Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-09-19 / 38. szám

Budapest. 1897. (5) BUDA és VIDÉK K Szeptember 19. Bozóky István bácsi ezek közzé a bol- ; dogok közé tartozik. Élvezze ezt a szerencsét ? az egyház, az iskola és a közügy javára még i Igen sokáig ! j . _____ í Színház . Kisfaludy színház. Az óbudai Kisfaludy színházban a lefolyt, héten érdekes és változa­tos volt a műsor, s igy megfoghatatlan az a közöny, a melyet különösen a III-ik kerület- beli lakók tanúsítanak a színház iránt, a meny­nyiben folyton távollétükkel tündökölnek, pedig Judtunkkal egy szinházpártoló egyesület is van 0-Budán, de fájdalom, a szinügy érdekében kevés buzgalmat fejt ki. A lefolyt héten első sorban a „CsiJcós“ czimű népszínmű, előadásá­ról kell különösen megemlékeznünk. Jó gondo­lat volt Serlytől ezen gyönyörű nyelvezetben megirt darabot bemutatni a társulat tagjainak. Az előadás minden tekintetben kifogástalanul lett, bemutatva, s Bokor Tivadar az öreg csikós szerepét jó alakításban mutatta be. R Pataki Róza, Rózsi szerepében a már tőle megszokott kedves játékával és hatással előadott szép éne­kével ismét zajos tapsokat aratott, szerepének drámai részét kellő érvényre emelte. Különö- í sen ki kell emelnünk Kiss Jánost és Lejtényit. | Az előbbi Andris bojtár, az utóbbi pedig Kis Bálint parasztgazda szerepében tűntek gondos és figyelmes játékukkal. A három részeg asz- szony szerepében Halmi Hedvig, Radák Rózsa és Füzesi Szidi ügyes maszkjuk és boltozatos játékuk által megnevettették a közönséget. A többi szereplők közül Kissné, Szentes, Szécsi, és Földesy érdemelnek dicséretet. — Csütör­tökön volt Bignioné Sípos Erzsi népszínművének „Sehonnainak“ a bemutatója, mely alkalommal egészen megtelt — pesti és margitszigeti kö­zönséggel. A szerzőnő már egyszer irt egy j darabot „Anyámasszony“ czimű bohózatot. | melyet Rakodczai színtársulata mutatott be j ugyancsak Ó-Budán: A „Sehonnai“ ügyesen ! van megírva, noha régi motívumokon épült fái j ezen uj népszínmű, amelyben a „Falu rossza“, „Sárga csikó“ és „Fátyol Ferkó“ darabokból is látunk itt-ott egyes változásokat. A darab meséje különben a következő : Monostor}7 János (Lejfényi) szépséges Zsófi lányával (Sikorszky Kamilla) esik meg az a baj, hogy egyszerre hárman is belészeretnek. Boda Laczi (Kiss János) meg Benkő Anti (Szilasi) özvegyember halálosan ugyanuyira, hogy ez az utóbbi bűnbe is esik emiatt; lelövi orozva a harmadikat. Csóka Józsit. Mivel azon­ban ennek a gyilkosságnak nem volt tanúja, Boda Laczit meg elfogta a csendőrség, a szép Zsófi hozzá megy az ártatlannnak vélt Benkő Antihoz. Laczit elitélik öt esztendőre, mert az időközben bíróvá választott Benkő Anti rával- lott szegény Laczira. Amint Laczi a súlyos fog­ságot kiszenvedte, megint visszajött, mert nem tudta felejteni Zsófit. Ez most újra feléje haj­lott, mert Laczi égre-földre esküdözött az ár­tatlansága mellett. Eközben megjelenik a bitó és egyszerre csak bevallja, hogy ő ölte meg Józsit. Zsófi mindamellett a felesege akar ma­radni. Laczi meg világgá menne, de mindezt nem bírja elviselni Benkő Anti, akit a bűnös lelkiismeret öngyilkosságra kényszerit. Ekkor tudja meg a falu is, hogy a jó lelkű biró közön­séges gyilkos volt. Az előadás igen jól betanulva s a színé­szek mindent elkövettek a siker érdekében. A czim8zerepben Kiss Jánost kell első sorban kiemelnünk ügyes játékáért és szép énekéért, továbbá Szilasyt, a társulat kiváló tehetségű tagját jeles alakításáért. Ugyan ezt a dicséretet mondhatjuk el Lejtényi, Bokor Tivadar (Jónás czigány) és Radák Rózsáról (koldus asszony) is. Sikorszky Kamilla „Zsófi“ nehéz szerepét elég jól játszotta. A Kisfaludy7 színház két kedvencze R Pataki Róza (Náncsi szobaleány) és Szentes János (John inas) nagy sikert értek el ügyes és bohózatos játékukkal, valamint szépen előadott kettős énekükkel, a melyet meg kellett ismételniük. A darabhoz Serly irt szép dalokat, amelyet a zenekar botrányosan ' játszott úgy, hogy az énekeseket is több Ízben | zavarba hozta. A közönség úgy a szereplőket, valamint i a szerző nőt is több Ízben kihívta s ez utóbbi a főbb női szereplőket szép virágbokrétákkal tüntette ki. A rendezésért Bokor József érde­mel dicséretet. E héten még a „Kis ezukrászué“ és „Piros bugyeláris“ is színre került. Ez utóbbiban Murai Gizella lépett fel mint vendég, kinek szerepléséről — daczára, hogy számtalan virág­bokrétával lett kitüntetve a rokonság részéről — a saját és színház érdekeben felebaráti szere­tettel hallgatunk. K ü 1 5 ii f é I é k. —/A német császár Budán A német császár budapesti tartózkodásának programját már hivatalosan megállapították. A császár hétfőn délután ke t red fái órakor a Várból a Mátyás-templomba megy. A templom megte­kintése után az Albrecht-uton, Lánczhidon, Mária Valéria-utczán át megy a Gizella térre. Itt a Ferencz József földalatti villamos vasútra ül s azon megy ki a városligetbe, az állatkerti állomásig. Ott kiszál a császár s az uj hídon át megy a kiállítási történelmi csarnokba s megnézi az ott berendezett mezőgazdasági múzeumot. Négy órakor a Stefánia utón, An- drássy-uton, Teréz körúton, Lipót-köruton, Mar- git-köruton, Krisztina-körúton, Krisztina-utczán, János-téren s a királyi palotához vivő uj utón hajtat a várba. Kedden délelőtt 10 órakor az Albrecht-uton, Lánczhidon, Fürdö-utczán. Er- zsébet-téren, Bécsi-utczán, Koronaherczeg ut­czán, Egyetem-téren, Kecskeméti-utczan, Vám ház körúton át a központi vásárcsarnokba haj­tat a császár, a honnan a Vámház-köruton s Üllői utón az uj Iparművészeti Múzeumba rnegv, i a melynek megtekintése után az Üllői-uton s Muzeum körúton át a Nemzeti Múzeumba haj­tat. A Nemzeti Múzeumból a Muzeum-köruton, Fürdő utczán, Lánczhidon és Albrecht utón át tér vissza a Várba. Délután két órakor újra elindul s az Albrecht-uton, Lánczhidon. Aka­démia utczán, Zoltáu-uíczán és Nádor-utczán át az uj országházba hajtat, a honnan a ki­rályi kúria uj palotájába megy át. A kúria { palotájából négy órakor az Alkotmány utczán, Lipót-köruton. Margithidon, Török-utczán, Mar- git-köruton, Várfok utczán s a bécsi kapun át hajtat vissza a várba. Este 7 órakor az Ope­rába megy a.díszelőadásra s onnan tiz órakor az Andrássy-uton, Teréz-köruton. Erzsébet-kör- uton s Kerepesi-uton át a keleti pályaházba. A hivatalos programot közölték Márkus Jó­zsef polgármesterrel, a ki azonnal értekezletre hívta össze a kerületi elöljárókat s fölkérte őket, hogy7 azokat az utczákar és tereket, a melyeken a német császár elhalad, alaposan tisztogassák és öntözzék — Magyar Gazdák Szemléje. A magyar gazdaszövetség folyóiratának legutóbbi füzete B e r n á t István gondos és szakavatott szer­kesztésében a következő gazdag tartalommal jelent meg: Alkossunk magyar középosztályt. Irta : C z ó b e 1 István. Plutokráczia és nem­zeti érdekek. Irta Nagy Miklós. Oroszország mezőgazdasága. Angol milliomosok. A börze autonóm reformja. Különfélék. Krónika. — Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá­mában Esküvő cziraen megemlékeztünk a mi jó barátunk Szombathy Kálmánról a kinek kedves lánya Mariska tartotta esküvőjét M é - 8 z á r o s Istvánnal. A hiba megtörtént, mert az örömapát „ S z o m bathelyinek“ szedte a szedő és keresztül nézte a korrektor. A sajtóhiba mindenkor kisért bennünket, attól szabadulni vajmi nehéz és hogy megtörtént, mi annak csak örülni tudunk, mert helyrehoz­zuk a hibát és újból szivünkből kívánjuk, hogy Szombathy Mariska az ő hites párjával sokáig éljen és egyben tartsa meg az öröm- apát. kedves nejevei együtt boldog megelé­gedésben. — Állatkínzás. A déli vasút teherpálya udvarához közlekedő kocsisok valóságos ver­senyt tartanak az állatkínzásban, daczára, hogy a rendőrség lelkiismeretesen és sok alkalom­mal közbe lép. Az állatkínzásban kitűnnek a déli vasút szállítóinak Pollák és társa kocsisai, ezeket csak a Péter hegyi tég­la g y á r, S i c h e r és Ligeti s az u j laki tégla és mészégető kocsisai szárnyal­ják túl az állatkínzásban. Ajánljuk őket a rendőrség figyelmébe. — Pestvármegye és a honvédelmi minister. Pestvármegye közigazgatási bizottsági ülésén D r. A g o r a s z t ó Tivadar aljegyző a honvé- uelemügyi minister s a vármegye hatósága közt fölmerült érdekes illetékességi ügyet is­mertetett. A tényállás a következő : Rei 11 e r Rezső török bálinti lakos, a vármegye alispán­jánál panaszt emelt a községi elöljárók ellen, törvénytelen katonai beszállásolás miatt, kérve az elöljárók fegyelmileg leendő megbüntetését. Az alispán első fokban, a közigazgatási bizott­ság másodfokban hozott határozatot s a pana­szost elutasította. Ekkor Reitter a ministeri- uinhoz fordult. A honvédelemügy minister meg­semmisítette a bizottság határozatát, mert — szerinte — beszállásolási ügyben nem járhat el illetékesen A közigazgatási bizottság ezt a ministeri határozatot a fegyelmi hatóság jog­körére nézve sérelmesnek tartja s ma elhatá­rozta, hogy előterjesztéssel él, előadván, hogy itt nem beszállásolási panaszról, hanem be­szállásolási ügyből kifolyólag tett fegyelmi föl­jelentésről vau szó ; a községi törvény szerint pedig a közigazgatási bizottság az elöljárók irányában fegyelmi hatósággal bir. Dr Ago- rasztó Tivadar ezt az ügyet a közigazgatási bizottság tagjainak általános megelégedésére adta elő. Becsületere válik a felfogás és ki­dolgozás is. — Buda és Vidéke naptára. Kérjük azokat a budai Írókat, kik budai tárgyú dolgozatokat akarnak adni a naptárba, hogy azokat mielőbb küldjék be. Szíveskedjenek az egyletek és körök tisztikarok teljes jegyzéket megküldeni. — Uj gyógyszerész. A budakeszi gyógy­szertárat Basch Ernő törekvő, szorgalmas ifjú gyógyszerész vette át ki öcscse Dr. Basch Imrének a budapesti nagyhírű bőrgyógyásznak. Az uj gyógyszerész nagy beruházásokat tett s oly díszesen rendezte be gyógytárat, hogy az a legkényesebb igényeknek is megfelel. — Újdonság Tabanban. Mint értesülünk Gamauf Gyula mészárosmester az I. kerület Egyháztéren m inta húscsarnokot nyit, mely Tabánban csakugyan szükséges. — Uj utczai lámpák. A tanács elhatározta, hogy a Ili kér. vihar- és szél-utczában 2—2 egész éjjeli lámpát állíttat; a fővámház előtti kőparton levő 8 féléjjeli lámpát egész éjjelivé alakítják ; a VII. kerület Kolumbus-utczában 7 egész éjjeli uj lámpa lesz s az I kerület Gellérthegy- és Naphegy utczaban több kőolaj lámpát állítanak — Hegyi csatorna Budán. A belügymiuis- ter ma érkezett leiratában jóváhagyta a fővá­ros közgyűlésének azt a határozatát, hogy a II. kér. oszlop utczaban a hegyi viz levezeté­sére csatorna épitessék A csatorna építése körülbelül 8000 frtba kerül. — Bizony még nem jár. Az omnibuszok életre keléséről emlékezve azt irtuk, hogy ta­lán szombatig már a Krisztinaváros is meg­látja a sárga alkotmányt, de bizony még nem jár. A főváros szigorúbb lehetne a vállalko­zókkal.’ — Töke szaporítás. Az Egyesült buda­pesti fővárosi takarékpénztár igazgatósága, tekintettel arra, hogy a takarékpénztár beté tei folyvást szaporodnak s hogy az intézet záloglevél-kölesöuüzlete különösen a két utolsó évben renkivüli fejlődést vett, annyira, hogy ez évi augusztus hó 31-én már 417 millió in­tézeti záloglevél volt forgalomban, mig a be­tétek 316 millió forintnyi összegre rúgtak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom