Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-24 / 4. szám

Budapest, 1897 (4.) BUDA és VIDÉKÉ Január 24. . ■ t': \ , I , ' Tengeri kikötő. Nagy és hatalmas terv foglalkoztatja a közlekedés vezetésével megbízott államférfiakat és az irányiadé köröket. . Gróf Széchenyi István eszméje és terve, a vaskapu megnyitása már valóság s nem beteges álomkép Budapestnek összeköttetése a tenger­rel. A Duna hajózása ezáltal nagyobb arányú lesz s a miért sokan úgy esengenek a világ­városok sorába lépés közelebb lesz. Hogy mennyi nagyobb és kisebb helybeli dolgot kellene elintézni, mig a világvároshoz való képesítésünk első alapvizsgáját letennénk azt rövidesen elbeszélni nem lehet. Én azt szeretném, hogy Budapest lenne magyar város szellemében és nyelvében és csak azután világváros. Az én álmaim nem a világvárost, de a rendezett, tiszta, jó közleke­désit fővárost óhajtják. Mire is való púpos termetnek a fényes ruha ? A nagy jelszavak gyilkolják a fővárosok és városok, fejlődését. A külföldre való kacsin­gat ás akkor derék ha azt tanuljuk, a mit onnan tanulni kell. De ha csak kaczérkodásból, úrhatnámságból kacsingatunk, rossz helyre kerül a bársony nyereg. A főváros közgazdasági és pénzügyi vi­szonyai nem fényesek. Kölcsönök és kölcsön- forgatások tengetik gazdálkodását. Igaz, hogy a beruházások egyszer j . kamatot hoznak, d« a fejlődés és fejlesztés aránytalan. Nincs szilárd budapesti jellege az intézkedéseknek, még min­dég ingadoznak a főváros helyzete és rendel­tetése megállapításában. A múlt hibáit újabb hibákkal orvosolják. Egyik betegséget áthajta­nak a másik betegségbe. Nem mindenben egészséges a városrendezés politikája. Erős elhatározás, vasmarok, a magán­érdekek üldözése nyithat utat a természet tör­vényei teljesülésének és a földrajzi fekvés sze­rencsésebb felhasználásának. Sok idő pazarlódik a bureaukratiára és kevés jut a helyzet tanulmányozására. A kerü­leti választmányok és elöljáróságok hatásköré­nek szélesítése, a személyzet szaporítása, a tör­vényhatóság tagjainak lelkiismeretes működése segíthet csak a polgármesteren és a tanácson. Kevesebb beszéd és több tett. Mikor magunkat egészen jól ismerjük, hibáinkat tudjuk akkor következhetík be a ja­vulás. A hivatalt, tisztséget nem csak be kell tölteni, hanem jó azt átérezni. A polgármester és tanács jóakaratában teljesen megbizunk csak a befolyások ne ural­kodjanak. A jog és igazság győzze le az egy­éni önérdeket és akkor boldogulunk. A tengeri kikötő csak dunai kikötő lesz, de emeli a fővárost különösen, ha annak valódi helyét eltalálják. A ki lát az mindjárt meg­látja, hogy a budai Dunapart erre alkal­masabb a pestinél. Nagy hiba lenne és a czélt eltemetnék vele, ha a kikötő nem a budai részen lenne. Nem csak Budának volna igy jobb, de a hajózás ügyének is é3 a természet törvényei is igy kívánják. A sárga folyó. (Levél a szerkesztőhöz.) Eddig azt hittem, hogy a sárga tenger chinai fenhatóság alatt áll. A túlságosan enyhe január és nehány havazási kísérlet azonban arról győzött meg, hogy ez az ázsiai tenger íölött tulajdonképen az 1. kér. elöljáróság pa­rancsnokol. Ha ez az érdemes hatóság ezen szokatlan körülményről még esetleg nem tudna semmit, akkor az alábbi sorokból hatalmi köré­nek nem remélt kiterjesztéséről tudomást sze­rezhet, Ugyanis van az I. kerületnek egy uj útja: a Krisztina-körut. Szép és változatos, elegáns épületek sorakoznak azon egymás mellé. A gyalogjáró asztalt; az ut közepe macadam. Dehogy az ! Ez a sárga folyó, a Hoang-ho. A földrajzban járatos emberek azt állítják, hogy a Krisztina-körut a déli vasút pályaháza felé vezet, egyesül a Városmajor-, Bors- és még nehány utczával, melyek közül az Alkotás-utcza és Kékgolyó-utcza nem épen a legutolsók. Miután igy a folyam vidékét megismertük ' : • . í: > !» volna, üljünk csolnakra - (gőzösök csak éjjel járnak arra) s tegyünk pgy kis felfedező uta­zást. A Willingereházhoz átvezető kövezett át­járás bodros hullámokban kavarog a macadam sárga leve. Szerencse, ha válami gyorsan haitó kocsi nem kerül elénk; mert ez esetben a szét­fecskendező sár gallérunknál fogva csurog le hátunk közepén. Jobbra-balra egy-egy meg­feneklett jármű,, lassú társzekerek, csilingelő lóvasut élénkítik a tájékot. Elérvén az aszfaltot, most már nyugodtabbün mehetünk addig, míg ez egyszerre a Bors-utczán túl el nem fogy. Innét kezdve a Városmajor-utczáig anyaszüz meztelen hazai földön járunk. Itt torkollik be egy a Városmajor fasorához vezető ut és az ördögárok. Az utóbbinak beboltozásához egy gátló vezet, melyben bennrekedt czipők és csizmák is láthatók voltak. Ezen a kritikus helyen túl oly utegyenetlenségek következnek, melyek leírására nem merek vállalkozni. (Kupán csak azt akarom megjegyezni, hogy az itt álló házak előtt kövezett gyalogjáró nincs, a maláta gyáron pedig az ereszcsatorna is hiányzik. Vájjon nem lehetne-e ezeken a szégyen­letes állapotokon segíteni ? Valaki felelős mégis csak lesz, hát nem lehet az illető urat erre az Istentől is elhagyatott tájékra küldeni ? Nem akarom magamat feltüzelni, csupán egy körül­ményre akarom T. szerkesztő urat figyelmez­tetni. Az Attila-utcza sarkán áll az elemi nép­iskola. nem tudom hány száz apró növendék jár belé; a Várfok-utcza sarkán áll az I, kér. főgymnázium 300-nál több tanulóval. Utóbbiak tornázni és rajzolni a Bors-utczai épületbe járnak át. A gyermekek ködökig sárosán, át­ázott czipökkel jönnek az iskolába, mert nagy részük ezeken az áldott vidékeken kénytelen járni. Ugyan mondja meg nekem T. Szerkesztő úr! kell-e annak megítéléséhez orvosi tudo­mány, ha vájjon ezen állapotok a kerület zsenge ifjúságának egészségét előmozditják-e ? Hol takarítanak az I. kér. utczasöprői azt nem tudom ; de azt merem állítani, hogy én két hét leforgása alatt ezen a tájékon, a merre minden reggel 8 előtt járok, (mert hát én is iskolába járok még.) még egyetlenegyet sem láttam. Lehetséges, hogy mások e tekin­tetben szerencsésebbek. Azt a becsületes embert pedig, aki egyik sárbarekedt kalucsnimat meg­találta, kérem, szíveskedjék illő honorarium tejében tulajdonomat a T. szerkesztőség utján kezeimhez juttatni. Mélyen T. Szerkesztő urat pedig kérem, szíveskedjék soraimat most, a fagyok beállta előtt és április havában, az olvadás kezdetén becses lapjában közölni. Dp, Bozóky Endre. Közöltük ezt a kis útleírást. Czikkiró igazat mond, csak azt tesszük hozzá, hogy az elüljáróság nagyon is jól ismeri ezt az állapo­tot. Ismeri, de az eszközök hiányában teljes gyógyszert nem adhat. Ide a főváros polgár- mesterének, tanácsurainak kellene kirándulni, hogy a nyomorúságon változtassanak. Az elöl­járóság jelent, sürget, de pénzt és segítséget elegendőt nem kap. Az utczasöprök is folyto­nosan munkában vannak, de kevés van. Kana­lazzák a sarat itt és amott és szállitgatják, de tizszerannyian sem bírnának vele, Burkolatot kérünk. Szerkesztő. Telek darabolás. A budai szőllők pusztulása után, remek szép vidékünk viila-épitkezésekre lett hivatott. A szollővész elkeserítette a szőllő-tulajdono- sokat és csak nagy nehezen indult az újra ültetés. Nem tudjuk mennyi telket ültettek be újra szőllovel, de azt látjuk, hogy az egész vidéken szaporodnak a szőllők és nagyobb a szüreti eredmény, jobban és többen veszik a szollovesszőket s a szőllőveszőkből sokan pén­zelnek. A székes főváros tanácsa gondolom 800 Q-ölnél kisebb területre telket darabolni (parczellázni) nem enged. Ennek a megszorításnak az az oka, hogy a szőllőültetésre alkalmas területeket ne von­hassak el rendeltetésükből. Helyes, de csakis a szőllőterületekre alkalmas területekre álljon a törvény. Hogy micsoda területek alkalmasak a szőllőültetésre és művelésre azt borvidékünk évszázadokon át megmutatta. Meg fogja magát boszulni, ha az évszázados szokást nem tisztel­jük, mert a talaj adja meg a termés értékét. Jó talajban nem csenevészesedik el a jó faj. Mint a dohánytermelésnél úgy a szőllő- termelésnél is meg kellene vizsgálni a talajt s a mi arra nem való ott azt betiltani. A villa-épitésre alkalmas télieket azon- ba i kisebb területre lehetne darabolni s meg­határozni mi a villa-telekre alkalmas nem szőllőmüvelésre való terület ? Itt 2 - 300 ölre lehetne leszállítani a fel- darabolást. Ez az eljárás és a szabályrendelet­nek ilyen megváltoztatása a település ked­vét fokozná és a telekszerzést a vagyonta­lanabbakra nézve megkönnyítené. Úgy tudjuk, hogy a közmunkatanács egy teleknek kisebb feldarabolását nem hagyta helybe és a midőn erről az érdekelteket tudó­sította, jelezte azt, hogy a fő és székvárosnak telek feldaraboló szabályrendeletét nem volna felesleges megváltoztatni. A székes fővárosnak ez a szabályrendelete csakugyan megváltoztatandó, mert sérti a kö­zönséget és tulajdonosokat egyaránt és meg­nehezíti a családi településeket. A székes fővárosnak az az érdeke, hogy Budapest fejlődjék, emelkedjék és a lakosság lakási és megélhetési viszonyai olcsóbbak le­gyenek, mert az elszegényedés még jobban terjed, mint eddig terjedett. Ezt pedig meg kell gátolni tűzzel, vassal. Egy szabályrendelet megváltoztatása nem nehéz és kívánatos is. Szellem-uralom. (Közbiztonság a Gellérthegy tövénél.) A havazás és esőzés újabb és végnélküli korszaka alatt ismételten beállott a budaiaknak az a réme, hogy az uj hídon illetőleg az arra vezető utón közlekedjenek. Hiszen nem ismeret­len fogalom a sárba való lubiczkoiás Budán, de hogy olyan „mellék garnirung“-gal is legyen fűszerezve, mint a hogy az az én háziasszonyom­mal történt a minap, arra már csakugyan az írj h’d közlekedő útja alkalmas. Úgy esett, hogy a háziasszonyom a múlt­kor Pesten volt. (Már csak úgy mondom Buda­pest székes-fővárosnak balparti részét, mint a hogy mi budaiak a jobbpartit Budának nevez­zük.) Valami hölgy-társaságban volt-e, elég az hozzá, hogy férfi gavallérja nem akadt, a hölgyek elkísérték egész a hid kezdetéig, de tovább menni nem volt kedvök, mert akkor nekik is kísérő kellett volna — visszafelé. Esteli 9 óra volt. Nem is olyan nagy idő ha meggondoljuk, hogy Párisban akkor 12 óra van s az élet Budapesten is úgy 1—2 óra tájt záródik éjfél után. De nagy idő, ha az ember az uj hidra gondol! S pláne a Krisztinavárosba menni egy magányos nőnek gyalog! A hídon csak átjött valahogy nagy ügy- gyel-bajjal, az ott ácsorgó és beszélgető ren­dőrt is kikerülte valahogy, aki a jegyszedővel és sokszor mással is egész akadályt képez a hid kijáratánál; de a Gellértnek zeg-zugos, szakadékos részén, a barlangok és sziklák ko­mor tömkelegében váratlan meglepetés érte. A sár-szellem épp ott nyújtózkodott az ut közepén, midőn a háziasszony kicsi, takaros, de azért érzékeny érintkezést produkálható czipellőjével rálép a szörnyeteg tyúkszemére. Nosza, neki se kellett több, fölugrik és elkapja a háziasszony piczike topánkáját. (Magasszáru czipő volt ám, ne tessék gondolni, hogy^ fél- czipő.) A háziasszony megrémül és elkezd kia­bálni. Zajára a barlanglakok, a fekete és még feketébb hegyi szellemek kiröppennek s két­ségbeesett tusát vívnak a zsákmány fölött. Ezt az időt használta a háziasszony arra, hogy meneküljön. Azonban minden hiába lett volna, ha egy véletlen segítségére nem jön. A Gel- 1 ért-hegy tövénél egy jól (tehát félreismerhet- lenül) öltözött csavargó megtámadta és űzőbe vetté. Ettől természetesen még jobban megijedt és ez volt a szerencséje. — Nagyobb lépések­kel és megkettőztetett rémülettel rohanta

Next

/
Oldalképek
Tartalom