Buda és vidéke, 1900 (9. évfolyam, 1-35. szám)

1900-01-00 / 3. szám

Budapest, 1900. (4) BUDA ÉS VIDÉKE Ezért, hogy az estély családias jellege megóvassék, külön szeczessziós (Gaál Samu féle) stílusban szerkesztett díszes meghívókat bocsát ki s csak ezek előmutatása mellett lesznek szeczessziós jegyek válthatók, melyeket ezúttal fenti okból a bizottság tagjai árusítanak a főutczai régi iskolaépületben Azért, a ki ily jegyre az az meghívóra igényt tart, már most jelentse be a Budai Dalár­dának, vagy annak valamely tagjának ez igényét, anyival inkább, mert jegyek máshol nem lesznek válthatók. Az estélyen a 68. ezred zenekara s Berki czigánybandája játszik. Tervbe van véve kü­lön szeczessziós cotillon is. Szóval mindent meg­tesz a Budai Dalárda, hogy az 1900. év febru­ár 17 ikére, a jövő század nagy és szép ma­mái a legkedvesebb érzelmekkel gondoljanak vissza. Azért szép hegyi tündérek, piros pipacsok, aranyos bébék, zsokék, kertészlányok, magyar menyecskék, postások, készítsétek szeczessziós jelmezeiteket s fogadjátok szívesen azokat, kik nektek feledhetlen napot óhajtanak szerezni. A budai polgári casino bálja. A budai társadalmi életben számottevő és vezérszerepet vivő polgári casino minden tekintetben sikerült és háziasán kedélyes bált tartott, melyen jelen voltak : Asszonyok: Gamauf Károlyné, Beranek Ferenczné, Decker Aladárné, Battonyay Ödönné, Jankovits Józsefné, Somolik Lőrincné, Radzó Zenóné, Berzsenyi Béláné, Timkó Ivánná, Becker Jenőné, Gold Jánosné, Mauks Jánosné, Auerhammer Józsefné, Teichmann denőné, Kertscher Istvánná, Kosaras Sándorné, Móczár Elememé, Plisicz Jánosné, Szende Antalné, Kertész Abánó drné, Holczer Józsefné, özv. Gollberg Lamorálné báróné. Leányok: Timkó Blanka, Jakabfalvay Juliska (Gagybátorról), Decker Emilia, De­cker Sarolta, Gold Karola, Somolik Emma, Frank Vilma (Késmárk), Schitter Ilonka, Weisburg Erna bárónő (München), Auerham­mer Emma, Weisz Elizke, Weisz Irmuska, Weisz Annuska, Teichmann Margit, Kertscher Mariska, Barontay Aba Blanka, Schöbitz Emma, Plisics Ilona, Szende Vilma, Scháder Vilma, Gollberg Justicia bárónő, Tolnay Aranka és Etelka, Frey Mariska, Tisza Erzsiké, B. Kiss Hona (Kecskemét). Ételeket és italokat Ehman I. a casino sörcsarnok vendéglőse közmegelégedésre szol­gáltatta. Halálozás. Kónyi Manót a magyar gyorsirászat egyik alapitó vezérét, a kitűnő irót s nejét nagy csapás érte. Kedves leányokat Hajnal Vilmosnál született Kónyi Cillát temették el. A mélyen sújtott szülők, férj és család az Isten mindenható kegyelmén kívül, ki sebe­ket ad és sebeket köt, abban a részvétben is találhatnak enyhülést, melyet a szeretett halott temetésén tapasztalhattak. Az újépület elnevezése. A székes főváros nem fogadta el. hogy az újépület helyén létesülő tért és utczákat a vértanukról nevezzék el, tehát Batthyány Lajos gróf nevéről nem lesz sem tér, sem ut- cza. A nemeslelkü, fedhetlen jellemű s tánto- rithatlan hazafiságu grófnak nevét azonban meg kell örökíteni a szabad természetben. A Széchenyi asztaltársaság elhatározta, hogy a Sasheqyet a társaságokban Batthyány Lajos hegynek nevezi el s erre egyéb köröket, a telektulajdonosokat és a turista egyletet s a vadásztársaságot megkéri. A közönség keresz- telését eltörölni nem lehet. Állatkínzás. A rendőrség minden éber figyelme s ! erélyes beleavatkozása daczára folyik a állat- | kínzás. Nem tehetnek erről a kocsisok, a gaz­dák az okai, kik végelgyengülésben szenvedő lovakat tartanak, mint p. o Pollák H. és társa vasúti szállító, ki sokszor egy gyenge lóval vonszoltatja a mostani rossz időben a megterhelt kocsit. Hát Zichy Jenő? A K. U keményen megleczkéztetett egy Krausz nevű urat, a kisipar ellen való kirohanásáért. A kitűnő czikkben felsorolják azokat, kiknek a haza ipar fejlesztése körül érdemei vannak s kifelejtik a vezért gróf Zichy Jenőt, kit kifelejteni nem lehet .... Ha ott van, a ki árnyékában nőtt Gelléri ur, hol marad a fény: Zichy Jenő gróf? Karácsonyfa ünnepély. Az év legkedvesebb napját, a kis Jézus születését mint minden évben, úgy a leg­utóbbi alkalommal is megható módon ünne­pelte meg a budavári közs. elemi iskola. Ra­gyogó karácsonyfa köré gyülekezett az ártat­lan szivü gyermeksereg, hog}'- szívből fakadó énekekkel üdvözölje a királyok királyát, a ki szegény jászolyban született és a gyermekeket annyira szerette. De eljöttek azok a nemes- szivü gyermekbarátok is, a kik segítségére voltak a kis Jézusnak, hogy a fázó gyerme­keket felruházva, megvédje őket a tél hidege ellen. A kegyeletes karácsonyfa-ünnepély múlt óv deczember 23 án, délután 4 órakor folyt le. A várbeli iskola tantestülete már előtte való napon teljes számmal gyűlt egybe az iskola tornatermében, hogy a karácsonyfát feldíszítse. Az iskolaszék buzgó gondnoka Dr. Kemény X. Ferencz garmadában hozatta a sok min­denféle czukorkákat, édességeket, arany diót stb., melyeknek a 6 méter magas terebélyes fenyőfára való felaggatása és a kiosztandó ruhák, czipők, téli kendők és ruhaszövetek elrendezése eltartott a késő esti órákig Magára az ünnepélyre a gyermekseregen, az iskolaszéki tagokon és a tantestületen kívül, díszes vendógkoszoru jelent meg, hogy saját szemeikkel lássák azt az örömet, azt a boldog mosolyt, melyet első sorban az ő jó szivük varázsolt a gyermekek arczára. Pont t órakor bevonult a terembe az iskolaszék Márffy Ágost ny. államtitkár, isk. széki alelnök veze­tése mellett. A tanulókból alakított vegyes énekkar ekkor rázendített ra Hymusra, mely­nek végeztével Márffy Ágost szeretetteljes szavakkal megnyitotta az ünnepélyt. Az ünnepély egyik kimagasló pontja volt Dr Nemes Antal budavári czimzetes apátplébá­nosnak a gyermekekhez intézett beszédje, mely­ben a karácsony jelentőségét fejtegette a gyermekek felfogásához mérten egyszerű sza­vakkal. Majd a tanulók adtak elő precziz módon gyönyörű karácsonyi énekeket. A be­tanítás sikere Oszoly Kálmán osztálytanító érdeme. Legmeghatóbb része az ünnepélynek a ruhakiosztás volt. Azok a picziny 6—10 éves fiuk és lányok, a kiktől a sors megtagadta, hogy gazdag szülők gyermekeinek születhettek volna, az örömtől kipirult arczczal léptek elő, hogy átvegyék, a mit a kis Jézus küldött ne­kik. Bizony-bizony nagyon rájuk fért, hogy vékony ruhácskájukat egy kissé melegebbel cserélhették fel. Bár már előbb kaphatták volna, mert a tél bizony nem várt ez idén a . karácsonyra, jóval előbb megrázta már fehér szakállát. Ezúttal 27 fiú és 38 leány ruháztatott fel a nemesszivü gyermekbarátok áldozatkész­sége folytán. iUább közöljük ezeknek névsorát, kik­nek egyúttal a szegény gyermekek nevében a leghálásabb köszönetünket fejezzük ki. Kegyes adományaikkal hozzájárultak: Dr. Appl Lajos úr ivén : I frt. Dr. Baróti Lajos úr ivén : 2 frt Dr. Gombár Tivadar úr ivén : 10 frl. Dr. Gombár Tivatar 5 frt, Gombár Tivatarné 2 frt, Lej- tényi György 1 frt, özv. Herián Káiolyné 1 frt, Gombár Miczi 1 frt. Dr. Herald Ferencz ur ivén : 3 frt. Dr. Zombory János 50 kr-, Szimai Antal 1 frt, Dr. Herald Ferencz i frt 50 kr. Dr. Hegedűs János ur ivén: 5 frt. Dr. Hegedűs János és családja 5 frt. Huszár Adolf ur ivén : 2 frt, Kanócz István ur ivén : 12 frt. Vaszary Kolos L0 frt, Kanócz István 2 frt. Kasics Péter ur ivén : 4 frt. Láner Gyula 1 frt, Kaiser Pe­temé 1 frt, Havas Sándorné 1 frt, Láner Antalné l frt. Dr. Kemény X. Ferencz ur ivén: 12 frt. Wiesner Jánosné 1 frt, J. Wiesner 50 kr., Wieszner Alfons 1 írt, Wieszner Emil L frt, özv. Jorolán Károlyné 5 írt, Braidsver József 1 frt, Braidsver Józsa 50 kr., Wiesinger Jenny 50 kr., Kemény Ferencz 1 frt 50 kr. Dr. Keömley Nándor ur ivén : 12 frt. Hersich Ignáczén 2 frt, Keömley Nándorné 2 frt, Szobovics Jozefin 1 írt, Szobovics Lajosné 1 frt, Olvashatlan 1 frt, Ke­ömley Pál 2 frt, Marsovszky Anna 1 frt, Marsovszky Ede 1 frt, Galffy Erzsébet 1 frt. Kleszner Albert ur ivén : 6 frt 60 kr. P J. 2 • kr., Stefan Ferencz 20 kr., Kortsik Vilmos 20 kr., ifj. Harthmann Gusztáv 20 kr., Olvashatlan 20 kr., Häuszler Antal 20 kr.. Schä- ring Ferencz 20 kr , Hrasche Ferencz 20 kr., Faij- szky Károly 20 kr., Tornai Károly 20 kr., T. L. 20 kr., Lengyel János 20 kr., Csabina Mihály 20 kr.. Gerbasich Ferencz 20 kr., Fröhlich György 20 kr., Hanszky József 20 kr., Schalhinger Dávid 20 kr., Kellyer László 20 kr., Cserr Ferencz 20 kr., Károlyi Rezső 30 kr., Maksa Ágost 30 kr., Hofbauer István 20 kr.. Wich ti Ferencz 20 kr„ Kerznai István 20 kr., Toman Ágoston 20 kr., Faltusz Ede 20 kr., Pészely 20 kr. Kleszner Albert 1 frt. Dr. Kovács Pál ur ivén : 3 frt. Dr. Lechner László ur ivén : 1 frt Madarassy Gá­bor ur ivén : 6 frt. Maearassy Gábor és családja 5 frí, Balásy Antal 1 frt. Márffy Ágost ur ivén : 5 frt. Nikolics Ignácz ur ivén : 3 frt. Nikolics Ignáczné i frt, Nikolics Ignácz 1 frt, Nikolics Aranka 1 frt. Pora Ferencz ur ivén: 2 frt. Tömör Ferencz ur ivén: 1 frt. Dr. Nemes Antal ur ivén : 63 frt. Dr. Nemes Antal 3 frt, Gróf Hunyadyné 5 írt, Kohl Medárd 5 frt, özv. Keller Kálmánná 5 frt, Havas Sándor 3 frt, Per- nöffy Eszter 3 frt, Tóry Burián Aranka 3 frt, Neu- verthné 2 frt, Farkas-Kunze 2 frt, Tichtl Irén 1 frt. Bot ka Lajosné 3 frt, Hg. Eszterházy 5 frt, Hg. Esz- terházy Rudolf 5 frt, Báró Piret Béla 5 frt, Rehák 5 frt, Oeffner Antal 3 frt, őrgróf Pallavicsini Edéné 5 frt. Kanter Károly ur ivén : 5 frt. Balonyi Imre ur ivén: 7 frt. E, M. 5 frt, Tömör Róza 1 frt, Balonyi lmra 1 frt. Dubasievics Nándor ur ivén: 9 frt 85 kr. Duba- sievics Nándor 1 T t, Dubasievics Nándorné 1 frt, Dubasievics Ilonka 50 kr., Dubasievics Magda 50 kr., Pryborszky Antal 1 frt, Olvashatlan 30 kr., Tarköy Antal 50 kr., Iovanovits 30 kr., Olvashatlan. 20 kr., Zahajsky 30 kr., Wagner J. 20 kr. Csumitta János 20 kr., Richter 20 kr., Olvashatlan 30 kr., Hámzek Ágoston 50 kr., Olvashatlan 20 kr., Braumberger Emil 30 ki., Halászy Lajos 20 kr., Zára Antal 50 kr., Pethes Lajos 30 kr., Szabó György 20 kr., Olvas­hatlan 20 kr., Ivánka 20 kr., Böhner Károly 50 kr., D. F., 2í kr. Guckler Győző ur ivén : 4 frt. Guckler Győző 1 frt, Guckler Győzőné 1 frt, özv. Paksy Józsefné 1 frt, Guckler Rózsi 50 kr., ifj. Guckler Győző 50 kr Szuchy Endre ur ivén : 3 frt. Tichtl János ur ivén : 8 frt. Tichtl János 5 frt, Tichtl Irén 1 frt, L. J. 2 frt. Dr. Töry Gusztáv ur ivén; 20 frt. özv. Steinbach Györgyné 5 frt, Tőry Emilné 3 frt, Töry Józsefné 3 frt, Németh Titusné 2 frt, Bókay Edith és Jankó 2 frt, Tőry Gusztávné 3 frt, Tőry Edith 1 frt, Tőry Aranka 1 frt. Wettstein Gyula ur ivén : 10 frt. özv. Wettstein Antalné 2 frt, Wettstein Gyula 5 frt, Schütter Erzsébet 1 frt, Wettstein József 2 frt. Farkas József ur ivén : 34 frt 50 kr. Farkas Józsaf 1 frt, Dr. Abos János 5 frt, Könyöki Károly 1 frt, Dietrich Nándor 1 frt, Dietrich László 50 kr., Kádár Gusztáv 1 frt, Cziegler István 1 frt, Dr- Hanzély Béla 1 frt, Mand Manó és Armin 3 frt, Müllner Ede 3 frt, Pillmayer Károly 1 frt, Ruszwurm Vilmos 1 frt, Farkas János 5 frt, Toldi Lajos 1 frt, Erczhegyi 1 frt. Lents Ferencz 1 frt, Agostha A. 1 frt, Boros- nyay László 1 frt, Baráth Zoltán 50 kr , Gaál László 1 frt, Rosner Ferencz 1 frt, Braunsperger N. 50 kr., N. N. 50 kr Käpl l frt, B. L. 50 kr. Bozóky Géza ur ivén: 2 frt- B. G. 1 frt. X. Y. 50 kr., U Z. 50 kr. Kosutány Ilona úrnő ivén: 8 frt Kogler Nóra 1 frt, Stefanovits Ilonka 1 frt, Zóbel Annuska 1 frt, Bauer Erzsébet 1 frt, Heckenasfc Laura 1 frt, Kampis Ilona 1 frt, Atzél Margit 1 frt, Droppa Mariska 50 kr, Nizsnyánszky Ilona 50 kr. Appl Lajosné úrnő ivén : 13 frt 4Ö kr. özv. Celligoi Bodogné 1 frt, Szigetvári Gézáné 1 frt, Huber Liszka 1 frt, Nikolics Aranka 1 fi t, Dömötör Mariska 1 frt, Galambos Edéné 1 frt, Burdáts Lajos 1 frt, Bucsek Gizella 50 kr. Lingauer Irénke I frt, Novák Erzsiké .1 frt, Ungár Józsika 1 frt, Hübner József 1 frt, Münzberg Győzőné 50 kr., Lehotay Sándorka 20 kr, Szalmásy Janka 20 kr., Dubasievicz Ilonka 1 frt. Csonka Józsa úrnő ivén : 13 frt 20 kr. Turián Józsefné 1 frt, Gaizler Béla 2 frt, Könyöki Károlyné 1 frt, Dr. Kampis Jánosné 1 frt, Wahlner Aladárné 1 frt, Matolcsy Györgyné I frt, Széles Margit 1 frt, Gyalókay ArankaT frt, Forgács Ferencz 50 kr.. Kasics Eszti 20 kr.. Jávorszky Irén 50 kr., Csánki Ilona 50 kr., Brozin Irén 50 kr., Lud­wig Lörinczné 50 kr. Heinrich Mária 50 kr., Kovács Gizella 50 kr.. Nizsnyánszky M 50 kr. Farkas Józsfné úrnő ivén: 25 frt 20 kr. Pernőffy Jánosné 2 frt, Pap Esztike 1 frt, Pap Elza 1 frt, Pap Margit 1 frt., Fap Aranka l frt, Tichtl Márta 1 frt, Tichtl Adrienne l frt, Tichtl Bella 1 frt, T. J. 1 frt, Nagy Hona 50 kr., Henrich Ilonka 50 kr.. Rosconi Erzsébet 1 frt, Szath- rnáry Lili 1 frt V. M. 1 frt, Vavrinecz Márta l frt, V. J 50 kr., Zsiray Flóra 50 kr., Farmágyi Dénesnó

Next

/
Oldalképek
Tartalom