Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-28 / 9. szám

Február 28. Budapest, 1897; (5) — Divat. A farsangi tudósítások névsora­iból mindenki észreveheti, hogy a hölgyek csupa kicsinyített nevekkel jelennek meg p. o. Pistike. Lajoska, Rózsika, Juliska, Laczika s még jobban elferdített, naptárakban fel nem fedez­hető nevekkel. A negyedik farsang után azután megkomolyodik a név, a főkötő alatt másra ajakul, néném asszony korban pedig újra vál­tozik. Ez ostorozandó divat. A kedveskedésnek ezt a kényszerét meg kell törni. — Zöldmál fejlődése. A székes főváros III. kerületéhez tartozó Zöldmál-dülői ház- és telektulajdonosok egyesületének választmánya a napokban elhatározta, hogy a közmunkák taná­csához folyamodványt intéz, a melyben a dűlő részletes szabályozását fogják kérni. Továbbá elhatározta, hogy a vízvezeték és útépítés ügyében, mivel e tekintetben a bit tokosság minden áldozatot meghozott, most már a bel­ügyminiszterhez fordult és ez évben megkezdi i a tömeges házépittetést. — A budai közvágóhíd elhelyezéséről. Zsák Hugó nagy feltűnést keltett felolvasásának közlését mai számunkban befejezzük. Jövő számunkban közöljük az építészetben tekin­télyes és minden véleményében iránytadó P a 1 ó c z i Antal tanár czikkét a budai közvágóhíd e 1 h el y e z é s é r o 1. Erről a tárgyról egy Ízben Kauser József ismert mű­építész irt a Buda és Vidékében. — Halálozások. Kreutzerl Jakab, az ismert óbudai polgár, ki képviselő jelöltnek is fellé­pett, szélbiidés következtében 46 éves korában meg­halt. Lelkes ember volt, kit úgy életében mint halá­lában kelleténél több gunynyal szóltak meg. — Nagy Írón, egy kedves fiatal leány, Nagy Sándor és Lül- ■ley Erzsébet gyermeke, hosszas szenvedés után •meghalt. — Az eskütérí hid építése. Az egész vo­nalat lerombolják, nyomát nem találja meg, még a legöregebb tabáni volt szőlősgazda sem. A Döbrentey utczának a másik felét az uj hid fel­járójáig elpusztítják. Elpusztul az egész környék. Kereskedőknek, iparosoknak, a dohánytőzsdék- nek helyet kell cserélni, a mi nagy gondot ad. *Ott még békével és tisztességgel megéltek; ős­in erte egyik a másikat, és segítette akkor, ha bajba került anyagilag csak pillanatnyilag. Most már mindennek vége van! Augusztusban egy egész utcza sor eltűnik. A Döbrentei utczának arra a kiszögellésére, a hol most a piacz van nem Ösmer többé senki sem. Volt, és nincs ! A 3 liba vendégfogadót csak a régi döczögős •omnibusz kocsisok emlegetik majd akkor, a mikor hajba kapnak, hogy kinek volt igaza. Bontanak, rombolnak, és a tavasz beálltával a csákányok tompa ütése mutatja majd, hogy a megszokott utcza során uj élet kél. A sors egyi- két-másikát ide-oda veti, és ki tudja, hogy ebbe a nagy hangyagomolyba találkoznak-e még egy­szer ? A Tabánnak ez a fejlődése Budára néz­ve óriási fejlődésnek az előfecskéje de ki tud a jövőbe belátni? A közlekedésnek ez az uj Vonala vájjon előbbre viszi-e a kiskereskedők, a kisiparosok megélhetési forrását itt a mi ol- -dalunkon. ki tudná ezt előre megmondani? Adja az Isten, hogyboldoguljunk mi úgy, mint ■a Duna balpartja. — Meghívó. A budapesti I—III kér. szál­lodások, vendéglősök, bor- és sörmérők ipar- társulata és temetkezési egylete által az 1897. évi márczius hó 23-án délután 4 órakor a II. kér. Medve-utcza 6. sz. házban levő „Fáczán“ vendéglőben tartandó XIV. rendes évi köz­gyűléséhez. Tárgysorozat: 1. Megnyitása a köz­gyűlésnek az elnök által. 2. Három tag kikül­dése a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítés vé­gett. 3. Felolvasása az 1896. évre vonatkozó ■elnöki jelentésnek. 4. Előterjesztése az 1896. évi zárszámadásnak. 5. A felmentvény meg­adása. 6. Előterjesztése az 1897. évi költség- vetésnek. 7. Netáni az alapszabályok 16. §. értelmében tett indítványok tárgyalása. 8. III. kér. válaszmányi tagok megválasztása. Az el­nökség. Jegyzet. Az alapszabályok 16. §. értel­mében a közgyűlés csak akkor határképes, ha B U D A és VIDÉKE 40 tag jelen van, ellenesetben az összehívás 4 heti határidőn belül ismétlendő. Tiszte ettel fel­kéretnek tehát a t. ez. tagok, e közgyűlésen minél nagyobb számban megjelenni, nehogy egy újbóli összehívás által a pénztár kétszeres ki­adásokkal terheltessék. A társulati gyűlés után a temetkezési egylet közgyűlése fenti tárgysorozattal szintén magtartatik. Alakulás. A budai társas életben jelenté­keny számot tevő budai polgári kör választmá­nya R u p p Zsigmond elnöklése alatt igy ala­kult meg : elnökök lettek L u d v i g h János és Hampel Sándor, igazg.: Fro m m a n n István, gazda: Depóid Lajos, titkárok : Blau Osz­kár, dr. Bozóky Adam és Debreczeny István, pénztárnok 0 11 Lajos, ellenőr G a 11 n e r József, ügyész Rónay Károly dr., köuyvtárnok Buday József dr. — Legyen világosság. A Mikó-utcza és Vérmező-Attila-utcza sarkán nincs lámpa. E miatt sok baleset és veszély történhetik. Kér­jük az elöljáróságot, hogy gyujtasson itt világot. — Bmlji-Császárfiirdő kitérő. A magyar királyi államvasutak igazgatóságának értesítése szerint keres­kedelemügyi magyar királyi Miniszter úr ö nagyméltó­sága rendeletéből a budapest-dunajobbparti körvasuton fekvő Buda gyártelep kitérő neve, „Buda-Császárfürdö kitérő“-re váltóztattatott. — Kisfaludy színház. Ünnepélyesen nyílt meg a Kisfaludy színház. Az ország és a fő­város legelső emberei jelenlétükkel emelték a ' hazafias érzést, mely a közönséget eltöltötte. Prém József fenkölt megnyitó költeménye csak fokozta a lelkesedést. Az előadás előtt Serly által igazgatót Pannónia nyitány tanú­ságot tett a jól szervezett zenekarral és Serly művészi és hangszerelő képességeiről. A mű­sor a színház egy hetes történetében, a mint a napilapokból látható volt, csodálatraméltóan ügyes és változatos. A talaj, a mibe Serly a magyar művészet magját elvetette, nehéz. Maga a föld és az elemek kötik meg a gyöke- rezést. Nagy ébredésre van O-Budán szükség, hogy a mag kikeljen és viruljon. Adja Isten, hogy Serly nemes igyekezete a magyarosodás­nak szolgáljon és eloszlassa a közönség fagyát, a miről elődjei és Krecsányi is beszélhetné­nek s ni é g valaki más is. — Podgyász házhoz szállítási hivatal a m. kir. államvasutak budapesti pályaudvarain. A j m. kir. államvasutak igazgatósága a Budapest ! keleti és Budapest nyugoti pályaudvarok ér- | kezésí oldalain a közönség kényelmére ,,Pod- : gyász házhoz szállítási hivatalt“ rendezett be. A szállítási hivatal átvételi elismervény ek ki­szolgáltatása mellett — szabványos árakért — elvállalja a kézi- és feladott podgyászok ház­hoz szállítását, valamint egyik pályaudvarról a másik pályaudvarra való átszállítását. A podgyász kézbesítés az I—III-ik kerületbe naponta kétszer, a többi kerületekbe a reg­geli vonatoktól délelőtt, a délelőtti vonatok­tól dél. a déli vonatoktól délután, a délutáni vonatoktól az est folyamán s az esti vonatok­tól a sürgősebbek esti 10 óráig, a többiek másnap délelőtt V29 óráig eszközöltetik. A kéz­besítési dijjak mindjárt az átadás alkalmával, vagy pedig a házhoz szállításkor fizethetők, Budapest, 1897. február 14-én. Az igazgatóság. — Kinevezés. A III-ik kerület anyakönyv- vezetőjének Márkus Imrét nevezték ki. Márkus Imre egyik legképzéttebb tisztviselője a fővá­rosnak ki irodalmi és a társadalmi téren is is­mert és kedvelt ember. — Iskolaszéki gyűlés. A Krisztinavárosi iskolaszék február hó 23-án tartott üllésén Ni- derman Gyula elnökölt. Két fontos ügy felett tanácskoztak, hogy szegény iskolás gyermgkelc felniházására egyesületet alakítanak s a gyer- mekbedok betiltását kérik. A Szidonits árvák ügyében megindult mozgalom felkarolását is elhatározták és a Svábhegyi iskolánák két te­remmel való megtoldásáta tanácsnál kérelmezik. — Kartársak elismerése. Szép kitüntetés érte újabban ismét S o in 1 y a y Józsefet, a székes fővárosi magyar-árvaház igazgatóját s a hazai tanítók országos bizottságának egyik elnökét. A „Sáros-megyei áll. tanítóegyesület.“ megemlékezvén a fáradhatatlan munkásságra, lelkes tanférfiunak égy negyedszázadon át ki­fejtett buzgó működésért, őt a tanügy terén, de különösen a tanítói jogos érdekek megvé­dése és előmozditása körül szerzett érdemei- neh elismeréséül tiszteletbeli tagjává válasz­totta. Az erről szóló remek kivitelű díszokle­velet Láng Mihály, eperjesi áll. óvóképezdei igazgató s egyesületi elnök 4 tagú küldöttség élén e hó 26-án nyújtotta át a derék tanférfi­unak, mit az a meglepetéstől elérzékenyiilve, hálás köszönettel fogadott. Megemlítjük itt. hogy Somlyayt lapunkban is buzgó munkatár­sát, nem először érzi ily kitüntetés tanító tár­sai részéről ; a fehérmegyei, nógrádmegyei, vértesaljai tanítóegyesületek már régebben megválasztották őt tiszteletbeli tagnak. Ez ujabbi kitüntetés jele annak, hogy Somlyay még ma is lelkes munkát végez a tanítóság érdekeiért; ezért becsüli őt nagyra az ország tanítósága. — Aurora. A budai körben f. hó 26-án az Aurora magyar Írók, művészek és szinpártoló egyesülete értekezletet tartott. A szervező bi­zottság elnöke Bartók Lajos, alelnöke Beksics Gusztávné. Az értekezleten a Il-ik kerület elő­kelőségei közül úgy hölgyek, mint urak szá­mosán jelentek meg. Beksics Gusztávné előadta a tőle megszokott szellemességgel az egyesü­let czélját, melynek kimagasló pontja az hogy az egyesület Budád akar letelepülni a Vigadó közelében és színház építést tervei, melyekhez a budaiak részvétére számit. Erre lelkesített Bartók Lajos is Rupp Zsigmond szívélyesen mondott Isten hozottat a vendégeknek és biz­tosította őket a budaiak legkivált a második kerület lelkesedéséről. Erre megindult az esz­mecsere sok hévvel, sok tűzzel. Hisszük, hogy ez a tűz nem fog kialudni. A tárgyhoz jövő számunkban szólunk hozzá. — Válasz Tömör Ferencz urnák. E lapok legutóbbi számában a „budai panaszkönyv“ czim alatt teljesen jogosult kifakadás foglalta­tik a közúti vasúttársaság ellen. Alaptalan azon­ban az a szemrehányás, a mit t. czikkiró úr közleménye végén a budai bizottsági tagoknak tesz, mert a ki figyelemmel kisérte a közúti vasuttarsaság vonalainak villamos üzemre való átalakítása alkalmából úgy a vasúti albizottság­ban, valamint a rendkívüli közgyűlésen tartott tárgyalásokat, az emlékezni fog, hogy ép a bu­dai bizottsági tagok voltak azok, a kik a budai vonalakra vonatkozólag is egységes tarifát, a budai összes vonalakra szakaszjegyeknek be­hozatalát, és az átszállási forgalmat követelték és az összes II. kerületi törvényhatósági bízott­1 sági tagok — háromnak kivételével — épen e í miatt nem járultak hozzá a szerződési terve- j zet.hez, mert a budaiaknak ez a jogos kérelme I a törvényhatósági bizottsági tagok többségénél méltánylásra nem talált. r. s. Közöltük a félszóllalást. Ez alkalommal kér­jük a választmányok és bizottsági tagok értekez­letét, hogy a budai közönség jó tájékoztatása vé­gett iilléseikről kimeritö tudósitcisokkal lássák el a Buda és Vidékét. — A tanítok „Eötvös-alapja“. A buda­pesti szállodatulajdonos és vendéglős urak közül a múlt tanévben 47-en, a folyó tanév­ben pedig 54-en adtak egy-egy, a tudomány- egyetemeken, vagy egyéb fő- és szakiskolákon tanuló ifjúnak ingyen déli ebédet, s ily módon 61 vidéki tanitó helyzetén könnyítettek. A fö- és székváros derék polgárai, a szállodás es vendéglős urak, kik e nemes cselekedetük ál­tal legalább 6100 frt hasznot adnak az „Eöt vös alap“-nak s ez által igaz hálára kötelez­ték a hazai tanítóságot, a következők: 1. Ba­lázs-Horváth József IX., soroksári-uteza 5. sz. — 2. Bauer János, I., dísz-tér 17. sz. — 3 Be­| reczky Lajos, IV., „Erzsébet-szálló“. — 4 i Blaschka István, VII., király-uteza 110. sz. — \ 5. Bojcsics Simon, I. Szarvastér 4. sz. — 6 \ Buchinger Alajos, I ., Vár, tárnok utcza 14 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom