Buda és vidéke, 1899 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1899-05-01 / 13. szám

Budapest, 1899. (2) BUDA és VIDÉKÉ Május 1. nepélyen való megjelenés kérdése rendkívüli közgyűlés tartását tette szükségessé. A múlt év folyamán 62 tag lépett be az egyesületbe, a kikkel együtt a taglétszám az év végén 952 volt, A lövészbizottság Járitz András h. főlö- vészmester elnöklete alatt hat ülésben tárgyalta a lövészeti ügyeket és javaslataival hathatósan hozzájárult a lövészet föllendüléséhez. A dijlö- vészet május hó 8-án kezdődött és 17 vasár­napon át tartott. Közbe június hó 26-ától 29dg négy na­pos és igen fényesen sikerült királylövészetet rendezett a választmány. S midőn a királylövé­szet sikereiről szólunk, nem hallgathatjuk el azoknak nevét, kik a királylövészet oly nagy méretekben való megtartását fényes adománya­ikkal lehetségessé tették. Miért is köszönetét mond a jelentés : báró Fehérváry Géza hon­védelmi miniszter urnák, dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter urnák, Gajáry Ödön és Molnár Béla országgyűlési képviselő uraknak, Mechwart András urnák, a Ganz gyár vezér- igazgatójának, Del Medico Ágoston főlövész- mester és Jaritz András h. főlövészmester urak­nak, Herczogh Péter, Némái Antal és Rausch Ferencz székesfővárosi törvényhatósági bizott­sági tag uraknak, Kormos Gyula bankár úrnak, Lázár József, Aussim Ernő, Baitek Ferencz, dr. Axaméthy Lajos, Heiszler Jaroszláv, Sto- wasser János, Vándory József, Lohr József, Beck Adolf, Jellenek Antal, Virth Károly, Ha­bicht Károly, Lax Adolf, Weisz Antal, Bauer József, Lederer János, Pártos Gyula, Rosconi Károly, Freyberger Pál és Prohaszka Henrik uraknak és a magyar aczélárú-gyár részvény- társaság mélyen tisztelt igazgatóságának, vala­mint Budapest székesfőváros törvényhatóságá­nak, és közönségének, mely utói bi az el­múlt évben is száz darab aranyat adott lődi- j altra. Megemlékszik a jelentés a juniorok kikép­zéséről is, melynek jelenlegi stádiuma a főlö­vészmester elnöki megnyitójából ismeretes. Áttér ezután a jelentés a vigalmi bizott­ság működésének ismertetésére. A bizottság Duma György elnöklete alatt nyolcz ülést tar­tott. Rendezett három tánczestélyt, melyeknek eredménye, akár az ott megjelentek nagy szá­mát, akár pedig az ott uralgott kedélyes mula­tozást tekintsük," igen fényesnek mondható. A tagok közti barátság fentartását és továbbfejlesztését nem kis mértékben szolgálta a „Pénteki társaság“, melynek elnöke ez évben is Rupp Zsigmond volt. De legfényesebb jelét adta az egyesületi tagok baráti összetartásának ama jubiláns la­koma, melyet múlt év deczember 9-én ama tagok tisztelőiére rendezett a választmány, kik az egyesületnek már 25 vagy több év óta tagjai. _ Áttérve az egyesület pénzügyi helyzeté­nek ismertetésére, kiemeli a gazdasági bizottság tevéken}? működését, mely 12 ülésben tárgyalta Hampel Sándor h. főlövészmester elnöklete alatt az egyesület pénzügyeit. Fölemliti a jelentés, hogy a múlt évben a választmány fölmérette a Thoma-féle telkeket és öt parczellára fölosztva, nyilvános áruba bo­csátotta. Az öt parczella közül hármat a választ­mány 14,662 frt 10 kr.-ért eladott és ezen ösz- szeget, valamint egy régebbi telekeladási ügy­ből kifolyólag a múlt évben bevételezett 300 forintot és a fővárostól kártalanítás fejében nyert 405 forintot, összesen 15,367 frt 10 krt, úgy mint ezt a múlt évi közgyűlés elhatározta, az egyesület 27,500 frt jelzálogos tartozásának törlesztésére fordította a választmány. A szépen kidolgozott jelentést nagy éljen­zéssel vették tudomásul, mely után dr. Buday József Del Medico Ágoston kiváló érdemeit és a választmány tevékeny működését méltatta, mindkettőből magasztalólag emlékezvén meg. Dr. Buday József és dr. Rácz Károly felszólalása után elfogadja a közgyűlés a jövő évi költségvetést, helybenhagyja a múlt évi zár­számadást s tudomásul veszi a vagyonmérle­get, megadván a fölmentést úgy a pénztárnok­nak, mint a választmánynak. Lakner János indítványára megválasztja a közgyűlés Havas Sándor volt főlövészmes- tert érdemei elismeréséül az egyesület tisztelet­beli tagjává. Megtartatott ezután az idei tisztujitás, melynek eredménye a következő: Tiszteletbeli főlövészmeter : Némái Antal. Tiszteletbeli lövészmesterek: Andretti An­selm, Déván Károly, Mihalovics Antal. Főlövészmester : Del Medico Ágoston. Helyettes fő lövészmesterek . Hampel Sán­dor, Jaritz András. Lővészmesterek : Arnold Robert, Axaméthy Lajos dr., Benkő Ferencz, Habicht Károly, Jellenek Antal, Kertész Kálmán dr., Mautner Károly, Rosconi Káról}?, Sigmund Sándor, Ván­dory József. Jogtanácsos: Rácz Károly dr. Pénztáros : Lakner János. Ellenőr: Friederich Károly. Orvosok : Bozóky Jenő dr., Harnischfegar József, Hőgyes Ferencz dr., Ludwik Endre dr., Petsits Márk, Stipanits Elek dr. Gazdák : Weisz Antal, Bauer József. Jegyzők: I. Lohr József, II. Száva Gábor. Választmányi tagok : Aczél Nándor dr., Balassa Gyula, Beck Adolf, Biscara Endre, Buday József ur., ifj. Bón József, Csorba Fe­rencz dr., Darányi Ignácz dr., Del Vechio De- vecis Ferencz, Dömötör Gedeon, Duma György, Eckermann Ede, Forché Román, Frey Alajos, Gabnay Ferencz, Gallauner Károly, Guelder Ká­roly, Hanzély László dr., Hauszmann Sándor, Heltay Ferencz dr., Hocholtzer Károly, Hof- hauser Elek, Jenes Vilmos, Józsa Mihály, Ka- nyó Sándor, Kertscher István, Kozma Gyula, Kürtös Gyula, Laumann József, Lederer János, Linczbauer Fülöp, Lindenbach István, Lind- mayer Ferencz, Liptay Lajos, Litschauer Rezső, Lung György, Novák József, Ott Lajos, Pálmai Andor, Pártos Gyula, Pecz István, Rácz Gerő, Reinl József, Rupp Zsigmond, Ruttner Kálmán, Sauerwein Károly, Sátory Béla, Schiller György, Szabó M. Ferencz, Szabó Ignácz, Szabolcsi Izidor dr., Szepessy István, Stowasser János, Tabermann Gusztáv, Tabódy József, Toll Já­nos, Virava József dr., Wladár Tivadar dr., Wartha Vincze dr., Zaitz József. Számxizsgálő bizottság : Eberling József, Huszka Mihály, Szalay Győző, Schleicher Jó­zsef, Szőts András. A választás eredményének kihirdetése után Del Aleeicc főlövészmester a tisztikar és választmány nevében megköszöni a bizalmat s ezzel a közgyűlést berekeszti. Ez az igaz. Becses lapja f. évi ápr. 21-iki számában „Nemzetiségi iskolák a főváros környékén“ czim alatt oly czikket közöl, melyben egy kőnyoma­tos után e környékbeli iskolaügy a leghazafiatla- nabb színben lesz bemutatva. Miután a felsorolt községek között Békás is szerepel, lehetetlen elhallgatnom az ellenünk emelt vádat s azért van szerencsém az illető kőnyomatos megnyugtatására következőket vá­laszolni : Békásmegyeren a tanítók iparkodnak min­den tekintetben a törvény követelésének meg­felelni, mit elbírálni nem az illető kenyomatos, hanem a m. kir. tanfelügyelő úrnak hatáskörébe tartozik, ki pedig 1897. évben a nyilvános évi zárvizsgálat alkalmával nemcsak szóval, de mindkét osztály látogatási könyvében írásban is örömteljes elismerésének adott kifejezést a tapasztalt szép eredmény felett. Kérdem már most, igy nyilatkozhatott volna-e, épen a magy. kir. tanfelügyelő úr, ha nálunk az iskolaügy hazafiság tekintetében olyan szomorú színvona­lon állana, a mint ezt az illető kőnyomatos állítja ? — Meg lehet győződve az illető kő­nyomatos, hogy hazafiság tekintetében nem állunk mögötte, és hogy azok, kiket gáncsol, mindenkor azon vannak, hogy az itteni sváb gyermekekből testestől-lelkestől, de nyelvben is igazi magyar hazafiakat neveljenek. — Az itteni svábok, — kik jkülönben jó hazafiak, — ma­gyarosítását az illető kőnyomatos csak bízza nyugodt lélekkel azokra, kik erre hivatvák s kik azon is fáradoznak, ezt úgysem az illető kőnyomatos fogja végezni. Plérem t. szerkesztő urat e néhány sort az igazság érdekében becses lapjának legköze­lebbi számába bevenni és az illető kőnyomatost is kegyesen megnyugtatni. Ki is kiváló hazafias üdvözlettel vagyok. Békásmegyeren, 1899. évi április hó 26-án igaz tisztelője Plöchl Antal, isk. sz. elnök. P A ,,Budai Könyvtár Egyesület“ alapsza­bály tervezetéről. Nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy Jurányi Győzőnek az e lap hasábjain már ki­vonatosan közölt s a B. K. E. számára készí­tett alapszabály tervezetéről meg ne emlékezzem. — A ki a tervezetet elolvasta, nem tagadhatja meg a szerzőtől a méltó elismerést, mert a mű egysége és alapossága kiváló szakértelemről tesz tanúságot. Nagy fordulót jelez ez a B. K. E. életében, a mennyiben a tervező uj irányt jelöl az egyesület fejlődésének, teljesen felfogva azon kulturális missziót, a melyet az a Duna jobb­partján teljesíteni hivatva van. A szerzőt a ter­vezet megírására két tényező bírta: az egyik a kultúra és a könyvtárügy iránti roppant nagy lelkesedése, a másik : az egyesület szép, — de aránylag lassú fejlődése. Jurányi Győző egy­szerre akar nagyot lendíteni a budai könyvtár ügyén, a mit a központi szervezet, a fiók-egye­sületek felállítása bizonyít tervezetében, de az ily nagy reformokra az Egyesület még nem elég érett, mutatja ezt azon körülmény is, hogy a márcz. 16-iki választmányi ülésen az'indítvány­ként történt bemutatásakor nem ment keresztül. De az egyesület financziái sem olyanok, hogy az ily költséges változtatások keresztülvitethet­nének, habár Jurányi úr a tagdijak emelésével és egyéb bevételekkel kívánja a jövedelmet nö­velni, — mégsem tartom az eszmét megvalósít­hatónak, mert az ilyen nagy apparátussal mű­ködő Egyesület fentartása és fejlesztése nagy összeget igényel. Bízik Jurányi a budai közön­ség jóindulatú, hazafias támogatásában s ha sikerül ez eszmének magvait szélesebb körben elhinteni, nem hiszem, hogy 1—2 év múlva szép hajtássá ne fejlődnék. Y. O. Országos Zoológiái Társulat. Országos Zoológiái Társulat alakult a fő­városban, melynek czélja a tudományos és gaz­dasági állattan, vadászat, állat, sport és védelem fejlesztése. A társulatnak már is két szaklapja van, u. m.: a Zoológiái Lapok és a Szárnya­saink, melyek közül az első a tudományos állattani kérdéseken kívül különös súlyt tektet a méh- és ebtenyésztésre, utóbbi a tudományos ornithologia mellett a baromfi-, galamb- és ma­dár tenyésztéssel foglalkozik. Tagsági kötelezett­ség 3 évre szól, tagsági dij évi 4 frt, mely összegért az illető tag díjtalanul kapja a társu­latnak egyik vagy másik havonként kétszer megjelenő és gazdagon illusztrált szaklapját. Alapszabályokat és mutatványszámokat szívesen és ingyen küld a társulat igazgatósága: Buda­pesten, VII. kér., Rottenbiller-utcza 30. szám. Meghívó. A budapesti I-ső kér. Attila-utczai községi elemi népiskola tanitó-testülete 1899. évi május hó 7-én (vasárnap) saját torna-termében iskolai hangversenyt és ezzel kapcsolatban ködfátyol- képes előadást rendez, melyre úgy a t. szülő­ket, mint minden érdeklődőt tisztelettel meg­hívunk. A hangverseny kezdete d. u. 3 órakor. A hangverseny tiszta jövedelmét szegény tanuló- gyermekek felruházására fogjuk fordítani. Belépő­díj : Felnőttek részére 1 korona, gyermekek ré­szére 40 fillér. Jegyet váltani az igazgatói irodá­ban és minden tanitó-testületi tagnál lehet, — a hangverseny napján pedig az iskolában el­helyezendő pénztárnál. Felülfizetéseket köszö­nettel fogadunk és azokat a „Buda és Vidéké ben nyugtázzuk. — A hangverseny kezdetekor részletes műsorral szolgálunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom