Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-05-23 / 21. szám

György jó konyhája és boraihoz bankettere gyűlt a társaság. Az ünnepeltet Wolf Márton köszöntötte fel. Dr. Kollár Lajosra az egyesü­let titkárára, kit a király királyi tanácsossá nevezett ki, Ott Lajos mondott köszöntőt. W i 1 1 i n g e r Ferencz lelkes és tartalmas beszédben éltette a társulatnak üzletöktől Viszszavonult tagjait M a iiks Jánost és T e - 1 e g d y Károlyt éltette, kik ma is buzgó tagjai az egyesületnek. A bankette vidám hangulatban pezsgő mellett éjfélnél tovább tartott, mutatva az egyetértést és jó szellemet, mely a kereskedelmi társulatban uralkodik. — Uj közigazgatási bíró. Benedek Sán­dor osztálytanácsost kitiini közigazgatási szak­írót, nagy szakásu művekkel gazdagította az Uradalmat közigazgatási bíróvá nevezte ki a király. Buda egyik vezér férfiénak, legtisztel­tebb egyéniségei, egyikének, a társaságok ked­velt tagját érte ez a széles körben örvendetes megérdemelt kitüntetés A Buda és Vidéke Valódi jó barátját, a budai ügyek őszinte szó­szólóját legmelegebb üdvözöljük. — Nyári ünnepély jótékony czélra. A. budapesti polgári lövészegyesület f. é. junius hó20-án a ezirkveniczai „László gyermek-otthon“ javára saját helyiségeiben diszlövészettel, tom­bolával, virág esővel és tánczczal egybekötött nyári ünnepélyt rendez. A rendezés élén Kozma Gyula és Szabó Lajos urak állanak, kik a bu­dai társas élet legkiválóbb egyéniségeit igye­keznek a rendezőségbe belevonni, hogy így a jótékonyczélú vállalkozást minden tekintetben fényes siker koronázza. Ez, erősen hiszsziik, nem is fog elmaradni. A részletes programmot legközelebb mutatjuk be. — Jubileum. Vasárnap lesz id. Ábrányi Kor­nélnak, nagy zeneszerzőnek és Írónak jubileuma, a melyen összes irodalmi és művészeti köreink képviseltetik magukat. Wlassics közoktatásügyi miniszter azzal óhajtja emlékezetessé tenni az ünnepet, hogy Ábrányinak fogja adományozni azt az államsegélyt illetőleg évi fizetést, a melyet eddig Vajda Jáuos, a nemrég elhunyt nagy költő élvezett, a jubileum napján a ren­dezőbizottság a vigadó nagytermében számos kiváló művész és iró közreműködésével hang­versenyt rendez. A műsort elejétől végig Áb­rányi műveiből állítják össze. Üdvözöljük az agg zeneköltőt, ki dalaiban osztakozott a ma­gyar ember szivével búban és örömben. Kí­vánjuk, hogy eredeti nótái a zeneműkereske­dőknél igen, de sohase fogyjanak el a magyar ember szivéből. — Szporni István emlékezete. A budai tanítóság kegyeletes ünnepet tartott f. hó 20-án. Ezen a napon állították fel a farkasréti teme­tőben Szporni István, volt Bocskay-téri vezető- tanitónak tanítói közadakozásból készült síremlé­két. megboldogult egyike volta tanítói kar leg­derekabb, legszeretetreméltóbb tagjainak, kinek egész életét szorgalom és munkásság jellemezte. Mennyire bírta főlebbvalóinak becsülésén kí­vül kartársainak szeretetét is, mutatja az a kegyeletes ünnepély, melyet örök nyugvóhe­lyén halálának első évfordulója alkalmából a tanítóság rendezett. A felállított síremlék költ­ségeinek összegyűjtése körül különösen sokat buzgólkodott. Janycsek Róbert vezető-tanitó. A nagy részvét mellett lefolyt ünnepélyen Som­ig ay József árvaházi igazgató mondott emel­kedett szellemű alkalmi beszédet. — Kövezési kölcsön. A főváros a nagyobb útépítési munkákra rövid lejáratú törlesztéses kölcsönt akar fölvenni és e végből utasította a mérnöki hivatalt, hogy az említett kölcsön­ből végrehajtandó munkák kimutatását ter- jeszsze be. A kimutatásban következő utak és utczák rendezése van tervezve: az Üllői-ut, Hungária-körut, váczi, csömöri és fehérvári utak, a kelenföldi diagonális-ut a vasúti állo­másig, a bécsi, soroksári, maglódi és gyömröi- utak, az uj kaszárnyákat környező utak a Rózsahegyre tervezett Serpentin-ut, a Szent- László, Külső Kerepesi és Aréna-utak. Továbbá a Népszínház utcza, a ferenczvárosi védőgát, Bpdapest.Jl.897. (5) BUDA és VIDÉKE a Rottenbiller, Damjanich, Zsigmond és Döb- rentey-utczák, a Gellértrakodópart, a Retek, Vörösvári és Soroksári-utczák, a vizafogói töl­tés, a Margit-rakodópart, a Kertész, Rózsa és Baros-uczák és végre a Csepel-rakodópart. A fölsorolt utak kiépítése mintegy 9,074.000 frtba kerülne. — Az óbudai főgyűjtő-csatorna terveit a mérnöki hivatal elkészítette és bemutatta. A csatorna a Duuaparton, a védőgáton belül lesz. A csatorna kitorkolása az első budapesti gőz­malom részvénytársaság telepe mellett lesz. A szivattyútelep építése 24000 frtba kerül és évi üzemi költsége 5—6000 frt lesz. — Uj lap. Abauj-Szikszói Hírlap czím j alatt uj vidéki lap indult. A lap felelős szer- j kesztője Dr. Papp István, ő excellentiája gróf Hunyady László titkárja ki számottevő iró és a Buda és Vidéke tartalmát és sok czikkel gaz­dagította. Az oly nagy rendezett sikerrel bástya ünnepek férfi rendezőségének elnöke volt. Szelle­messége és kedves modoráért a várbeli elő­kelő társaság egyik legkedveltebb tagja. Az uj lap igen jól van szerkesztve. — Eljegyzés. Dr. Bozóky Endre, az I. kér. állami főgimnázium jeles tanára, kitől la- { punk is közölt már aktuális érdekű közlemé­nyeket, f. é. május hó 4-én eljegyezte Lukse Fábry Béla miniszteri osztálytanácsos kedves és finom műveltségű leányát: Lukse Fábry Malvin k. a. t. A mily örömmel jelentik diszes lapokon ez eljegyzés hírét az örömszülők, ép- oly örömmel regisztráljuk azt mi is s az ég bőséges áldását kérjük a boldog jegyesek kötendő szép frigyére. — A budai közvágóhldat Kertész Aba felszóllalása és helyes érvelése daczára elej­tették. Ez a határozat egygyel szaporította a budaiak sérelmét. — Évforduló. Május 20-án volt a Martinovich és társai lefejezésének évfordulója. Nem ünnepelték sem testületek, sem hivatalok, de azért sokan jöttek ki a vérmezőre, hogy a kegyelet adóját lerójják. — Budai művész diadala. Budán letele­pült művészeink közül Fadrusz Jánost ünne­pelte a Pozsonyban megjelent közönség. A Mária Therézia remek szobrát itt mintázta a kitűnő művész, ki Lisznyai-utczai műtermében alkotja világra szóló műveit. Ezen a szép he­lyen a művészet csak fokozódhatik, a teremtő erő gazdagodik. Üdvözöljük Fadrusz Jánost a művészt, ki bueai polgártársunk. — Budai színházak. A fővárosi szin/cör- nek a rossz idők nem használtak. Krecsányi társasága mind annak daczára szép és jó elő­adásokkal tűnt ki. A Csodagyerek czimü új­donság élénkíti a műsort. — A Kisfaludy színház zárva volt. — Délutáni kirándulás. A magyar turista egyesület május hó 23-án rendezendő délután, kirándulása : Pilis-Csaba, Nagy-Kopaszhegyi Postaréti erdő, Pilis-Csaba (tábor). Indulás a m. á. v. nyugoti p. u.-ból délután 2 ó. 35 pkor, vagy „O-Buda hajógyár“ állomásról 2 ó. 39 pkor Pilis-Csabára. Gyaloglás 3'/2 óra. Vasúti jegy oda-vissza a m. á. v. nyugoti p. u.-ból 1 frt 20 kr. „Ó-Buda hajógyár" állomásról 60 kr. Vezető: Gressler Jenő. — Halálozás. Szente Lajos köztisztelet­ben részesülő istenhegyi gyógyszerész édes anyja Özv. Szente Jáuosné szül. Pinthér Zsu- zsánna élete 79. évében váratlanul elhunyt. A derék magyar úrnő halálát nagy kiterjedésű tekintélyes rokonság gyászolja. — Az állomási harangjelzések beszün­tetése. A magy. kir. államvasutak igazgató­ságától vett értesítés szerint a kereskedelem­ügyi magy. kir. miniszter folyó évi ápril hó 30-án kelt 16203. számú leirattal elrendelte, hogy a vasúti állomásokon a haranggal adni szokott jelzések folyó évi május 31-ével be- 8züntettesenek. Ennek folytán folyó évi junius hó létől kezdve az utasok a kocsikba való beszállásra csak kiáltás, vagy esetleg csengetés által fognak felhivatni. Budapest, 1897. május 12-én. Az igazgatóság. — Jó alkalom. Azok a kik francziául akarnak tanulni, most jó alkalomra találnak Sasváry László főgymnasiumi franczia nyelvtanár tanit egyeseket és csoportokat a franczia nyelvre mérsékelt tandíjért. La­Május 23. kik Városmajor-utcza 11-ik szám. Sasváry László számtalan és helyes rendszerű elismert könyvet irt. Tanítása könnyű és felfogható Az operának is volt a franczia nyelvtanára. Az irodalomban is jó neve van. Tanitásmódja sikeres. Ajánljuk a szülőknek. — A Klotild szeretetházból. Tisza Kál- mánné váratlanul meglátogatta a Klotild-szere- tetházat a hol a növendékek éppen vacsoránál ültek. A magas vendég teljes megelégedésének adott kifejezést a növendékek pompás ellátása felett. Ma délelőtt gróf Teleki Géza es neje mutatták be a humánus intézetet sógo­ruknak, gróf Courtinak és nejének, a kik szin­tén elismerésüket fejezték ki a tapasztalt rend és tisztaság felett. — Hazafias és jótékonyczélú hangversenyt rendeznek f. évi május hó 23-án délután 5 órakor a III. kér. közs. polg. leány- és női ipariskola növendékei. A műsort énekek, sza­valatok és monologok nyitják meg. Azután előadásra kerül „A bankár leánya“ ez. ifjúsági színdarab, melyben a főszerepeket Berger Paula, Anion Amália és Watzula Paula játsz- szák. Majd ismét ének és szavalat következik. A műsor legérdekesebb pontjai kétségkívül a bemutatandó élőképek lesznek. Ezek a követ­kezők : 1. Árpád paizsra emeltetése. — 2. A szlávok kódolása Árpád előtt. — 3. Szilágyi Erzsébet hazaszeretetre tanítja fiait. — 4. Itt a vakáczió ! Az élőképekben közreműködnek : Gyárfás Mariaune, Csillag Berta, Anion Gábri- ella, Gyulányi Margit, Zinhober Margit, Tolnay Aranka, Étsy Etelka, Dirnbeck Melánie, Neu- Witer Róza, Gergelyi Margit, Roszberger Róza, amlzula Paula, Barabás Matild, Todor Ilona, Made Olga, Goldschein Olga, Weisz Ilona, Wimmer Irén, Szende Margit, Benedek Gizella, továbbá Hochholtzer Jolán, Fekete Lenke, Zsoldos Margit, Nagy Irma, Klein Etelka, Mommer Józsa, Szőke Margit, Lili Eszter, Főzsér Ilona, Schwarczkopf Melánia, Szarnék Sarolta stb. Ez érdekesnek Ígérkező hangver­senyre a belépőjegyek Bécsi-ut 33 — 35. sz. a. kaphatók. Ülőhely ára 1 frt ; állóhelyé 50 kr. — Köszönet nyilvánítás. Folyó évi május hó 17-én temettem el forrón szeretett s örökre felejthetetlen drága nőmet. Ismerősök, jó bará­tok számosán jelentek meg a gyász-szertartáson. Megjelenésük enyhítette fájdalmamat. Fogadják mindannyian hálás köszönetemet a nemes részvétért. — Budapest, 1897. május hó 18. Szikossy Ferencz, magyar királyi államvasuti tisztviselő. — Iskolai ösztöndíjak. Az I-ső Magyar Általános Tisztviselőegylet mint szövetkezet f. hó 18 án tartott gyűlésén a beérkezett pá­lyázati kérvények alapján a kihirdetett 4 ösztöndíjat 2 leány- és 2 fitanulónak ítélte oda. E szerint 50—50 frtot kapnak: 1) Amon Gab­riella, 111. kér. közs. női ipaiisk. növendék, néhai Amon György pénzt, ellenőr árvája ; 3) Szilágyi Mariska I. kér. várbeli közs. felsőbb leányisk. növ., néhai Szilágyi Sándor pénztári tiszt árvája ; 4) Schambach Tódor, II. kér. kir. egyetemi kath. főgymn. tanuló, Sch. Gyula ta­nár fia; 4) Winkler Géza, II. kér. közs. pol­gári isk. tanuló, W. József számvizsgáló fia. Örvendünk rajta, hogy lapunkban kifejezett óhajtásunk teljesült, amennyiben az ösztöndíjra érdemesített tanulók mind budai tisztviselők gyermekei közül valók — Zenekör. A budai zenekör, mely rövid idő alatt anyuyi műélvezetben részesítette a közönséget, május 17-én és 19-én a krisztina­városi kaszinóbau sikerült hangversenyt rende­zett élénk és változatos műsorral. A közre­működőket zajosan megtapsolták, melyből ki­jutott Eisvogel Ferencznek a kitűnő karnagynak is, a kinek köszönhető a művészetben kiváló zenekör felvirágzása. — Közgyűlés. A katholikus tanonezokat védő egyesület folyó hó 20 án tartotta meg gróf Szapáry László elnöklete alatt. A közgyű­lésen az előkelő világból is sokan jelentek meg és üdvözöltek Vézinger Károlyt azért az eredményért, mit az ő vezetése fol}’tán a ta- nonezok elértek.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom