Ellenzék, 1938. március (59. évfolyam, 48-74. szám)

1938-03-01 / 48. szám

ám 3 Szerkesztőség és k i t> d ó hi v« t a 1: Cluj, Ca'os Motíor 4, MAGYAR FQLITEKAÍ NAPILAP F,15fizeté:i árak: havonta 70, negyedévre 210, féicvre 420, éven :r. izltn. — Teiefonszám: n~o? -- levélcím: Cluj, postsflók 80. ALAPÍTOTTA BA.RTH& MEKLÓS 840 lej. — Magyarországra: negyedévre io, félévre 20, évente e,o Fiókkiidóhivaral és könyvoszöly: ?. ünú»‘: 9. Telefon: 11—99. Felelős szet’kesxiő: DR. GRGIS LÁSZLÓ pengő. A többi külföldi á&iRcfeb* csak« portók9löcböa«ttí több. L’X ÉVFOLYAM, 48. SZÁM. KEDD CLUJ, 1938 MÁRCIUS 1. F í**y*8 ü~meo*é$ék közöii eisataiereiacmesrtssa'■■"■III történi meg az u; alkotmány szentesítése „iléikességet a leSkeSkkei!* testvér lességeá az emberek között“ — mondta Őfelsége II. Károly király beszédében Lényeges változtatások alapján gyűl össze a törvényhozás két háza. — Megszűnik a lista szerinti szavazás és helyette kerületenként szavaznak a választó polgárok Az összes fegyvereket be keli szolgáltatni a IL hadtest területén BUCUREŞTI, február 28. Tegnap dél­ben ünnepélyes keretek között zajlott le a királyi palotában Őfelsége a király, Mi­hály nagyvajda trónörökös, a kormány tagjai, a hadtestparancsnok tábornokok, valamint az egyházfők és több magas ál­lami méltóság jelenlétében az uj alkot­mány életbeléptetése. A megszokott formák között a kor­mány tagjai valamennyien esküt tettek az uj alkotmányra. Az ünnepélyes eskütétel után az Ural­kodó beszélt és kijelentette, hogy az uj alkotmányt hosszas megfontolás után a nép javának biztosítása végett szerezte és ő lesz a legelső, aki tisztelet­ben tartja az alkotmányt. Őfelsége beszéde után a pátriárka-mi­niszterelnök emelkedett szólásra és rövid visszatekintésben ismertette azokat az eseményeket, melyek az uj alkotmányt megelőzték. Felemlítette azt a veszélyt is, melyet a régi politikai pártok okoztak, megzavarván az állam és polgárai békéjét. Ezek után ismét az Uralkodó beszélt és kifejtette, hogy az uj alkotmánynak az a célja, hogy a lelkekben békességet, az emberek közt pedig a testvériességet valósítsa meg. A népnek békességben kell élnie, hogy a nemzet haladásán munkálkodhasson. Majd köszönetét mondott Őfelsége a nép­nek és minisztereinek, akik segítségére voltak az uj alkotmány megalkotásában és érvényre juttatásában. reskedeími és ipar, c) értelmiségi foglal­kozás. A választó kerületek számát és az egyes kerületeken bellii az egyes szakmai kép­viseletek számát, végül pedig a mandátu­mok összes számát külön törvény fogja meghatározni. A szakmai rendszer elvét látjuk a francia képviseleti rendszerben is, ahol eddig jól bevált. Megváltozik a mandátumok igazolásá­nak módszere is, mert ez átszáll az uj al­kotmánynál fogva a semmitőszékre, amely a törvényhozó testületek összeillé­séig az igazolási munkát már elvégezte, úgy, hogy ;a törvényhozó testületek nyomban munkához kezdhetnek és nem keli heteket tölteni igazolási vi­tával. Ezzel és hogy jövőben nem lesz szükség a választási eredmény országos összegezé­sére, a választás technikája lényegesen Ie- egyszerüsitődik. Az alkotmány 66. szakasza folytán a jövőben a szenátus tagjainak csak a fele lesz választott, mig a szenátus másik fele jogszerinti szenátorokból áll, tehát a szenátus tagjainak száma kétszerese lesz annak, amennyi jogszerinti szená­tor van. A 64. szakasz azt sorolja fel, hogy kik lesznek jogszerinti szenátorok. Az ©rsü᧩ffsze^ve^©leií tisztelgése BUCUREŞTI, február 28. Vasárnap délelőtt 9 órakor összegyűltek a főváros­ban az ország összes országőr-parancsno- kai, akik Sidorovici őrnagy országőr-pa- rancsnok vezetésével az Amzei-i tem­plomban ünnepélyes Tedeumon vettek részt. A Tedeum után a mintegy ezerre rugó férfi és nő-parancsnokok az Athé­néul Románba vonult, ahol kezdetét vet­te az évi közgyűlés. A közgyűlés során Sidorovici őrnagy országos parancsnok és Soimescu tanár beszéltek az országőr- szervezet feladatáról, eddigi munkájáról és jövőbeli terveiről. A közgyűlés után a résztvevők testületileg felvonultak a ki­rályi palota udvarára, ahol megvárták az uj alkotmány beiktatása ünnepélyének végét. A palotában lezajló ünnepségek után az országőrök a Károly-parkban levő Isme­retlen Katona síremlékére koszorút he­lyeztek. Ma jelenik meg a Hivatalos Közlöny­ben az uj alkotmány BUCUREŞTI, február 2S. Őfelsége a király által tegnap délben a királyi palo­tában ünnepélyes keretek között érvénybe­léptetett uj alkotmány ma jelenik meg a Hivatalos Közlönyben. A II. hadtestparancsnokság területén be kell szolgáltatni a fegyvereket BUCUREŞTI, február 28. A II. ^had­test parancsnoksága körletén, Ilfov, Tele­orman, Vlasca, Braila, Ialomiţa és Dobro- gea területén belül elrendelte a magáno­sok kezében levő összes fegyverek azon­nali beszolgáltatását. Fegyvereiket még az engedéllyel rendelkezők is kötelesek 15- napon belül beszolgáltatni. Milyen lesz a törvényhozás két háza? Bucureştii lapok hosszasan foglalkoznak az uj alkotmány fontosabbnál-fontosabb részleteinek ismertetésével és megállapít­ják, hogy a szavazási rendszert és a tör­vényhozás két házának képét teljesen megváltoztatja. Az uj alkotmány lényege­sebb pontjait tekintve, a fő újítások a sza­vazati rendszerben és a törvényhozó tes­tület megalakításának kérdésében jelent­keznek. A 61. szakasz — mint megírtuk — bevezeti a választó kerületenkénti vá­i lasztást, ami azt jelenti, hogy a lista sze­rinti szavazás megszűnik, az eredményt Ausztriában tegnap olyan események folytak le, melyek arra engednek követ­keztetni, hogy a Schuschnigg-kormány megegyezése a német birodalmi kormány által képvi­selt nemzeti szocializmussal fölborult. Már Schuschnigg pár nap előtt tartott beszéde, melyben különös szilárdsággal hangoztatta . Ausztria függetlenséget és minden irányú elhatározási jogát, nem látszott teljesen összhangban állónak a berchtesgadeni megegyezésről elterjedt hí­rekkel. Azóta a német sajtó fokozódó élességgel bírálja az ausztriai eseményeket s az osztrák lapok védekező állást foglal­nak el a német igényekkel szemben. Köz­ben több nemzeti szocialista megmozdu­lást erélyesen elfojtottak Ausztriában ■ az Uralkodó előtt nem országosan, hanem választókerüle­tenként érik el. Minden választó kerület­ben választói kategóriák szerint három jelöltet állíthatnak és igy egy választó ke­rületben sok jelölt fog fellépni és a pár­tok erőaránya csak a szakmai kategóriá­kon belül érvényesül. Ismeretes, hogy ez ! a három szakmai kategória: 1 a) mezőgazdasági és kézimunka, b) lce­Tegnap azután Ausztria egyik legnagyobb városában terveztek a nemzeti szocialis­ták a Hazafias Front körüli intézkedések ellen nagyszabású tüntető fölvonulást, amit a bécsi kormány valósággal részleges mozgósítással fojtott el. A következményeket még nem lehet, előre látni, a dolgok eddigi folyása után ítélve azonban a rendezettnek látszó né­met—osztrák viszony újabb és erős ki­élesedése várható. A sajtóharc Berlin és Becs között már teljes erővel tombol. A német sajtó bolsevizmussal vádolja az osztrák kormányt azért, mert a Hazafias Arcvonal keretei­nek Berchtesgadenben megállapított ki- szélesítésit úgy fogta föl, hogy az Arcvo­Rádiócenzura a hírekre és elő­adásokra BUCUREŞTI, február 28. Ä fővárosi rendelkezések értelmében cenzúrázni fog­ják a rádió által szétsugárzott híreket és előadásokat is. Irodalmi, tudományos és tankönyvek cenzuraraentesek, megjele­nésük azonban mindenkor a szerző fele­lősségére történik. A rendelet ellen vétők ügye a hadbíróság elé kerül, amely egy évtől két évig terjedhető fogsággal bün­tethető. nal keretei közé a nemzeti szocialisták’ mellett beengedi a baloldali munkásságom is. Ezt Berlinben a megegyezés kijátszásának tekintik, mig osztrák részről úgy fogják föl, hogy, Schuschnigg hazafias koncepciója számá­ra sikerült meghódítani az osztrák mun­kástömegeket is. Tegnap ez ellen az in­tézkedés ellen akarták Gracban fölvonul­tatni tömegeiket a nemzeti szocíalitsák. Úgy volt, hogy a felvonulás szónokai kö­zött a berchtesgadeni megegyezés alapján miniszterre lett Seyss-Inquart belügymi­niszter is szerepelni fog. Syess-Inquart azonban a kormány többi tagjainak nyomására lemondott a részvételről s a Grác kö­rüli fontos pontok katonai megszállá­(Cikkünk folytatása az utolsó oldalon.) Felborult mSchuschnigg-kormány megegyezése a nemzeti szocializmussal A nemzeti szocialisták grác! felvonulását tegnap a katonai erők részleges mozgósításával fojtottak eL Katonai repülőgépek a rendcsinálás szolgálatában A nemei sup iíilsciiiiiissai vádolja Schuschnigg Kancellárt

Next

/
Oldalképek
Tartalom