Ellenzék, 1943. április (64. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

V n. 0r32&Zhizisv — ^**2 hib». nţ CSÜTÖRTÖK, 1843 április t< 1 ■\i LXIV. évfalyáiö, 73. szám.-a* ARA 12 FILLÉR am .... iiiiiiiiíii«iii»i MIIIIIIII III—IBI.............. Hl 1.......mi.....mill......nini 111 III III «IUI IMII Szerkesztőség, és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai u. 16., í. Teteíon: 11—09. Nyomda: Egye- iem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 721)58 «LAPÍTOTTA: BRRTHI MIKLÓS Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTOVALLALAr* Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 3.20 P, negyedévre 9.20, iélévre 18.40, egy évre 36 30 P, Rommel mozgó hadműveletekkel keresztezi az ellenfél bekeritési szándékát Valamennyi amonalról súlyos harcokat lelenfenefc a tengely lő pa­rancsnokságai - Német tenger a laf f I i ró ír uiabh 103*500 BRT halótér elsüllyesztésével márciusban 9pusztítottak ' A tunéziai helyzettel kapcso­latban a Magyar Távirati Iroda berlini lapok jelentését közli. A jelentések szerint a harcok hevessége valamennyi arcvonalszaka­szon tovább fokozódott. Tunisztól nyugatra, közvetlenül a Földközi-tenger mellett az /. brit hadsereg szintén támadásba ment át. A leghevesebb harcok a hadszíntér déli szaka­szán folynak, ahol Montgomery hadosztályai, valamint az 5. amerikai hadsereg rendkívüli erejű támadásokkal továbbra is a tengelyál­lások áttörésére törekszik. Azok az ellentá­madások, amelyeket a tengelycsapatok szinte óránként kezdeményeznek, elsősorban azt a célt szolgálják, hogy az ellenség előrenyomu­lását meglassítsák. A német lapok elismerik, hogy a tengelycsapatokra nehezedő nyomás mindjobban növekszik és ennek következté­ben Rommel szükségesnek tartotta, hogy elő­retolt állásait feladja és a mozgó háború tak­tikájára térjen át. A BUDAPESTI TUDÓSÍTÓ londoni je­lentésében megállapítja, hogy a brit közvéle­mény megelégedéssel fogadja az afrikai harc­térről érkező híreket, de tisztában van azzal, hogy az angolszászok még korántsem oldot­ták meg feladataikat. Az ismertebb angol ka­tonai szakírók ismételten rámutatnak arra, hogy Rommelnek újból sikerült elkerülnie a csapdát, amelyet Montgomery állított fel szá-. mára. Különös nyomatékkai emelik ki, hogy a S. brit és az j amerikai hadsereg egyesíté­se még mindig nem történt meg és Rommel hadserege a számottevő visszavonulás ellenére lényegében még mindig érintetlen. ZÜRICHI TÁVIRAT JELZI, hogy Tu­nézia északi szakaszán elkezdődött elkesere­dett harcokban Arnim vezérezredes csapatai szívós ellenállást fejtenek ki és csak léptsróT lépésre adják fel a terepet. SZICÍLIA a Hadiesemények következtében a háborús fejlemények középpontjába került Errol ir Pavolini volt olasz népnevelésügyi miniszter a Messaggeróban. Pavolini szerint a szövetséges hatalmak Európa ellen Afrika fe­löl kezdték meg a támadást. Afrikában Olasz­ország először egyedül, majd pedig a német csapatokkal együttesen fontos feltartóztató harcokat vívott. Amióta az ellenség megérke­zett Tunéziába, Szicília arcvonala is lövész­árokká változott. A jelenlegi csatában az el­lenség nyilvánvalóan kettős célt tűzött ki ma­ga elé — írja tovább a cikkíró —. Az első az, hogy^ biztosítsa magának az afrikai par­tot Europa elleni támadás céljaira, a mánk cél pedig, hogy a Földközi-tengert a brit ke­reskedelmi hajozas szamára szabaddá tegye. Amíg a mostani csata folyik, nem volna he­lyénvaló stratégiai jóslásokba és találgatások­ba bocsátkozni, annyit azonban meg lehet je­gyezni, hogy a szicíliai csatorna elzárása sohasem volt lehetséges az afrikai partokról, hanem mindig csak az olaszországi partok­ról. Bárhogy álljon is a dolog, Szicília most mindenképpen Olaszországnak és az európai kontinensnek előretolt bástyája lesz. Ilyen értelemben beszélj legutóbb Vidussoni, a fa­siszta párt főtitkára is. A SPANYOL HIV ATALOS LAP tegnapi száma Franco rendeletét közli, amelyben Madrid felszabadulásának negyedik évfordu­lója alkalmából elrendeli valamennyi húszéves polgárháborús hadifogoly szabadonbocsálását. Madridban arra számítanak, hogy az intéz­kedés következtében kereken húszezer hadi­fogoly kerül szabadlábra. A Caudillonak ez az emberséges rendelete a spanyol belső meg­békélésnek egyik további jelentős lépése, amely bizonyára az egész világ közvélemé­nyének legmelegebb együttérzését váltja ki. A LENGYEL MENEKÜLTEK l on doni lapja szembefordul a Times ismert cikkével. A cikk — állapítja mez a lap — az európai •sáliamok körében sok aggodalmat okozott. Ennek az angol felfogásnak alapján nem le­het csodálkozni azon, ha a kisállamok mind­inkább az Egyesült-Államok felé vonzódnak, mert az USA jobban megérti az európai hely­zetet, mint Nagybritannia. Amikor An öli a az európai kisállamokat úgy kezeli, mint kis gyermekeket, azt a hitet ébreszti, hogy ismét hatalmi politikája útjait járja és hogy terve­zetei nem mások, csak színes szappanbuboré­kok. NÉMET ÉS OLASZ KATONAI KÖRÖK az utóbbi három nap alatt több jelentést ad­tak ki a szerb partizánbandák sorozatos meg­BERLIN, április 1. (MTI.) Berlini politikai körökben érdeklődéssel fogadták Roosevelt kijelentését, hogy Edennel íolytatott tárgyalásai során 95 szá­zalékban megegyezésre jutottak. Ez a kijelentés nem lepte meg a berlini ille­tékes köröket, minit ahogy ezeknél a megbe­széléseknél Washingtonban ’egfőíképpen a szovjet-kérdésről volt szó. Ez a figyelemre­méltó összhang is csak hangsúlyozza az ame­rikai készséget, hogy a Szovjetunióval mindenáron teljes megér­tésre jusson. Az Atlanti Charta és más hasonló elvi meg­állapodások feladása Ang'ia és az Egyesült Államok részéről ezek után nagyon i6 kézen­fekvő. Hogy ai bolsevista követeléseik' milyen irányúak, a többi között Kornejcsaknak he­lyettes külügyi népbiztossá történt kinevezésé- bő' is kiviláglik'. Ezzel kapcsolatban figyelmet szentelnek Berlinben Sikorszki londoni nyilat­kozatának, amelyben minden eddiginél élesebb I módon követeli az 1939. szeptemberi haltai ok visszaállítását). Ebben a nyilatkozatában, mint ’eglényegesebbet, Sikorszki kijelenti, hogy ha a háború befejezésekor nem veszik fi­gyelembe Lengyelország jogait, a lengyelek utolsó emberig ellene fognak szegülni min­semmisitésíről. Legutóbb egy olasz forrásból származó bír arról számolt be, hogy az egész Elercegovinát sikerült megtisztítani a garázda felkelőktől. Ezzel kapcsolatban a Hrvadski Narod cimü zágrábi lap nagy cikkben foglal­kozik a német—horvát és olasz csapatok si­keres tisztogató harcaival. A tudósító szerint egyes vidékeken a partizánok nagyobb tá­madó erővel rendelkeznek, de a német, hor­vát és olasz alakulatok a bandákat úgy szét­verik, hogy azok már nem szedhetik össze magukat. A partizánoktól megrongált közle­kedési útvonalakat mindenütt kijavították és den olyan igénynek, amely az ország felség­joga és területe ellen irányul, bármelyik ol­dalról jöjjön is. A Wilhelmstrassen megállapítják, hogy félie- érthetetlenebbül nem is lehetae megvonni ezeket a határokat. Ez annyi mint az első hadüzenet o’yan leendő Európában, amelyben a békéti Anglia és a Szovjetunió diktálná. Olasz politikai körökben Roosevelt tárgya­lásaival kapcsolatban feltűnést keltett, hogy a megbeszélésekre' nem adtak ki hivatalos jelentést. A Telegrapho szerint a hivatalos jelentés hiánya azt mutatja, hogy a legfontosabb kérdésekben nem sikerült a LONDON, áprii'is 1. (Búd. Tud.) Lon- ! uoni politikai körökben hangsúlyozzák, bogy Eden washingtoni tárgyalásai az angol­szász állom férfiúit eszmecseréjének csa­jain kezdetét jelentik. A megbeszélése­ket Londonban folytatják'. Hír van arról, hogy Eden külügyminiszter meghívta Londonba Hu*1! államtitkárt. nabikon ismét súlyos csapást mérlek ăz el­lenségre. Az Atlanti-óceán északi részén, sokszor viharos időjárás közepette, az At­a forgalom helyreáll. A Journal de Geneve- ben részletes ismertetést olvastunk a partizá­nok helyzetéről. A genfi lap szerint a nacio­nalista felkelők' vezére, Mihajlovics tábornok csak a legnagyobb szigorúsággal képes a két év szenvedéseitől az idegösszeomlás szélén ál­ló emberei között a fegyelmet fenntartani. Egyébként angolszász körök is számolnak az­zal ‘a lehetőséggel, hogy Délkeleteurópa szi­vében az „p. hadoszlop:i nemsokára harckép­telenné válik. N. ]. megegyezés. Egy dologban úgy látszik teljes az egyet­értés és ez az Atlanti Chartának a fokozatos e'vetése, Angol részről a Szovjetre való te­kintettel nem találják célszerűnek a kis nem­zetek szabadságának túlzott hangoztatását. E helyett • a washingtoni tárgyalásokon egy nz- gyeshatalmi egyezmény körvonalai bontakoz­tak ki, amelyben Anglia, az Egvesü’t Álla­mok, a Szovjetunió és Kina venne részt. Az európai ügyek megtárgyalása céljából, mint a Telegrapho jelenti, Londonban ülnek össze és ezen a. megbeszélésen Amerikát Sumner Welles fogja képvise'ni. Amennyiben Hull nem hagyhatná el az Egyedik Államokat, Sumner Welles láto­gatna el Angliába. Szó \an Wallace Ado­gatásáról is, aki Angliában igen népszerű. Londoni politikai körökben rámutatnak arra, hogy Eden washingtoni tárgyalásai a legutóbbi napokban uj színezetet kaptak az ott időző kínai államférfiakkal foUca- tott megbeszélésekkel lanti-óceán középső részén és a Földhöz 1- tengeren legnagyobbrészt bajokaraváuok- b.ól 17 súlyosan megterhelt, összesen 103-500 tonna iirtartalmu ellenséges ke­reskedelmi hajót süllyesztettek el. V lb>- eaya-öbölbeu ellenséges bombázók támadá-l intéztek néniét tengeralattjárók ellen. \ tengeralattjárók légvédelmi fegyverei öt nehéz bombázói lőttek le. BUDAPEST, április 1. (Az Ellenzék budapesti .szerkesztőjének teleforn jelentése.) Berlini katonai körök szerint, amint a Pester Lloyd berlini i.uid'ósitója jelenti, a tunéziai karcok súlypontja a középtunéziai front- szakaszokra levődüai ál. Mi inán sem a S. brit, sem az 5. amerikai hadseregnek nem sikerült eddig tulaj­donképpeni hadműveleti célja, vagyis a tengelycsapatok délttunéziai körülzárása és ezzel Hőmmel csapatai­nak összeroppantása, megálilapitható, hogy a német vezértábonnagy jórészt harc nélkül kerülte ki a bekeritési kísérleteket és a Mareth-vonalat, amely jelentéktelen és csak piegtévesztésre és időnyerésre használták, terv­szerűen ürítette ki. így a tengely csapatok teljesen érintetlenek és német felfogas szerint hadászati összeom­lás neun következett be. Az Esti Magyarország rámutat, hogy milyen nagy figyelmet érdemelnek .a brit flotta középtengeri had- mozdulatai. LTgy látszik, hogy mikor az általános afrikai offenziva megindult, az angol flotta elhagyta Gib­raltárt valószínűleg azzal a céllal, bogy a tengely közlekedését Szicília és Tunisz, illetve Bizerta között za­varja. Lehetséges azonban, hogy Cu n in giram tengernagy önálló hadműveletekre gondol és mozdulatai szoros összefüggésben vannak a tunéziai szárazföldi harcokkal. (k- S.), Berlin és Róma Eden tárgyalásairól Äa If »Boot« ok e netiyedlk háborús márciusban több mint 900.000 tonna elsül!yosztésévol csúcseredményt értek el BERLIN, április 1. (MTI.) Illetékes német részről tájékoztatásul köz­ük: A német búvárba jók. sikereiről kiadott legutóbbi külön jelentés sze­rint az úgynevezett Doenitz-offenziva első hónapjának eredménye megha­ladja a 850.000 bruttó regiszter tonnát. Ehhez járul még a repülőgépek és felszíni jármüvek által elsüllyesztett hajátér, úgyhogy katonai körök a márciusi elsüllyesztések végeredményét 900.000 bruttó regiszter tonná­nál többen állapítják meg. A Führer főhadiszállásáról köz 1 ik: A véderő főparancsnoksága közli; Tenger­alattjáróink a kiilönbö/Ő utánpótlási utvo­Eden washingtoni tárgyalása további eszmecserék bevezetője volt Rommel harc nélkül kerülte ki a bekerítést

Next

/
Oldalképek
Tartalom