Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-08-08 / 32. szám

tani fejleményeknek csak az képezheti végered­ményét, hogy vértől ázik majd vén Európánk földje s utódaink magasztalt műveltsége rom­jain uj tanyákat épitendnek egészségesebb esz­méiknek. Budapest, 1897. (6) _____ . Kü lönfélék. — Személyi hírek. Bánffij Dezső báró- j miniszterelnök svábhegyi nyaralójából a napok, ban költözködött be miniszterelnöki palotájába. — Kollár Lajos, kir. tanácsos, a budai érde­kek lelkes zászlóvivője, hosszabb pihenőre el­utazott a székesfővárosból s szabadság idejé­nek egy részét Karlsbadban, másik részét pedig Tátrafüreden töltendi. — Péter Jémos, a II. kér. felsőkereskedelmi iskola igazgatója a, vakáeziót családjával együtt Kis-Tétényben tölti. — Diószeghy Béla, főv. tanitó, a II. kér. szegénysorsu iskolás gyermekeket segítő egye­sület buzgó titkára saját kérelmére a VI. kér. felsőerdősor-utczai iskolához helyeztetett át. Távozásával egy igazán értelmes és szor­galmas tagot vészit el a budai társas élet. — Ráth Károly, Budapest főváros főpol­gármesterének temetése f. hó 2-án, d. e. ment végbe az elhunytat megillető nagy dísszel és pompával. A megboldogult temetése alkalmá­ból, ki budai származású volt, a legmelegebb részvét nyilvánult a budai közönség részéiül is. Ravatala fölött a budai dalárda énekelt gyászdalokat s kivonult testületileg a polg. lövészegyesület is, a melynek a megboldogult tagja volt. A temetési szertartáson, mely a belvárosi plébánia templomban vette kezdetét, közéletünk első rendű jelességei, az egész tanács, a közs képviselőtestület, és a fővárosi hivatalok személyzetei testületileg jelentek meg. Sorfalat álltak továbbá a Mayer árva­ház, a főv. községi Szeretetház és a Klotild szeretetház növendékei is Somlyay József, Magyar József és Fulmann Károly igazgató- tanítók vezetése mellet. — Esküvő. Múlt hót csütörtökön tartotta 1 esküvőjét a budai kapuczinusok templomában Bozóky Endre dr. főgymnáziumi tanár Lukse Fábry Béla miniszteri tanácsos és neje szüle­tett Thierring Gizella urhölgy kedves és nagy- műveltségű leányával. A fényes esküvőn díszes közönség s közéletünk számos jelessége volt jelen. Az uj házaspárnak hosszan tartó, zavar­talan boldogságot kívánunk. — Múlt hó 20-án vezette oltárhoz Posch József Wiesenberger Róza kisasszonyt, özv. Wiesenbergerné budai vendéglősné bájos szép leányát. Az esketés- szertartást Schranz János ev. főlelkész vé­gezte, fenkölt szellemű, beszédet intézett az uj párhoz. Násznagyok voltak : Posch Frigyes magyaróvári ev. lelkész, a vőlegény nagybátyja és Bergauer József fővárosi paplan gyáros. Nyoszoló lányok: Wiesenberger k. a. a meny­asszony nővére, Posch Gizella és Frida kis­asszonyok. a vőlegény unokanővérei. Vőfé­lyek: Posch Sándor Szomorról. Wiesenberger Gyula és ifj. Bruckner J. urak. Ott voltak l még: Posch József Némethujvárról, Pusch János és neje Pinka-Mindszentről, Ebenspan- ger Rezső Rába-Szent Mihályról Fleck Sándor Goberfalvárói, Maninger Gyula Pozsony-Szt.- Györgyről. Plank János Paszta-Szt.-Mih'áh ról, Enders János Székesfehérrváról. Schodits Adolf, Bi tick n er József, Posch Károly, Lövenstein M. Lindmayer György Nagy János. Heiszig Káról), Ihász György, stb. urak, valamint a boldog házaspár nagyszámú ismerősei és barátai. Esküvő után a násznép hosszú kocsi sorban a menyasszony szülői házához hajta­tott, hol féli)es lakoma következett, a honvéd­zenekar szép nótáiban s szellemes felköszön­tőben nem volt hiány. Másnap az ifjú pár Salzburgba utazott, mig a többi vendégek Schoditsch Adolf és Brückner József vendégei voltak Promontoron. ~ Tanulmányút. Ludvilc Endre dr. a fő­városi Szent Janos-kórház igazgató főorvosa Lernbergen át Szent Pétervárra utazott. Ludvik dr. az orosz fővárosban, valamint a többi útjá­ban eső nagyobb városokban a közkórházakat BUDA és VIDÉKÉ Augusztus 8. fogja tanulmányozni s augusztus 18-án részt- vesz Moszkvában a nemzetközi kongresszuson, a hol a sebészi szakosztálynak egyik előadója ő lesz. Az igazgatói teendőket távollétében Gyurmán Emil dr. Szent János-kórliázi főorvos végzi, a főorvosi teendőket Laczkovich Elemér dr. a sebészi osztály alorvosa. ^ A vízivárosi búcsú. Borongós, szeles idő. minőt a lombhullató hives ősz mutathat csak fel. Ez mindenesetre akadálya lehetne a szabadban eltöltendő mulatságoknak. De nem akadályozhatta meg a vízivárosi búcsú meg­tartását. mely hagyományos zajosságával, s kedélyességével múlt vasárnap folyt le. A ked­vezőtlen idő daczára egész nap csakúgy nyüzs­gőit a nagy embertömeg a Víziváros utczáin, terein és vendéglőiben, s a különben csendes városrész olyan képet öltött e napon, mintha kicserélték volna. Az ünnep fő- és legszebb részét az ünnepi nagymise képezte, melyek Dömötör Gedeon plébános czelebrált fényes segédlettel. Jelen voltak ez istenitiszteleten úgy az elöljáróság tagjai, mint a kerület számos kitűnősége. A Bombatéren ember-ember hátán nyügött. s valóságos szüretje volt a mézes bábos sátoroknak, a vásárosbódékuak, az ördög­motoláknak s egyéb látnivalóknak. — A Krisztinavárosi búcsúja. Vasárnap, augusztus 8-án lesz a krisztinavárosi templom­nak századik búcsunapja, melyet nagy ünnep­séggel tartanak meg. 10 órakor lesz a nagy- mise, melyen Rimely Károly beszterczebányai püspök fog pontifikálni, a ki 48 évvel ezelőtt ipint káplán működött ott és Buda ostrománál sokszor életveszedelem között végezte egyházi szolgálatát. A templom tisztelői ez alkalomra fényes és Ízléses egyházi öltözeteket készíttet­te k fehérselyemből, ezüst liliomokkal kivarrva. A templom 100 éves története díszes illusztrált fűz etben jelent meg. A főváros hatósága mint kegyur a kegyeletes templom külsejét és bel­sejét is renováltatta. Egy derék orvos távozása Budáról. Dr. Polacsek Ignácz, legügyesebb orvosaink egyike, ki addig a II. kér. Retek utczában lakott. a Vcmház-körút 7. sz. alá helyezte át lakását. — Távozását annál is inkább sajnáljuk, mivel benne egyik legkeresettebb sebészünket veszí­tettük el, ki finom modorával társadalmi kö­reinkben számos tisztelőt és jóbarátot szerzett. — Megörökítendő ház. A székesfőváros tanácsa elhatározta, hogy a II. kér. Hattyú- utczában levő u. n. „hattyú hásat“. melynek helyére, miként megírtuk, községi óvoda épül, s a mely Budának egyik legrégibb épülete. — lefotografá.ltatja. — Hány ilyen régi emlékű épületet kellene Budán hasonló módon meg­örökíteni ! — Kisfaludy színházban e héten a Loo­voodi-árva került szilire. A czimszerepet Kovcds Lenke adta, ki ezúttal bebizonyította, hogy ily nehéz drámai szereppel és sikerrel tud meg­küzdeni. Sok tapsot és egy szép bokrétát ka­pott. Kissné igen jó Reed asszony volt Roches­ter lord szerepét. Szillasi igen jól játszotta. Tapsot, kapott, meg a kis Serig Irtaiké is a ki Adél szerepét kedvesen mondotta el. — Buda épül. Újabban ismét több kiváló építkezésről adhatunk hirt. Építési engedélyt nyertek és pedig 3 emeletes házra : Kutlánya János, I. kerület fehérvári-ut 10,488. hr. sz. alatt; — II. emeletes házra: Karácsonyi Jenő gróf. az 1. kerület Karácsonyi-utczában; egy­emeletes házakra: Joó Bálint a II. Törökvész- dűlőben ; Simon János, a III. Kilátás utczá­ban, Dick Vilmos dr. az I. kér. Csennely- utczában; — földszintes házakra: Tury Ist­ván, a Kelenföldön, Ritter János a III. kér. Táborhegy-dűlőben, Wiszt Mária, az I. kér. Kőbányai-dűlőben és Simon János az I. kér. Farkas-réten. A cs. és kir. katonai építészeti osztály pedig gyalogsági kaszárnyát épit az I. Fehérvári-uton. — Az építkezések i\) en nagy mértéke mindenesetre örömmel tölti el a bu­dai lakosokat, csak az a kár, hogy ez épít­kezésekkel nem áll arányban az utczák gon­dozása, kövezése, világítása és csatornázása. — A czitadella átadása. A gellérthegyi czitadella régóta húzódó átadásának ügye egy lépéssel megint előbbre jutott. A katonaságnak tudvalevőleg októberre át kellene adnia a czi- tadellát, de eddig mindegyre Kifogásokat tett hogy nem tudja elhelyezni az ottani katonai ságot és azonkívül a bosnyák csapatok szá­mára sincsen helye s azokat akarná ideigle­nesen elhelyezni a czitadellában. ha az ott levő tüzérséget az uj, lapos dűlői kaszárnyába költöztetnék át. Most azonban mégis találtak módot arra, hogy a kérdést megoldják. A gellérthegyi czitadellában levő csapatokat ugyan is véglegesen a lapos dűlői uj tüzérkaszárnyába fogják helyezni, a mely tudvalevőleg augusztus 31-ikén teljesen kész lesz, a bosnyák csapa­tokat pedig a retek-utczai kaszárnyából föl­helyezik a várbeli kaszárnyába s igy a bos- nyákok elhelyezésének kérdése is meg van oldva. Ilyen formán, ha csak újabb akadályok nem jönnek közbe, a czitadella átadásának mi sem fog útjában állani. — A déli vasút jubileuma. Éppen ma van negyven esztendeje, hogy az első vasúti vonat Bécsből Triesztbe érkezet'. Kevés ember emlékszik már arra az időre, amidőn Bécsből Triesztbe csak többszörös átszállások mellett lehetett eljutni. Kezdetben csak Gloggniczig lehetett Bécsből vasúton utazni; hét évig csak kocsin közlekedtek az utasok a Szemeringen át Laibachig és csak másfél évtized múlva, franzporfi nagyszerű alagút elkészülte után épült ki a világ egyik legnagyobb és legdrá­gább vasútja, a hires szemeringi vonal. A ju­bileum azonban csendben folyt le, nem ünne­peltek sem a vonalon, sem az igazgatóságnál. — Helyreigazítás. Tekintetes szerkesztő­ség! Becses lapjában olvastam, hogy a gróf Hadik féle gyalogsági laktanya idomítva lesz. Becses engedelmével ezt a hirt kitágítva tudo­mására hozom miszerint a föntnevezett lak­tanya nem idomitás alá kerül, hanem mint Buda jövendőbeli legszebb városrészének. Ke­lenföldnek, első impozáns alakban emelkedő épületet fogja képezni és a modern uj Pavil- Ion rendszerben épülő három emeletes épület- csoport ott for diszleni a promontori- és fe­hérvári-ut között mintegy hívója és Útmutatója Buda építeni vágyó vállalkozóinak, kik hivatva vannak az uj városrészt megteremteni. A Buda és vidékének egy barátja. — A főváros közlekedési statisztikájá­hoz. A napilapokban minden hó kezdetén közük a közúti, a városi villanyos és a föld alá került vasutak forgalmi adatait. Örömmel tapasztaljuk ezekből a főváros fellendülésének adatait. Folytonos emelkedés a forgalomban. Nehány vállalat azonban csökönyösen hallgat, pedig a nagy közönség megérdemelné a figyel­me], a részvényesek pedig megkövetelhetik joggal a felvilágosítást, mert hiszen a forgalmi adatok realitást és belátást nyújtanak, többet, mint a közgyűlési közlések. A részvényest nem volna szabad tudatlanságban tartani a nagy tekin­tetű fervaltungsrátnak. A Budapest—rákospa­lotai úgynevezett Bodendorfer-féle vasút meg­kezdte egyszer a havi kimutatások közlését, de abban hagyta; úgy látszik megelégii, ha a beavatottak tudják mennyit ér egy részvény, mi köze ehhez másnak A főváros statisztikai havi füzetének májusi számából tudjuk meg, hogy ennek a vasútnak ápril havában 202.397 utasa után 16 ezer frt. bevétele volt (a mi májusban tetemesen emelkedett értesülésünk szerint). A révgözösök bevétele áprilban 355 ezer utas után 16.883 frt volt. A ?hidak közül legtöbbet vett vett be áprilban a Margithid 19500 frt, a lánczhid (a melyről a teherkocsik le vannak tiltva) 15459 frtot, a Ferencz József lúd 8978 frtot. A hidakra vonatkozó adatok eléggé illusztrálják, hogy mily nagy mértékben mellőzhetlen az Eskütéri híd. Az alagút bevétele áprilban 6407 frtot tett ki; a társas kocsi részv. társulaté pedig 13798 frtot, és mégis meg­bukott. — Tüzesetek. Budapest főváros tűzoltó főparancsnokságának kimutatása szerint a fő­város területén április hóban 39 tűzeset jelen­tetett be. melyeken kívül ll vaklárma is elő­fordult. A tüzesetek közt volt 5 tetőégés, 10 szobatűz, 1 bolti tűz. 7 pinczetűz, 11 kémény-

Next

/
Oldalképek
Tartalom