Buda és vidéke, 1899 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1899-02-21 / 6. szám

Budapest, 1899. (5) Február 21. Déli vasút. Közvetlen kocsik Budapest d. v.-ról. A téli menetrendben, azaz 1898. évi ok­tóber hó 1-től 1899. április hó 30-ig Budapest déli vasúti pályaudvarról és viszont naponta a következő I. és II. oszt. közvetlen személyko­csik közlekednek: Budapest d. v. Merán és viszont (az I. osz­tály részére két hálóhely is.) Pragerhof—Mar­burg—Franzensfesten át. Ind. Budapest d. v. 8 óra este, érk. Meran 2 óra 5 9 p. délután. Menettartam 19 óra. Ind. Meran 3 óra délután, érk. Budapest d. v. 9 óra 50 délelőtt. Menettartam 19 óra. Budapest d. v. Velencze (Venszia) és vi­szont. Pragerhof—Nabresina—Cormonson át. Ind. Budapest d. v. 8 óra este, érk. Ve­lencze 2 óra 15 p. d. u. Menettartam 18 V4 óra. Ind. Velencze 2 óra 10 p. délután, érk. Budapest d. v. 9 óra 50 p. délelőtt. Menentar- tam 19 1/s óra. Ezen közvetlen kocsik minden gyorsvo­natra érvényes I. és II. oszt. menetigazolvány- nyal használhatók. Budapest d. v. pályaudvaron Velenczébe közvetlen menetjegyek adatnak ki. Az utazás Ausztria-Magyarországban egy­szer megszakítható. / Budapest d. v. Fiume és viszont. Pragerhof— Szt. Péteren át. a) Ind. Budapest d. v. 8 óra reggel, érk. Fiume 9 óra 15. p. este. Menettartam 13 lf óra. b) Ind. Budapest d. v. 8 óra este, érk. Fiume 9 óra 38 p. d. e. Menettartam I3V2 óra. c) Ind. Fiume 7 óra 45 p. reggel, érk. Budapest d. v. 9 óra 20 p. este. Menettartam 13 Vi óra. d) Ind. Fiume 7 óra 55 p. este. érkezik Budapest d. v. 9 óra 50 p. délelőtt. Menettar­tam 14 óra. Budapest d. v. Pakrácz és viszont. Nagy- Kanizsa—Barcson át. Ind. Budapest d. v. 9 óra 25 p. este. érk. Pakrácz 1 óra 20 délután. Menettartam 16 óra.. Ind. Pakrácz 2 óra 50 p. délután érkezik Budapest d. v. 6 óra 29 p. reggel. Menettartam 15 V2 óra. Téli üdülő és gyógyhelyek a déli vasút mentén. Vonatösszeköttetések és menetárak Budapestről (déli vasút pályaudvarra.) Abbázia N.-Kanirsa-Pragerhofon át. Buda­pest d. v. ind. 8 óra reggel, 8 óra este, Abba- zia-Mattuglie érk. 8.56 este, 9.17 d. e. Menet- 1 térti jegyek 30 napig érvényesek gyorsvonatokra I. oszt. 52.08 frt, li. oszt. 37.28 írt, III. 23.89 forint. Görz ; N.-Kanizsa—Pragerhofon át. Buda­pest d. v. ind. 8 óra reggel, 8 óra este, 9.25 éste Görz érk. 9.47 este, 10.08 d. e. 6.34. e. Menettérti jegyek 30 napig érvényesek gyors­vonatokra. I. oszt. 55.79 frt, 11. oszt. 40.08 frt, III. oszt. 25.58 frt. Bozen-Gries ; N.-Kanizsa—Pragerhof—Mar- burgon át. Budapest d. v. ind. 8 óra reggel, 8 óra este. Bozen—Gries érk. 5.53 reggel 1‘42 d. u. Menettérti jegyek 30 napig érvényesek, gyorsvonatokra I. oszt. 62.34 frt, II. oszt. 44.66 frt, III. oszt. 28.90 frt. Meran ; N.-Kanizsa—Pragerhof—Marbur- gon át. Budapest d. v. ind. 8 óra reggel, 8 óra este. Meran érk. 8 óra d. e. 2.59 d. u. Menet­térti jegyek 30 napi érvényességgel Bozen-Gri- esig gyorsvonatokra I. oszt. 62.34 frt, II. oszt. 44.66 frt, III. oszt 28.90 frt. Arco ; N.-Kanizsa—Pragerhof—Marburgon át. Budapest d. v. ind. 8 óra reggel 8 óra este. Arco érk. 9.50 d. e. 5.09 d. u.. Menettértije­gyek Móri állomásig 30 napig érvényesek gyors­vonatokra I. oszt. 66.05 frt, II. oszt, 47.46 frt, III. oszt. 30.77 frt. BUDA és VIDÉK E A promontori viczinális. A kisajátítási bizottság Rózsavölgyi Gyula alpolgármester elnöklésével tartott ülésén akarta megszerezni a budafoki viczinálisnak szük­séges területet. Az érdekelt telektulajdono­sokkal azonban a bizottság nem tudott meg­egyezni s a kisajátítási eljárást a bíróság előtt indítják meg. Budai polgári kör. A budai polgári kör tisztújító közgyűlést tartott, s elnöknek Rupp Zsigmondot választotta meg. Alelnök lett: Ltidv és Kollár Lajos. Igazgató: Fromman István, ,azda: Depóid Lajos, titkár: Buday József dr., jegyző: Bozóky Ádám dr. és Nagyőszi Ferencz, pénztárnok. Ott Lajos, ellenőr: Natev József, ügyész : Kiss Károly dr., könyvtárnok : Déhreczeny István. Uj park Budán. A II. kerületben levő úgynevezett Marczi- bányi-rétet a főváros megvásárolta és most parkot akar rajta létesíteni. A mérnöki hivatal elkészí­tette a park tervét, a melyhez most a köz­munkatanács is hozzájárult, csupán csak azt kötvén ki, hogy a Rókus-utcza a lövöldéig már ezúttal meghosszabbittassék és a parkot is az uj szabályozási vonalig terjeszszék ki. Népies előadás. Február hó 11-én Békás-Megyeren Halászy Ferencz borászati felügyelő a szőlőmivelésről népies előadást tartott nagyszámú hallgató­ság előtt. Ä budapesti fertőtlenítő intézet működése. A fővárosi fertőtlenítő intézet 1898. évi november hóban 791 lakást fertőtlenített, melyek egyes fertőző betegségek szerint következő- képen oszolnak meg: hagymáz 94, vörheny 246, kanyaró 289, diphteria és croup 122, himlő —, álhimlő 2, bárápyhimlő 4, gyermek­ágyi láz 3, vérhas 1, hökhurut —, gümőkor, tűdővész 3, orbáncz 2, járv. agygerinczagylob —, trachoma —, rák —, takonykor —, rüh- kór —, lépfene —, ragályos száj- és köröm­fájás —, veszettség —, kérdéses 25. A fertőt­lenítésekből esik az I. kerületre 26, a Il-ikra 17, a Ill-ikra 2, a IV-ikre 39, az V-ikre 76, a Vl-ikra 141, a VH-ikre 264, a Vili-ikra 125, a IX-ikre 77, a, X-ikre 24. Egyéni fertőtlenítés alatt volt 45 személy. A fertőtlenített lakások űrtartalma 84.628 köb­méter ; a lakásokban fertőtlenített tárgyak száma 48.570 db. ; a lakások fertőtlenítésére fordított idő 2.623 óra. Az intézet fertőtlenítő gépeiben gőzzel fertőtlenített tárgyak száma 14.896, köbtartalmuk 562 köbméter. Fertőtlenítés alatt volt 5.035 darab ágyi ruha, 3.627 db. ruhanemű, 544 db fehérnemű és 5.690 egyéb tárgy. Az év eleje óta fertőtlenittetett 558 sze­mély, 3.658 lakás és ezekben 334.719 tárgy, továbbá az intézet gépeiben gőzzel fertőtlenitte­tett 119.401 tárgy. Bauer Antal. A magyar társadalom egyik kiválósága telepedett le Budán. Bauer Antal országgyűlési képviselő. Megvette a Krisztina-köruti Horn-féle házat. Budára nézve nagy szerencse, hogy ily befolyásos ember lett állandó lakosa s gazda­gítja személyes értékével a társadalmat és közéletet. Halálozás. Luppa Szvetozár földbirtokos, Pe'stmegyé- nek sok éven át volt bizottsági tagja, ötven- nyolcz éves korában Potnázon meghalt. Az elhunytban Luppa Péter országgyűlési képviselő öcscsét gyászolja. Luppa Péter Luccinpicoloban kapta öcscse gyászhirét. Jó ember, jó barát j volt, szives vendégszerető és a szegényeknek I jóltevője. Meghívó. A „Budapesti Önsegélyző Takarékpénztár Központi Szövetkezet“ Ill-ik rendes évi köz­gyűlését, Budapesten II. kér., Lánczhid-utcza 2. sz. a., az intézet helyiségeiben 1899. évi február hó 26-ikán vasárnap, délelőtt 11 órakor fogja megtartani; erre a t. ez. törzsrészjegygyel biró tagok tisztelettel meghivatnak. Budapest, 189°. évi február hó 9-én. Az igazgatóság. A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóság évi jelentése az 1898. deczember hó 31-én lezárt zárszámadások elő­terjesztésével. 2. A felügyelő-bizottság jelentése. 3. Az 1898. deczember 31-iki mérleg meg­állapítása és az elért üzleteredmény felosztására vonatkozó javaslat felett való határozathozatal. 4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére, az előterjesztett zárszámadások alapján, a felmentvény megadását illető határozathozatal. 5. Tizenöt igazgatósági és öt felügyelő­bizottsági tagnak a megválasztása. Jótékonyság. A hudai tanitóegylet segélyalapjának gya­rapítására a febr. 1-én tartott tánczestély alkal­mából folytatólagosan még a következő urak járultak felülfizetéseikkel: Catry Szaléz, Goldberger Sámuel 5—5 frttal. Bagó Márton és fia 3 frt 70 krral. Hart­mann István 3 frttal. Demel Károly, Duma Ti­vadar dr., Frey Alajos, Gergelyi Jakab, Göőz József dr., Haypál Benő, Huszár Adolf, Kafka Károly, Laumann József, Schönreither nővérek, Ternyei Farkas 2—2 frttal. Mai mari ts Ignácz 1 frt 50 krral. Adamaszky József, Appl Lajos dr., Bachler Károly, Balonyi Imre, Barvits Albin, Baumerth Gyula, Beck Adolf, Blaskovicb Sán­dor, Bozóky Ádám dr., Brunner Alajos, Buday József dr., Bursits Antal, Czölder János, Depóid Lajos, Déri Izidor, Dikovics T. Dániel, Dobro- zsemszk}^ Mátyás, Eizer Ede, Eötvös Sándor, Farkas Elek, Gamauf Károly, Garancsy Mihály, Guelder Győző, Gyárfás Sándor, Gyulányi Adolf, Haász Manó, Hahn Irma, Hanzély László dr., Halász Lajos, Hauszmann Sándor, Hauzer Fe­rencz, Halász Gyula, Héráid Ferencz, dr. Hegedűs János, Hirsch István, Hofhauser Elek, Holtzspach Nándor, Jáhl Nándor, dr. Jámbor Gyula, Kemény István. Kemény X. Ferencz dr., Keömley Nán­dor dr., Koch Antal, Kosztka Árpád, Kozma Gyula, Kratzer Rezső, Kutlánya János, Lechner László, Ludwigh János dr., Lukács Béla, Márffy Ágost, Mihalovits Antal, Mocskonyi Gyula, Mos- kovitz Károly, Nagy László, Nagyőszi Ferencz dr., Németh Imre dr., Oherolly János, Olhauser Pál, Országh Sándor dr., Osztoics Mihály, Pap­pert Gyula, Payr Vilmos, Peringer Ferencz, Péter János, Petró István, Petsits Márk, Ros- coni Lipót, Schwarczer Ottó, Spádi Sándor, Spuller István, Szobovics Lajos, Szőke István dr., Szőllősy István, Thirring Gusztáv, Trájtler Károly, Trautmann Otto, M. Vörös Sándor, YVil- linger Ferencz, ifj. Zubriczky József dr. és Zub- riczky József 1 — 1 frttal. Midőn a nemeslelkű adakozóknak e helyütt egyesületünk nevében őszinte köszönetét mon­dok, kérem, hogy nemes jóindulatukat segély­alapunk irányában jövőre is megőrizni szíves­kedjenek. Budapesten, 1899, febr. 17-én. Rácz József, egyleti pénztárnok. Fellilfizetés. A polgári iskolai tanárjelöltek által a Krisztina-városi Casinó termeiben a Segítő Egye­sület javára rendezett táncsestélyen jegyeik áránál többet fizettek :

Next

/
Oldalképek
Tartalom