40 találat (0,246 másodperc)

Találatok

1. 1893-06-18 / 24. szám
[...] József kéményseprő­mester Bogisich Mihály prépost Bozóky István kér esküdt Dr Dékány Rafael [...] Duma György főgimn tanár Forgó István üvegkereskedő Dr Fuhr­mann Ferencz Gabler [...] gyárosa Kugler József mézeskalácsos Lindenbach István kovácsmester Lubrich Ágost egyet tanár [...]
2. 1893-09-17 / 37. szám
[...] Guelder Győző Kleszuer Albert Kállay István Kanócz István Madarassv Gábor Márffy Albin Pora [...] István Dr Szénássy Sándor Szőllősy István Terbocz István Újhelyi Sándor Zsák Hugó Póttagokul [...] Dr Axaméthy Lajos Biskara Endre Bozóky István Dr Buday József Csepely Sándor [...] Kobzinek Frigyes Laumann József Lazarus István Lehmayer Nándor Lin­denbach István Lindenbach [...]
3. 1893-09-24 / 38. szám
[...] Dr Axaméthy Lajos Biscara Endre Bozóky István Dr Buday József Csepely Sándor [...] Ede Dr Ernyei Mór Frenreisz István Gallner József Hampel Sándor Kemény István Dr Kollár Lajos Kozma Gyula [...] Kobzinek Frigyes Laumanu József Lazarus István Leh mayer Nándor Lindenbach István Lindenbach József Ocsárd Károly Prokesch [...]
4. 1895-01-06 / 1. szám
[...] alapon nyugszik Jövő számunkban Dr Bozoky Ádám méltatja a kerületi választmá­nyokat [...] és kereskedelmet Kiadó Dévai Szöllösy István Felelős szerkesztő mindszenti Erdélyi Gynla [...]
5. 1895-02-17 / 7. szám
[...] Károly dr Schiller György Spuller István Szabó M Ferencz Szalay Győző [...] Seide Jó­zsef Mechlovits Béla Dr Bozoky Ádám Nier tit Dezső Ludwig [...] férje Martin Gyula János és István saját valamint rokonaik illetve apósuk [...]
6. 1895-02-24 / 8. szám
[...] alelnökké Szabó Ignácz pénztárnoknak Lindenbach István ellen­őrnek Klemm Árpád és jegyzőknek [...] frt Schwarcz Mór 1 frt Bozóky István 1 frt ft Kollányi Ferencz [...]
7. 1895-11-24 / 47. szám
[...] A násznagyok tisztét Dr Kelemen István ügyvéd és Reök Iván főmérnök [...] s a nászasszonyokét Dr Kele­men Istvánná szül szili Török Franciska és [...] König Lajosné Gruber József Quiuz István Szénássy Imre Daniclisz Ágoston Bozóky Béla Tóth Bé a Czimeg [...] Dr Kelemen Béla köszöntője nemkülönben Bozóky Béláé is Az örömapa König [...]
8. 1896-01-26 / 4. szám
[...] összesen 5 frt 9 Hirsch István ur ivén Hirsch Ist­vánná 5 frt Hirsch István 5 frt összesen 10 frt [...] összesen 2 frt 11 Kállay István ur ivén Kállay Ist­ván 2 frt összesen 2 frt [...] 3 frt 27 Kanóc z István ur ivén Kanócz Ist­vánná 1 frt Dr Fáik Ernő [...]
9. 1896-02-16 / 7. szám
[...] Budán és vidékén a Molnár István kitűnő vezetése alatt virágzó kerteszkepző [...] Sándor dr Draskóczy Miklós dr Bozóky Adám Schwetz Vilmos kir s [...] Nagy Jenőné Kertész Abáné Moussung Ist­vánná Kovacsik Mártonná Niemann Vilmosné Noiszberger [...] N né Vogl Józsefné Győri Istvánná Dorosits N né Fiiegei Kálmánná [...]
10. 1896-05-17 / 20. szám
[...] Ismerőseink Árnyak és fények Molnár István A régi vinczellér iskolát a [...] emelje Entz Ferencz nyomába Molnár István királyi tanácsos a kertészeket képző [...] jeles Angyal Dezső volt Molnár István számtalan könyvet irt lapokat szerkeszt [...] urhölgyeket Mocskonyi Gyulát nejével továbbá Bozóky Ist­ván Trautmann Ottó Tolnay Imre és [...]
11. 1896-05-17 / 20. szám
[...] Gora Anna Löwy Zoltán Bereczky István Endele Teréz Strebl Katalin igen [...] a p á r y István beszédét ki a királyhoz intézendő [...] király iránti szeretetre Majd dr Bozóky Endre méltatta azt a haladást [...] Az ülés megnyitása után Rákos Ist­ván olvasta föl az elnök előterjesztését [...]
12. 1897-01-24 / 4. szám
[...] az irányiadé köröket Gróf Széchenyi István eszméje és terve a vaskapu [...] kezdetén becses lapjában közölni Dp Bozóky Endre Közöltük ezt a kis [...]
13. 1897-02-14 / 7. szám
[...] Rupp Zsigmond elnök és Frommann István köri igaz­gató kalauzolása mellett jó [...] kaszinójának igazgatója Dévai Szöl lőssy István Del Medico Ágoston Nagy László [...] Oberhuber Istvánné Mazsari Ivánná Vörös Istvánná Ha­jós Mihályné Muschal Istvánné Schaffer [...] frt Biscara Endre 2 frt Bozóky István 2 frt Buday József dr [...]
14. 1897-02-28 / 9. szám
[...] Báró Csollich 1 frt Hirsch Istvánná 1 frt özv Lász Ká [...] családja 5 fr 9 Hirsch István ur ivén Hirsch Istvánné 5 [...] Szepesy Irma 1 frt Crozin Ist­ván 1 frt Gsekelincz Marczel 2 [...] frt 60 kr 31 Főtiszt Bozóky Géza ur ivén N N [...]
15. 1897-02-28 / 9. szám
[...] m m a n n István gazda Depóid Lajos titkárok Blau Osz­kár dr Bozóky Adam és Debreczeny István pénztárnok 0 11 Lajos ellenőr [...] Erzsébet szálló 4 i Blaschka István VII király uteza 110 sz [...]
16. 1897-02-28 / 9. szám
[...] Ivánné Tóth Jánosné Ud vardy Istvánná Jablonszky Sándorné Tolnay Imréné Rader [...] 1 frt 50 kr Holbert István 1 frt 50 kr Vinkler [...] Braun Antalné Hübscher Károlyné Román Istvánná Engelmayer Szilárdné özv Lichner Istvánná Lövinger Dánielné r Gimmné Thaller [...] frt Bagó Márton 1 frt Bozóky István 1 frt dr Baróti Lajos [...]
17. 1897-05-23 / 21. szám
[...] a magyar ember szivéből Szporni István emlékezete A budai tanítóság kegyeletes [...] fel a farkasréti teme­tőben Szporni István volt Bocskay téri vezető tanitónak [...] szer j kesztője Dr Papp István ő excellentiája gróf Hunyady László [...] jól van szerkesztve Eljegyzés Dr Bozóky Endre az I kér állami [...]
18. 1897-07-18 / 29. szám
[...] Herczegh Lobkovitz Rezső had­testparancsnok Heinrich István Goldberger Sam és fiai dr [...] Berthold Frey berger Pál Szepessy István Rausch Ferencz Scheich Károly és Lorosz István urak egyenkint 5 forintot Szabó [...] egyenkint 1 frt 50 krt Bozóky Endre és Adám urak 1 [...]
19. 1897-08-08 / 32. szám
[...] esküvőjét a budai kapuczinusok templomában Bozóky Endre dr főgymnáziumi tanár Lukse [...] Csennely utczában földszintes házakra Tury Ist­ván a Kelenföldön Ritter János a [...]
20. 1897-09-19 / 38. szám
[...] sz telke 1860 frtért Hiedl István és nejére Finály József és [...] a mily szívesen róla megemlékeztünk Bozóky István Egy szeretetreméltó kedves öreg urat [...]
21. 1897-09-19 / 38. szám
[...] és VIDÉK K Szeptember 19 Bozóky István bácsi ezek közzé a bol [...] e r n á t István gondos és szakavatott szer­kesztésében a [...] z ó b e 1 István Plutokráczia és nem­zeti érdekek Irta [...] z á r o s Istvánnal A hiba megtörtént mert az [...]
22. 1897-09-26 / 39. szám
[...] Antal Augusztái Jenő Bánki Donát Bozóky István Braun Zsijfnond Cottely Ernő Csobott [...] Moldoványi Sán­dor Müller Károly Nagy István Netzasek Károly Oeffner Antal dr [...] Gusz­táv dr Simontsits Lajos Stein István Sterk Géza Stipanics Klek dr [...] Szenessy Mihály Színik Lajos Szőke István dr Szvo boda József Tihanyi [...]
23. 1897-11-28 / 48. szám
[...] jegyek rend­szerint nem kaphatók Fromman István úr a kör igazgatója és [...] bizott­sága 1897 98 Elnök Frommann István a kör igazgatója Tagok Bély [...] Boezánczi László Bol beritz Oszkár Bozóky Adám dr Buday Jó­zsef dr Gsepely Sándor Debreezeny István Depóid Lajos Duma Tivadar dr [...]
24. 1897-12-12 / 50. szám
[...] I Gyula Lenz Ferencz Éberling István Bozóky István Schinabeck Engelbert Weinek József 1 [...] dr Haypál Benő Kemény I István Mohr Gizella Brenner Lajos Meder [...] beteges satnya nemzedék Dr Gidófalvy István kir közjegyző A ra n [...] Fe­rencz dr Diószeghy Béla Fromman István Gárdonyi Emil Grolig József Hübschl [...]
25. 1898-01-23 / 3. szám
[...] úr 2 frt Nagys Kanócz István úr ivén Herczegprimés 10 frt [...] Karsai Sándor 1 frt Kanócz István 1 frt összesen 12 frt [...] Arthur 1 frt Dr Kiss István 1 frt összesen 14 frt [...] 18 frt 10 kr Főtiszt Bozóky Géza úr ivén B G [...]
26. 1898-03-11 / 8. szám
[...] Sándor Eckermann Ede Éber ling István Fehérváry Géza Kanócz István Keller Ignácz Kollár Lajos Laumann [...] Bis cara Endre Blau Lajos Bozóky Adám dr Demel Károly Duma [...] Gyula FYey berger Pál Frommann Istvánná Takáts János Gamauf Károly Garba [...] Jáhl Nándor Keömley Nándor Kertseher Ist­ván Klempa Istvánná Kosutány Géza Kozma Gyula Kratzer [...]
27. 1898-05-01 / 13. szám
[...] az ünnepélyt Az ünnepi szónoklatot Bozóky István iskola szélei tag tartotta A [...] Badics Ferencz igazgató és dr Bozóky Endre meg­nyitó Mattyasovszky Endre es [...] téren Kováts Lajos nem­különben Fleischer István a kiknek jól kijutott a [...] elnök Hampel József és Lindenbach István alelnökök Hangi József tit­kár Praschievitz [...]
28. 1898-09-01 / 25. szám
[...] beszed Hála és bi­zalom Szent István első magyar királynak II en [...] vallásos Bécsben magyarul beszéltek Szent István ünnepen De beszeltek e magyarul [...] környékén levő falvakban mindenütt Szent István napján mégis csak magyarul kel­lene [...] egy ik szerpap sze­repét vitte Bozóky Antal mellett A budai várpalota [...]
29. 1899-02-01 / 4. szám
[...] VIDÉKÉ Február 1 Dr Kis István 1 írt Czekélnis Marczel 1 [...] Botka Lajosné 3 frt Fischer István 2 frt Dr Oeffner An­tal [...] Ruszwurm Vilmosné 1 frt Hirsch István és neje 5 frt Br [...] 8 frt 50 kr Főtisztelendő Bozóky Géza úr gy i X [...]
30. 1899-02-21 / 6. szám
[...] és Kollár Lajos Igazgató Fromman István azda Depóid Lajos titkár Buday József dr jegyző Bozóky Ádám dr és Nagyőszi Ferencz [...] Gyula Beck Adolf Blaskovicb Sán­dor Bozóky Ádám dr Brunner Alajos Buday [...] Schwarczer Ottó Spádi Sándor Spuller István Szobovics Lajos Szőke István dr Szőllősy István Thirring Gusztáv Trájtler Károly Trautmann [...]
31. 1899-03-01 / 7. szám
[...] jog I Institutiók Irta Dr Bozóky Alajos Szerencsés gondolat a kiadóhivataltól [...] vett részt Jelen voltak Kögl István ur Aranka kisasszony leányával kinek [...] 80 kr Megjelent a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osz tályánák kiadásában Kapható a Szt István Társulat könyvkiadó hivatalában Budapest VIII [...]
32. 1899-05-01 / 13. szám
[...] János Ellenőr Friederich Károly Orvosok Bozóky Jenő dr Harnischfegar József Hőgyes [...] Mihály Ka nyó Sándor Kertscher István Kozma Gyula Kürtös Gyula Laumann [...] Lederer János Linczbauer Fülöp Lindenbach István Lind mayer Ferencz Liptay Lajos [...] Pálmai Andor Pártos Gyula Pecz István Rácz Gerő Reinl József Rupp [...]
33. 1899-07-11 / 20. szám
[...] A leg­nagyobb magyar gróf Széchenyi István emlé­kének megszentelésére minden eszközt és [...] a tettek embe­rének gróf Széchenyi Istvánnak emlékét Évi jelentés a Budapest [...] Heti óráinak összege 5 11 Bozóky Géza róm kath áldozár várbeli [...] Jenő 2 Kornitzky Frigyesné 8 Bozóky Géza 0 félnapot Helyettesítésüket Mátyus [...]
34. 1899-10-21 / 29. szám
[...] Dr Stipanics Elek Ellenőr Szőllősy István Jegyzők Czike Imre Starker Ká [...] Dénesné Fáik Miksa dr Fodor István Garancsy Mihály özv Gluzek Gvuláné [...] Seidl Ambrus Sólyom Jenő Szőllősy István­ná Téri Benedekné Thirring Gusztáv dr [...] Alapitó tagok Attila utczai iskola Bozóky Károly Demel Károly Dr Fáik [...]
35. 1900-01-00 / 3. szám
[...] Auerhammer Józsefné Teichmann denőné Kertscher Istvánná Kosaras Sándorné Móczár Elememé Plisicz [...] ur ivén 2 frt Kanócz István ur ivén 12 frt Vaszary Kolos L 0 frt Kanócz István 2 frt Kasics Péter ur [...] frt B L 50 kr Bozóky Géza ur ivén 2 frt [...]
36. 1900-04-00 / 9. szám
[...] Tichtl János 8 koronával Kanócz István 6 koronával Axaméthy Lajos dr [...] Albert Fehérváry Géza báró Kertscher István Kollár Lajos Lenz Ferencz Czike [...] Gyula 3 koronával Bagó Alajos Bozóky István Éberling István Halász Gyula Havpál Benő Kozma [...] Imre Biscara Endre Bosnvák Jakab Bozóky Ádám dr Buday József dr [...]
37. 1900-04-00 / 9. szám
[...] Szó czim alatt gróf Széchenyi István emlékének ajánlva honfi tűzzel s [...] A sszonyok Gold Istvánné Tár Istvánná Paál Józsefné Jalits Dénesné Grünwald [...] gazdává Depóid Lajost jegyzőkké D Bozóky Ádám és Szalay Győzőt pénztárnokká [...] apátnak utódja a ki Szent Istvánnak elhozta Rómából a koronát Ezenkívül [...]
38. 1900-07-00 / 18. szám
[...] Heti óráinak száma 5 11 Bozöky Géza r kath áldozár várbeli [...] oszt tanuló kapta 4 Hirsch Istvánná úrhölgy 10 koronás adomáim­ból 5 [...] Gyula s k Kornitzky Fi Bozóky Géza s k Appl Lajosné [...]
39. 1901-02-00 / 6. szám
[...] az én szerény kezembe Széchenyi Istvánról a politikusról tisztelt uraim szól [...] évi jövedel­mét mint tette Széchenyi István Vagy ha tenné könnyen úgy [...] megnyitotta Az ünnepély szép sikerét Bozóky Géza várbeli s lelkész alkalmi [...] kor Bráuner Bözsi 40 fillér Bozóky Géza úr ivén 4 kor [...]
40. 1904-02-30 / 6. szám
[...] Farkas József 2 k Hrubják István 1 k Szeleczky István 1 k Pámáry József 40 [...] F A 1 k Hrubják István 1 k X Y 1 [...] Pataky Pálné 30 f Csada István 20 f Lénárth Juliska 40 [...] ivén összesen 1 kor Főtisztelendö Bozóky Géza ur ivén összesen 4 [...]