Ellenzék, 1942. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-01 / 98. szám

PÉNTEK. 1942 május 1. LXIII, évfolyam 98. szám.. is« wm (Szerkesztőség £s kiadóhivatal: Kolozsvár, ,.lókal-u. 16., I. emelet. Teleíon: 11—09. Nyomda: {Egyetem-utca 3. 'szám. Telefon sz.: 29—23. ALfiPITOTTfl: II RT Hl MIKLÓS Zrínyi „Nem piros pennával, JFjekete tintával De szablyám élivei Ellenség vérivel Az én örök híremet." Köitöj iró, tudós és hadvezér. Egye­sült benne az örök magyar oríállék- nak és virrasztóknak ennyi fényes ‘helye. Álig tudjuk megítélni, melyi­ken volt nagyobb. Fényes elme, ra­gyogó jellem, páratlan tehetség. Nemzeti hős, mint Rákóczi Ferenc, I tragikus hős, mint minden hőse a magyar életnek, hiv magyar és ag­gódó magyar, féltő magyar, elöljá­rója a mult század nagy triászának, Széchenyinek, Kossuthnak és Deák­nak, megtestesítője a nagy magyar jellemeknek, a Tisza Istvánoknak és Teleki Fátoknak, hogy kortársak nevét említsük, tanítványa Pázmány Péternek és Machiavellinek, riválisa Monteeuccolinak, majd akaratán ki­vit! magának a császárnak, amiért az >o tragikus vége után csecsének, Pé­ternek a feje porba hull a bécsi bakó pallosának csapása nyomán, Nagy és nemes élet volt az övé. Mint kicsiny gyermek kíséri atyját, az Ifjú György bánt a csatákba. A Csáktornyái fényes várban él, lovagi tornák, alázkodá foglyok, harci tró­feák közepette. Hallgatja a lantosok jregoit és a guzslicák pengése inéi- iieit dalolt énekeket. Korán marad árván és a tudományok első sugal­latát a grazi jezsuiták iskolájában díapja meg, A győzelmes katoliciz- ifflus legerősebb vára volt abban az [ädoben Gráz. Négy esztendőn át éi és (fiamul ebben a rajongástól átfűtött ^városban. Azután Nagyszombatba [kerül, Pázmány Péter' udvarába. Grazban a római Cicero volt a min­tája, itt a bíboros magyar Cicera a példája. Tízenhaiéves korában olasz- országi útra indul. A renaissance nagy korszaka már letünőben, de (Itália és a latiniiás mégis kiteljesííi Ilángelméjét. Esztendő után tér haza, ifizenhétéves korában és jelszava (lesz: Sors bona nihil aliud! Jó sze- irencse, semmi egyéb! És a sors mégis úgy akarta, hogy mindene I meglegyen, csak a jó szerencse ke- irűlje haláláig. Első dolga, hogy meg- I erősítse várait és ő, aki az ország (harmadik zászlósura már ekkor, egy sorban dolgozik jobbágyaival, „mint m nemzet napszámosa“ a várak erő- (Sütésén. i Mélységesen és megrázóan magyar Sfóf Zrinyi Miklósé, a szigetvári hős dédunokájáé. A dédapa száz ara­nyakkal a zsebében, harci Jézus Ma­tt iával az ajkán lendült az örökkéva­lóságba, A dédunoka őrtállója volt a (pusztuló magyar életnek. Viaskodott («önmagával, nemzetével, ellenségei- i'y^" Viaskodott a sorssal, amely az <élre röpítette, tudásban, jellemben, lélekben, képességben egyaránt, de nem engedte meg, hogy első legyen. A császári ház politikája nyugat felé (kötődött le azokban az időkben és a «■török áíimuban sikolt fel Zrínyi Miklós, hogy vajh, ki törődük mive- lünk, magyarokkal?! Ostorozza né- líét, a szeretet és rajongás lángosto- ráva). Bíztatja a harcra, amelyet ne­ki magának kell megvívnia és mint egyetlen panaceát, mondja: „fegy­vert, fegyvert, fegyvert és jó vitézi jezoluciót!“ Az elhagyatott, magára maradi, de az elhagyatottság és uií'ijáraiiűaradottság erejében hivő m agyar voit Zrínyi. Tizenöt énekben Írja meg a Szigeti Veszedelmei, amelyben felidézi dédapját és a szi­getvári hérosok szellemét. ír lírai költeményeket a nagy olasz verse­lek nyomán, megírja „a török elleni áfíumot“, ir vitairatokat a hadveze­tés és — hogy modem műszóval él­jünk — a nemzeipotitika valamennyi ágazatát érintve, Dé mindez szinte mellékes volt ná­la. Tette, mert Pázmány udvarában megtanulta, hogy a tollal s tentáva! Írott szó is erő és hitt a belük külö nős sorsában. De mindenek fölött, mindenek előtt és mindenképpen vi­téz volt. Végvári vitéz, aki Balassa és Remények Sándor szellemébe egy­aránt élte a vitézek életét; a vége­ken, amelynél „széles e föld. felett“ mi lehet szebb!? Tisztelték és értékelték körtársai is Zrínyit. Elismerték, hogy ő az or­szág első leventéje, hogy páratlanok hadvezéri képességei és mégis ott kellett küzdjön saját öklére és saját kárára a fűzfavesszőből és sárból rakott végvári sáncok között, szem­ben az ozmánsag minden erejével és a háta mügöti egy taktikázó és stra~ tégizáíó hatalommal, amely számára nagyobb eszmény szolgálatában hagyta, hogy százados csatatér és I temető legyen az ország. A császár ' elhalmozta minden kitüntetésével I és jóakaratával, de soha nem enged- I te az élre. Pedig az országban éppen úgy, mint Európában, ismerték fé- I nyes képességeit. Ä császárral vias- \ kodé Napkirály őt szemelte ki a füg­getlen Magyarország helytartójául Kiadótulajdonos: PAlt AS R.. I Kolozsvár. Előfizetési árak: havonta 2 V 70 ÍL11., negyedévre 3 P, félévre 16 P, egész évre 32 P és az akkor még hatalma teljében tündöklő Velence a magyarok kiró lyát akarta üdvözölni benne. A nagy pillanatban, amikor az e sorsával az ország sorsa is változott volna, 1664 november 18-án, a kursaneci erdő ben vadkan tiporta meg. A mi számunkra nemcsak emléke zete maradt fenn. hanem legneme­sebb példaadása a magyar és vitézi életre. A költő és tudós, a hadvezér és a csataterek hőse, a hires vitat ko zó, a sziklaszilárd jellemű férfi, a törhetetlen magyar történelmünk egyik legnagyobb reálpolitikusa is volt. Három évszázad távlatából irt szavai megfényesednek és mintha vihar fújna felénk cikomyás sorai közül. Mély áhítattal emlékezünk róla, hűséggel szelleme és példaadása iránt születése napjának nini évfor dnlóján. k( ■ -miel foly­nak mnémet hc&dmíivoletek A hy^maiak támaga' tása mellett nyamui nak előre a japán csapatok — iiémo teuváriiajók 30.000 tonna hajúmret silly esztsitek el mz Egyosüit-'Alfamak partjai mentén rÄ NÉMET haditengerészet és tégi /egy- vernem 89 angol’amerikai kereskedelmi hajót süllyesztett el 594.979 bruttó-regisz­tert onna hajótérfogattal. Ezzéf a háború kezdete óla elsüllyesztett hajók térfogata a Szovjet veszteségeinek és Japán sike­re nek figyelmen kívül hagyásával Jó millió 869.932 tonnára emelkedett. Az Egye sült-Államok kél éti partja' előtt és a Karibi-tengeren német butái hajók mos­tanáig 225 hajót küldtek a tenger fene­kére 1,535.400 tonna térfogaitól. Három hónapon belül tehát a mégsemmisiteitt ha­jótérfogat sokkal több, mint Anglia évi termelése. A BURMÁI CSAJA döntés előtt áll. A. hadműveletek az elmúlt héten teljes eredményt hoztak. Ez az eredménye egy Északon tovább folyik a hare kelet felöl jövő álkarolási műveletnek köszönhető, amelyben mintegy 600.000 emberből álló hadsereg, könnyű páncélo­soktól és repülőktől támogatva, villám­gyorsan tört elő a Salween mentén. Csöng kajsek'csapatai napok óta felgöngyölítet­ték. A mandalay—-lashiói vasút voind át­vágása már kézzelfoghatóan közel áll. Ez­által megszakad mindenféle összeköttetés Burma és Kína közölt, valamint a Mandalayt védedmező csapatok minden visszavonulási lehetősége. A Tenno csa­patai gyors menetben nyomulnak Manda­lay fvfé és számítani lehet. rövidesen a még Burmáiban harcoló k nai erők bekerí­tésével és Burma hajdani fővárosának e>” foglal ásóval. Ámérite partjainál ufabb 33.000 fonna fsajéfér wessfeséff érte a ssö¥@fséfesetet 3ERL1N,. május 1. A Führer főhadi­szállásáról közlik a Német Távirati iro­dával: A véderő főparancsnoksága közli: A keleti arcvona] középső és északi sza­kaszán eredményes támadó és roharnesa- patvállalkozásokat hajtottunk végre és si kérésén visszavertük az ellenség szórvá­nyos, gyengébb támadásait. A Latppföldön és a Mwmanszk arcvonalon meghiúsítot­tuk a bolsevisták ismételt támadásait és súlyos veszteségeket okoztunk a támadók­nak. 7 engeralatt járóirik Észak-Amerika ke­leti partjainál elsüllyesztettek 6 ellen­séges kereskedelmi hajót, összesen 33 ezer tonna űrtartalommal s megrongál­tak égy további nagyobb hajót. A német légi haderő tovább folytatta megtorló támadásait Nagybrit.ainnia ellen. Norwich város központjában és ipari be rendezéseiben nagvk terjedésű tüzeket és erős robbanásiokat figyeltek meg. Ellenséges repülők légi támadást in térfele Páris külvárosai ellen. A ledobott bombák nagyobb károkat idéztek elő la­kóházakban s áldozatokat követeltek a polgári lakosság körében. Az északnémet partok felett két brit repülőgépet lelőttünk. (MTI.) Ennyit ismernek be az angolok... HELSINKI, május T. A DNB. jelenti: Az ápr lis 30-ii brit hadijelentés a követ­kezőképpen hangzik: A karjalai földszo roson élénkehb tüzérségi és felderítő te- vekenység volt. Rukajárvi környékén két vadászunk megtámadott egy 6 repülőgép hői álló ellenséges köteléket (MTI.) lapén India feletti tengeri uralmát biztosítja barmai győzelmével Sanghaj, május 1. Ä DNB jelent:}: «Most már Csnngkingban is beisme­rik, hogy a japánok elérték a burmai ut végén lévő Lasliio -elővárosát. A Cs/ungKingből és Uj-Dol(hiből érke­ző jelentések nem tagadják, hogy a japánok előnyomulása miatt a Bar mában küzdő kínai é< angol c-apa tok helyzete válságosra fordul’ Bangkoki jelentés közli, hogy a Sitéang-harcténen küzdő kínai had arő zöme bekerítettnek, tekinthető. A bekerített kínaiak létszáma i&ö ezer lehel. Észak felé a visszavonulás útját el­vágták Eszerint a hurmai csata a szövetségesek, számára véglegesen elveszettnek tekinthető. így vélik. Japán törekvése most az, hogy* bizto­sítsa a tengeri uralmát az India felt- vezető «tengeri utón. Ennek követ kezménye az, hogy elvágják az ösz- szeköttetést India és a Közeikelei között, egyben előkészítsék Ceylon megszállását. (MTI.) Elrendelték az általános visz- szavonulást? A burmaiak felkelő csapatokat szerveztek és elfogják az angolok szállító oszlopait,, akadályokat emel nek az utakon, hogy késleltessék az angolok visszavonulását, felgyújtják a raktárakat és megmérgezik a ku- «takat. Ez a csatározás — írja a. Ti mes — valóban kimeri tő- Egyelő re­meg nem erősített hír szerint viszont Alexander angol és Stilwell ameri­kai tábornok egész Burmában alia.in- nos visszavonulást rendelt e.í MTI Heves homokviharban küzdő nek a tengely csapatai délen RÓMA, május 1. A Stefani-iroda közli olasz főhadiszállás 698. számú közleményét A cirenaicai. arcvonalon járőreink heves ho­mokvihar közben is élénk felderítő tevékcny.-o Rét iolytattak. Repülőink sikeresen Iobruk kikötőjét. Német vadászgépek lelőnek egy repülőgépet, Erős német és olasz légi kö­telékek ismételten bombázták Málta szigetet Egy olasz felderítő repülőgép, amely hajóka• a vánt kisert, a Földközi-tenger középső részű: visszaverte 3 repülőgép támadásai és egyik: két súlyosan eltalált, A harc során megsérül* olasz repülőgép, fedélzetén 3 sebesültté v.>- ssatért támás 'yootjá* a 1MT! j

Next

/
Oldalképek
Tartalom