Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-28 / 9. szám

Budapest, 1897. (7) Méltó befejezése a művészi ensemble- nak Haydn egy triója volt. de ki győzné a sok epitheton ornanst egy ily fényesen sike­rült hangversen}7 alkalmából összeszedegetui. A lelki gyönyörök után a test is meg­kívánta a magáét s a kardalnok urak tanú­bizonyságot tettek arról, a mily kiváló mér­tékben muzsikusok, hatványozott mértékben gastronomusok is. — „Nunc pede liberó pul- sanda tellus“ — mondta Horácz s felcsendült az első csárdás hivó szózata, sorakoztak a párok s inkább elsétálták, mint lejtették a tánczot, a nagy számban megjelent Terpsi­chore papnői és papjai. A rendezőség a tán- czosnőket eredeti és jellemző tánczrenddel lepte meg: egy tankönyvnek fedőlapja ez, mely már approbálva van; ára egy tour és kiadja a bálbizottság. Kevés ily eszmedús és megfelelő külső csínnal biró tánczreudet lát­tunk a farsang alatt, s ezt mindenesetre az ügybuzgó rendezőség triumvirátusának javára Írhatjuk. — Keringőt polka s ezt quadrille s így tovább váltotta fel, inig a pirosujju haj­nal mosolyogva fogadta a soupe-csárdás vég­nélküli újrázásait. A tánczterem parkettjén szerzett emlékei felett mereng ma nem egy szép leány s ifjú egy-egy lenge illúzió-fosz­lány, törött legyező, tarka-barka cottillon-jegy, elhangzó taps moraj ; ezen csüng lelki öröm­mel mindkettő: mint a csatában győztes vén katona tépett lobogóján, ágyuk dörgésén, s el- I«apuit puskagolyóján. Az első négyest 78 pár tánczolta. A jelen volt hölgyek közül a követ­kezőknek sikerült neveiket feljegyeznünk: Leányok: Altmann Mariska, Altburg Ma­riska, Baranovits Klára, Babos Birike, Brück Mariska, Badovinszky Natália, Ilka és Annuska, Brück Paula, Czirhelt Henriette, Duuay Ju­liska, Jablonszky Jolán, Hody Irnuska és Ilona, Gross Mariska, Erdőssy Olga. Húsz Róza, Kulin Giziké, Kovács Juliska, Lukics Amália, Ehmaun Lajka, Friedmann Anna, Dietrich Ilona, Honti Jolán, Marossy Irén, Hordósy Emilia, Nagy Sárika, Rakovszky Daisy, Ko- vácz Gizella., Ráder Irmuska, Reich Adél, Krautmann Anna, Pressburger Reuée, Tolnay Irénke. Nindy Juliska, Martiny Margit, Tolnay Etelka, Kováts Erzsi, Strecker Margit. Huszár Ilona, Varjas Rózsa, Giziké, Olga, Irma és Adél. Kovács Olga é3 Jolán, Lüske Melanie, Raduleszku Arany, Letanovszky Karola, To- uay Aranka. Asszonyoky Argauer Józsefné,Radovinszky JPálné. Babos Ödönné, Bernányi Jánosné, Hódy Imréné, Rothauser Miksáné, Kiss Józsefné, dr. Kócsy Sándorné, Martiny Jánosné, lovag Németh Párisiié, Kéry Zsoltné, Szentkirályi Ferenczné, Nagy Ivánné, Tóth Jánosné, Ud- vardy Istvánná. Jablonszky Sándorné, Tolnay Imréné, Rader Petemé, Reich Józsefné, Strec­ker Lajosné, Braszky Antalné, Cilghert Ar- thurné, Kulin Antalné, Lukits Józsefné, To- novszky Gyuláné, Rechnitzer Ernőné, Grei­fet Györgyné, Weisz Gézáné, Raduleszku György né, Berlanyi Jánosné, Blantzky An­talné. Schlaue her Ferencz, ismert jó hírű Vendéglős ezúttal vouult be először a körbe és teljesen megfelelt a várakozásnak. — Mulatság Budafokon. A budafoki ká­dár segédek szak és önképzőköre, mely egész év ben szorgalmasan felel meg kitűzött czéljának, igen sikerült mulatságot tartott. A mulatságon megjelentek a tagokon és családjaikon kívül mások is, és nem csak a jó kedvben osztoz­kodtak, de a jótékony czélra felül is fizettek a következők: Ifjú Haggenmacher Henrik 5 frt, Veterán egylet 3 frt, Frohner és Krémer 1 frt 50 kr, Holbert István 1 frt 50 kr, Vinkler Lajos 1 frt, Taub 1 frt 50 kr, Abel Antal, Záhorszki András, Pencz Róbert, Martin András, Skrebek József egy-egy forintot, Klee Vendel, Letkó N. Ko- kod N. Szivák János, László Ferencz, Ulkár Ambrus. Molnár József, Redinger N. Prohászka Jakab, Takács István, Geiger József, Oberting József, Balogh György, 50—50 krajezárt, Hanz- man Károly 70 krajezárt, Volf Zsigmond és Hecht Fülöp 20 krajezárt. Az egyesület az adakozásokat a „Buda és Vidéke“ utján kö­szöni és nyugtázza. BUDA és VIDÉKE Február 28. — Műkedvelők előadása. A budapesti ipa- i rosseyédek folyó hó 21 és 22-én saját helyisé- I gökben iskola utcza 18 ik szám sikerült szin- előadást rendeztek, a mit Vági Aladár figyel­met keltő felolvasása előzött meg. Színre ke­rült Az egyetlen kabát és az Apró félreértések czimii egy felvonásos darab, melyeket Koeziai Gyula ügyesen rendezett. A szereplőket meg­tapsolták. A törekedő egyesület Batyu bálja folyó hó 27-én örök emlékű lesz a megjelen­tekre. Családosán mulattak és vígan fogyasz­tották az Ízletes batyu tartalmat. A közönség az egész éjjen át közlekedő világpostán jól mulatott. — Iskolai ünnepély. A II ik kerületi pol­gári iskola tanulói közkívánatra megismételték a lapunkban már ismertetett iskolai ünnepélyt. Az előadást szülők, ismerősök, jó barátok kér­ték feszült érdeklődéssel és élénken nyilvání­tották tetszésüket a művészeknek. Az iskola igazgatóságát és tanárikörét a jó pillanat di­cséri ez az előadás, mit ismét egy kis táncz követett, melyben a közreműködők és a közön­ség fiatalsága vett részt. — Dijnoki bál Szentendrén. Az országos dijnok egyesület f. év és hó 20-án Szentendrén a Czernogorácz féle ét-teremben fényesen si­került táncz-estélyt rendezett. — A bál anyát ifj. Postpischl Károlynét Rákóczi indu­lóval fogadták s az egyesület al-elnöke Hel­ler Sándor Ízléses csokrot nyújtva át, szép be­széddel üdvözölte, a melyet táncz kövotett; fényes volt és szép sikerű. Nem is csoda, mikor a rendező bizottság élén oly tevékeny tagok voltak mint Román István, és a mulatság fő- tánezrendezője Hübscher Károly, azután az a sok szép asszony és leány az ő természetes jó ked­vükkel, az általok, és a czigány muzsika által lelkesített tanezosok, mindezek közreműködtek a fényes siker érdekében. A táncz hajnali 6 óráig tartott, a négyeseket 30 pár tánczolta. A bizottság különben elhatározta, hogy a nagy­mérvű általános érdeklődés és óhaj folytán ez a táncz estélyt évről évre megismétli. Ez annál na­gyobb örömünkre szolgál, mert ezt által Szent- Endrének évenkint egygyel több igazán elite és a városhoz méltó bálhoz van reménye. Ott vol­tak asszonyok: Idb. Pospischl Károlyné, ifj. Pospischl Károlyné, Pospischl Ilka, Dubez Jó­zsefné, Hadzsics Camilné, Szubotinszkyné, Braun Antalné, Hübscher Károlyné, Román Istvánná, Engelmayer Szilárdné, özv. Lichner Istvánná. Lövinger Dánielné.r Gimmné, Thaller Mátyásné, Szvilokosits Demeterné, Pánisz Sándorné, Tábor Jánosné, Risztics Pántóné, Braudeiszkiné, Tóth Antalné, Heller Sáudorné, Bein Mónié, Kop- riva Pálné, Mayer Húgóné; Leányo/c: Dubez Ilona, Sussa Emma, Engelmayer Anna, Aposz- tolovics Aranka, Spitzstein Ernesztin, Lichner Lizka, Löwinger Erna. Wilheim Bella, Hadzsics Camilla, Siwieri Marietta, Szvilokosits Anna, Tábor Hermina, Risztics Cornélia, Braudciszki Irma Pacsár.sz Dívna, Fimpauer Ilka, Fimpauer Maris, Holdampf Lujza. Nyugtázás. A Budapesti (Budai) Tanitó- egylet f. évi február 10-én tartott tánczmulat- ságán a következő feliilfizetések történtek: | Appel Lajosné 1 frt, Abelesz Vilmos 4 frt, dr. I Axaméthy Lajos 2 frt, Bertalan Irén 1 frt, I Bély Mihály 1 frt, Bagó Márton 1 frt, Bozóky István 1 frt, dr. Baróti Lajos 1 frt, Bachler Károly 2 frt, dr. Csorba Ferencz 2 frt. dr. Darányi Ignácz 10 frt, Del Medico Ágoston 1 frt, Eötvös Sándor 1 frt, Eiszdorfer Gusztáv 2 frt, dr. Ernyei Mór 1 frt, Farkas József 2 frt, Till Mihály 2 frt, dr. Fáik Miksa 25 frt, Ger- gelyi Jakab 1 frt; Garay Antal 1 frt, Grim Gusztáv 2 frt, Grolik József 2 frt, dr. budai Goldberger Lajos 5 frt, budai Goldberger Sámuel 5 frt, dr. baáni Gombár Tivadar 5 frt, dr. Göőz József 2 frt. György Aladár 2 frt, Hudeczek Ferenczné 2 frt, Hámpel Sándor 1 frt, dr. Heinrich Kálmán 1 frt, Hochholczer Károly 4 frt, Hartmann István 3 frt, dr. Jan- kovics János 5 frt, Karla Antal 1 frt., Keller Ignácz 3 frt, dr. Keömley Nándor 1 frt, Kato- náné Thuránszky Irén 4 frt, dr. Kovács János 2 frt, dr. Kemény Ferencz 1 frt, dr. Kertész Aba 10 frt, Kollár Lajos 3 frt, dr. Klempa István 1 frt, Lakits Vendel 1 frt, Léderer Abrakául 2 frt, Lencz Ferencz 3 frt, dr. Némer Imre 2 frt, Nagy Jenő 5 frt, dr. Nagyőszi Ferencz 2 frt. Padacsics János 1 fi t, Payr Vil­mos 1 frt, Pertl Géza 2 frt, Peringer Ferencz 1 frt, Rummel Tivadar 2 frt, Ráth Károly 2 frt, Szőts András 1 frt. Schmer Ferencz 1 frt, Szalay Győző 1 frt Schneller Jenő 4 frt. Schaffen György 7 frt. Sztipanics János 1 frt. Toldy-Ferencz-utczai elemi iskola Tantestülete 3 frt, Tichtl János 5 frt, Újhelyi Sándor l frt. Gottléb György 1 frt, Schütz Adolfné 1 frt. Összesen 177 frt Fogadják e nemesszivü jó­tevők az egyesület nevében ez utón is az őszinte hála kifejezését. Budapest, 18^7. február 25 én. Rácz József, r. b. pénztárnok. Kiadó és laptulajdonos mindszenti Erdélyi Gyula Tájékoztató. — Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük azokat, kik lapunkat egész évben járatják, hogy üzletüket vagy egyébb dolgukat egyszer a tájékoztatóban felemlíthetik. A ki erre igényt tart, levelező-lapon Írja meg közle­ményét a kiadóhivatalnak. — Friss csapolás. Reggel korán Fukáts vendéglőjében a „Zöld fánál.“ ízletes reggeli és friss sör csapolás. — Viliinger Ferencz fűszer, vas- ásvány­víz-kereskedése a Krisztina körúton. A legma­gasabb igényeket is kielégíti. A szép Krisztina körút előkelő lakói figyelmébe ajánljuk a jó hír­nevű ezéget. — Özvegy Virinay Andrásné vendéglője a városmajor utcza elején, jó italokkal és ételek­kel látja el a vendégeket. Figyelem és pontos kiszolgálás. Házi hangverseny. — Stokler József szobrászművész Gellért­hegy utcza 15, elvállal szobormű és bárminő szobrászati megrendeléseket. A fiatal szobrászt ajánljuk olvasóinknak. — Angol rendszerű szabó üzlet. Berger Adolf az előnyösen ismert szabómester üzletét II. Főutcza 1. Lánczhidpalota a legdivatosabb angol rendszer szerint rendezte be. Jutányos árak mellett a legszebbet és legjobbat árusítja. Köztudomást érdemel, hogy az elbocsátott köny­velő Gruber Lajos nincs jogositva a ezég részé­re megbízásokat felvenni. A ezég hivatalos czi- me Berger Adolf veje. &&T Az évnegyed alkalmából lakáshirde­tésre ajánljuk a Buda és Vidékét. A kik lakást vagy nyaralót keresnek, vagy kiakarnak adni úgy Budán mint vidékén: forduljanak a kiadóhiva­talhoz. j Budapesten. j t Elsőrangú kénes hévvizű gyógy fürdő páratlan gőzfürdővel, leg­modernebb iszapfürdökkelpom- pás ásványvíz uszodákkal, kö­és kádfürdőkkel, 200 kényelmes lakószobával. A legszolidabb kezelés. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. HIRDETÉSEK. í A A i .,i részT7-éxi37--társa,sá,g' Budapest, Andrássy-ut 30. szám. Elvállal minden néven nevezendő asphalt burkolási valamint szárazzátételi munkák teljesítését jót­állás mellett, legolcsóbban. Elismert legjobb minőségű aszphait anyag vidékre is szállittatik. Megrendeléseket elfogad a kiadóhivatal is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom