Keleti Ujság, 1930. február (13. évfolyam, 24-47. szám)

1930-02-13 / 34. szám

6 XIII. err. u. szám. i Magyar tisztviselők postája őzt. Urrty Gézáné volt postamester Nagybánya. Román állami általános nyugdíjtörvény 1929. augusz­tus 20-iki végrehajtási utasítása megadja a módot, hogy mindenki, akinek a múltban szerzett jogcíme van nyugdijkérését előterjeszthesse. A kérést a „Pre­şedinte al Comisiului de Aditie a Casei Generale de Pensiuni Bucureşti“ címére kell benyújtani. Mellé­kelni kell a keresztlevelet, állampolgársági bizonyít­ványt, a városi elöljáróságtól ’bizonyitványt, hogy idegen állampolgárságra nem optált és jelenleg nincs állami vagy városi állásban, továbbá eskübízonyit- ványt és szolgálati bizonyitványt. Az ön esetében a szolgálati bizonyítványban külön kidomborítandó, hogy az esküt 1920-ban letette és 1922-ig mint ro­mán királyi postamester teljesített szolgálatot, ami­kor minden végkielégítés vagy nyugdíj nélkül bo­csátották el, jóllehet a nagyváradi postaigazgatóság pénztárához, illetve a postamesterek és kiadók nyug- dijegyesületéhez 26 éven át a nyügdijjárulékct befi­zette. A nyugdíj kérésnek beküldéséhez a hivatalos nt a jelenlegi- lakóhelyé szerinti illetékes megyéi pénzügyigazgatóság. Szentgyörgyi Miklós, volt törvényszéki portărel Nagykároly. JNyugdijlíérését az illetékes megyei pénzügyígazgatőság utján 1930. február 20-ig minden körülmények között küldje be, a bukaresti nyugdij- bizottsághoz, amelynek cime az első pontban ponto­san fel van tüntetve. Amennyiben még valami ok­mányra szükség lesz, ügy a szerzett tapasztalat sze­rint a nyugdijbizottság illetékes referensei annak pótlására hivatalból amúgy is felfogják hívni. Griszhaber Antal Nagykároly. A folyamatban levő nyugdíjazásoknál a háborús szolgálati időből csak az minősíttetik hadi évnek és számit duplán, amit a tisztviselő a fronton vagy mozgósított állapotban töl­tött. A már benyújtott kérése, minthogy minden egyes kérelmezőnek külön dösarja van, értesüléseink szerint legkésőbb márciusban elintézésre kerül, az el­intézést legfeljebb az késleltetheti, ha a kéréséhez csatolt okmányok nem teljesek. Ebben az esetben a pótlásra a rendörprefektura utján feltétlen fel fog­ják hivni. Osváth Ferenc tanár Szatmár. Közvetlenül szer­zett értesülésünk szerint a különböző kerületi uyug- dijbizottságoknál levő kérések hivatalból az országos nyugdijpénztár igazgatóságához tétettek át és ott egyéni doszárokban minden egyes kérelmezőre néz­ve külön-külöh kezelik. Esek után, ha kérésüket a kerületi bizottságok ténylegesen átvették, úgy a ha­táridőből nem eshetnek ki. Ebből sérelem nem szár- mazhatik. Ha utólagosan más jogcímük Is merült fel és ez alapon kérnének nyugdijreviziőt, úgy azt 1930 február 20-ig feltétlen be kell nyujtaniok a központi nyugdijpénztár igazgatóságához. Arról is szereztünk közvetlen tapasztalatot, hogy a központi nyugdij­pénztár a hiányzó okmányok becsatolását hivatalos utoh pótlólag kéri, ami nem veszélyezteti a nyugdíj­jogosultságot, csak késlelteti a nyugdíj folyósítását. Miklós Géza vármegyei tisztviselő Dicsöszent- márton. Nyugdijkérésónek bukaresti iktató száma: 7172—1930. január 28. Láng Vendel Szatmár. Isyug- dijkérésének bukaresti iktatószáma: 7173—1930. jan. 28. Fajk István Kolozsvár. Nyugdljkérésének buka­resti iktatószáma: 7171—1930. jan. 28. Tóth József Segesvár.' Nyugdijkéréséhez ugyanazok a bizonyítvá­nyok szükségesek, amint azt az 1. pontban ismertet­tük. Czenczer József Gyulafehérvár. Okmányait 4922—1930. szám alatt a kolozsvári pénzügyigazgató- ságnál benyújtottuk. Béres János Aisókosály. 4920— 1930. Veress János Beszterce, 4824—1930. Vincze Imre Melegföldvár 4926—1930. Mtihá Pavel 4928—1930. szám alatt ugyancsak a kolozsvári pénzügyigazgatóságnál benyújtottuk. Százados Márkod. Levelére csak azt válaszolhat­juk, hogy az összes szolgálatáról szóló okmányainak a becsatolása mellett nyugdijreviziőt kérjen. Igazoini kell, hogy mettől meddig és milyen rangban szolgált. Utoljára mennyi volt a fizetése. Levelében jelzett jó­tékonycélra szánt adományát már előre is köszönjük. Janovszkl Imre, Nagybánya. Levelében említett rokona jelenleg Csehszlovákiában teljesít szolgálatot, tehát Róthár.iában a nyugdíjjogosultságát elveszítette. A lakáshasználati jog miatt, amit Ausztriában él­vez, Romániában nyugdijat nem kaphat. Csak ab­ban az esetben, hogyha Romániában lakik és román állampolgár. Lengyel Béla, Nagybánya. Már sokan megkap­ták a nyugdijukat, de eddig egyetlen tisztviselő sem akadt, hogy a nevüket és a részükre megállapított nyugdijat közöljük. Ez különben sém volna célrave­zető, mert olyan sokféle szempont esik mérlegelés alá a nyugdíjazásnál, hogy egyes esetek felsorolásával a kívánt célt nem érnők el. BÚTORT 16 iRÍnSságbégi, isi ©aárit klvSIéibesíiiMtáíiyos Ssétói? & Héti SoierţşySl»«^»âltâi'gii-Mşjl'âaâa I vásárolhat. — Hitelképes egyéne kites | kedvező fizetési teltételek. — tfli'jj- I rcUEkáa üonaoráfí nagy választékban I MeMxnm^b CTINS“ ői$zefídsoníiíhatíar» FööiypOió szír lauf In* Pethő Benedek, Túrja, Háromszékmegye. Min­denesetre előbb nyugdijaztassa magát. A szükséges okmányokat szerezze be, az esküt tegye le és ha már a nyugdíjazás megtörténik, akkor a magyar nyug­díjtörvény alapján ki lehet egyezni. Erre ugyan még példa nem volt. De úgy vagyunk informálva, hogy a kiegyezés sem lehetetlen. Szemányi Lajos, Marosvásárhely. Ml sem mond­hatunk mást, mint azt, hogy Romániában nyugdíj­jogosultsága nincs. Mint rokkant csak Magyarorszá­gon részesülhet nyugdíjban. Barna György, Válaszút. Sajnos, levelére ml is csak azt válaszolhatjuk, hogy Romániában nyugdíj­jogosultsága nineş, mert mint katonái alkalmazott nyugdijjárülékot nein fizetett. Török Gábor, Szatmár. Hozzánk beküldött két kérését a mai napon ilietékes helyre juttattuk. Tomsa György, Dés. Levelére most másodszor is csak azt a választ adhatjuk, hogy mindaddig, amig a városi adóhivatalnál szolgálatot teljesít,' nyugdíja­zását nem kérheti. Ha majd nyugdíjba akar menni, akkor a levelében említett adatokat okmányokkal igazolja és reménye lehet rá, hogy a nyugdíjazásnál az előző szolgálatot is beszámítják. Máthé László, Nagyenyed. A szükséges okmá­nyokkal igazolja dijnoki szolgálati Idejét. Már volt eset rá, hogy a nyugdijjárulék utólagos befizetése mellett a napidijas szolgálatot tényléges állami szol­gálatba betudták. Ezen az alapon kérje a revíziót. A Keleti Újság szerkesztőségéhez küldött összes nyugdijkéréseket részben a bukaresti nyugdijbizott- sághoz, részben pedig a kolozsvári pénzügyigazgató­tághoz benyújtottuk. A hozzánk küldött levelekre csak szerkesztői üzenetben válaszolunk. Apécskai legény viszontagságai Pécskétól Szegedig és az aradi ség fogházáig £ (Arad, február 11. Saját tud.) Sokat szenve­dett és a meghurcoltatásoktól valósággal agyongyö­tört fiatal parasztlegény lépett ki az aradi ügyész­ségi fogház kapáján. Az alig busz esztendős Comsa Pavel arcán mély barázdákat szántottak az elmúlt három év viszontagságai és valósággal megörege­dett ez a gyérmekember. Pedig az volt egyetlen bű­ne, hogy véletlenül eltévedt a határ mentén és egy­szer csak arra eszmélt rá, hogy Magyarországon van. ... és ezért a bűnért mi minden járt nekif Ve­rések, ütlegelések, meghurcoltatások, tömlöc és még ki tudná megmondani, hogy mennyi szenvedés. — Úgy történt kérem szépen — mondotta Comsa Pável, aki fiatal korára már a súlyos ta­pasztalatok öreg embere lett — hogy egy szép na­pon gazdám Péeskáróí lóháton elküldött az egyik nem messze fekvő tanyára. Ilogy hamarabb célhoz érjek, letértem az útról és nekivágtam a mezőnek. Közben azonban célt tévesztettem és egyszerre csak azon vettem észre megám, hogy á magyaror­szági Csanádpalotán vagyok. — Mondanom sem kell, hogy nagyon megijed­te! 1, amikor toicglattáhi a kákástöllas magyar csend­őröket. Ezután alapos bőbeszédűséggel elmondotta, hogy a csendőrök őrizetbe vették és az első vonat­tal Szegedre vitték a hadbirósághoz. Ott a katonai ügyész azonnal kihallgatta és amikor meggyőződtek tévedéseiről,, ismét átadták a csendőrségnek. Kivit­ték a határig és lovastól együtt útnak engedték. Az égést éljárás (8 óráig tartott. Alig érkezett azonban haza, â csendőréig azonnal letartóztatta. Gazdája ugyanis mtkór látta, hogy eltűnt legénye, akinek egyébként hat hold földje van a pécskai ha­tárban, feljelentette lólopás miatt. Miután nem je­lentkezett, Comsa ellen kiadták az országos kőrS­zó'levclet. A csendőrségen súlyosan bántalmazták, úgyhogy három hétig feküdt utánna súlyos betegen. De semmi sem tart örökké. Comsa Pável fel­gyógyult és csak az ütlegeléseknek emléke élt ben­ne. Csendes, jóravaló, becsületes legény volt, aki nagyon restelte azt, ami vele történt és felejteni el­ment a Ecgátba. Kitűnő állást talált és becsületes munkával kereste meg kenyerét. Az uj környezet­ben nagyon szerették és megbecsülték. Egy szép napon váratlan meglepetés érte. Csend­őrök jöttek utána és magukkal vitték. Lólopás miatt letartóztatták az annakidején kiadott körözés alapján. Hosszú az ut — különösen tolöncuton — a Regátból idáig és hetekig tartott, amig Aradra ke­rült, ahol az ügyészség fogházában helyezték el a toioneut viszontagságaitól meggyötört fiatal román legényt. A börtönből ügyvédje szabadította ki. ... és most ott az ügyészség fogházának ka­pujában könnyes szemmel panaszkodott.: — Tessék elhinni, igazán csak az fáj nekem, hogy itthon vértek. II Üf H 13 Cl ÉT 2 kötet, vász#n- Mi%rlilUI% kötésben 326 Lei. Iigpagsisdl, Evár

Next

/
Oldalképek
Tartalom