Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-01 / 50. szám

TAXA POSTALA PLÄTTTA j IN NUMERAR No. | Szerkesztőség, kiadóhivatai, nyomda: Cluj, Str. I. G. Duca No. S. könyvosztály: Piaţa Unirii 9. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. F i ó k k ia d ó h i va t a 1 és szám. — Telefonszám: 109 MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS LVJ. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM. PÉNTEK Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, évtata S40 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 43 pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülönbözette! :3b® 1935 MÁRCIUS 1. Nyilván erős támadás és ennek gyakorlati hatá­sa, növekvő szenvedéllyel és egyre több pontról éri vagy fenyegeti a ki­sebbségeket. A törekvés láthatóan Nyu- gateurópa jobboldali áramlataiból uj szenvedélyeket és uj elgondolásokat mentő szomj, most már nemcsak a kisebbségi lélelekre, hanem a kisebb­ségi testre is tör teljes végletességgel. Az életlehetőségek majdnem egészét akar ják összezúzni alattunk. A munka-le­hetőséget akarják elvitatni. Még azok­ban a szellemi és dologi alkotásokban is, amiket a kisebbségi szellem és a ki sebbségi tőke hozott létre. A kisebbségi lét kisajátítása most a legmagasabb közcél. Az anyagi létből kitudni, de Ugyanakkor a közterhek még fokozot- abb mértékét hordozni, ez a kél ma­lomkő, az uj hatalomra és uj népsze­rűségre vágyó elemek elképzelésében. Hangsúlyozni akarjuk, hogy nem a nép óhajtása ez. Mert a népek nem egymás ellen, hanem egymás mehett akarnak élni. Nem is a keresztény ön­tudat. mert ez az anyagelvüség tételét: „küzdelem a létért“, másképen fogja fel, egyrészt nemes versenynek, más­részt küzdelemnek a természet ellen Hiszen már az „ó-kori keresztény“ lé­lekben, amely előfutárja volt a uázá- rethi-nek, ott csillogott a tétel: a farkas nem eszi meg a farkast. A nép felé nőtt kiválasztott és a pogány hősök vá­gya ez. De legyen bármiként., kétségte len, hogy súlyos veszedelmek fenyeget nek. Pusztító lehetőségek szakadhatnak le reánk. Hiába áltatjuk magunkat, hogy az ilyen támadások eredményte­lenül összeomlanak, nem fogja tűrni még a román nép sem és amint látható, csak immel-ámmal követi és kedvetlen tűri; mint kényszert, a hatalom. Igaz. összeomlik, de ki tudja, mekkora kár­tétel után? És hiába vigasztaljuk ma­gunkat, hogy a gyűlöletre épp úgy nem lehet építeni, mint a szuronyok hegyé­re uj államképletet. Igaz, de igenis le­het szőni dühödt indulatok cselszövé. nyét s a mig belső méreg megrágja, ki vülről pedig a jogos felhördülés nem kuszálja össze a szálakat, áldozatokkal és veszteségekkel fizethetünk miattuk. Emberileg érthető és jogilag indokolt, népi érdekből pedig kötelesség, ha ilyen támadás ellen, amely dologi létünket fenyegeti, minden törvényes eszközzel védekezünk. Ezt még a féreg is meg­teszi. Csakugyan, már van és készül a tör vényes harc. Örömmel tapasztaljuk, hogy a kisebbségek a jogos önvédelem, az igazságos elhárítás módszereihez fo­lyamodnak egyre láthatóbban és egyre hallhatóbban. A szászok a nemzeti mun­kavédelem és a numerus-i rögeszmék gyilkos légkörében gyorsan megszüntet­ték a testvérharcot és helyreállították az egységet; a támadó nemzetiség totá­lis fogalmával szembeállítják most már • egyértelmüleg a nemzetiségi megújulás erejét. Hasonló összefogózkodás történt a svábok között is. Minthogy a romá niai németeknek van közös arcvonala, természetesen ez is ujult erővel dobja bele magát a jogos önvédelem rákény­szerült küzdelmébe. A német törvényho­zási csoport újból és újból a miniszter - elnökhöz és szakminiszterekhez járul j szóbeli és Írásbeli sürgetésekkel s köve­teli a most divatos kilengések megféke- s zését, a kisebbségi jogok érvényesítését. I Nemcsak a szászok és nemcsak a svá- ! maga sem írisz cgu szót abból, amit mondott * Lutsu szombatomki fogia tessé a pártból* — Négyórás beszédekkel folyik az obstrukció a . BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) A Dimineaţa behatóan foglalkozik a nemzeti- parasztpárt helyzetével és megállapítja, hogy a párt szakadék szélére került. Valószínű, hogy Vaida Timisoaran fog válaszolni Lupu dr. nyilatkozatára. — Az ókirálysági nem- zetiparasztpárti vezérek szerint ugyanis a román állam fejlődését csupán a paraszt­ság segítése utján lehet elérni. Egyébként — mondja Lupu dr. -— az összes "pártok egy­mást túllicitálják a hazafiság hangoztatásá­ban. Mentői kisebb egy párt, annál jobban verik mellüket vezetői. Ezzel a hangoskodó nacionalizmussal azonban még nem tesznék semmit a föld népe érdekében. A nemzeti-parasztpárt vezetősége szomba- ton fog dönteni a kérdésbe»*midőn aztán a párt belső helyzetét véglegese^'Hintázni A Dimineaţa jelentéséből már eTőre lehet következtetni a pártvezetőség állásfoglalásá­ra. A lap szerint A numerusz-klauzus nem egyéb „politikai machinációnál“' s maga Vaida sem hisz egy szót sem saj'lt állításaiból. A cél az volt, hogy' Mihalaehe kilátásait szabotálja, Erdélyben pedig Maniut túllici­tálja, mert Vaida jól látja, hogy' Maniunak nagyobb a népszerűsége. A Curentul azt Írja, hogy a pártvezetőség szombati ülésén Lupu dr. határozott állás- foglalást fog követelni Vaidától. Javasolni fogja, hogy vagy tegye magáévá a párt tanítását, programját és taktikáját, vagy pedig híveivel együtt vonják le a kö­vetkezményeket és távozzanak a párt kö­telékéből. A lap megállapítása szerint Mihalaehe ál­lásfoglalása még nem egészen határozott, bár kifejezést adott baráti körben annak, hogy a történteket a maga részéről is nagyon fájlalja. Folyik az obstrukció OViig a nemzeti-parasztpárt belső válságá­val van elfoglalva, úgy ellensúlyozza a kor­mány sikerét, hogy' tovább folytatja az obstrukciós munkát a parlamentben. Hiva­talos jelentés szerint Moldovan Victor ellen­zéki képviselő került ma sorra a vitában, aki egymaga négy órát beszélt egyfolytában és a kormány szövetkezeti politikáját tá- ! madta. Moldovan hevesen támadta Oanea szená­tort is a Bistrita-i közbirtokosság ismeretes ügyében. A liberálispárti vezérek is állandóan ta­nácskoznak. Tegnap megbeszélést tartottak ismét Dinu Bratismu pártelnök lakásán éjs a párt további magatartásáról tanácskoztak', A szenátus ülése A szenátus ülésén Dimitriu tartott beszé­det, melyben az állami gépezet egyszerűsíté­séről és az álláshalmozási törvény rendelke­zéseinek mellőzéséről beszélt. Sajnálattal ál­lapította meg, hogy a törvényelőkészítő bi­zottság munkáját nemcsak szövegében, de szellemében is tel­jesen megváltoztatták. Kéri a miniszterelnököt, hogy az egész kér­dést hozza sürgősen a parlament elé. D. Ioanitescu csatlakozik a kéréshez. Pop Valér dr. igazságügyminiszter beje­lenti, hogy a jövő hét végén a kérdéses tör­vényjavaslatot a szenátus elé terjeszti. Dimitriu a pénzügyőri gárda szerepéről beszélt, amelynek költségei a költségvetés kiadási tételeit csak szaporítják. Kéri a pénzügyminisztert, szüntesse meg ezt az in­tézményt RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) Az olasz sajtó illetékes körből vett értesülései szerint az Abesszíniával fennálló viszályban még mindig nem történt lényeges változás. Az abesszin kormány ragaszkodik ahhoz, hogy az ellentétet még az olaszok által követelt elégtételadás előtt más hatalmakkal közös diplomáciai tárgyalásokon oldják meg, mig Róma nem tagit követelésétől, mely a fel­tétlen elégtételadást és a két ország közötti közvetlen tárgyalást kívánja. A csapatszál- litások is változatlanul tovább tartanak. Amint hivatalosan jelentik, a Vulcania és Montenegro csapatszállító hajók tegnap át­jutottak a Szuezi-csatornán és rövidesen ki­kötnek Szomáliban. A Leonardo da Vinci csapatszállító hajó, mely a tegnapi viharban jelentéktelen sérülést szenvedett, szintén el­indult Messinából egy zászlóalj jal és a meg­felelő hadianyaggal. Nápolyban az Arabia nevű csapatszállító hajó vesz fedélzetére ka­tonaságot és hadianyagot. Abesszinia római követe tegnap a sajtó képviselői előtt nyilatkozatot tett melyben esküvel és becsületére fogadta, hogy az abesszinia! kormánynak sohasem állott szándékában az olasz Eritreát, vagy Szo- málit megtámadni. Olaszország és Abesszinia között — mondta az abesszin követ — még mindig barátsági és döntőbírósági szerződés áll fenn. Éppen ezért hibáztatnia kell az olasz csapatok mozgósítását Abesszíniával szemben. Mind­amellett bizik abban, hogy a Népszövetség békésen fogja elintézni ezt a vitát is. Ha a döntőbíróság Abesszinia bűnös voltát álla­pítaná meg, akkor kormánya hajlandó min­den elégtételre, „akár háromszázezer tallért is kifizet Olaszországnak“. A követ további nyilatkozatában még megcáfolta azokat a híreket, hogy az abesszin hadseregben japán tisztek is lennének. A szenátus ezután folytatta a büntetőtör­vénykönyv tervezetének tárgyalását. Az ilfovi ügyvédi kamara állásfog­lalása BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Az ilfovi ügyvédi kamara hivatalos közleményt adott ki, mely szerint nem vesz részt hiva­talosan a numreusz-klauzus, illetve a kama­rákba való felvétel feltételeinek megvitatá­sában. A kamara tagjainak azonban joguk­ban áll úgy ezzel, mint általánosságban az ügyvédi hivatást érintő minden más kérdés­sel is szabadon foglalkozni és az indítvá­nyokat megvitatni. Erre a nyilatkozatra, melyet sok tekin­tetben komikusnak mondanak, a római la­pok kijelentik, hogy semmi újat sem tar­talmaz. A római abesszin követnek külön­ben sincs sok mondanivalója szerintük a vitában, mert a tárgyalások nem (Rómában, hanem Addis-Abeba-ban folynak. Olaszor­szág mindenesetre szilárdan kitart követe­lései mellett és nem hajlandó sokáig tűrni az abesszin kormány halogató taktikáját (LONDON. (Az Ellenzék távirata. Angol lapok Addis-Abeba-i jelentése szerint Abesz- szinia ellenállásában az olasz követelésekkel szemben bizonyos ingadozás mutatkozik, mi­óta kiderült hogy a római kormány köve­telései érdekében a katonai eszközök igény- bevételétől sem riad vissza. Abesszinia ka­tonai szempontból nincs jó helyzetben, sok katonát mozgósíthat ugyan, de a közlekedési utjai annyira kezdetlegesek, hogy a csapatok elszállítása megfelelő pontokra a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Hadianyagot is alig gyártanak az országban és így csak az olasz, francia és angol gyarmatokon át folytatott csempészés utján juthatna hozzá, pedig bi­zonyosnak látszik, hogy egy összeütközés esetén mindhárom hatalom a legszigorúb­ban végetvetne ennek a csempészésnek. A helyzetet még mindig az teszi különösen sú­lyossá, hogy az abesszin császár nem fültéüeu ura a tartományi uralkodóknak, akik politikáját, ha az békés megegyezéshez vezet, esetleg nem követik, sőt forrongásra használhatják fel ellene. A Daily Express jelentése szerint Selassieh császár vidéki kastélyába vonult vissza, ahol elmélkedni szándékszik a helyzet fölött. A császár meg hagyta, hogy két napig senki se zavarja, mert döntő elhatározást kell hoznia Abesz- szinia jövő politkája fölött. HegesEriidött a római abesszin követ, liogy császára nem akasia az olasz gyarmatok at megtámadni bök, hanem a romániai németek más állomásain is ünnepnapokon népgyülé- sek tiltakoznak a nemzeti munkavéde­lem és a numerus-i mozgalmak igazta­lan elveivel szemben. Most megmozdult a zsidó kisebbség is. Érzékeny fülével ugyan kiérzi az ellentétes oldalon fő­leg rávonatkozó ellenséges célzatokat. A zsidó párt döntő jelentőségű tanács­kozásokat folytat az egységes zsidó arc­I vonal kiképzésére. A zsidó lakosság hit­tel hirdeti, hogy meg akarja menteni veszélyeztetett jogait és vissza kívánja verni az ellene szövődő készületeket és táviratban fordult védelemért az ország uralkodójához, ügy érezzük, más ki­sebbségek is mozgolódnak s egymással kézfogásra készülnek. Bizonyára ma gyár pártunk és politikai szervezeteink a sajtó sarkába serkenve megteszik a maguk nagy és történelmi föladatát. A csönd bizonyára súlyos előkészület ta­karója, mely mögött igy még súlyosabb küzdelem elhatározása izzik. Mrt igen komoly politikai mozdulatok nélkül bizonyára nem nézheti a magyarság se, amit az ő teljes romlására tervez­nek most még csak felelőtlen helyeken és módokon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom