Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-09-19 / 38. szám

Szeptember 19 Budapest. 1897. (4) _______J B U D _A é s VIDÉKE A „ Buda és Vidéke“ számon kéri a be­adványokat, éveken keresztül mint Budának és vidékének közlönye küzd annak érdekében, s hozzá terjeszti a magyarságot. Sok fontos kér­dés megoldódott a „Buda és Vidéke“ kezde­ményezésére. a fontosabb kérdések egész ra­ját vetette fel. és nem tágított ha tízszer, ha húszszor ismétlésekbe bocsájtkozott is nagyobb világosság végett Siker után siker következett. És mert személyes érdekeket nem istápolt. gyűlöletet nem szított, pártok dúló harczaban reszt nem vett, de meghallgatott mindenkit és békére intett egy magasabb czél: a jobbpart felvirág­zásáért, szava meghallgatásra talált. A Buda és Vidékének ezt e tapintatos módját értem es helyeslem, mert támadni ott és akkor a midőn azt a támadást mi sem igazolja, nevetséges, de igazunkat keresni, kopogtatni, barátokat szerezni egy nemes ezel érdekében, mindig tiszteletreméltó A jobbpartnak a felvirágozása az összes lakosság érdeke, Budát és annak kies határát paradicsommá tenni nemcsak a főváros, hanem az egész ország érdeke. Itt és ebben a kérdésben nincs politikai ellenfél, nincs vallás külömbség, mert ebben egyet kell érteni minden polgárnak ki e hazát magáénak vallja. Ne gáncsoskodjunk mindenben, és minden­kor, adjunk időt az utak az utczák rende­zésére. A főváros mérnöki kara buzgalommal, tudásával és az ügy iránt való lelkesedéssel megy be munkájába, de csodákat mivelni egy pár év alatt ő sem képes Hibák vannak, a mint lesznek is, de eze­ket csak annak az ideges rohanásnak tudják be a mely vezeti még a mérnök körzőjét is A sok sürgetésnek, megokolatlan támadásoknak, kapkodásnak, hirtelenkedésnek, a seb iben való dolgozásnak, rendezésnek és építkezésnek ká­ros következményei előttünk vannak Ne sies­sünk rohamlépésekkel, hanem nyugodtan és megfontoltan haladjunk minden szenvedélytől menten, úgy igazán világvárossá fejlődik Bu­dapest, annak budai része paradicsommá lészen. Öreg budai. Budapesti polgári lövész-egye­sület dijlövészete, A Budapesti polgári lövőházban 1897. évi szeptember hó 12 én tartott dijlövészeten a következő czéllövők nyertek dijakat: I. A 225—300 m. távolságú mezei czél- táblán 20 lövés közöl legtöbbet talált: Virth Károly 18/38 kör 8 korona, Vándory József 18/36. kör 6 kor., Zintl János 18/31 kör 4 kor.. Jellenek Antal 17/38. kör 3 kor, Partos Gyula 17/30 2 korona. II. A 150 m. távolságú rendes 225—300 ni távolságú mezei czéltáblán középlövésekre : Vándory József 10 kor., Virth Károly 8 kor., Zintl János G korona. III. Kezdők. A 150 m. távolságú czél- tablán legtöbbet talált: Herczog Mór 6/10. kör. K. A pisztolyezéltáblán legtöbbet talált: Vándory József 15/25. kör 8 kor., Virth Károly 15/22. kör 6 kor.. Jaritz András 14/22. kör 4 kör Dr. Axamethy Lajos 14/20. kör 3 kor.,Jelle­nek Antal 11/16 kör 2 korona. A pisztolyezéltáblán középlövésekre : Dr. Axamethy Lajos 10 kor , Roszkonyi Károly 8 kor., Járitz András 6 kor., Váudory József 4 kor., Jellenek Antal 2 korona. , .,, v- Kezdők a pisztolyezéltáblán legtöbbet ta alt: Makovszky Ferencz 16/31. kör. Herczoo- Mór 8/19. kör, Köpeczy Bocz József 8/15. kör ugyanezen a czéltáblán középlövésekre : Her­czog Mór, Makovszky Ferencz. VI. A vadász czéltáblán legtöbbször talált: rartos Gyula 10 kor., Sigmund Sándor 8 kor., ellenek Antal 6 kor., Makovszky Ferencz 4 kor., Zintl János 2 korona. Az összes lövések szama 1280. Ingatlanok forgalma A budai oldalon Völlecsek János II. Rókus- utcza 3337 sz. háza 7500 frtért, Kalniczky Béla és nejére. Pisztory Gézáué drné I. kőér- bereki-dülőben 9610 a —b/9 sz. telke Pisztory Géza drra. Hafner Antal és neje I. Naphegy 12.378/2 sz. telke 2300 frtért Nagy Kálmán és nejére Vogel Józsefi Naphegy-utcza 1135/36 sz. háza 10.000 frtért Nadassy Mátyás és ne­jére. Baier Antalne I. Kelenföld 14.148 számú telke 3111 frtért Hohenstein Józsefre. Salz- berger Ferencz I Naphegy 12630 — 33. számú telke 1250 frtért Gerti Ferencz és nejére. Roz- saritz Józsefné 1. Hosszú réten 8842/1—2. sz. telke 1333 frtért Straub V. ezégre. Ritter Ger­gely örökösei I. Naphegy 11292/93. sz. telke 1400 frtért Helly Mátyás és nejére. Peringer Ferencz II. Kelenföld 13745/b sz telke 2475 frtért Schranz Máriára Pollák Gyula és neje I. Farkasvölgy 8696., 8694 8713 h/a sz. telke 18265 frtért Bock János Máté es nejére. Un- gár Samu I. Kelenföld 14027 28/1—2. és 14145/1—3. sz. telkei 22500 frtért Deutsch József J.-re Ckladni György és társa II. Kapu- cziuus-utcza 2446 — 1. sz. háza 10.000 frtért Stowasser János es nejére. Kutlánya János 1 Kelenföld 13309/9 sz telke 10.640 forintért Lechner Gyulára. Lozenikorits Mária I Nap­hegy-utcza 1118 sz. háza 25.000 frtért Smick Lajos és nejére. Weisz testvérek III Testvér- hegy 5242 5571. sz. telke 1860 frtért Hiedl István és nejére. Finály József és tarsal III. | Solmáti-uteza 949. sz. háza 4600 frtért Hoff- I reich Zsigmond és nejere Mar,hé József és j neje III. Remetehegy 3303/10. sz telke 500 j frtért Schwarcz József és nejére. Ismerősein k. — Árnyak és fények. — Buday József dr. Tudományos életünknek ez a kiváló alakja előttünk több oknál fogva megérdemli, hogy rokonszenves egyéniségével behatóbban foglal­kozzunk. Nagy elismerést és osztatlan dicséretet érdemel az, ki csaknem egészen önerejéből, minden segítség és támogatás nélkül oly elő­kelő polezra küzdi fel magát, mint Buday Jó­zsef dr. Viszont kitartó, szívós talentumnak is kell lennie, ki átélve a küzdelmes évek ne­hézségeit, ma telve nemes idealizmussal s át­hatva a legigazabb hivatás szeretettől, oly oda­adással, annyi ügyszeretettel s lankadatlanság­gal szolgálja a közügyet mindeneknek teljes megelégedésére. Buday József dr. tanár-ember. Azt mondja bár a latin közmondás : „Quem- dii odere paedagogutn focerent“, de ez a mondás épen nem alkalmazható Buday Józsefre, mert őt jókedvükben teremtették az istenek pedagógussá. Jókedvükben, mondom, mivel az ő áldásos működése nyomán virány fakad, s állandóan üdvös haszon serked a haza és tár­sadalom javára. Mint a II kér. állami főreáliskola tanára általános közszeretetnek s tiszteletnek örvend. Tanítványait, kiket a magyar nyelv és irodalom dús forrásaiból táplál, olyan búsás útravalóval látja el, melyből azok késő vénségökre is bő­ségesen meríthetnek. Hazafias szellem és lel- kesültség lengi át előadásait, melyeket áhítat­tal hallgat a fogékony ifjúság, hogy majdan belőle is testestül lelkestül hasznavehető, ál­dozatra kész polgára váljék a hazának. Ámde Buday József nagy ainbicziójának, rendkívüli akaraterejének s munkabírásának a mindennapi cathedra nem nyújt elegendő tért és alkalmat. Az ő lelke magasabbra szárnyal. Példátlan szorgalmával s elért irodalmi sike­reivel felküzdé magát az egyetemi inagantanár- ságra. hogy egyrészt kielégítse lelkének neme­sebb gerjedelmeit, másrészt hogy példát nyújt­son százaknak és ezreknek arra nézve, miként kell e földi pályát haszonnal és sikerrel be­futni. Kiváló hazafias érdemeinél fogva meg­választják őt az Orsz Magyar Iskolaegyesület főtitkárának, s hogy ebben a minőségében mi­fele nagyhasznú működést fejtett ki mind máig, arról csak annak lehet egészen tiszta fogalma, ki e hazafias nagy egyesületnek soha nem szünetelő áldásos működését ismeri. De a lokális ügyekért is a legbeusőbben érdeklődik Buday József dr Kiváló tehetségeit, jeles szónoki képességét, finom modorát hol ismernek jobban, ha nem e saját közvetetleu körében? S hogy mennyire tudják ezt itt mél­tányolni, mutatják azok a tiszteletbeli állások, melyeket ő a leghívebben betölt. Hasznos tagja a II. kér. választmánynak, alelnöke a vízivárosi iskolaszéknek s a budai polgári körben is sza' mottevő tevékenységet fejt ki Ezek mellett szerény modorú, szeretette méltó férfi, ki nagy tudományával s tapaszta­lataival, valamint széles látó körével még nagy tettekre van hivatva, s a kit ennélfogva nem oknélkül mutattunk be olvasóinknak, mint egyik legkedvesebb ismerősünket. Vegye tőlünk oly szívesen e sorokat, a mily szívesen róla megemlékeztünk. Bozóky István Egy szeretetreméltó, kedves öreg urat mutatunk be az alkalommal, kit igen sokan ismernek Budán, bár az ő végtelen szerény- í sége soha sem sarkalta őt feltűnésre. A fel­tűnési vágy nem is tartozik áldott jó lelkének tulajdonságai köze. Egyszerű, és természetes ember volt ő mindig, egyszerű és természetes most is, a kit bar az evek hosszú lánczolat.a I kissé megtörött, de a kinek kedélye mind | amellett megőrizte csodálatos frissesegét. Bi- j zony ez az üde kedély, ez a mesterkéletlen I természetes modor sok fiatalnak is díszére I válnék ma! Régebben mint segédhivatali igazgató a legnagyobb lelkiismeretességgel, szorgalommal s buzgósággal teljesítette életfeladatát bi­zonyára jól megérdemelt kényelemben tölt­hetné a nyugalom napjait, ha tenni vág^ó lelke őt egyáltalán pihenni hagyná. Fiatalos erővel és lelkesedéssel dolgozik ez a mi kedves öregünk most is és a budai közügyekért igen kevesen érdeklődnek oly igazán, mint ő, Nyugodt természetének, tapintatos modo­rának, uagy emberismeretének, gazdag tapasz­talatainak s kiváló képzettségének köszönheti azokat a tiszteletbeli hivatalait, melyeket mint kér. esküdt, iskolaszéki tag, templomgondnok stb a. legnagyobb kedvvel s ambiczióval betölt. Ezek a jótulajdonai szerezték meg nek1 polgártársai bizalmát és szeretetét. ezek a jó tu­lajdonai nyilatkoznak meg minden tettében s ezeket a jótulajdonait nemes örökségképen reá ruházta fiaira is, kiknek egyike nagyxépzett- ségü pap, másika eléggé keresett orvos, leg- fiatalabbja pedig igen ainbicziózus gyógyszerész Boldog az az apa, a ki magát nemes jótulajdonaival együtt felnövekedett fiaiban mintegy megifjudva látja, mert annak az a kiváló szerencse jutott osztályrészül, hogy a múltat jelent és jövőt egyszerre élvezheti.----- ■ ■■ - •••,■------~t

Next

/
Oldalképek
Tartalom