Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-28 / 9. szám

zás gyarapodásának*arányában leeresztik a meder fenekére. Ekkor egy külön e czélra összeállított készülékkel sűrített levegőt szorítanak a vasszekrénybe, hogy a víz abba bele ne hatolhasson. A szek­rénybe munkások bocsátkoznak, akik az azalatti mederfeneket kívánják ; a kivájt anyagot víz fölé emelik és eltávolítják vasszekrény pedig ezalatt mind mélyebbre és mélyebbre sülyed, miközben fönt ugyanezen mértékben folytatják a fala­zást. Ha a vasszekrény a hordképes réteget elérte, az üres szekrényt kibe- tonirozzák. Ezen eljárás sokkal gyorsabb a régente alkalmazott eljárásoknál; s mint­hogy azóta vasgyáraink is nagyot ha­ladtak a formázott vasak elkészítésében a hidak építése most már sokkal rövi- debb időt vesz igénybe, mint régente. Jóval a Margitsziget felett a buda- pest-esztergomi h. é. vasút érdekében a legutóbbi években egy 670 méter hosszú 7 nyílású hid készült, melynek átadása még ez évben várható. Ezen hid mintegy 2 millió írtba került s egy vasúti vágáuynyal és egy gyalogjárdá­val bír. A Vámház-körut folytatásában a múlt 1895—96. években készült a Fe- rencz-József-hid, mely összesen 831 in. hosszú, s középső nyílása 175 m. szé­lességgel bir. Ezen hidat mélyen tisz­telt Hallgatóimnak mindegyike már meg­tekintette s igy nem szükséges, hogy annak szépségét külön kiemeljem. Maga dicséri az alkotóját, különösen ha hoz­závesszük, hogy a kiépítési költsége csak 2 72 millió írtra rúg, s az egész hid rövid 2 év alatt készült el, Csak annyit akarok még róla felemlíteni, hogy habár körvonalaiban a Láuczhidra ha­sonlít, szerkezete attól nagyon eltérő, a mennyiben nem láncz-, hanem konzol- tartós-hid, mely szerkezetnél a part nyí­lások a középső nyílás l/8-ával egy-egy egész testet képeznek, mely két testre azután a középső különálló testrész reá fekszik. Tervben van még egy 6-ik hid az Eskü-tér és Rudas-fürdő között. Ezen híd az egész Dunát egyetlen 800 mtnyí nyílással fogja áthidalni; szerkezete al­kalmasint láncz lesz, mely vagy sod­ronyból, vagy vas-tagokból lesz alkotva. S bár jelenleg még eldöntve nincs, hogy melyik tervezet szerint fog elkészülni, minthogy annak kiépítését törvény biz­tosítja, s minthogy annak kiépítését tör­vény biztosítja, s minthogy hidépitészeink bebizonyították, hogy most már 2—3 év alatt a legkényesebb szerkezetű hi­dakat is képesek felépíteni, felolvasá­somat azon remény kifejezésével zárom be, hogy a szóban levő hid még ez év­században elkészül és ez által főváro­sunk emlékszerű díszeit egy újabb ha­talmas alkotással fogja gyarapítani, mely a két testvérváros összekapcsolá­sát nagy mértékben előfogja mozdítani. Budapest. 1897. (2) ______ , , BU DA és VIDÉKE Nyilvános elszámolás. A Budapest székesfővárosi I. kér. I-ső számú (várbeli) iskolaszék által még az elmúlt évben kiküldött karácsonyfa ünnepélyt rendező bizottság f. évi február hó 8-án tartotta baáni Gombár Tivadar dr. kir. tanácsos, iskola széki elnök összehívása folytán elszámoló ülését, melynek lefolyásáról a következőket adjuk ol­vasóinknak. A múlt 1895-ik évben rendezett gyűjtés­ből fennmaradt 338 fit 57 kr., melyhez az 1896-ik évben eszközölt gyűjtés eredménye, vagyis 459' frt 71 kr. csatoltatott s igy a bi­zottság rendelkezésére 798 frt 28 kr. volt. Az 1896-ik évi szent karácsony estéjén lélekemelő ünnepély tartatott a várbeli iskola­téri közs. el. iskola feldíszített tornatermében, a mely alkalommal 81 tanuló Hibáztatott fel valláskülönbség nélkül. Téli felső ruhát (kabát, nadrág) 28 fiú, j — téli meleg ruhaszövetet 32 leány, — ken- I dőt 24 leány, — czipőt 23 fiú és 28 leány ka­pott, összesen tehát 81 szegénysorsu tanuló jutalmaztatott meg. A dúsan megrakott karácsonyfa ékessé­gei- és édességeiből pedig bőven kijutott min­den jelenlevőnek. A bizottságnak bemutatott és átvizsgált számadás és csatolt számlák szerint az ünne­pély és adományok költségei kitesznek össze­sen: 443 frt 67 krt, a mely összeg levonva a rendelkezésre állott 798 frt 28 krból, fenma- radt 354 frt 61 kr. azaz három százötvennégy forint és 61 krajczár. mely takarékpénztári betétkép könyvecskében bernutaUatott s az iskolaszéki gondnoknak megőrzés végett újból átadatott. A várbeli szegénysorai! tanulók felruhá­zására az 1896—97. iskolai évben kegyes ado­mányaikkal hozzájárultak : 1) Dr. Appl Lajos ur ivén : Dr. Appl Lajos 1 frt. 2) Dr. Baroti Lajos ur ivén : Dr. Baroti Lajos 2 frt. 3) Mélt. és főtiszt. Bogisich Mihály ur ivén : Bogisich Mihály 3 frt, Tőry Gusztávné 3 frt, Némethné 3 frt, Kovács Aladár 2 frt, Tichtl Irén 2 frt, Farkas 2 frt, Havas Sán- dorné 3 frt. Madarassy Pálué 3 frt, Pernöffy Jánosné 3 frt. Dr. Oefner Antal 3 frt, Kristóf j 3 frt, Sabini Prösler 1 frt, Stoff er 1 frt, I Schmidt 1 frt, Kohl Med. 5 frt, Báró Csollich 1 frt, Hirsch Istvánná 1 frt, özv. Lász Ká- rolyné 1 frt, Botka Lajosné 3 frt, Sellner Gyu- láné 2 frt, Jener Jozefin 1 frt, Keller Kál­mánná 3 frt, Ruszvurm Vilmosné 1 frt, Kornis Arthur 2 frt, Wettstein A. 1 frt, Wettstein József 1 frt, Giirsch János 1 frt, Schatz Ró* bertné 1 frt, Walheim 2 frt, Schügerl 1 frt, Harrer 1 frt. összesen 61 frt 4) Dulovics Béla ur ivén : Dulovics Béla 5 frt. 5) Frey Alajos ur ivén: Tamássy Géza 50 kr, Frey Alajos 3 frt. Bengyer Nándorné 1 frt, Wiese Kálmán 30 kr, N. N. 50 kr, Beck Teréz 30 kr, összesen 5 frt 60 kr. 6) Ghyczy Emil ur ivén : Ghyczy Emil 5 frt. 7) Baáni Gombár Tivadar dr. ur ivén : Császka György 20 frt, Dr. Gombár Tivadar 5 frt, Orczy Gombár Ilona 1 frt, Orczy Gyula 1 frt, özv. Heriáu Károly né 2 frt, Lej tény i György 1 frt, Gombár Angyalka 20 kr, Bau- merth Gyuláné 2 frt, Gombár Miczi 50 kr, Petheö Berta 2 frt, Wiedermann 2 frt, ösz- szesen 36 frt 70 kr. 8) Dr. Hegedűs János ur ivén : Dr. He­gedűs János és családja 5 fr . 9) Hirsch István ur ivén : Hirsch Istvánné 5 frt, Hirsch István 5 frt, összesen 10 frt. 10) Huszár Adolf ur ivón : Huszár Adolf 2 frt. 12) Dr. Kemény X. Ferencz ur ivén: Wiesuer Lubich 2 frt, Kemény Ferencz 2 frt, összesen 4 frt. 13) Dr. Keöinley Nándor ur ivón : Hirsch Ignácz 2 frt, Szobovics Lajosne 1 frt, Keömley Bianka 50 kr, Keömley Aurél 59 kr, Keömley Nándorné 1 frt, Szobovics Jozefin 1 frt, özv. dr. Celligoi Bódogné 1 frt, Marsovszky Pál Február 28. 1 frt, Schmidt Imre 50 kr, Kleszner Iván 50 kr, Gállffy Erzsébet 1 frt. Andaházy Irén 50 kr, Dr. Schenek István 1 frt, Dumtsa Sán­dor 50 kr, K. A. 50 kr. Marsovszky 1 frt. Marsovszky N. 1 frt, Havranek László 1 frt. Hahner Rikárd 50 kr, összesen 16 frt. 14) Kosutány Géza ur ivén: Dr. Baum garten Izidor 3 frt, Lenk Gyula 2 frt, Haun Albert 2 frt, Cseke Kálmán 1 frt, Dr. Makucz Arthur 1 frt, Szepesy Irma 1 frt, Crozin Ist­ván 1 frt, Gsekelincz Marczel 2 frt, összesen 13 frt. 15) Dr. Lechner László ur ivén: Lechner László 1 frt. 16) Má ffy Ágost ur ivén : Márffy Ágost 5 frt. 17) Márffy Albin ur ivén. Márffy Albin és neje 10 frt. 18) Budavári Országh Sándor dr. ur ivén: Dr- Országh Sándor 10 frt, Fővárosi egyesült Takarékpénztár 10 frt, összesen 20 frt. 19) Pora Ferencz ur ivén : Pora Ferencz 1 frt, Pora Ferenczné 1 frt, Pora Józsi 50 kr, Pora Feri 50 kr, összesen 3 frt. 20) Scheich Károly ur ivén: Scheich Károly 5 frt, Dr. Kummer 1 frt, Badulescu György 1 frt. Dr. Blum Sándor 1 frt, ösz- szesen 8 frt. 21) Szegő János ur ivén; Mikís Imre 50 kr, V. u. o. 1 frt, Beiwinkler Károly 1 frt, Szegő János 3 frt, összesen 5 frt 50 kr. 22) Vézinger Károly ur ivén: Vézinger Károly 5 frt. 23) Bachler Károly ur ivén : Kogler Já­nosné 2 frt, Zimáuyi K. 3 frt, Kánéi Emilia 1 frt, Zimányi J. 1 frt, Szász Károlyné 1 frt. Fiuáczy Béla 50 kr, Stadler Nándorné 30 kr. Blum 20 kr, Stom 20 kr, Korniczky 20 kr. Dr. Berencsy 1 frt, Kleeper 20 kr, Kubesch Mariska és Vilma 20 kr, P. n. V. 10 kr, P. J. 10 kr, N. N. 10 kr, Burgyuk 10 kr, Becker J. A; 2 frt, Dr. Hauer Pál 10 kr. N. N. 10 kr, N. N, 10 kr, Szász Gy. 30 kr, Szász B. 20 kr, Stettner Géza 1 frt, Bachler Elza 1 frt. Bach ler Károly 2 frt, összesen 18 frt 24) Guelder Győző ur ivén: Guckler Győző 1 frt, Guckler Győzőné 1 frt. Guckler Rózsika 50 kr, ifj. Guckler Győző 50 kr, ösz- szesen 3 frt. 26) Kanócz Istváu ur ivén : Vaszary Kolos herczegprimás 10 frt, Dr. Karsai Sándor 1 frt, Fáik Ernő 1 frt, Wroleauer J. 1 írt, Bicskey Lászlóim 1 frt, Betló Istváu 1 frt, Kanócz István 1 frt, összesen 16 frt. 28) Madarassy Gabor ur ivén : Tömöry Kálmán 1 frt, Balázs Antal 1 frt, Madarassy Gáborné 1 frt, ifj. Madarassy Gábor 1 frt, Madarassy Gábor 1 frt, összesen 5 frt. 29) Tichtl János ur ivén: Tichtl János 5 frt, Tichtl Irén 2 frt, A. B. L. 1 frt 50 kr, N. N. 50 kr, Koediger 1 frt, Békássy Elemér 50 kr. L. F. 2 frt, összesen 12 frt 50 kr. 30) Appl Lajosné őuagysága ivén: Hintz Hedvig 2 frt, Hummel Margit 2 frt, Balonyi Erzsiké 50 kr, Huber Paula 1 frt, Paduch Margit 50 kr, Cziegler Anna 1 frt, Frecskay Emmi 50 kr, Lehotay Mariska 40 kr, Turcsá- nyi Lívia 50 kr, Baráth Mária 40 kr, Möller 1 frt, Nyirák Mariska 50 kr, Brauner Kornél 30 kr, Brozin Zsófia 50 kr, Szilágyi Ilona 50 kr, összesen 11 frt 60 kr. 31) Főtiszt. Bozóky Géza ur ivén : N. N. 2 frt. 33) Csonka Józsa őnagysága ivén : Kogler Hedvig 1 frt, La Borda Ilona 1 frt, Csánky Kujza 30 kr, Pap Elza 1 frt, Pap Margit 1 frt, Pap Eszter 1 frt, Pap Aranka 2 frt, Weichart Gáb- riella 30 kr, Czigler Miczi 1 frt, Lenotay Ste­fánia 50 kr, Fejér Flóra 50 kr, Reisch Zseni 50 kr, Széli Mariska 50 kr, Benyovics Mária 20 j kr, Herald Rózsika 50, Herald Etelka 50 kr, ! Szabó Ilonka 50 kr, Fömel Vilma 50 kr, Pfen 1 ning Lóri 30 kr, E. M. 10 frt, Velősy Elvira 50 kr, Mliukó Jolán 50 kr, Lakits Margit 20 kr, összesen 24 frt. 30 kr. 34) Farkas József ur ivén : Farkas József 1 frt, Várbeli 5 frt. Schmeliiéger 1 frt, Rusz­vurm 1 frt, özv. Éczhegyi Ferenczné 1 frt, Mandl Adolf 1 frt. Müller M. 1 frt, Kaill Vil­mos 1 frt, Glogovácz Keresztély 50 kr, Rohon-

Next

/
Oldalképek
Tartalom