Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-05-01 / 13. szám

Budapest. 1898. (3) BUDA és VIDÉKÉ Május l. \ Nem forradalom volt az, hanem szabadság- , harcz, — hisz nem a trón megbuktatásáról, j hanem a magyar nemzet alkotmányos kíván­ságairól volt szó. Es azért Kossuth Lajos — kinek eljárása a túlzásoktól tán nem egészen ment — nagy ember marad mindörökké; mert hisz ő volt az, a ki Magyarországnak valódi szabadelvű programmját kitűzte ; — azt, a melynek húsz évvel később Deák lángelméje adott uj életet... Kossuth nevéhez a magyar nyelvnek leg- magasztosabbik ama szava fűződik, a melyből kifolyólag a jobbágyság megnyerte rég óhaj­tott szabadságát! „Kossuth Lajos szavára riadva kelt a ma­gyar ; büszke főurak kivonultak az érkező megváltó elé, szellemét követé a nemzet; szózata hadseregeket teremtett. Az aggastyán­nak fonnyadt, a gyermekeknek zsenge karját megaczélozta s a magyar csatázott !“ . . . Nem szándékom e helyen elbeszélni a szabadságharcz lefolyását; csak arra utalok, bog)' a forradalmat nem követte siker és hogy a nyomába lépett reactió sötét fátyolt, a rémü­let es a némaság fáty ólát borította az országra. A leigázott nemzet pedig csak sóhaj lőtt és — várt; el volt ugyan nyomva, de azért nem volt — legyőzve. Ekkor veszi kezdetét Deák vezetése alatt a magyar történeti jognak türelmes és csodá­latra méltó visszakövetelése és a reactió hajó­törést szenvedett. Kibékülésre került a sor . . . I. Ferencz József, dicsőségesen uralkodó királyunk (1867. évi junius hó 8 an) Pesten ősi szokás szerint megkoronáztatta magát s e szép nap óta nem szűnt meg az őszintén alkot­mányos, alattvalóihoz a kölcsönös hajlandóság kötelékei által csatolt uralkodó mintaképe lenni, inig felséges hitvese megújítja kegyes­sége által Mária-Terézia udvarának hagyo­mányait. . . . Minden irányban való haladásunk, fokozódó értelmi tevékenységünk és példás türelmünk okát változhatlan hazafiságunkban és alkotmányos királyunk bölcs ás szilárd jel­iemében kell keresni és — úgy vélem — egyúttal ez az oka annak, hogy ... a kiegye­zés sikerült! — — — És most térjünk vissza az 1848-iki tör­vények szentesítésének emlékéhez. 1848. évi április hó 11-én V. Ferdinand Pozsonyba jött, a hol osztatlan lelkesedéssel fogadták, főleg midőn az 1848-iki törvényeket szeutesité s magyar nyelven e beszédet intézte a nádorhoz: „Hű magyar nemzetemnek szivemből óhajtom boldogságát, mert abban találom fel a magamét is; a mit tehát ennek elérésére tőlem kivánt, nemcsak teljesítettem, hanem királyi szavammal erősítve — ezennel által is adom neked, Kedves öcsém s általad az egész nemzetnek, a kinek hűségében leli szivem leg­főbb vigasztalását és boldogságát." . . . Bajza Józseffel, a költővel, mondhat­juk tehát: „Áldd meg isten Ferdinándot. A magyar királyt! A kinek magyar szavakra Nyílt meg ajaka!! Add, hogy nyílt magyar beszédünk Oly csodát tegyen : Félreértés soha többé Köztünk ne legyen ! És ha rank van mérve még egy Ezredes vihar. Túl azon is, mint szabad nép Álljon a magyar!“ A beszéd elhangzása után a közgyűlés a következő lelkes es állva elmondott szavak kíséretében záródott be : Fajén a király ! Éljen a haza ! ! az eljenzések elhangzása után. emelke­dett hangulatban, a jelen voltak testületileg a templomba vonultak. T. B. Április ll-ike az iskolákban Említettük volt, hogy tanácsi rendeletre a községi iskolák szintén megünnepelték az 1848-iki törvények szentesítésének 50. évfordulóját. Az április 11-én lezajlott iskolai ünnepélyekről a követ­kező rövid tudósításokat vettük : Az I. kér. várbeli elemi iskolában Farkas József igazgató lelkes megnyitója után Vaskó Bertalan ismertette az ünnep jelentőségét. A gyermekek közül többen hazafias költemé­nyeket szavaltak s hazafias dalokat énekeltek, melyeknek betanítása Oszoly Kálmán tanító érdeme, A II. kér. fö-utczai elemi iskolában Hám- pel Sándor iskolaszék'! elnök mondott az ünnep fontosságához mért emelkedett beszédet. Schi- nabeck Engelbert igazgató és Szabó Dezső ta­nító a gyermekek felfogásához alkalmas elő­adásokat tartottak Az ünnepet a tanulók szavalatai és énekszámai egészítették ki. A II. kér. medve-utczai elemi iskolában Almásy János igazgató megnyitója után dr. Bu day József iskolaszéki alelnök intézett a gyer­mekekhez emelkedett szellemű hazafias beszé­det, Erdős Géza tanító az ünnep fontosságát méltató felolvasást tartott s a. gyermekek ha­zafias költeményeket szavaltak A II. kér. iskola utczai elemi iskolában Götli Ilona tanítónő nyitotta meg az ünnepélyt. Az ünnepi szónoklatot Bozóky István iskola szélei tag tartotta. A kis leánygyermekek itt is mint szavalok és mint énekesek vettek aktiv részt az ünnepélyen A. II. kér. Toldy Ferencz utczai elemi isko­lában Duma György iskolaszéki tag intézett hazafias, szép szavakat a gyermekekhez, utána pedig Gárdonyi Emil tanító taitott felolvasást az 1848 iki eseményekről s azok fontosságé, ról A gyermekek közül többen szavaltak s el­énekelték a Hymnust, a Szózatot és a Honfidalt. Ünnepély. Az I kerületi állami főgymna- siumban f. hó 16-án ünnepelték meg április 11 ének emlékezetét. Ez alkalommal dr. Badics Ferencz igazgató és dr. Bozóky Endre meg­nyitó, Mattyasovszky Endre es Andor József tanár urak pedi: igen sikerült ünnepi beszé­deket tartottak. Az ifjúság részéről többen szavaltak, kik közül jó szavalataikkal kitűntek : Schneider Sándor, a ki többször is bebizonyí­totta tehetségét e téren; Kováts Lajos, nem­különben Fleischer István, a kiknek jól kijutott a megérdemelt tapsból. A „Budapesti iparossegédek egyesü iele‘* f. é április 23 an este ülte meg a 48 as tör­vények királyi szentesítésének 5C. évforduló­ját Az ünnepélyen, mely a Szózat hangjaival kezdődött és a „Hymnüsz“ szál nyert befeje­zést, Duma György főgymn. igazgató emelke­dett hangon irt szép értekezésében méltatta annak jelentőségét. A felolvasást élénk éljen­zés követte. A lelkes ünnepélyt, melyet a jelen­levők a király, haza és a szabadság éltetésével fejeztek be. egy másik családias jellegű ünne­pély követte . az egyesület lelkes igazgatójá­nak és szellemi vezetőjének Duma György (lévén Györgynapjának előestéje) névnapjának megölése. Az ünnepekre az első felköszöntőt Bauer József elnök mondotta, ki egyúttal meg­köszönte neki a szép ünnepély rendezését es a remek felolvasást. A másodikat az ifjúság nevében Csepek Ferencz mondotta, az ifjúság szeretetéről és hálájáról biztosítván az ünne­peltet. Ezután egymást követték a lelkes fel­köszöntők, melyek közül említendő az ünneped­nek Bauer Józsefre mondott felköszöntője, melyben többek közül megemlékezett arról is, hogy sikerült neki Jancsek Gyula egyes. tag. fészere külföldi tat uünányutra 300 f'rt.os ösz­töndíjat kieszközölnie. Végül Hauf József tit kár Dumára mondott pohárköszöntőjében meg­emlékezett az ünnepeknek ;i királyról kapott kitüntetéséről, ki neki a főgymnaz umi igazgatói czimet adományozta, valamint arról, hogy a polgárság öt városi képviselővé választotta, a miért büszke lehet ra az egyesület. A két ünnepélyen úgy az ifjúság mint a polc ári pár­toló ragok is szépszámban vertek részt. A pár­toló tagok közül ott vo’tak az ünnepeken kívül: B.uer József elnök, Hampel József és Lindenbach István alelnökök, Hangi József tit­kár, Praschievitz Ferencz és Szabó János vá­lasztmányi tagok, mind ismert budai polgárok. Az egyetemért. A műegyetemnek Budán való elhelyezése érdekében alakult bizottság április hó 24 ón tartotta meg közgyűlését a krisztinavárosi Cnsinó nagytermében, Az elnök babarczi Schwarczer Ottó, jegyző: Orel Géza, s az előadó Dr. Brozik volt Dr Brozik előadó fejtegeti, hogy miért kellene vissza állítani a 70-es években elvett műegyetemet ismét Budára, egyszersmind el­mondva. milyen előnyökkel járna e magasabb fokú technikai iskolának városrészünkbe való áthelyezése. Szerinte egészségi és megélhetési szempontból egyedül Buda alkalmas e czélra, a hol még az elzüllésuek se vannak annyira kitéve a tanulók. Két eshető ellenvetést is hoz fel, a mit azonban maga czáfol meg. i.) A budai politechnika a tudomány ezentrumától távol esik ; 2 , a szegényebb sorsú tanulóknak nincs kilátásuk mellékkeresetre Az elsőt akónt czáfolja meg, bogy a professzor urak búvár­kodásaikra bejöhetnek a város e nemű tudo­mányos intézeteibe, a másikat, hogy a műegye­temi hallgató annyira el van foglalva, hogy nem igen ér rá mellékkereseti kutforrások haszná­latára. De ha mégis rászorultságából a corre- petitorkodásra adja magát, a város bármely részére eljárhat, s a járás már egészségi szem­pontból is csak hasznára fog válni. Miután minden oldalról megvilágította, hogy mily üdvös lenne ez intézmény Budára retele, egyszersmint javaslatot is tett arra nézve (ha ez valóban megtörténnék) ug} an hova he­lyeztessek az egyetem Mint legjobbat, legszebb fekvésűt és czél- szeiüt a Lágymányost ajánlja a legjobban Eu- nek el nem nyerhe'ése esetén mint czentrális fekvésűt., és olcsót : a Vérmezőt, s végül mint legolcsóbbat s leggyorsabban inegszerezhetőt: a Városmajort. Ezekből kifolyólag kéri a t, közgyűlést,, hogy 1.. egy bizottság küldessék Buda ország- gyűlési képviselőihez, hogy szives támogatásu­kat az ügy megynyerhetéseért kisérjék, 2.. me­morandum szerkesztessék. E memorandumot egy küldöttség vigye a m. k. vallás és köz- oktatásügyi minisferhez. 3 , Egy küldöttség állittassék össze, a mely arra legyen hivatva, hogy a főv bizottsági tagok elnökét felkérje, ha esetle® városi telket kellene kisajátítani, hogy a ezéi nemes voltát tekintetbe véve a telek átengedésénél méltányos legyen. A javaslat végeztével a szólásra jelent­kezők fejtették ki nézereiker. Kollár Lajos bár II ik kerületi lakos, szin­tén óhajtja, hogy az egyetem aa I. kerületbe, mint e főiskola legalkalmasabb helyére tétes­sék. Helyben hagyja az előtte szóló által em­lített helyeket, több más telket is ajánl. Csillag Benő felszólaló ragaszkodik a Vérmezőhöz, s a Lágymányos meg nem nyer- hetése esetén egyedül csak ezt kívánja. Rupp Zsiímo-nd igen szép beszédben fej­tette ki, hogy első sorban a Lágymányoson te­lekkel biró polgároktól függ az egyetemnek ott létesítése Ha azonban a telektulajdonosok ezt nagyon drágán adnák, másodsorban, már városrendezési szempontból is a Vérmezőt ajánlja. A tárgyhoz szóltak még : Kozma. Freiber- ger Pál. Dr. Jámbor Gyula, Schönfeld és Kút- lányi. Beszédeikben többnyire anak czeiszerű- segér fejtegették, bar különböző szempontokból, a mit dr. Brózik előadott Csupán Schönfeld kívánta egyedül a regi vágóhidat az egyetem helyéül. Freiberger Pál a Dráse-féle telket pártolta. Dr Brózik zárszava után tett javaslatait a közgyűlés elfogadta. A memorandum átadá­sára s a ni misterrel való ttf-tekezlem' dr Fáik Miksát fogják felkérni. Végül dr Kertész Aha mondott köszönetét a polgároknak a megjele­nésért és dr. Schwarczernak szives közreműködé­séért es támogatásáért. sg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom