Buda és vidéke, 1899 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1899-10-21 / 29. szám

Budapest, 1899. (6) Elnök: Bursits Antal, Alelnök: Zsák Hugó- Gondnokok : Perthl Géza, Schischka Jenőné és Pata- csics Jáno?. Pénztáros: Dr. Stipanics Elek. Ellenőr: Szőllősy István. Jegyzők: Czike Imre, Starker Ká, roly. A választmány tagjai: Áldássy Antal, özv. Áldássy Antalné, Áldássy József, Balogh Gusz­táv. Bárok Gyula dr., Demel Károly, Demel Károlyné, Dorogsághy Dénesné, Fáik Miksa dr., Fodor István. Garancsy Mihály, özv. Gluzek Gvuláné, Halperth Izidorné, Hothauser Elek, Jankovich János dr., Jan- kovich Jánosné, Kertscher István, Niedermann Gyula dr., Ormay Ferencz, Payr Vilmos, Rostaházy Kálmán, Rupp Imre, Schumy Rezső. Schumy Rezsőné, Schwart- zerOttóné, Seidl Ambrus, Sólyom Jenő, Szőllősy István­ná, Téri Benedekné, Thirring Gusztáv dr. Ugrón Ákos, Illáink Béla. Alapitó tagok: Attila-utczai iskola, Bozóky Károly, Demel Károly, Dr. Fáik Miksa, Karla Antalné. Krisztina-téri elemi iskola, Dr. Nie­dermann Gyula, Szaibb Lipót, dévai Szőllössy István, Dr. Vladár Márton, Sturm Gergely, , Perthl Géza, Dr. Zubriczky József, Dr. Szebeny Antal, Dr. Thir­ring Gusztávné, Az I. Attila-utczai hangverseny, Halperth Izidor, Thein Viktor, Löw D. G. Land D. G. Hollandi Életbiztosító részvény- társaság. Az intézetnél ez év szeptemberében 543 ajánlatot nyújtottak be 3,115.141 korona 80 fillér töke és járadékról, a melyből 324 biz­tosítást kötöttek meg 2,407.541 korona 80 fil­lér tőke és járadékról. A tiszta növekvés 293 biztosítás 2,051 365 korona 98 fillér tőke és járadék. 1899. szeptember végével volt 21.870 kötvény 187,404.541 korona 34 fillér töke és járadék biztosítás. Szépirás-iskola. Vajda Pá' székes-föv. po'gári iskolai ren­des tanár s-épirásiskoÁja II. kér, Fő-u. 51. sz. Biztos és a após kiképzést nyújt: bank-, pénzintézeti tisztviselőknek, és kereskede'mi alkalmazottaknak, ura' és hölgyek rés'ére, a magyar, német szépirási és rondirásbó1, kik azt rövid idő alatt elsajátítani akarják. Höl­gyek, valamint felsőbb intézetbe járó tanulók részére külön napok és mérsékelt dijak. Ta­nító-, tanítónő-jelöltek (képezdei hallgatók), a gyakorlati részen kívül a szépirás tanításának módszerét is elsajátíthatják. Tanítási idő na­ponként d. tr. 4—9 óráig. BUDÁÉS VIDÉKÉ BBV Elsőrangú hazai gyártmány. Pontos czim : ELSŐ JVIßGVflH m k m GAZDASÁGI GÉPGYÁR m m m M m RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPEST. — Magyarország legnagyobb és egyedüli gazdasági gépgyára mely a gazdálkodáshoz szükséges összes gazdasági gépeket gyártja. m Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó kérdéssel biza­Ü lommal hozzánk fordulni. agg y Részletes árjegyzékkel m és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szolgálunk. Ilisssili; Morzsolok wt Eladó telkek. 1—2 egymás mellett fekvő és magas deszkakerítéssel bekerített telek a Kelenföl­dem a fehérvári-ut mellett, közvetlen a Mekka városához czimzett vendéglő átellenében, s a Peringer-majornak balfelén. Ez a két telek masszív deszkakerítéssel van ellátva, a telkek szépen parkírozva és a legnemesebb gyümölcs­fákkal s 500 rózsával beültetve, kút is van benne és pedig igen jó iható vizet ad. Egy-egy telek nagysága 300—300 |~|-öl, szép formájú ; különösen kiemelkedik a ritka fajú, pompás gyümölcsfák. A kút kezdetleges bár, nincs még készen, de a fő az, hogy a viz nem keserű, egy cseppet sem, igazán pompás, iható jó viz. A gyümölcsfák egy jó része Syött berlini leg­híresebb faiskolájából valók Vannak szép fenyőfák is a parkban, melyek szépen fejlőd­nek, vannak remekszép szamócza-bokrok, óriás nagy gyümölcsüek stb. Nyulak és más kár­tékony állatok a telekre be nem jöhetnek, mert nem lócz, hanem erős, magas deszkake­rítéssel van a telek bekerítve. A telken ház építve nincs, de van egy deszkákból készült és papirpéppel fedetett szoba és egy nyitott szoba ; rósz idő esetén ott lehet aludni. Bő­vebb felvilágosítást ad a kiadóhivatal. Nyílttér.*) Császápfiiídő Budapesten. Elsőrangú kénes hóvvizügyógy- fürdő páratlan gőzfürdővel, legmodernebb iszapfürdőkkel pompás ásványvíz uszodákkal, kő- és kádfürdőkkel, 200 ké­nyelmes lakószobával. A leg­szolidabb kezelés. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele­lősséget a szerkesztőség. Kiadó.tulajdonos és felelős szerkesztő : mindszenti ERDÉLYI GYULtfL Szerkesztő: JURISZTOWSZKY ÖDÖN. legtisztább *gvenyei i SHÍffl'P legjobb asztali- és üdítő ital, kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajokuál, gyomor- ét bólyagbu- , rútnál. Mattoui Henrik, MiWá» Wipes!. _____________________________^____________4 Hi rdetmény. Ezennel közhírré tétetik, bogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőzrő közegei a Magy. Kir. Szabadalmazott Osztály sorsjáték (V. sorsjáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főelárusitóknak elárusitás véget kiadattak. — A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik : Ä jVIagy. ^ir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve. Ötödik Sorsjáték. 100.000 sorsjegy, 50.000 nyeremény. Első osztály. Második o s z t á 1 y. Harmadik osztály. Betét 12 korona Betét 20 korona. Betét 32 korona. Hnzás : 1899. novemb. 16. és 17. Hnzás : 1899. deczemb. 13. és 14. Húzás : 1900. január 9., 10. és 11. Nyeremény Korona Nyeremény Korona Nyeremény Korona 1 a (10000 1 á TOOCO 1 á 80000 1 „ 20000 1 25000 1 „ 30000 1 , íooto 1 10000 1 „ 20000 1 , 5000 1 5000 1 „ 15000 3 „ 2000 6000 3 3000 9000 3 „ 10000 30000 5 * 1000 5000 5 2000 10000 5 „ 5000 25000 8 , 500 4000 8 1000 8000 8 „ 2000 16000 30 „ 300 9000 20 500 10000 10 „ 1000 10000 50 „ 100 5000 60 300 18000 70 „ 500 35000 2900 „ 40 116000 3900 „ 80 312000 4900 „ 130 637000 3000 ny. Kor. 240000 4000 ny­Kor 477000 5000 ny Kor. 898000 N e gyedik osztály. Ötödik osztály. Betéi 40 korona. Betét 32 korona. Húzás : 1900. Január 31. és február 1 Húzás : 1900. február 21. és 22. Nyeremény Korona Nyeremény Korona 1 á 90000 1 á 100000 1 30000 1 30000 1 20000 1 20000 1 15000 1 „ 15000 3 10000 30000 3 10000 30000 5 5000 25000 5 5000 25000 8 2000 16000 8 2000 16000 10 1000 10000 10 1000 10000 70 500 35000 70 500 35000 3900 Y> 170 663000 3900 200 780000 4000 nyerem. Kor 934000 4000 nyerem. Kor. 1061000 Hatodik osztály. Betét 24 korona. Hnzás : 190*. márczius 14-től április 10-ig1. Legnaggobfa ngereméng szerencsés esetben Korona 1.000,000 (Egy Millió.) fi 03 p. >>> ® S o ® N O «ft fl-o N P w 1 jut. kor. 6001100 600000 1 nyer. 40000(4 4(40000 / 1 á 200000 2(4(4(4(40 ! l 1 100000 1(40(4(4(4 %\ 1 60000 600(40 f7 i 40000 4(40(40 l\ 2 30000 60000 1 3 20000 6(40(40 ”( 20 10000 20(4(4(4(4 ’ 1 50 5000 25(4000 400 2000 8(4(4(4(40 720 1000 72(4(40(4 1000 500 51400(4(4 27800 200 556(4(4(40 80,000 nyer. és jut. Kor. 9,550 000 Az I. osztály búzása 1899 évi november 16. és 17-ón lesz. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben. — Sorsi egyek a Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték, valamint elárusítóinál kaphatók. Budapest, 1899. évi október 15-én. Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága Lónyay. Hazay.

Next

/
Oldalképek
Tartalom