Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-05-17 / 20. szám

) Budapest, 1896. (4) BUDA és VIDÉKE. szolgabiróval távirati utón közölje. Egyszer­smind ezen képviselő testület nevében köszöne­tét mondván a múlt hó 21-én Bián a millená­ris ünnepségnek megtartása tárgyában tartott értekezlet alkalmával tett hazafias indítványáért. Egyéb tárgy hiányában a községi bird a hazát és a királyt éltetve, a közgyűlést bere- kesztettnek jelentvén ki, jelen jegyzőkönyv hi­telesítésére Gózony Gyula, Föglein György, Jelli József és Kaiser János képviselő testületi tagokat kérte fel. A jegyzőkönyv felolvasás után, helyben- hagyólag aláíratott. Kelt mint fent. Schneider s. k. biró, Ny i rák Gyula s. k. jegyző, Gózony Gyula s. k. Föglein György s. k. Jelli József s. k. Kaiser Já­nos s. k. hitelesítők. A Magyar Tudományos Aka­démia ez évi ünnepélyes közülése május hó 17-én délelőtt 10 órakor Ö cs. és apostoli kir. Felség legmagasabb jelenlétében fog megtar­tatni. Ez ülés egyedüli tárgya Kállay Béni t. tag „Az Árpádok és a magyar állam“ czimü felolvasása. A Zugligetben. Az I. kér. zugligeti iskola tanulói f. hó 9-én szintén megünnepel­ték Magyarország ezer éves fönnállásának ünnepét. Az ünnepély a ferenczhalmi kápolná­ban vette kezdetét, hol páter Emánuel tartotta meg a szent misét, nagy közönség jelenlétében. Az iskolai ünnepély a tornateremben tartatott meg, hol az iskolaszék megbízásából és kép­viseletében Filó Lajos iskolaszéki tag jelent meg, ki szivhez szóló, lendületes szavakkal nyi­totta meg és fejezte be az ünnepélyt. A tanulók között Bocs János, Starck Irén, Gora Anna, Löwy Zoltán, Bereczky István, Endele Teréz, Strebl Katalin igen sikerültén szavaltak. Az iskolai ünnepély után leleplezték az iskola udvarán összeállított sziklaemlékbe illesztett emléktáblát, mely nevezetességét fogja képezni a Zugligetnek. Délután a tanulók ozsonnát kaptak, volt versenyfutás, zsákfutás, karika­dobás, czélbalövés, társasjáték stb. Pestvármegye. Pestvármegye szék­háza nagy termében a bizottsági tagok teljes számban jelentek meg az ezredév emlékére szentelt ünnepen. A magyar diszruha túlnyomó számban volt. A karzatot díszes és előkelő hölgyközönség foglalta el. B e n i c z k y Ferencz főispán tartalmas szavakkal nyitotta meg a disz- gyülést, rövid pillantást vetve a dicső múltra, hálát adott érte és áldást kért a jövőre. Az imaszerü végszavakat a megjelentek állva hall­gatták. Fazekas Gusztáv főjegyző szónoki becsű beszédjét oly szónoki erővel mondta el a mi méltó volt e megye székházában elmondott többi nagyszabású beszédhez. Gróf S z a p á r y István beszédét, ki a királyhoz intézendő hódo­latot indítványozta szintén állva hallgatták a bizottsági tagok, közöttük Kossuth Ferencz is. A velős rövid beszéd meghatotta a közönséget. Gróf Teleki József a hangulat színvonalán, hévvel, lelkesen indítványozta, hogy a megye közművelődési czélokra 30,000 frt alapítványt tegyen. Az éljenzéssel kisért beszédek és el­fogadott indítványok után a gyűlés eloszlott. A királyhoz intézett hódolatirat Fazekas Gusz­táv főjegyző remek tollából ered. Pia ünnepe. Szép hazafias milleniumi ünnepély színhelye volt f. hó 6-án a pilisi alsó járás székhelye, Bia nagyközség. A díszesen fellobogózott községben délelőtt a járás derék jegyei kara, elén Bodis főszolgabíróval továbbá a helybeli és vidéki intelligenczia, birtokosság és gazda közönség a róm. kath. templomba vonult istentiszteletre, onnan a református tem­plomba hol^ Décsy lelkész emelkedett szellemű hazafias szónoklatát halgatta meg a közönség. Délben a nagy vendéglőben 150 teritékü dísz- ebéd volt, melynél felköszöntőkben nem volt hiány. Este az egész község fényesen ki volt világítva s ekkor adta elő Karikó János gazda saját szerezményü talpra esett rímekben, mintegy 500—600 főnyi közönség jelenlété­ben — nemzetünk ezer éves történetét, hazát es királyt eltetve a végén. — Evvel véget ért a tényleg szép ünnepély, melyet kezdettől végig misem zavart meg. Milléniumi ünnepély. Az I. kér. kir. kath. gimnázium tanári kara és ifjúsága is az alkalomhoz méltó lelkesedéssel ülte meg f. hó 9-én hazánk ezeréves évfordulóját. Az ifjúság először is az intézet uj, nemzetiszinü selyem zászlaja alatt a krisztinavárosi templomba vo­nult, hol Tálos Gyula, krisztinavárosi s. lelkész 8 főgymn. hittanár szent mise után lelkes, vallásos és hazafias beszéd kíséretében áldotta meg az intézet lobogóját. Ezután az ifjúság visszatért az intézet épületébe s itt folytatódott a magasztos ünnepély. A Hymnusz eléneklése után (melyet Reiszig Adolf tanár dirigált) haza­fias szavalatok következtek az ifjúság részéről, közbe előbb dr. Badics Ferencz akadémiai tag s igazgató rendkívül lelkes, hazafias, tanulságos beszédben mutatott vissza nemzetünk ezer éves múltjára, buzdítva az ifjúságot a szabadság, a haza és a király iránti szeretetre. Majd dr. Bozóky Endre méltatta azt a haladást, melyet a kiegyezés óta nemzetünk a müveit nyugattal összhangzásban kifejt s melyet magasabb fokra emelni az ifjúságnak, a jövő erejének a fel­adata. Az ifjúság bizonyára maradandó emléket vitt szivében haza e felemelő ünnepélyről. April hó 30-án szép, hazafias, milleniumi ünnepélyt rendeztek a Z e 111-féle házban lakó tanulóifjak. A hazafias szavalatokkal és énekekkel egybekötött tűzijátékot a ház számos előkelő lakója nézte végig és gyönyörködött a tanulóifjak hazafias érzelmének e szép megnyilatkozásában. Az udvar ez alkalommal nemzeti szinü zászlókkal és czimerekkel volt feldiszitve. Szép szavalatot mondott Engel Mar­gitka elemi iskolai tanuló ; az ünnepély végén a Hymnus hangjai mellett oszlott szét a nagyszámú közönség. Az ünnepélyt Knoll Lajos, Béla és Ehman Elek rendezték. Pomázon. A p o m á z i reformtus, gör. keleti és izraelita felekezeti iskolákban e hó 9-én volt a milleniumi ünnep. Mindhárom felekezet nö­vendékei lelkes hangulatban mutatták be al­kalmi szavalataikat és hazafias dalaikat. Külö­nösen szép ünnep folyt le a gör. keleti iskolá ban, hol Luppa Péter orsz. képviselő s a ható­sági kiküldöttek jelenlétében hazafias beszédet tartott Golub György gör. kel. plébános. A gyermekek ezután hazafias dalokat énekelve Plavsits Pál tanítójuk élén vonultak ki az er­dőbe, hol Golub Athanász biró, Miakity Illés hitközségi alelnök továbbá Petromanko Zsiga, Csobán Ignáoz, Pandur S:mon és Teodor Illés jelenvolt gondnokok hazánk ezeréves fennállá­sának emlékére megvendégelték őket. Ugyancsak a pomázi gör. kel. szerb, tem­plomban vasárnap f. hó 10-én Te Deum volt, mialatt folyton mozsárágyuval lövöldöztek. A hálaadó isteni tiszteleten Golub György plébá­nos a királyért és hazáért való könyörgésnél igen szépen beleszőtte O Felsége teljes czimét. Jelen voltak a főszolgabírói hivatal és hely­hatóság képviselői Martiny Dezső közs. jegyző, Joannovits Milutin járási Írnok, Golub Atha- náz, Wagner János közs. bírák, Nagy Lajos II. jegyző, továbbá Luppa Péter orsz. képviselő, Luppa Vidor nagybirtokos, Mandits ezredes Baumann őrnagy, Dr. Mandits Milán, Plaosits Pál tanító, Dr. Szilárd Jakab megyei állatorvos, Miakity Illés birtokos és még számosán. JoasnovitB Milutin. Az Újlaki Magyar Asztaltársaság diszgy ülése. A Császárfürdő nagy terme egy felejthe­tetlen szép ünnepélynek volt színhelye. A kerület szine-java vallás-, rang- és párt- különbség nélkül jelen volt a diszgyülésen, de­monstrálva az asztaltársaság kiváló fontosságát. Láttunk ritka vendégeket is; ott voltak a hi­vatalos világ előkelőségein kiviil a III. kerület társadalmának minden számottevő tagja. Kép­viselve volt a tanács is R ó z s a v ö 1 g y i Gyula, K u 11 m a n n Lajos tanácsosok és Sacher István tanácsjegyző által. És a mi szokatlan szokásos kellemét adja az asztaltársasági esté­lyeknek: igen szép hölgyközönség is volt. Az egész terem hármas: villám-, gáz- és gyertya fényben úszott. Az Ízlésesen terített asztal mellett helyet foglalt az ünneplő közön­ség, várva a népszerű elnök: Benedek Sán­dor kir. tanácsos megnyitóját, mely nemsokára be is következett s csengő orgánumával az Május 17. asztalfő illusztris társaságából, Rózsavölgyi és Tatayné oldala mellől szólott lendületes beszéd­ben a közgyűléshez, mely áhítattal hallgatta a beszédet. Az ülés megnyitása után Rákos Ist­ván olvasta föl az elnök előterjesztését, mely magában foglalta a társaság érdekes történetét is. — Lelkes éljenzés hangzott föl az ismertebb nevek fölemlitésénél. Gööz József dr. indítványára a diszgyü- lés egyhangúlag elhatározta, hogy az elnöki jelentést kinyomják és a tagoknak megküldjék. Az ülés egyik igen fontos része K u g 1 e r József tiszteletbeli elnök, városbiró inditványu volt, mely 300 frtos millenniumi ösztöndíj ala­pítását czélozza. Ez indítványt is egyhangú lel­kes éljenzés emelte határozattá. Tatay Adolf dr. beszéde után egyébb tárgy hijján az elnök az ülést bezárta. Ezután következett a vacsora, mely alatt előbbi hivatalos gyűlési fegyelem szabad korlátok közé jutva, fesztelen jó hangu- lnttá változott s az maradt is a társaság elosz­lásáig. Az első pohárköszöntöt Benedek Sán­dor elnök mondottta a felséges királyi párra, mit a jelen voltak zugó éljenzése követett. — Felköszöntőt mondtak még: Yégh János, B e n c z e Benő és Rózsavölgyi tanácsnok. A szép társaság jó későig együtt maradt. Dicsérettel kell emlékeznünk az étel fo­gások és változatosságáról. Az aránylag olcsó vacsorát pontos és tapintatos kiszolgálás tette izlétesebbé. Méltó dicséret illeti ezért a derék vendéglőst: lider Antalt, ki egyébként maga is egyik legbuzgóbb tagja az asztaltársaságnak. — Az ezredik év ünneplése a II. kér. polg. leányiskolában. Szép és magasztos milleniumi ünnepélyt rendezett f. hó 9-én a II. kér, polg. leány- és női keres­kedelmi iskola tanári kara, élén Kozma Gyula igazgatóval, újabb tanujelét adván ama fárad­hatatlan buzgóságnak, melyet leányaink haza­fias nevelésében kifejt. A vízivárosi plébánia templomban d. e. 10 órakor az összes növen­dékek ünnepélyes Te Deumot hallgattak s az­után az intézetnek zászlókkal, czimerekkel és történeti képekkel gyönyörűen feldíszített torna­termébe gyülekeztek, melyet az iskolai hatóság képviselői, a II. kér. elöljáróság és választ­mány tagjai — élükön Toperczer Péter elöljáró és Hampel Sándor városbiróval — valamint a szülők és más meghívott vendégek zsúfolásig megtöltöttek. A változatos műsor a „Hymnusz“ eléneklésével kezdődött, s ezt kö­vette Kozma Gyula igazgató lendületes és költői szépségekben gazdag megnyitó beszéde, mely épen úgy, mint B a 1 á s y Dénes tanárnak ünnepi beszédje, zajos tetszésben részesült. Ba- lásy az ünnepély jelentőségéhez mért emelt hangon és lelkesen rajzolta az ifjúság és a kö­zönség szemei elé Magyarország történetének nagy korszakait, kezdve az Árpádok korán, a keresztény államot megalapító Szt.-lstván kirá­lyon, reámutatva a nagy és nehéz nemzeti küz­delmek idejére, harczainkra, a melyek végén a gondviselés a magyart óhajtott révhez juttatá. A szónoklat mind tartalmára, mind művészi formájára méltó volt az alkalomhoz: az ifjúság szép ünnepéhez. A históriát a poázis követte. A növendékek közül Krause Margit, R o- thauszky Irma, M e n t s i k Margit, A r g a y Ilonka, Szabó Miczi, Kálmán Lenke, Alsó Erzsébet, W é b e r Margit, Yégh Irén szépen és értelmesen szavaltak szebbnél-szebb alkalmi költeményeket. Hangi Anna pedig a tanulók nevében mondott fogadalmi beszédet, nagy lel­kesedést keltve úgy a hallgatóságban, mint tanulótársaiban. Közbe a Gyulay Elek zene­tanár által gonddal betanított gyönyörű ma­gyar karénekek (Nemzeti zászló, Remény, Ad­jon Isten a magyarnak, Klapka-induló, Honfi dal), valamint D u r i g ó Ilona, Kranz Hona, Kr epelka Borcsa zongorajátéka részesültek méltó elismerésben. A ritka szép ünnepélyt^ az igazgató záróbeszéde és a „Szózat“ éneklése I fejezte be. A közönség a hazafias lelkesedés gyújtó tüzének hatása alatt távozott és mondott köszönetét azoknak akik e sikerült ünnepély előkészítői voltak: a tanári karnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom