Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-07-18 / 29. szám

Budapest. 18V*7. (6[ BUDA és VIDÉKÉ Julius 18. fele hires minta szőllőszet megtekintésére. Á napokban Visegrádon volt Engelbrecht Károly ve-etése alatt egy növendékekből álló társa­ság. kik megtekintették a Görgey és Latinovics féle telepeket, a mik annál is inkább érdeke sek. mert maguk a hölgyek vezetik a művelést. — Köszönetnyilvánítás. A budapesti polg. lövészegyesület a „László gyermek otthon“ j»\ ára folyó évi junius hó 20 ikán kerti üone- pélylyel és tánczv igalommal egybekapcsolt diszlövészetet rendezett, mely a jótékony- czélra 600 forinton fölül jövedelmezett. Fölül­fizettek : Darányi Ignácz földmiv. minisz­ter úr 20 frtot. Báró Fejérváry Géza honvé­delmi miniszter úr 10 frtot. Bauer József úr 5 frt 60 krt: Herczegh Lobkovitz Rezső had­testparancsnok. Heinrich István, Goldberger Sam. és fiai. dr. Fáik Miksa, hatvani Deutsch Sándor, ifj. Bún József, Weisz Berthold, Frey- berger Pál, Szepessy István, Rausch Ferencz, Scheich Károly és Lorosz István urak egyenkint 5 forintot, Szabó M. Ferencz és Nagyőszi Fe­rencz urak egyenkint 3 forintot, Dömötör Ge­deon, és Schuhmayer urak egyenkint 2 frtot, Bermüller Ferencz, Krausz József, Weisz Antal, Traun Viktor, Martin Ottó, Oefí'ner Ferencz urak egyenkint 1 frt 50 krt, — Bozóky Endre és Adám urak 1 frt 02 krt, dr. Pauler Gyula, dr. Jármay Gyula, Vörös László államtitkár, Oetl Fiilöp, Morócz Ferencz, Pajor Gusztáv, dr. Heinrich K., Bogdánffy Ferencz, Hetzer József, gr. Bethlen Gábor, Márffy Albin, dr. Weber Adolf. dr. Weinek. Herman Gyula, Ham­pel Sándor. Eisdorfer Gusztáv, Eígel Nándor, Bölcskey Lajos, dr. Stiller Mór, Kollár Lajos, dr. Tatay Adolf. Cathry Saléz, Brandtweiner Mór, Somogyi Mihály, Rajkay Mihály, Szuchy Endre urak egyenkint 1 forintot. Vavra Gyula,' Csörgeő Aladár, Kiss Károly, Balassa Gyula, Williuger Ferencz. Schober Albert, Breslmayer Román. Mayer József. Hirsch Jóasef, Hirsch L.. Burchard Bélaváry K., dr. Schmidt Gusz­táv. Polónyi Géza, Karef Antal, dr. Frommer Zs., Szügyi Ferencz. Makovszky Ferencz, Mi- halovics Antal, Pápay Aurel, Buday József, Plesko Ferencz, Mosolygó Gyula. urak egyen­kint 50 krt. Azonkívül Tabermann Gusztávné úrnő a rózsaünnepélyhez 600 db. rózsát kül­dött ajándékul, mely neraesszivü adományokért az egyesület ez úton fejezi ki köszönetét. — A miniszterelnök nyaralása. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök itt nyaral Budán a Fe- renczhalmon levő Stephani villában, a honnan napúnként bejár előbb a nöniszterelnökségbe onnan az országgyűlésre, délután haza és ismét vissza a miniszterelnökségbe vagy szabadelvű körbe. A hosszúra nyúlt országgyülésezés miatt Szilágyi Dezső az Istenhegyen vett lakást, a hol majd minden nyáron sok időt tölt. Tisza Kálmán sokat időzik Nagy Kovácsin gróf Tisza Lajosnál abban a kastélyban, a hol gyermek­korát töltötte. A képviselők többnyire a budai hegyekben pihenik ki az agyonbeszélés fá­radalmait. — Kecskeméthy Aurél sírja. A magyar hirlapirásban feledhetlen lángszellemü Kecs­keméthy Aurél sírja a budai tabáni temetőben kezd pusztulásnak indulni. Az 0 t t h o n irók és hírlapírók körének kegyelete« feladata lenne a sírok és a feledésnek indult irók és hírlap­írók emlékének ápolása. — A kis czelli-utcza. A Ill-ík kerület kis czelli-utczaját kikövezték, most már köny- nyebb eljutni az uj kórházhoz, a szép Remete és Mátyáshegyhez. Az a baj azonban, hogy a v izvezeteki csapok kiállanak és nyaktöréssel fenyegetnek. O-Buda érdekében nagyon gyor­san kell megtenni mindent, igy többek között a Remetehegyet és Mátyáshegyet vízvezetékkel ellátni, hogy ez a szép vidék nyaralókkal épülhessen be. — Árvák mulatsága. A székes fővárosi „Mayer-árvaház“ növendékei f. hó 13 án igaz- gatójok és tanitójok vezetése alatt kirándultak a budai hegyek közé, hogy gyönyörködjenek, a természet nagyszerűségében. Reggel 6 óra­kor indultak hazulról s fogaskerekű vasúttal először is a Széchenyi-hegyre mentek, honnan az erdőségek között a Normafához jutottak. Itt pihenőt tartva, megreggeliztek. Vidám dal s dobpergés mellett később a Jánoshegyim mentek, melynek emelvényéről — tiszta, szép idő lévén — messze elláttak s gyönyörködve nézték a távoli vidékeket. A Szózat és a Hym­nus eléneklése után visszatértek ismét a Norma­fához, hol megpihentek s egy órakor teritetc asztalhoz ültek. Fill Mihály „Normafa“ ez. vendéglőjében költötték el a pompás jó ebé­det, melyhez bor is jutott a gyermekeknek ; lelkesen éltették a főváros neineslelkü ható­ságát, mely évről-évre módot nyújt nekik ily élvezetes kirándulás tartására. A délutánt tár­sasjátékokkal töltötték az árvák. Volt verseny- futás, tombola, zsákfutás stb. Az ügyesebb fiuk dijakat is nyertek. Este 9 órakor jöttek haza az árvák a fogaskerekű vasúton, melyet ez alkalommal ingyen bocsájtott az igazgató­ság az árvák rendelkezésére. Az árvák mu­latságában látható örömüket találták: Kert- sch e r István, főmérnök az árvaház gondnoka, dr. D e m k ó Béla, kerületi orvos, Horn Vilmos, továbbá G o t 1 é b György, az isten­hegyi iskola igazgatója. — Isten áldása legyen azokon, kik az árváknak ily örömet szereznek. Tájékoztató. Fágyeliuextetés. Figyelmeztetjük azokat, kik lapunkat egész évben járatják, hogy üzletüket vagy egyébb dolgukat egyszer a tájékoztatóban felemlíthetik. A ki erre igényt tart, levelező-lapon Írja meg közle­ményét a kiadóhivatalnak — Délután. Hetenkint egyszer iratai ügyes ember ki szerény és szorgalmas egy délután foglalkozást ta­lál. Bővebben a kiadóhivatalban a reggeli órákban. — Fühlhorn János városmajor-utezai kertésze­tében (kegyesrendiek épülete) mindenféle virágok és díszcserjék kaphatók. Árak jutányosak ; ugyanitt zöld­ség nemiteket is lehet venni. — A valkói dinnye. A valkói dinnye igen hires és keresett. Az idén ott Canta loup fajokból is szép termés van. A vásárcsarnokokba való szállítás a falu­siakra nézve nehéz, tehát lapunk utján adják ezt tud­tuk A ki nagyobb tömegben több dinnyét akar vásá­rolni az bővebb felvilágosítás végett forduljon Bicskey Sándor jegyző úrhoz Valkó (Pest vármegye.) Nyílt tér*) Elsőrangú kénes hévvizú gyógy fürdő páratlan gőzfürdővel, leg­modernebb iszapfürdőkkel pom­pás ásványvíz uszodákkal, kő- és kádfürdőkkel, 200 kényelmes lakószobával. A legszolidabb kezelés. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. *E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős­séget a szerk Kiadó és laptulajdonos mindszenti Erdélyi Gyula. Főmunkatárs : Koncsek Lajos. — Pályázati hirdetmény. 23121/97. A m. kir. államvasutak Budapest keleti pályaudvarán létesítendő olaj pincze munkáinak biztosítása czéljából ezennel nyilvánosan pályázat hirdettetik, melyre a verseny feltételek szerint felszerelt és bélyeggel ellátott aján­latok legkésőbb folyó évi juüus 31-én déli 12 óráig a m. kir. államvasutak Budapest jobbparti üzletvezető- sége titkárságánál benyújtandók. Később érkező ajaula tok nem fognak figyelembe vétetni. Bánatpénz fejében legkésőbb f. évi julius hó 30-án délelőtt 11 óráig 650 frt azaz hatszázötven forint készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban az alább em,:tett üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál lefizetendő. Kész­pénz irtán kamat nem követelhető, az értékpapírok pedig a budapesti illetőleg bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett tizennégy napnál nem régibb utolsó napi ár­folyam szerinti értékben fogadtatnak el, névértéken •felül értékpapírok egyáltalában el nem fogadtatnak. Az ajánlatok borítékai következő felírással látandók el: „Ajánlat a m. kir. államvasutak Budapest keleti pálya­udvar állomáson létesítendő rezidium olaj pincze mun­káira.“ A végrehajtandó munkákra vonatkozó verseny­feltételek szerződési tervek és költségvetések a Buda­pest jobbparti iizletvezetősógnek építési és pályafen- tartási osztályában naponta 9—12 óráig délelőtt be- tekinthetök. Budapest, 1897. évi julius hóban. Az üzletvezetőség. — Hirdetmény. 95118/97. A magy. kir. állam­vasutak kelenföld-bicskei vonala Il-ik vágányának ki­építésé czéljából létesítendő alépítményi munkák végre­hajtására ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdette­tik. Az ajánlatok alapjául szolgáló kimutatások és Budapesten. egységárak jegyzéke, költségelőirányzat, a munkák végrehajtására vonatkozó feltételek, továbbá az aján­lati. minták és pályázati feltételek a magy. kir. állam­vasutak igazgatósága építési osztályának központi terv­tárában (Budapest, Teréz-körút 56. földszinti megszerez- hetők. A tervek az igazgatóság alépítményi ügyosztályá­ban (Budapest, Teréz-körút 56 Hl. erű.) juliu- 0-tól kezdve naponta reggel 8-tól déli 12 óráig betekimhetők. Ezen építés tárgyában teendő ajánlatok legkésőbben folyó évi julius 31-én déli 12 óráig nyújtandók be a magy. kir. államvasutak építési főosztálya igazgató­jánál (Budapest. Teréz-körút 56. 11 emelet). Minden ajánlat bélyegezve, lepecsételve és következő felírás­sal ellátva nyújtandó be : „Ajánlat a kelenföld-bicskei vonal Il-ik vágányának építése czéljából létesítendő alépítményi munkák elvállalására J Az ajánlat beinujt- hatása .czéljából 10,006 szóval tízezer forint bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre alkalmas érték­papírokban legkésőbb az ajánlati tárgyalást megelőző napon vagyis folyó évi julius 30-án déli 12 óráig le­teendő a m. kir. államvasutak központi főpénztáránál (Budapest, Andrássy-út 73/75. földszint). Értékpapírok a budapesti, illetőleg bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett 14 napnál nem régibb, utolsó napi árfolyam szerint, de semmi esetre nóvértéken felül számíttatnak. Posta útján beküldendő ajánlatok és bánatpénz térti vevény mellett adandók fel. Budapest, 1897. évi julius hó 8-án Az igazgatóság. — Pályázati hirdetmény. A m. kir. államvasutak Gyulafehérvár állomásán levő pályavendéglő bérletére ezennel zárt ajánlatu pályázat hirdettetik. A bérlet 1898 évi január hó 1-óvel kezdődik és tart ezen időponttól számított három éven át vagyis 1900 évi deczember hó 31-ig. A bérleti feltételek a magyar kir. államvasutak aradi üzletvezetőségének I. osztályában a rendes hi­vatalos órákban megtekinthetők, vagy kívánatra pos­tán megküldetnek, miért is ajánlattevőkről feltételez- te.tik, hogy azokat ismerik és egész terjedelmükben * kötelezőknek elfogadják. Az 50 kros bélyeggel ellátott és „Ajánlat a gyu­lafehérvári pályavendéglö bérletére“ feliratú zárt aján­latok lepecsételve 1S97. évi október hó 1-én déli 12 óráig alulírott üzletvezetőség általános igazgatási (l) osztálynál nyújtandók be Bánatpénz fejében 50 azaz ötven o. é. forint készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb f. évi szeptember hó 30-án déli 12 óráig a magyar kir. államvasutak aradi üzletvezetösége gyüjtőpénztáránál Aradon lete­endő. Takarékpénztári betótköuyvek letét gyanánt nem fogadtatnak el. Ezen feltételektől eltérő, vagy nem a kitűzött határidőre beérkezett ajánlatok nem vétetnek figyelembe. Az ajánlatok közt a választás szabadon a bérösszegre való tekintet nélkül történik. Aradon 1897. julius hó 4-én. 2-4 magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége. — Pályázati hirdetmény. 22378 szám. A m. kir. államvasutak Hatvan állomásán elemi iskola és lakó­épületet ohajtuuk lé.tesitetni, mely munkára ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk. A verseny feltételek szerint felszerelt és rendszeres bélyeggel ellátott aján­latok legkésőbb f. évi julius 31-én déli 12 óráig a m. kir államvasutak budapest-jobbparti üzletvezetösége titkárságánál nyújtandók be. — Távirati avagy később beérkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Bánat­i pénz fejében legkésőbb f. évi július 30-án déli 12 óráig ! 1000 az az egyezer forint készpénzben vagy állami le­tétekre alkalmas értékpapírokban a fent említett üzlet­vezetőség gyűjtőpénztáránál lefizetendő. Készpénz után kamat nem követelhető, az értékpapírok pedig a buda­pesti illetőleg bécsi tőzsdén jegyzett utolsó napi ár­folyam szerinti értékben fogadtatnak el, névértéken felül azonban ezen értékpapírok semmi körülmények között nem számíttatnak. Az ajánlatok borítékai a kö­vetkező felirattal látandók el: „Ajánlat a magyar ki­rályi államvasutak Hatvan állomásán létesítendő elemi iskola és laképületre.“ A végrehajtandó munkára vonat­kozó verseny feltételek, tervele, szerződés tervezet és költség számítás a budapest-jobbparti üzletvezetőség építési és pályafentartási irodájában (I. emelet 50 szám ajtó) naponta 10—12 óra között betekinthetek. Buda­pest, 1897 julius hó 5-én. 2 Az üzletvezetőség. ■;" "v'/'j’&'Lin’w legjobb asztali- és üdítő ital. kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, jégebajoknál, gyomor- és holyaghu- rutnál. Mtoui Hcurik, Karlsbad és Budapest j x'--------­-------------lx xx xxxxxxxxxxxxxxy

Next

/
Oldalképek
Tartalom