást végeztek Moisu mellett Chinhaitól hét kilométernyire délnyugatra, Tienjank- san szigetén, Siputól délre. (MTI.) Törökország egyre határozottabban forda! a tengely felé ISZTAMBUL, május 1. (K. H.) A görögországi hadjárat befejezése Török­országban nagy hatást keltett. Inonii köztár­sasági elnök, aki jelenleg Sztnirnában tartóz­kodik,. Trácidba utazik. A török sajtó kezd enyhe kritikát gyakorolni az angol taktika felett. Felteszi a kérdést, hogyan törhette át 60.000 német a földközitengeri brit bloká­dot, hogy partraszálljón Libiábon. A sajtó hangjának megváltozásával kapcsotalban az a vélemény merült lek illetőleg e sorokból a török kormánynak azt a szándékát olvas­sák ki, hogy megkezdte előkészíteni a török közvéleményt a török külpolitikában, ugyláf szik, küszöbön álló változásra. Zürichbe arról érkezett jelentés, hogy most már Anglia is számit Törökország magatar­tásának változásával. Törökországból érkező híreknek nagy figyelmet szentelnek, mivel a török magatartás igen fontos hatással lesz a háború fejleményeire. Az angoloknak a fá­radozásai, hogy tisztán lássák Törökország magatartását, nem jártak teljes sikerrel. A török kormány terveit meglehetős homály fedi. Angliában különösen az tiint fel, hogy német hajók hadianyagot szállítottak az Egei- tengerre a Fekete-tengeren át anélkül, hogy a török kormány még C3ak meg is kísérelte volna a szállítmány tartalmáról meggyőződ­ni. Lehetségesnek tartják Angliában, hogy a németek az olasz kézben levő Dodekaoezosz szigeteken át támadást kísérelnek Szíria felé, még pedig elsősorban repülőgépen szállított csapatokkal. „A görögországi hadjárat lezártnak tekinthető i & BERLIN, május 1. (MTI.) Arra a kérdésre, vájjon a görögországi hadjá­rat most már lezártnak tekinthető e, berlini szakértő' körökben szerdán este azt a választ adták, hogy önként értetődően ez az eset áll fenn abban a piI lanatban, amikor az egész görög terület megszállása megtörtént. Ezzel kap­csolatban hangsúlyozták még, hogy a görögországi hadjárat azonban csak egy része a földközitenger' harcnak*• Churchill és EOen szintén be­számolnak a vereségül AMSZTERDAM, május 1. (DNB.i A lon­doni rádió közlése szerint Churchill és Edén szerdán nyilatkozott az angol alsóházban a görögországi angol expedíciói hadseregről. Churchill többek között kijelentette, hogy mintegy 60.000 főnyi brit katonaság szállt partra Görögországban, köztük egy ujzélandi és eg)' ausztráliai hadosztály. Eddig mintegy 45.000 főnyi katonaságot távolítottak el Gö­rögországból. A brit légierő e kiürítési mű­veletnek, sajnos csak csekély részét fedez­hette. A legnagyobb dicsérettel kell szóta­nunk a brit csapatok görögországi tevékeny­ségéről — mondotta Churchill. Brit részről a veszteség mintegy 3000 halott és sebesült volt. Churchill kijelentette azután, hogy a pillanatnyi helyzetben még nem adhat teljes beszámolót. Az eltávolitott csapatok száma, még emelkedhet. Magától értetődik — fűzte hozzá — hogy a brit hadsereg nehéz felsze­relését nem vihette el, Németország számára azonban e felszerelés csak csekély értékű, mert a német hadsereg nem szenved hiányt felszerelési cikkekben. Eden külügyminiszter kijelentette, hogy a görögök számára lehetetlenné vált a harc folytatása Sválc és a tengely BERN, május 1. (DNB.) Több svájci lapban, nyilván illetékes körökből szár­mazó közlemény jelent meg, amely a töb­bi között igy szól: Az olasz sajtó fokozott mértékben bí­rálja a svájci lapok magatartását. Svájci kormányzati körökben teljes mértékben figyelemre méltatják ezeket a jelensége­ket. Rücker. Svájc római követe és Fröh­licher, Svájc berlini követe ezidőszerint Bernben tartózkodik és megbeszélést folytat a politikai osztályok főnökeivel. Svájcnak életérdeke fűződik ahhoz -— mondja a közlemény — hogy fenntartsa jó kapcsolatait a két szomszéd-állammal. 1 (MTI.) * A

Next

/
Oldalképek
Tartalom