Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-09-01 / 25. szám

Budapest, 1898 (5) folyamot sikerrel végzett növendékek elbocsátó I bizonyítványt kapnak. i A női kereskedelmi tanfolyam elvégzése ■ nemcsak a pénzintézeteknél, biztosító társulatok nál, kereskedelmi vagy ipari üzletekben bizU sil a nőknek tisztességes megélhetést, hanem a legegy­szerűbb háztartásban is nagy sikerrel értékesíthető. — Iskolai értesítők- A Budapest székes­fővárosi 11. kér. közs nyilvános polgári leány iskola és női kereskedelmi tanfolyam értesítője az 1897/98. tanévről. Szerkesztette Kozina Gyula igazgató. Ez a gondos összeállításban előttünk fekvő füzei 48 oldalon kimerné képéi adja a letol)t, tanév eseményeinek Bevezetésül Vá radi Antalnak az intézet 25 eves jubileumára irt „Virágos kertben" ez. gyönyörű költemé­nyei közti, melyet a decz 5-én tartott ütnie pél)en Török Irma, a Nemzett szinház mű­vésznője s az intézel egykori tanítványa sza­valt A 2 ik köziemen) a jubileumi ünnepély lefolyásáról szól s közli az igazgató ünnepi beszédjeit kivit! azokat az üdvözlő beszedeket, ' melyek az ünnepélyen elhangzottak s élénkén festi azon halast, melyet Abrányiné Wein Margit, az operaltaz művésznőjének evek da­rabja keltett — Ezután adatok következnek az iskola történetéhez, melyekből lanti, hogy az iskola minden alkalmat megtagadott, hogy' növendékeiben a. hazafias lelkesedés tűzet es magyaros szellemet elessze. A taniestüie tag­jai közül irodalmi teteti is munkálták: Kozma Gyula, Balásy Dénes, Turcsányi Dezső, es dr. Melczer Gusztáv. A növendékek száma 434 volt, az o.ztályoke pedig kilencz. Szintén a történeti adatok között találjuk közölve Wl.-ta sics kultuszminiszternek az igazgatóhoz irue zen levelét, melyben megköszöni a tanári tes­tületnek az „Alker Gusztáv" neveim tett. 2000 koronás abspiivanyr. A polgári leányiskolái ta nári kar 14 tagból és 6 hittanaiból állott, a női keresk tanfolyam tanári testűiéit pedig az igazgatón kívül 8 tagot számlált, kik között két felügyelőim volt. Rendkivülileg zongorázást, j gy or sir ást. aquarellfestészetet, műhimzést művi rágkészitést, tornajátékokat es tánezot is tanítot­tak az intézetben. —' A növendékekről szóin kimuta as altalános jo tanulási eredményi mu tat. Ösztöndíjat és jutalmat nyert tanulók is nagyszámmal vannak Végül statisztikai adatok, a hasznait tankön)vek jegyzeke es jövő tan évi tudnivalók zárják be a kiváló gonddal szerkesztett értesítőt, melynek második részé eg-szén a női kereskedelmi tanfolyamnak vau szentelve,. kimerítően vilagiivan meg minden oldalról ez iskolát. — Á budai Zeneakatíemia A Budai Zeneakadémia zeneiskolájába a beiratasok f. e. szeptember hó 1 ével vették kezdetüket A nő vendekek énekben, hegedű, fuvola, zottgoia, gordonka, orgona es czimbalom hangszereken, valamint összhangzattanban nyerhetnek okta tasi Az összhangzattan a IV es felsőbb zou gora osztályba járó növendékekre nézve kö­telező es minden, valamely más zenetargybau oktatásban részesülő növendékre nézve dijia- ian A zeneoktatás folyó év szeptember hó 5 ével veszi kezdetét Minden tanfolyamban ti> nővén dék hetenkint. kétszer 2 — 2 ó;aban nyer okta tust. az igazgatóság, hogy a fenforgó szükség leinek megfeleljen es a magasabb zeneoktatást is előmozdítsa, elhatározta, hogy mar a je­len tanévben a zongora osztályokat kibővíti es a haladottabb növendékek magasabb kikép­zése czéljából még két kiművelést osztályt ailit fel. A tanítványtól megkivantatik. heg) a hét .éves kort elérte, hogy zenei kepesseggel bír­jon és hogy szülője vagy gyamja az ' elvállalt kötelezet tsegek pontos teljesítéseim magát a la írásáváI kötelezze. A beiratási dij minden nö vendek után 2 frt; a tandíj évi 30 frt. mely havi 3 frtos részletekben fizetendő. A zongora, tanszakban ezenkívül a hangszer elhasználása fejeben ha. ont,a, 50 kr. az iskolai tudósitvany után egyszer g mindenkorra 40 kr. fizetendő A beiratasok az eg) esület bel) iségében (II kor. Fó-utcza 30 sz. a Kapuczinusok zardaépületeben 1. emelet) naponta délután 4—3 óra közt esz közölhetők. Bővebb értesítést ugyanott a zene­iskola igazgatója Szautner Zs gmond ad. BUDA és VIDÉKE Különfélék — Istentisztelet a Zugligetben. A krisztina­városi iskolaszék legutóbb tartott ülésén Zsák Hugó elnöklete alatt behatóan foglalkozott a tanulók vallás erkölcsi nevelésének kérdésével. Zsák Hugó, ki annyi jóindulattal és ügyszere tettel foglalkozik a tanügyi kérdésekkel, nyo matékosan hangsúlyozta, hogy a tanulók vallás­erkölcsi nevelésére nagyobb gondot kell fordí­tani s ebben kívánatosnak tartja, hogy a tanítók az egyhazak lelkeszelt támogassák. Sajnálattal konstataltaiott. hogy a kültelkek tanulói evenként alig egyszer vesznek feszt, a vallásgyakorlatokon, templomba járásról a nagy távolságok miatt alig lehet szó. A vallá­sos érzület hanyatlásának okát abban tataija, hogy a nép. a nép gyermekei, kerülik az Isten hazat, a templomot, A kültelki iskolák ban vasárnaponként istentiszteleteket kellene tartani, imaval, eltekkel magasztalva a Minden­hatót. Részünkről, kik szinten naprói-napra tanúi vagyunk a vaiiasi élet hanyatlásának, örömmel csatlakozunk a Krisztiim- varost iskola­szék érdemes aleluökéuek indítványához, kérve öt, hogy azzal a lelkesedéssel, melylyei indít vanyát megtelte, működjön továbbra is közre az ügy érdekeben, a Mindenható aldasa fogja öt kísérni ebben a tevekenysegeb.eu. — Szent istvannapi beszed Hála és bi­zalom Szent István első magyar királynak. II) en ezimen jelent meg Fetser Antal papai kamaras s a nagyváradi püspöki igazgatósagi titkainak Bécsben a kapuczinusok templomában tartott beszede. melyet ahiíatiai hallgattak a Becsben lakó magyarok. A szép beszéd hazafias es vallásos Bécsben magyarul beszéltek Szent István ünnepen. De beszeltek-e magyarul itt Buda környékén levő falvakban mindenütt ? Szent István napján mégis csak magyarul kel­lene dicsérni az Istent. — A budavári plébánia uj káplánja. Nemes Antal dr. helyebe. a kinek plébánosa valasz tasával az egyik káplánt alias megüt ült, Va- szarv Kolozs herczegpiimas Kutsera Józsefet, edc.gi komaromi pl -bános heiyetu.se nevezte ; ki. a kifolyó ó augusztus 15-iki plébános be­iktatás Alkalmával mar az egy ik szerpap sze­repét vitte Bozóky Antal mellett, — A budai várpalota »s a párizsi kiállí­tás Most festegeti egy kitűnő müncheni festő, Weser-Kréel a budai királyi patoiauak madár­távlati kepét, a mit 1900-hat. Ő felsége enge­dőimével a párizsi kiállításon is kilógnak al- j litani. A művész, a ki mar több fejedelmi pa- j lot át festett le az ő saját rendszere szerint, elragadtatással beszelt a magyar király palo tájáról, s annak fékv-eseiöl. azt nlluva többek között, hogy ilyen szép palota nincs több egész Európában. — Megfesthette volna bizony ezt magyar festő is. — Halálozás Leányfalun egy igen derek i polgárt, Eisner Jánost temettek el nagy tesz j véttel A megboldogult, ki 70 évet élt, Gödöl ! lón szüleien es fia volt Gödöllő agy kori sze | retett és erélyes btrajamik Eisner Jánosnak. Mint vendéglőst, jól ismerték es tiszteltek a sze kés fővarosban Par evvel ezelőtt vissza I vonult es Leányfalun telepedett le es Ul, élt I j övéitől és ismerőseitől szeretve es tisztelve, i | Halálát özvegye, leány d Ilona Paücovics Edéné, és Mariska Nessi Gyulámé s unokáin kívül sok jó band, rokon és ismerős gyászolja. Zászló szenteles. A székes főváros egyik legjobb damn Iája a Budapesti munkás dalárda, mely a magyar dallal « magyarosodást nagy arányokban terjeszti, megtanulta zászló szentelését Szép közönség méltán) uhu meg i jelenesével a dalárdának a magyarosodás kő I fül kifejteit érdemeit, Zaszlóatt) a Hauszman Szeptember 1. Sándorné úrnő volt, ki minden alkalom ma j megmutatja, hogy nemes lelke a hazafiságra fogékony. Ünnepi beszédet Burás István pol­gári iskolai tanító mondott, ezzel is .tanúsítva >i munkasokho* mindig kifejezett rokonszenvét. Az ünnepély, hangverseny ás a mulatság szó pen sikerült. — Csak azért is németül. Szalmaszál I ügyeken botránykozunk meg, de arra csak nem akarunk tömörülni, azért síkra szálul, hogy a magyar nyelv végre oly tiszteletben részesüljön, mint megérdemli. Kereskedőink ' közül többen németül leveleznek, a ezégekeu német felírás is van A német szó több mint H magyar A mit az iskola, épít, azt a család lerontja. A legtöbb nyilvános helyen a magyar szó fehér hollo Bizony jól tenné a Magyar Iskola-Egyesület, ha táblákat nyomatún, me­lyekre ra volna Írva : Magyarul beszéljünk. — Lajos napja. Lajos napját, ünnepélye­sen tartottak meg az Alkotas-utczai Arany Bárányhoz czimezett, jo hint vendéglőben. A kerti hel)tseg ünnepélyesen volt feldíszítve. Az asztalion növény disz között, Kossuth Lajos j nemzeti szalaggal ellátott dombormű szobra I volt, mit Stoklasz József jeles fiatal szobrász ! készített, A pohárköszöntő közben kigyult a I görögtűz, s lelkes éljenek hangzottak fel — Névváltoztatás A magyar uir. állwin- ; vasutak igazgatóságának“ er esitóse Szerint kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr ő nagy méltósága rendeletéből a kecskémét fülöpszal- laai h é. vasúton fekvő „Kerekegyházai tanyák“ feltételes megállóhely neve „Beretvas telepire. Ballószeg állomás neve „Korhan- köz“-re és Köncsög állomás neve „Balloszeg“-re val főz tartatott — A Természet. Ez a czime annak a remek kiállítású és gazdag tartalmú könyvnek, mit Dr. Lendl Adolf a kitűnő természet búvár | Budapest, II. Donáti-utcza 7. sz szerkeszt es ad ki a legjelesebb természettudósok es Írók közremunkalasaval. Hazunkban a . természet­tudományoknak, s igy az állattannak és a vele összefüggő tudományos dilettantizmusnak is a terjesztése es fejlesztése a nagy közönség köreiben egyik legfontosabb feladat,, különö­sen akkor, Ita latjuk, hogy a külföldön mennyi gondot fordítanak a közművelődésnek ilyen módon való terjesztésére Dr. Lendl Adolf erre a nehéz feladatra vállalkozott s bar a legki­tűnőbb munkatársuk támogatására számíthat, mégis csak nagy erömegfeszitessél igaz, lelke­sedéssel es ügybuzgosaggal, es sajnos,'anyagi áldozatokkal is, igyekezik annak megfelelni. Ajánljuk olvasóinknak A Természetet, melyből költői ihlettel tűnik ki a természet szeretete s a mi a vadászoknak is kedves olvasmányok lehat Előfiz tesi ára egy évre 5 frt. — A dunai torpedók. Azok a szép fehér hajók, a melyek gyakran nagyszámú néző kö­zönséget vonnak a Duna partjára, aug 25 en érkeztek meg a néhány hétig tartó tengeri hadi gyakorlatoktól. Úgy a három nagyobb uaszad, a Körös Maros es Szamos mint a két kisebb torpedó, a Patrouillen-Boot es a Torpedó Boot a budai oldalon a várkerl rakpart alatt kötöttek ki. Sok ember nézi nem csak okét. de a rajtuk gyakorlatozó es dolgozó matrózo­kat is. Valóban szép látványt nyújtanak e csi­nos, a tisztaságtól ragyogó hajócskát. — A Gellérthegy szabályozása A buda pesti mérnök es epitó egy esület, a napokban pályázatot, adott ui a mely a Gellert hegynek, az alatta ievö rakodópartmik es útnak sza­bályozására s atalakitasara vonatkozik. A fel­tétetek legkewsbe sem '■ oiiato/zak a tervező­ket, csak .-1zt kötik ki. h»gy a 26 merer ma­gas, .; tervben felveendő terraszra kényelmes útnak kell felvezetnie; ugyanitt szökő-kutakat es vízeséseket kell alkalmazni, s a felállítandó szent Gellert szobornak is szép. lehetőleg teres helyen megfelelő területet femartani A puha zatokat, 1899 január 2-aig kell benyújtani. A nyertes arany eremben es 600 forint juta­lomban részesük

Next

/
Oldalképek
Tartalom