Ellenzék, 1939. augusztus (60. évfolyam, 173-199. szám)

1939-08-01 / 173. szám

ARA3-&U H 3 Sg í»iO i Mi ívl * y/ Szerkesztőség és krídóhivats.1: Cluj, Oi«b Moţilor 4. Telefon: ii—09. Nyomda: Sír. I, G; Duct No. 8 Fiókkittdóhivataí R n y v 0 s z ?1 y: P. Unirii 9 Telefon íi-99 ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgatót DR. GROIS LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: PALLAS R.v X« Törvényszéki lajstromozási szára: 39. (Oo*. 8Ifi/ 1938. Trb, Cluj.) Eiőrizeréai ám: havonta So. negyedévre 240, félévre 480 egész évre -gŞo kf. LX ÉVFOLYAM, 173. SZÁM. KEDD CLUJ, 193 9 AUGUSZTUS 1. Anglia és Franc erélyes intézkedéseket hoztak a terrorcselekmények ellen Hitler és Ribbentrop tanácskozásai élénken iogtalkoztatják a len­gyel sajtót -» Ujübb kedvező hírek & moszkvai tárgyalásokról ) Csáky magyar külügymlraisztep nagy beszédet mon­dott Magyarország külpolitikájáról A hét vége minden nevezetesebb j mozzanat nélkül telt el. A múlt hét j folyamán napirenden álló, vagy napi= j ,rendre került események foglalkoz- I tatták a közvéleményt. Meg kell álla- J piíani, hogy az Unió és Japán keres- ! kedelmi szerződésének felbontása sok- i kai nagyobb hullámokat vetett, mint ! az első órákban képzeltük. A világ- j sajtó mind részletesebben foglalkozik j vele és Roosevelt e határozott lépésé- j nek tekinti, hogy Anglia Tokióban I 'most már erélyesebb hangot sürget ■ Japánnal szemben, amelyben a világ- j 'háborús katonai párt és a csak Kína \ ellen folyó háború minisztériumi párt- í ja most újabb nagy mérkőzést fog vív­ni egymással, mert nyilvánvaló, hogy Roosevelt a szenátusnak a semlegesség kérdésében kifejtett ellenzését most már legyőzi és Távolkeleten Japán el­len egy hármas csoportosítást fog lét­rehozni. Nagyon könnyen megtörtén­hetik, hogy ma, hétfőn, a megfenek­lett tokiói tárgyalásokban válság elő­jelei fognak mutatkozni. Ugyancsak r. Rooseveít-féle lépés bizonyos mértékű hatását látják a moszkvai tárgyalások immár gyorsuló és biztató fejleményei­ben. A világsajtónak az a véleménye, hogy Chamberlain ma, hétfőn, de min­denesetre a hét első napjaiban, részle­tesen nyilatkozni fog a moszkvai tár­gyalások eredményességéről és a kato­nai tanácskozások megkezdéséről. A Moszkva felé derűsen pillantó és a bé- kehitü nyugati közvélemény felfogása szerint, mindaz, ami most Washing” Ionban, Tokióban és Moszkvában tör­ténik, erősen lehangolja Németorszá­got és Hitler váratlan visszaérkezése a Wagner-játékokról Berlinbe, össze­függésben állna ez eseményekkel. Va­lószínű, hogy Hitler visszatérése elő­zetes terv szerint történt, hiszen a kül­politika jelen állása már a Bayreuthba utazáskor pontosan megállapítható volt. Intézkedések a terrorcselekmények ellen Anglia és most már Franciaország is, erőteljesen védekezik a terrorizmus veszedelmessé vált erőfeszítéseivel szemben. Az angol sziget megtisztítá­sa az ir terroristáktól, erős mértékben folyik. Egyre nagyobb tömegben szál­lítják haza a gyanús elemeket és tar­toztatják le a vádol hatókat. A merény­letektől távolabb álló ir közönség is nagyszámban menekül Angliából és Skóciából. Az angol sajtó arra törek­szik, hogy bebizonyítsa a német kéz közreműködését az ir terrorcselekmé­nyekben. A ma reggel megjelent párisi lapok közük az uj államvédelmi tör­vényt, amely halált szab azokra, akik hajók, repülőgépek s a nemzetvédelmi célokból szükséges más eszközök meg­rongálását, vagy megsemmisítését akarják. Az utóbbi időben ismétlődött hajótüzeket, robbanásokat s a fran­cia—német barátság bizottságai mö­gött meghúzódó elemek tevékenységét takarják megakadályozni. Egy rende­lettörvény meg fogja hosszabbítani a francia törvényhozás mandátumát 1942 május 31=ig és a rádióhálózatot egysé­ges állami vezetés alá helyezik. Kü­lönben a szombaton tartott francia ál" famtanácsan, amelyen ezeket az intéz­kedéseket véglegesítették, Bonnet kül­ügyminiszter kedvező jelentést adott elő a moszkvai tárgyalásokról, jelezve, hogy a katonai megbeszélések meg fognak kezdődni, viszont a törökorszá­gi katonai tárgyalások kedvező véget értek. BIZAKODÓ A NÉMET SAJTÓ A 'német sajtó hétfő reggeli számtanban folytatódnak a világháború kitöréséről szóló cikkek, amelyeket most propagan­da céljaira használnak fel. A ,,Völkischer Beobachter“ szerint, bár a német nép igen nehéz kort élt keresztül, de bebizo­nyította mindazoknak, akik azt hitték, az augusztus 2án kitört világháború elhá rithatatlan német összeomlás kezdetét je­lenti. hogy a német nép számára uj, bol­dog korszak kezdődött vele- Ez a bor­szak nagyon hamarosan és tökéletesen megfogja változtam a világháború tétesE tetfe állapotokat. Az Allgemeine Zeitung szerint, a 25 évvel ezelőtt kezdődő mü, a Versaillesi béke megsemmisült és ennek ufo'só maradványait Németország a leg' közelebbi napokban fogja eltakarítani. A hazugság és rágalom, miként 1914-ben, most is tömeges szószólóra akad, viszont velük szemben a német nép kitart az „egy nép, egy vezér“ eszméje mellett. CSÁKY MAGYAR KÜLÜGYMI­NISZTER BESZÉDE i Csáky magyar külügyminiszter a sop­roni nyári egyetem megnyitásán, ahol nagyszámú külföldi hallgató is megje­lent, nagy külügyi beszédet mondott és ebben hangsúly őzt a: Magyarország ha marad a tengelyhatalmakkal való politiká­hoz, mert egyetlen magyar érdek sem áh1 ellentétben a tengelyhatalmak érdekeivel. Követve az egyenes és határozott irtat, Magyarország senkit se ámít és barátai törekvéseivel nyÜtan azonosítja magák. ! Ha barátaink a r támadják belliiről, vagy kívülről, akkor megvalósítjuk erőteljes el- I határozásunkat. A jó és igaz barátot nehéz időben hihet felismerni és értékelni és most se vonultak vissza kölcsönösen a válságos pillanatokban, az úgynevezett óvatosság és nemtörődömség mögé, hanem úgy erköl­csileg, mint anyagilag hozzájárultak a kö­zös érdekek által követelt helyzet létesíté­séhez, vagy megvédéséhez. Reméljük, hogy az utóbbi időben kifejezett , kölcsönök őszinteség mindannyiunkat bizakodással tölthet el, mert mi jobban értékeljük a nemzetek szolidaritását, mint bárki más és bármi mást. Az önvédelemre készen vagyunk bármilyen kockázat esetén is. A magyar békés, nemzet, ka békében hagy­ják, de ez <niejmr jelent lemondást a legki­sebb jogokról se- Csak halálraítélt népek kőinek kompromisszumokat. Szerény nem­zet is vagyunk és senkitől se kérünk töb­bet, mint amennyi nekünk jár. A magyar külügyminiszter igy fejezte be a Rador ál­tal közöl-t beszédét: boldog lennék, ha a szomszédainkkal megbízható légkört ala­kíthatnánk, amelyben a bizalmatlanság nem nyerne teret, még akkar sem, ka az egyik vagy másik részről felelőtlen dolgok 1 és fölösleges szavak nyilvánulnak. Miller és fílhhentrop tanácsko­zásának lengyel VARSÓ, juhus 31- (Rador.) A Gazel a Polska berlini tudósitója Hitler vezér cs kancellárnak BeyreuíhböL való váratlan Berlinbe érkezésével foglalkozik. Hitler B e rinn ben R rí) b entrap k ii 1 ü gy mi niszLerrc 1 találkozott, aki Salzburgból érkezett. A Gazeta Polska többek között a;z aláb­biakat iria erről a találkozásról. Hitler és Ribbenirop megbeszélései két napig tar­tottak és a legutóbbi nemzetközi esemé­nyekre vonatkoztak. Berlini diplomáciai körökben azt állítják, hogy Hitlert meg­lepte a Tlencsmre vonatkozó angol-japán egyezmény, úgyszintén meglepetést keltett számára a Japán—Egyesült-Államok kö­zötti kereskedelmi szerződés felbontása.. Hitler megállapíthatta, hogy a japán , kormány háború esetén hátrányos helyzetbe kerülne és a tengely semmi­féle reális támogatásra nem számíthat ilyen csellón Japán részéről. Ami zz angol-szovjet tárgyalásokat illeti, az illetékes német körök úgy vélik, hogy a ' francia angol katonai missziónak Moszkvába való küldése komoly enged ménv a szovjet részéről. íme, ezek a kö­rök ezért várják azt, hogy a* angol-fran­cia szovjet tárgyalások eredményhez fog­nak vezetni, mert jól tudják, hogy a né­met-szovjet tárgyalások nem hozlak ko­moly eredményt. Megállapíthatták azt is - írja a lengyel lap —. hogy a politikai láthatár nem kedvező a tengely, de kü­lönösképpen Németország számára. A né­met sajtó újabban tájékozatlanságot rau tat a Icngyeknémet kapcsolatokra vonat­kozólag és ez a sajtó, amely annakide­jén közö'-te Förster danzigi szenátusi el­nök nyilatkozatát, amelyet, mint a német birodalom végleges magatartásának állí­tott be, ma már nem foglalkozik ezzeJ az üggyel. A német sajtókampány, amely a német kisebbségnek lengyelországi üldöz­tetéséről adott hírt, szintén vesztett ere­jéből. Németország számot vetett a hely­zettel és igyekszik a kényes ügyiből meg­felelő méltósággal visszavonulni. [APÁN ÉS AZ UJ KERESKEDEL­MI HELYZET NEW YORK, julius 31. (Rador.) A ,,Newyork Times“ hosszú cikkekben fog­lalkozik az Egyesült-Államok és Japán kö­zött fennállott kereskedelmi szerződés fel­bontásának kérdésével. Ami Hitlert és Mussolinit Illeti — írja a lap —, Cordell Hull jegyzéke érthetően hozza tudomására Berlinnek és Rómának azt a tényt, amely a semJegességi kérdés vitájának újabb állá­sát foglaltja magában, A Newyork Times hangsúlyozza, hogy az amerikai kormány hangja az Egyesült-Államok közvéleménye egységes magatartásának 2 kifejezője. PÁRIS, julius 31. (Radar.) Az amerikai —japán kereskedelmi szerződés felbontá­sát élénken kommentálja a párisi sajtó. A „Journal“ úgy véli, hogy Japán a számára szükséges nyersanyagok beszerzésének cél­jából kereskedelmi szerződésr kell kössön Németországgal Fatális módon, azonban Japán késnyszerirve van, hogy hasonló ér­telmű szerződés megkötését szorgalmazza az Egyesült-Államokkal is, a legmesszebb' m-enő engedményeket biztosítva Amerika távolk'elefi érdekelnek. A „Journal“ kül­politikai szerkesztője, Sainitl Brice, kijelen­ti, hogy a kereskedelmi szerződés felbontá­sa súlyos intelem Japán részére. A cikkiró megállapítja, hogy ebben az értelemben az amerikai kormány is -hasonló iuitézkdésekne. határozta el magár. Ez mindenesetre meg­lepő, meri' a legutóbbi szélsőkdeti inciden­sekkel kapcsolatban az Egyesült-Államok: óvakodott szolidaritást vállalni a többi nagyhatalmakkal. Elvitathatatlan tény — írja Saint Brice —, hogy a szerződés felbontása különösem előnyös alkalmat nyújt az amerikaiaknak, aíkik kétszer any* nyit adtak el a japánoknak, mint a meny­nyit tőlük vásároltak. Most, hogy — a je­lek szerint — hajlandóknak mutatkoznak 'ilyen előnyök visszautasítására, valószínű* leg azt remélik, hogy »egy politikai sikert összhangban lehet hozni iegy kitűnő ke­reskedelmi ügylettel. A -politikai siker abr ban nyilvánulna meg, hogy Roosevelt elnök felhasználva ezt az alkalmat a közvéle­mény hangulaténak elnyerésére, a sem/le- gcsségi törvény revíziójának sikertelensé­ge után, egy jó ügyletet kössön az Egye­sült-Államok Javára és mpeik érdekében a szerződés felbontásával való fenyegetőzés ürügye alatt Japánt egy vele szembeni ész­szerű politikára kényszerítse. MADRID, julius 31, (Radar.) Mint is­meretes, a spanyol kormány erélyeshan- gu jegyzéket intézett a francia kormány­hoz a polgárháború idején Franciaor­szágba menekített spanyol arany azon­nali vissz asz ál látása céljából. Madridból ara érkező táv-iratok szerint, szombaton este megérkezett Franciaországból Q: el­ső apan yszá Fit mául y,

Next

/
Oldalképek
Tartalom