Ellenzék, 1943. november (64. évfolyam, 247-271. szám)

1943-11-02 / 247. szám

Vf V# iâij i ‘‘Ö.'iYVIÁK* ftégtutér P„ru^î4 v.Jpf ■*" .-« . . - f* ■:* x KIIBD, 19Í3 novcmBer Í. ÁRA 16 l il.l i li Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. 16., I. Tetefon: 11—09. Nyomda: Egye* tem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 7205« miPiTom: RIHflMIKLÓS Kiadótulajdonos: ,.PALLAS SAJTÓN ÁLLALA T KI Kolozsvár. Előfizetési arak: 1 hóra 4.30 P, negyedévre 12.40, félévre 24.80, 1 évre 49.60 P. Minden a lehetőség határaim kelül jelenti Berlin a heteti nagy őszi csatáról A mogul stepp ere betört szovjet csapatok szítás német ellenállásba ütköznek - A huvár• naszádok októberi mérlege 301.000 BRT - Brit hadihajók támadása Gaeta ellen IZMET INÖNÜ: Azt akarjuk9 hogy az emberiesség győzedelmeskedjék ! „Minden idők legnagyobb csatája“ ■—• igy jellemzi a Nemzetközi Tájékoztató Iroda katonai munkatársa a Dnyeper alsó folyásának már két hét óta változatlan hevességgel tomboló küzdelmet. Az elke­seredett viaskodás harmadik hete úgy kezdődik, hogy a rendelkezésünkre álló adatokból nem lehet megállapítani, mi­lyen kifejlődést hoz a mostani hétvég, de a hadviselő felek egybehangzó jelentései arra mutatnak, valószínűtlen, hogy a dön­tés még újabb hét napot váratna magá­ra. A hadászati cél szovjet részről most már világos. A Melitopoltól nyugatra, va­lamint a krivojrogi áttörési helyen ösz- sz&zsufolt szovjet hadosztályok szándéka félreérthetetlenül a Krim-f élszigeten ál­lomásozó német—román hadsereg gyűrű­be fogása és ezáltal az egész déli német védelmi rendszer megingatása. A straté­giai helyzet kulcspontja a félsziget bejá­ratánál fekvő Perekop városa és az attól délre elterülő (hires „Tatár-árok“. Nem tudhatjuk, mennyire közelítették meg a szovjet csapatok ezt a térséget, de abból a körülményből, hogy- a Krim-f élszigeti 'németi hadvezérek óvatossági intézkedé­seket hajtottak végre, arra következtet­hetünk, hogy Tobulkin szovjet tábornok páncélosai annyira előrehaladtak a Dnye- per-torkolat irányában, hogy az elhári- tászai párhuzamosan von Manstein -ve­zér tábornagy az eddigi harcok jellegével megegyezően a krimfélszigeti német erők­nek its kiadja a parancsot a rugalmas tak­tika haladéktalan alkalmazására. A szov­jet katonai törekvések iránya kitűnik ab­ból is, hogy a jól kiépített krivojrogi né­met bázis ellen az elmúlt három napon vem folytattak frontális támadásokat, hanem az ipari góctól déltnyugatra vetet­ték be változatlanul újabb és újabb tar­talékokkal kitöltött kötelékeiket, nyilván azzal az elgondolással, hogy a védelmet az oreli és a taganrogi esethez hasonlóan a végsőkig való küzdés vagy a célszerűbb elvonulás dilemmája elé állítsák. A német főváros katonai körei néhány nap óta a keleti katonai helyzettel meg­győző komolysággal nyilatkoznak az ese­ményekről. «Különös figyelmet érdemel Sertorius százados fejtegetése, aki kerte­lés nélkül kimondja — természetesen fel­jebbvalóinak jóváhagyásával —, hogy a szovjet nyomás olyan fokot ért el, amely­nek további emelkedése a védőkre háru­ló feladatot, ha nem is megoldhatatlanná, de minden esetre igen kényessé tenné. Egyezik Sertorius megállapításával Ditt­mar altábornagy rádióJcommentárja is, aki ugyanabban a hangnemben, mint Göbbels propagandaügyi miniszter hétvégi cikke, a szovjet erőfeszítés „példátlan és iszonyú méretét“ ecseteli. Valószínű, hogy a moszkvai konferen­cián lefolyt katonai tárgyalások eredmé­nyeképpen élénkültek ■ fel váratlanul a harcok az olasz hadszíntéren. Clark tá­bornok ötödik - amerikai és Montgomery 8. brit hadserege péntek óta heves táma­dásokat inféz a nehéz hegyi terepen a német magaslati állások ellen. Tekintet­tel a támadó ttnyági túlsúlyára. Kessel­ring ezúttal is a kitérés taktikáját válasz­totta a szövetséges szándékok meghiúsí­tására. A német csapatmozdulatok nem fejeződtek he, amint azt a tegnapi német hadijelentés félreérthetetlenül megálla­pítja. Háborús politikai szempontból, különös tekintettel a jövőbeni fejlődésre, rendkí­vül komoly érdeklődésre tarthat számot a Wilhelmstrassenak az a közlése, hogy a svéd kikötőkben horgonyzó norvég ha­jók kifutásának megakadályozására a né­met haditengerészet egységei elaknásítot­ták a svéd parti zóna egyes meghatáro­zott helyeit. A kikötők bejárata előtt szét­szórt aknák érthetően nemcsak a norvég hajók érintésére robbannak, hanem a svéd bevitelt lebonyolító svéd kereske­delmi hajókat is veszélyeztetik. A német intézkedést a stockholmi sajtó nagy el­lenérzéssel fogadta és alkalmat adott a német rendszabály arra is, hogy a svéd sajtó már régóta egyoldalú hangját még- jobban burkolatlanabbá tegye. Ezt az ese­tet kihasználva, a svéd lapok olyan kér- | désekre is kitérnek, amelyek távol esnek a konkrét esettől és éppen ezért német részről ezt a svéd eljárást igen sérelmes­nek tartják, amelyet, akárcsak Portugália eljárását — nem tudnak beleilleszteni a semlegességet meghatározó keretekbe. Moszkvában létrejött a megegyezés, de a megegyezés lényegét még nem hozták nyilvánosságra és emiatt a világsajtó még műidig találgatásokra van utalva. Egy­két nap múlva valérszínüen bővebb adatok ismeretében kommentálhatjuk a háború egyik le jelentősebb politikai értekezleté­nek , . í/,. ,eredményeit. A Neue Zürcher Zeitung londoni tudó­sítója jelenti, hogy a Moszkvából London­ba érkező magántudósitások alapján angol körökben az a vélemény, hogy a német kérdés tekintetében a moszkvai tárgyaló felek nézete teljesen azonos és ugylátszik, hogy más európai problémák tekinteté­ben is tisztázódtak az álláspontok. Lon­donban azt állítják, hogy a Balti-államok kérdése is. megoldáshoz jutott. Cáfolják azonban azokat a jelentéseket, amelyek szerint a londoni svéd követ Finnország­nak szóló fegyverszüneti javaslattal Stockholmba érkezett volna. Vannak olyan értesülések is, amelyek az igen bo­nyolult lengyel kérdést megoldottnak mondják, azt azonban nem tudják, hogy a megegyezés milyen irányban befolyá­solja Lengyelország sorsát. Ami Délkeíet- európát illeti, egyelőre semmit sem hoz­nak nyilvánosságra. NAGY. JÓZSEF, KÉMET HADI JELENTÉS i A Dnyeper alsó szakaszánál áttört orosz kötelékek szívós német ellenállásba ütköznek Berlinből jelenti a DNB: A Füh­rer- főhadiszállásáról jelentik ,a Né­met Távirati Irodának: A véderő fő­parancsnoksága közli: A Dnyeper al­só szakaszától délre heves harcok folynak ellenséges- gyors le öleié kel; áttört részeivel. Mozgékony harci csoportok merész oldaltámadásai kö­vetkeztében a szovjet csapatok ezen a részen érzékeny veszteségeket szen­vedtek. A Dnyeiperkanyarulatban ví­vott csatában ellentámadásaink ked­vezően haladtak tovább. Dnyepro- petmvszkt ól délnyugatra és Kr einen- csngtól délkeletre az elhárító küzde­lemben összeomlottak az ellenség erős előretörései. A keleti -arcvonal középső részén a harci tevékenység a Szovjet helyi támadásaira korlátozódott az eddigi súlypontok szakaszain. Az elen séget vészben ellentámadással visszaver­tük. Az TI men-tó arcvonalától a Lenin- gr áid tói nyugatig terjedő vidékig csak kölcsönös roham-csapat t eve­ken ységet jelentene 1;. Októberben a kole+i arcvonalon 2795 ellenséges páncélost és 1ÜT el­lenséges repülőgépet semmisítettünk meg. Délolaszcrszágban csapataink a YoltuTOiö mindkét oldalán elhárítot­tak erős brit-északamerikai áttörő támadásokat. Csapataink most a nyu­gati tengerpart és a Madese-hegység között északnyugat irányában újabb magaslati állásokba vonulnak. Egyesével szálló- brit repülőgépek nappal bor épülték a megszállt nyu­gati területek, a bet lore virradó éjjel pedig Észak ny u g a t - Né m et ország f ö 1 é ás elszórtan bombákat dobtak le. Négy ellenséges repülőgépet lelőt­tünk. A légi haderő a november l-rc vir­radó éjjel ismét támadott ellenséges célpontokat London térségében. A brit északamerikai tengeri for­galom ellen vívott harcban a hadi­tengerészet és a légihaderő ok túli ei­lten 52 kereskedelmi hajót süllyesz­tett el, összesen 301.700 tonna hajó- teret. Több mint 100 ezer tonna- ha- jótérpek megfelelő 18 ellenséges ke­reskedelmi hajót oly súlyosan meg- I rongáltak, hogy számolni lehet e ha- I jók legnagyobb részének elsüllyedé­sével. Ezenkívül még 27 kereskedel­mi hajót, kereken 170.000 tonna ha­jót eret rongáltak meg. Az ellenséges haditengerészettel vívott harcban, a német haditengeré­szet és a légierő megsemmisített egy cirkálót, 11 rombolót, két őrhajót és ■4 gyorsnaszádot. Üt cirkálót, 2 rom­bolót és sol; más hadihajóegységet pl .van súlyosan megrongáltak, hogy e hajók egyrészének elsüllyedésével s számolni lehet. Roosevel l Sztu l i n-ta t á Ikosó , Amszterdamból jelenti a DNB: Mint a brit hírszolgálat Washington- j bál jelenti, itt ngy vélik, hogy Roosevelt a közeljövőben találkozni fog Sztálinnál­Ciánét letartóztatták Milánóból jelenti a DNB: A Popolo Republicano jelentése szerint Ciano gróf volt olasz külügyminisztert, hír szerint letartóztatták és beszállították a veronai fogházba. fí4 keleti csata mérete példátlan a háborús történelemben“ Berlinből jelenti az Tnlerinf.: Az a tény, hogy -a keleti arcvonal déli ré­szén kereken 18.000 szovjet páncélost lőttek szét a németiek a bolsevisták nyári offenzivájának megindulása óta, világos képet ad a csatja mére­teiről, amely példátlanul áll minden I idők háborús történelmében. Ezrek­re és ezrekre rng azoknak a meg­semmisítőt t, Elvegeknek, gránátve­tőknek, páncélos fegyvereknek, gép­puskáknak és repülőgépeknek a .-.szá­ma, valamint soktizezer főt tesz ki azoknak a katonáknak a száma, aki­ket és amelyeket feláldoztak a kom­munista világural ml eszme iMo-lc.eii­jának. Ezeket az óriási veszteségeke ellenséges részről is megerősítettéi azzal a következtetéssel, amely-e londoni politikai körök vonnak k nevezetesen azt, hogy a Szovjetünk óriási háborús erőfeszítései követkéz télien a háború után nem lesz képe viszonyait angolszász támogatás nél kü.l rendbehozni. Ebben a megálla'pi fásban benne rejlik egyúttal az is hogy a bolsevisták veszteségei előbb utóbb döntő válságot kell 'hogy elő idézzenek és hogy a minőségi fölény ben lévő német katona megállja ; helyét a bolsevista robottömegekke szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom