Buda és vidéke, 1901 (10. évfolyam, 1-35. szám)

1901-01-00 / 1. szám

Vezesse tetteinket Gróf Széehenyi István, a legnagyobb magyar, szelleme I Budapest, 1901. X. évfolyam. 1. sz. Boldogasszony hava (Január 1.) Dávid pajzsa. Mandel Pál képviselő ur a leghitbuz- góbb zsidók egyike a Mögen-Dovem-ről emlékezett az országgyűlésen s ezt a zsidó csillagot szerinte ártatlan felekezeti jelvényt Dávid pajzsának nevezte. Mielőtt ehez a kérdéshez újabban hozzászóltam volna, gondolkoztam a Dávid pajzsáról s arra jutottam, hogy ez a Dávid pajzsa a Szent István palástjá­nak vetélytársa akar lenni s fájdalommal látom, hogy Dávid pajzsát aczélnak erő­sitik fényesítik, Szent István palástját pedig tépik egymás között a keresztény felekezetek a helyett, hogy 'védelemre szorult fajunk a palást tartósságára töre­kednék. A keresztények' a keresztény érdeke­ket és felebaráti szeretet elhanyagolják, mig Dávid pajzsa fénylik s megzsidult keresztények is fényesítik s a zsidó szel­lemben oktatják magokat. A huszadik században Dávid pajzsát magasabbra akarják emelni, mint az apostoli keresztet, mit az egyetemről már is száműztek a Dávid pajzsának hívei kedvéért, a mit szorgalmasan csem­pésznek be az ország czimerébe és színeibe. Mit jelent a Dávid pajzsa? Mit jelent a rabbinusoknak polgári perekben való itélkedése? Azt, hogy a zsidók uralkodni, akarnak. A szövetkezetek gyarapodása, a tisz­tességes kereskedésért hozott törvények, a földvédők erős tömörülése s egyéb törvényhozási intézkedések megingatták a zsidókat az uralkodásban. A keresztény szellem ébredése, Széchenyi István gróf hagyományainak követése a zsidókat erősebb összetartásra ösztönözték és saj­tójukban a Dávid pajzsa érdekében vak­merőén ostorozzák, gúnyolják a nemzeti önérzetet s a magyar íaj védelmét czélzó intézkedéseket és tetteket. A Dávid pajzsának emlegetése egy csatakiáltás volt és arra ösztönözte a zsidókat, hogy kövessenek el mindent azoknak' a törekvéseknek népszerütleni- tésére, melyek túlsúlyokat koczkáztatják. A Vörösmarty ünnepek, a Vörösmarty szobor a Dávid pajzsa lovagjainak nem tetszik. Bármenynyire dobolnak is az adakozások mellett és tesznek hires em­beré valakit egy kis áldozatért a zsidók csak nagyon kis arányban vesznek részt. Nem örülnek rajta, hogy a magyar keresztény remekírók kiszorítják a zsidó költőket s a halhatatlanokhoz való vissza­térés az ízlés megnemesülése az ő kőbőr lantosaikat lehetetlenné teszik. Fáj nekik, hogy hiába dicsérték a magyar lipótvárosi műveltség elfogadá­sára a magyart, a a saját műveltségéből akarja jövendő műveltségét felépíteni. Diában gyalázták Romániát, Orosz­országot, Németországot, hol lehetetlenné tették magukat, a magyar is kezdi észre venni magát, hogy Szent-’stván orszá­gában, a Dávid pajzsa nem nemzeti jel­vény s az alatt és azzal ott a zsidóknak virtuskodni nem lehet, nem szabad. A- sajtót, irodalmat, művészetet lefoglal­ták. A nemzeti színházból valóságos zsidó gyarmatot alkottak. Ez volt és ez a zsidó Írók és színjátszók és színjátszó nők kanaánja. Az intendáns maga hordta a Dávid pajzsát s tánczolt frigyládájok előtt, a legutolsó zvé.ha is zsidót dug­tak. Fény lett a Dávid pajzsa és fény­lik itt. Azt hitték, hogy ha itt hódítanak és foglalnak, hatalmuk meg nem inoghat. Arra nem számítottak, hogy a gazdasági téren fognak hatalmas csákányt vágni Dávid paizsára. Pedig igy történt. A gazdasági ébre­dés hódit a keresztény érdekeknek min­den vonalon. Széchenyi felköltötte a nemzetet s a gazdasági védekezések fel­támasztották Vörösmartyt, a kinek szel­leme költészetéhez való hű visszatérés majd az irodalomban és művészetben is megteszi azt, hogy a Dávid pajzsa nem leszsz többé talizmán. Az intendáns, a ki keresztény magyar ur majd éséreveszi, hogy a nemzeti ma­gyar szinművészetet nem csak azzal kell biztosítani, hogy a nemzeti színház épi- tésrendőri biztonságát javítsák, hanem ki kell onnan kergetni a zsidó szellemet minden familiástól... A Dávid pajzsa ne emelkedjék a nemzet színházában, a nemzet napszámosai közül ki kell ker­getni a nemzet szatócsait. A nemzeti színház nem lehet a lipótvárosi érdekek és szellem raktára. Abba látnám én a Vörösmarty ünne­pek hatását, ha a magyar szellem érvé­nyesítené jogait a művészetben, iroda­lomban és gazdasági életben. Az a Dávid pajzsa lehet igen szép zsidó történeti emlék, de Szent István országa korona jelvénye se a közjog­ban, se a szellemi életben ne legyen.. . A zsidók végre lássák be, hogy ez a haza nem az övék. Ne bolygassák, ne emészszék el történeti hagyományainkat. Hagyják olyannak az országot a minő, tanuljanak ők és ne tanítsanak, ne akar­janak javítani, de javuljanak ők. Erdélyi Gyula. Boldog Újévet. Boldog Újévet kívánunk olvasóinknak. Adja Isten, hogy hazánk és mi a hazában boldogok legyünk. Vegye a kezébe a hatalmat a keresz­tény magyar szellem, .uualkodjék a keresztény felebaráti szeretet. A keresztény közönyt váltsa fel a keresztény lelkesedés. Ébredjünk. Sorakozzunk. Védjük és szeres­sük egymást . . . Adjon az Isten minden jót a magyarnak az uj esztendőben. Széchenyi és Vörösmarty. Széchenyi hatását az ébredés korának köl­tőire, különösén Vörösmarty Mihályra tahlóan jellemezte Gyulai Pál Vörösmarty felett tartott emlékbeszédében. „E század első évtizedeiben erős nemzeti fájdalom vett erőt költőinken. Majd mindenik a romlásnak indult magyart siratja, a ki már csak névben él. Mindenik szembeállítja dicső múltját nyomorult jelenével s egyik sem hisz jövőjében. Különösen Bersenyi és Kölcsey hazafi fájdalma teljes kétségbeesés. Hogy a magyarnak jövője van, nem költői mű hirdette először, hanem egy politikai röpirat: Széchenyi Hitele (1830). Széchenyi mind első, mind utolsó röpiratában éppen úgy államférfiéi, mint költő, vates, mint a régiek nevezték a költőt. Mély belátása, lán­goló lelkesedése egész a jóslatig emelik. A mit a magyar nagy jövőjéről jósolt, hitelre talált, lelkesedést keltett, sőt egy egész korszak jel­szavává lön. Pro grammtöredéke (1847.) elhang­zott, senki sem hitte jóslatát, hogy a nemzet örvény szélén áll, a forradalom árjába fog veszni minden, amit eddig kivívtunk ; bár a következmé­nyek igazolták. Egy nemzet, melyet kétségbe eséséből kiemel az önmagába vetett hit, nem könnyen mond le arról s éppen annak a szavára, a ki azt először lehelte belé. .Széchenyi Hitelé­ben az európai uj eszméket hirdetve s alakitó erejüktől az alkotmány, nemzetiség és társadalom újjászületését várva, nem habozott kimondani, hogy „Magyarország nem volt, hanem lesz“, s ezzel fölinditott minden magyar szivet. Volt lel­kesedésében valami szent és szentségtelen : az elragadtatás és gúny bizonyos vegyülete, mely különbözőkép, de mindenkire hatott egész a ve­lők oszlásáig. Széchenyi meggyalázta a múltat, a magyar egyetlen büszkeségét s oly jövendőt ígért neki, melyről még álmodni sem mert, ki- gunyolta a nemzeti fájdalmat, a magyar egyet­len hű érzését s vakmerő reményt és hitet követelt tőle egy ország romjain, melynek om­lását megszokta minden szem, egy nagy elha­tározás díjában, melytől elszokott minden szív. A lelkesülés és gyűlölet rajongása üdvözlő a látnokot, a reformátort, az izgatót s a nemzet az átalakulás pályájára lépett. A siker elnémi- totta a gyűlöletet, az akadály lehangolta a ra­Vásároljunk a Keresztény Ruhaszövetkezetnél! rassezsMBE KIADÓHIVATAL hol előfizetni lehet és hirdetések felvétetnek: Budapest, I., Városmajor-utcza 28. Megjelenik, havonként háromszor. Előfizetési árak : Egész évre 12 korona, félévre <> korona, évnegyedre 3 korona. — Egy szám 1 korona. SZERKESZTOSEG : ======= -­Budapest, I., Városmajor-utcza 28. Kéziratokat és közleményeket ide kérjük küldeni

Next

/
Oldalképek
Tartalom