Ellenzék, 1943. február (64. évfolyam, 25-47. szám)

1943-02-01 / 25. szám

EÉTFtf, im l&t+te & éviülyúm* mme £& ÁRA FILL Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. 16., í. em. Telei.: 11—09. Nyomda: Egye- tein-u, 8. sz. Telei.: 29—23. Csekkszámla 72056 aLĂPÎTOÎÎfi esiiiß iiüiés Kiadóiulajíloaos: „PALLAS SAJTÓVALLAI-AT^ Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 bóra 3.20 P.» cOgyedcvre 0.20, félévre 18.40, egy évié 36.30 P. Rommel visszavetette az angolok újabb afrikai támadásénál* ©Is© hullámait Elfoglalták «J állásaikat a honvéd csapatok — Németország a feltétlen győzelem jegyében ünnepeit© hatalom kivételének 10 éves évfordulóját Sztálingrád védői ember-ember ellen küzdve tartják állasaidat A KELETI ARCVONAL SZAKA­SZAIN a bolsevisták téli támadása az em­bertömegek és a hadianyag még mindig húUtmas bevetésével topább tart, ha job­ban megfigyeljük, észre lehet venni, hogy a Szovjet részéről máris hal árazott jelei mutatkoznak a kifulladásnak. A legjob­ban észlelhető ez abban a hősi küzdelem­ben, amelyet a sztálingrádi romok védel­mezői folytattak a bolsevista tömegek el­len. A német hadsereg hârca Sztálingrádban Paulus vezér tábornagy személyes vezeté­sével óráról-órára drámaibb lesz. A néme­tek két egymástól különálló csoportban, elképzelhetetlen elszántsággal és haláh- megvetéssel védik ki a bolsevisták támadá­sait. A bolsevisták gyalogsági hullámai mégis egymás után omlottal: össze a védők füzében. Amikor o harccsoporfok elhasz­nálták utolsó lőszerüket is, ember-ember elleni hősi védekezésre került sor, amely­ben az ellenséges tömegek lerohanták a német védőket és igy ezek fogságba estek. A védő csápafok a legszűkebb térre össze­szorulva a véksőln'g védekeznek. Az urc vonni többi szakaszain csapataink elszánt eháritó harc-hűn ismét megálltai: heWifl'ef. Friss tartalékok avatkoztak be ú harcokba és mindenhol megszilárdították helyzetüket. Romgtvd vezér tábornagy utóvédéi ellen I a már napok óla várt nagy támadás Zuar- ra mellett kiadós tüzérségi előkészítés után nagy fölényben levő páncélosokkal megindult. Az angol páncélosok megis­métlődő hullámokban kísérelték meg a tengely biztosító erőivel tartott állások le- fohanását. de a védők az egész vonalon az ellenségnek súlyos veszteségeket okozva, visszaverték. A német—olasz utóvédek légvédelmi tüzérsége e harcokban 5 pán­célost lőtt ki és sok gépkocsin kívül meg­semmisített még 3 biehézágyul is. A tuniszi arcvonalon a tenge-lycsopútok had mozdu­latai kedvezően alakultak. Az állások el­len intézett ellenséges támadásokat vissza­vertük. Erős ellenséges osztagok hevesen támadták állásainkat Tripolisz nyugati részén, de visszavertük őket és érzékeny veszteségeket okoztunk nekik emberben, harckocsikban és gépjármüvekben. ROOSE\7ELT ÉS VARGAS rio de fa­néiról találkozójáról közük, hogy Roose­velt háromszor tárgyalt Vargas brazíliai államelnökkel. Mindhárom találkozó egy amerikai romboló fedélzetén folyt le. A találkozó színhelye fölött állandó légira­jok cirkáltak, mig á kikötő előtt brazíliai hadihajók őrködtek. A megbeszélésen Ingram tengernagy is résztvelt. Vorenyeas térségében a magyar csapatok sikeres elhárító harcokban vesznek részt A Magyar Távirati Iroda .jelenti: A boiivédvezérkar közli a él. sz. hadi jelentést: Az elmúlt héten a hon védhadsereg uj védőálló sónak be­rendezése gyengébb ellenséges ellenhatás mellett tervszerűen folyt. A Voronyezstől délnyugatra folyó sikeres elhárító harcokból a magyar csa­patok is kiveszik részüket. H©pv*déf*ü?ik tsj élIésc?íRrk e’f©g*a’©wveií c^ökkesit ess ellenség tPRitsdásdatilK X@ndii3@te ci mag?» «re?, ácsion A honvédvezérkar főnöke â kiadott 41. számú hadijelentéséhez katonai körökben még a következő kiegészítéseket fűzték: Hevességükből vesztesetek azok a tömeg- támadások, amelyeket az ellenség a magyar csapatok vonalai ellen január közepén in­dított. A magyar hadsereg hátrább fekvő uj állásokat foglalt el. Az elmúlt hiten a táma­dás lendülete a magyar arcvonal előtt észre­vehetően csökkent, úgy annyira t hogy itt vi­szonylagos nyugalom van. A nyugalmi időt csapataink felhasználták arra, hogy az uj ál­lásokat műszakilag megerősítsék. A föld mé­lyéig sziklakeményre megfagyott talajban kellett uj árkokat, fedezékeket teremtem, ami elsősorban a műszaki csapatokat állította rena kívül feladatok elé. Ez a teljesítmény annál figyelemreméltóbb, mert az ellenség ezeket a munkálatokat — ha kisebb erőkkel is —, de sokszor zavarta. A magyar hadsereg rugalmas hadvezetését mutatja, hogy az el­látó szolgalat az -uj trületcn is jól műkö­dik. Csapataink lőszer- es élelmiszerellátása ti súlyos körülmények ellenére is teljesen ki­elégítő és gondoskodás történt arról is, hogy a kemény hideg ellen a csapatok megfelelő védelmet kapjanak. teli. hogy nagyon szeretett volna ma is beszélni a nemzethez, de sajnálja — éppen úgy, mint mi — hegy ezt, a hagyományos ünneplést ebben az esztendőben nélkülöznünk kell. A hadvezetés kemény körülményei pil­lanatnyilag nem engedik meg, hogy a főhadiszállást, ahonnan a, nagy keleti elhárító csatákat vezeti, el­hagyja, Éppen ezért beszéd helyett kiáltvánnyal fordul a német néphez. — Számunkra — mondotta szó- szerint a miniszter — már régen átl az a megdönthetetlen alap elv, hogy szótárunkban nem ismerjük azt a szót, kapituláció. Németország száz- százalékos készenléti állapotban áll, hogy - ' münden erejét összefogja a győze­lem kivíváséhoz. Minden lehetőt elkövetünk, hogy a győzelmet siet­tessük. Fanatikus munkánk gyü­mölcseit ellenségeink sokkal ha­marabb fogják érezni, mintsem képzelték. A német nép ettől a perctel kezdve csak harcolni és dolgozni fog a győzelemért. Nagyon téved az ellenség, ha azt hi­szi, hogy elveszítjük bátorságunkat, ha néhány ütést kell elszenvednünk. Ezek a csapások csak riadójelek szá­munkra a totális háborúra. Dr. Göbbels ezután felolvasta, a Führer kiáltványát a német néphez. Göbbels: A német nép © pere!®! csak dolgozik és harcol a győzelemért BERLIN, február 1. (MTI—D<NtB.) Dr. Göbbels birodalmi miniszter szómba Ion délután a hatalom átvé­telének 10. évim dulója alkalmából a berlini Spor ipáiméban beszédet mon­dott, amelynek folyamán felolvastam Führernek a német néphez intézett kiáltványát. — A Führer — mondotta Göbbels — megbízott engem, közöljem Veie­BERLIN, február 1. (MTI.) A Német Távirati Iroda jelenti: A Führer kiált­ványt bocsátott ki, amelyben többi között ezeket mondja: — Ma van 10 éve annak a napnak, me­lyen Rindenburg vezértábornagy, birodal­mi elnök a felelősséget a birodalom veze­téséért rám bízta. A felelősség átvétele azonban esek akkor történt meg, miután az összes pártok rövidebb, vagy hosszabb idő után bebizonyították, hogy képtelenek Németországot ismét felemelni. A biroda­lom egyre inkább szenvedett a vereség következményeitől olyan háború után, amelyet nem akart és amelyre semmikép­pen sem volt felkészülve. A megbéknlés és a megértés békéje helyett jött a versail- iesi békeparancs, amely a német nemzetet és a vele szövetséges államokat rabszol­gaságba parancsolta, katonailag megbéní­totta, politikailag jogtalanná tsehe és gaz­dasági életét beláthatatlan időkre megsem­misítette. — Ez az az örökség, amelyet 1933 ja­nuár 3-án a felelősség terhével átadtak nekem. A német néphez intézett első ki­áltványomban mint kancellár, bejelentet­tem az akkori birodalmi kormány elhatá­rozás,«!, hogy a nemzetet egyesítem, kikü­szöbölöm a munkanélküliséget és megvé­dem a német parasztod és kiűzöm földjé­ről éfe házából a verejtékén spekuláló zsi­dóságot. Akkor négyévi időt kértem, hogy jóváfegyem 14 esztendő pusztítását és rombolását. Ami 1933 óta történt a né­met birodalomban az uj vezetés alatt gaz­dasági, kulturális és a szociális haladás terétí, az példátlanul áll és a demokrata országok nem tudnak ebhez hasonlót fel­mutatni. Csak a fasiszta Olaszország tu­dott Du re ja révén a belső felépítés mun­kájával ilven alkotást véghezvinni. — A birodalom csak most, a nemzeti szocializmus győzelmének 10. évforduló­ján ismerheti fel teljes egészében, mi [űr­ién: volna Németországgal és Európával, ) ,sS®m az Idő, set® fegyveres erő nesn kényszeríti 'térdre a német nemzetet" Ä fiikffgr a nemzeti Issrcdalom éiadskcsjutásesicsk tízéves fordulóján kiáltvány* isitiselt a német »éphez ha 1933 január 30-án a Gondviselés Hin* denburg elnök utján nem indította volm el a német nép egységét a mozgalom győ­zelmes útjára. — Már fiz évvel ezélőtt megkezdte «: boWvizmus a tervszerű előkészületet — valóban óriási méretekben —, hogy rajta üthessen Európán. Mi lett volna a nőmé, népből és Európából: ha 1941 julius 22-ér a német véderő az utolsó pillanatban nen tartotta volna védőpajzsát Európa fölé: Melyik áilam lett volna képes szcmbp szállni ezzel m veszedelemmel? KATONÁINK HARCAI MEG­ÓVJÁK EURÓPÁT A PUSZTU­LÁSTÓL — Ma csók két lehetőség vau: vágy Németország és a vele szövetkezett né pék győznek és ezzel Európa győz. vagy pedig kelet felől betör a legősibb kul­túrájú földrészre a belső ázsiai bolse­vista világ épp olyan pusztítóén és rom­bolóan, mint. óz Oroszországban mái meg is történt. Csák a inlágtól elfordul1 fantaszták vehetik komolyan azt a zsi­dó fecsegést, hogy bármilyen angol vagy amerikai papírokra vetett nyilat­kozat feltartóztathatna egv ilyen világ- katasztrófát. Amikor 1939-ben Franciaország és Aug Ha minden alap nélkül hadat üzent Né­metországnak és ezzel kirobbantotta a má­sodik világháborút, akaratlanul jót is tet­tek, nevezetesen a történelem legnagyobb mérkőzését abban a pillanatban indították meg, amikor a Birodalom elérte erejének teljét. Megindították ezt a harcot, ame­lyet mint azt ma már tudjuk, a Kreml urai már rég elhatároztak. Ma azért harcolnak katonáin/; n kelet végtelen térségein, hogy Európát meg­óvják a pusztulástól. Minden egyes emberi élei. amely ennek a harcnak áldozatul esik, a jövőben egész nemzedékek életét biztosítja. (Cikkünk folytatása az utolsó oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom