Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

Budapest 1894. (7.) BUDA és VIDÉKE Január 6 Darányi Ignácz logoi duók elnöklete alatt. Jelen voltak: Bisitz Dávidné, Lintner Imre, dr. Schvvartzer Ottó és dr. Janny Gyula bizottsági tagok, Argay János bizottsági jegyző, dr. Elischer Gyula, dr. Farkas László és dr. Takács Endre főorvosok, Vizsgázott 7 világi és 3 szer­zetes tanuló; A kérdések vonatkoztak: a kor­szobára, az ágyfekyő betegek ápolásánál köve­tendő szabályokra, az orvosi rendeletek végre­hajtására, a műtétek és sebkötések előkészüle­teire, lázas betegek megfigyelésére és ápolására és hirtelen baleseteknél nyújtandó segélyre. A tanulók közül egy kitűnő, kettő igen jó, hat jó és egy elégséges osztályzattal tették le a vizsgát és ezért próbapolónőknek kineveztetnek. Ugyanezen alkalommal határozott a bizottság az uj betdgápolónői tanfolyamra beérkezett folya­modványok iránt is. A 12 jelentkezett közül a bizottság csak hármat talált teljesen alkalmas­nak és igy 8 hely üresedésben maradt. Figyel­meztetjük az illetőket, hogy ez üresedés­ben levő helyekre január hó v é- gerg folyamodhatni a vörös-ke reszt egyleti igazgatósághoz (IV. Korona- herczeg-utcza 2.) a hol a közelebbi feltételek is megtudhatók. — Dr. Schwartzer Ottót abból az alkalomból, hogy az igazságügyi orvosi ta­nács alelnökéül neveztetett ki, minden oldalról szívélyesen üdvözölték ; a magyar vöröst-kereszt- egylet igazgatósága, mely a kitüntetettben ér­demdús jegyzőjét tiszteli meleg hangú iratban gratulált, mely figyelemért az ünnepelt őszinte köszönetét fejezte ki. — Kerületi választmányok. Folyó hó 5-én alakultak meg a kerületi választmá­nyok. A székes-főváros közigazgatásában nagy fontosságú a kerületi választmányok intézménye. Az érdekeltek gyorsabban és közvetlenebbül érik el czéljaikat. s a kerületek fejlődése is több alapon nyugszik. Jövő számunkban. Dr. Bozoky Ádám méltatja a kerületi választmá­nyokat. — Hósivatagok. A hó ellepte a földet és magas garmadákba torlódva, zárja el a kültelkeket, megnehezítve sok helyütt, lehetet­lenné téve a közlekedést. A Szemlőhegyen lakók elátkozott sanyaruságban vannak. Valóságosan menteni kell őket. A Lipótmezőről is kaptunk levelet, melynek Írója a rendőrség és tanácstól azt kérdi, ki távolítja el a havat, oly tel­kek elöl, melyeken most senkisem lakik. Bizony ez a hatóság kötelessége lenne. Ha azonnal hozzá fognának a hó takarításhoz, kevesebb erővel többre mennénk. — Halálozások. Leiner József utmes- ter halt meg 60 éves korában. A megboldogult a budai közéletnek ismert alakja volt, és minden ügyeinkért érdeklődött. Hivatalbeli és polgári kötelességeinek megfelelt. — Hajós Mihály fővárosi tanitót s lapunk munkatársát súlyos csapás érte, atyja Hajós Ferencz nyug. m. kir. honvéd számtiszt hosszas szenvedés után meg­halt. Igen derék ember, jó hazafi volt, mint barát a ritkaságok közé tartozott. írói körök­ben különösen kedvelték a jellemes férfiút — Farsang. Az elég hosszú farsang hivatalosan ma kezdődik. Budán meglehetős élénk lessz. Nagy érdeklődést kelt már is a tabáni iskolaszék bálja, mely 12-én lesz a krisztinavárosi kaszinóban. Az újlaki magyar­asztaltársaság bálja a legszebb budai bálok egyike ma van. A budai kereskedő ifjak asztaltársaság a Payer József vendéglőjében II kerület fő-utcza 74. sz. a. január hó 17-én hangverseny és szavalattal egybekötött Tea estélyt rendez egy teríték ára 1 korona 20 fillér. A tiszta jövedelem a budai kereskedő ifjak társulatának megalapítására fordittatik. — Veszedelmes nt. Mihalovits Antal osztálytanácsos törvényhatósági bizottsági tag a középitési bizottságban félszobáit a fő-utcza nyomorúságos állapota miatt. Ez az utcza köve­zete túl nyerges, minden kocsi fáról, az omni­buszok oda ütköznek a szegély kövekbe. Való­ságos életveszedelemmel fenyegetődzik itt a kocsiközlekedés. Csak nemrégiben is áldozata volt ennek a bírálaton alól levő kövezetnek. Csak hálával tartozhatunk Mihalovits Antal urnák, ki e fontos ügy érdekeben tekintélyes szavát felemelte. Kun Gyula tanácsnok meg- igérte az orvoslást. — Meghívó. Az I. kér. „Kelenföldi Kör“ 1895-évi január hó lü-én csütörtökön d. u. 6 órakor tartja az Andrássy utón levő Reutter-féle kávéházi helyiségben (I. emelet) közgyűlését, melyre tisztelettel meghívni ezen­nel van szerencsénk. Tárgy: 1. A minisztérium által helyben hagyott alapszabályok bemutatása. 2. Az ideiglenes választmány jelentése az ala­kulásról. 3. Számadások bemutatása s a fel­mentvény megadása. 4. Az 1895. évi költség- előirányzat megállapítása. 5. A tisztviselőknek 3 s a választmányi tagoknak egy évre leendő választása. 6 A közgyűlést megelőzőleg legalább 48 órával beadott netaláni indítványok tárgya­lása. Audapesten, 1895. évi január hó 2-án. — Dr. Országh Sáudor, elnök. Martinék Ágoston, titkár. A budai könyvtár-egyesület bálja iránt, mely f. hó 9-én, szerdán lesz a II. kér. „Fáczán“ termében, igen nagy érdeklődés mutat­kozik s mint értesülünk számosán készülnek ez estélyre A rendezőség elkövetett mindent, hogy a budaiak ezen kedvelt és egyik legelőkelőbb estélye ez évben is a legfényesebben sikerüljön. Kívánjuk, hogy anyagilag is oly gazdag ered­ménynyel járuljon városrészünk eme kultúrintéz­ménye alapjainak gyarapításához, minőt ennek fontossága méltán megérdemel. * — “Szt Lukacs-fürdő“ részvény­társaság Budapesten. Téli kúra a kénye­lemmel és pompával berendezett isszapfür- dobén, mely a szállodákkal egy épületet ké­pez. Uj! Gyógykezelés zuhanynyal (Douche massage). Prospektust küld az igazgatóság, Budapesten. — Sylvester estéjén Zimmerman Fülöp fiókvendéglőjében I. Fortuna-u. 16. szám alatt Xeneman János tánczmester, Bruckner Jenő rendező és Patsch Antal zongoraművész közreműködésével igen sikerült tréfás tombolá­val egybekötött tánczestély^ volt, mely csak a hajnali órákban ért véget. Éjfélkor Zimmerman Fülöp vendéglős köztetszés mellett pohárköszön­tőt mondott a régi és uj évről. Miután vagy 10 éve nem volt már a várban jótekonyczélu támczvigalom, a vendéglős buzdítva az elért sikertől, e hó 12-én szombaton saját helyiségé­ben I. Fortuna-utcza 16. szám alatt szegény gyermekek felruházása javára tánczvigalmat rendez, melyre a n. ,é. közönség figyelmét ezen­nel felhívjuk. Pártoljuk a budai ipart és kereskedelmet! Kiadó : Dévai Szöllösy István. Felelős szerkesztő : mindszenti Erdélyi Gynla. Lövenstein Antal cs. és kir. udv. sütőmester fióküzlete: II. fő-utcza 5. sz. — Liszt, tej, tejszín és vaj. — Finom- és pék-sütemény a nap minden órájában frissen hapható. $ ZIMERMAN FULOP vendéglős I. KÉR,, VÁR, FORTUNA UTCZA 16 SZ. a n. érd. közönségnek becses figyelmébe ajánlja magyar konyháját. — Természetes tolna­vidéki Schiller, fehér és vörös borait s Dréher-féle sörét. E hó 12-én szegény gyermekek felruhá­zása czéljából zártkörű tánczvigalom tar- tatik. Számos látogatásért esd A vendéglős. ?Sí * Sí Sí A Bndapest-Terézviírosi TAKARÉKPÉNZTÁR részvény-társaság v á 11 ó ü z 1 e t e, Sí 3* Sí Sí Sí Sí Budapestül., Andrássy ut 5.sz. a. $í Sí (Saját házában.) Előleget ad mindennemű érték­papírokra, elfogad tőzsdei meg bízásokat értékpapírok vételére és eladására, valamint elintéz minden a bankügyletbe vágó másnemű megbízást is. THE JII TI AIi new - y or ki életbiztosító - társaság. Aianiftatott 1843. Sí Sí Sí 1892. év végén 1893. év végén Összes vagyon . . • 907 millió fr. 968 millió fr. Bevételek ..................... 2081 2 » » 2.1/1/3 > » ­Teljes en tehermentes ) yg / » > 93 > » Külön nyereménytart. ) '2 Ly magas tehermentes nyereménytarta­lékot a világ egyetlenegy biztosító-intézete sem, mutathat fel. Biztosítások minden táblázat szerint a legelőnyösebb feltételek mellett. — Mérsékelt dijak és magas nyeremények. — A kötvények két év után megtámadhatlanok, 3 (három) év után nem válhatnak érvénytelenné. MAGYARORSZÁGI VEZÉRIGAZGATÓSÁG: VI.. Károly-körut 26. szám. hangszergyáros. ( sás/, és kir. hadsereg szállítója. BUDAPEST, II. kerület, Lánczliid-utcza 5. szám. Nagy berendezett választékos raktár min­den e szakmába vágó tárgyakból, kézi har­monika még eddig elérhetetlen erős hang és tartóssággal. Minden néven nevezendő s e szakmába vágó javítások pontosan és jutányosán esz­közöltetnek. Árjegyzéket díjmentesen küld I Ferdinand testvérek * » * m Budapest, Ferencz József-tér 5. szám. Telefon-összeköttetés 805. Saját termésű szegszárdi veres és fehér Mfe *s $ ó-borok. $ ffc Czukor, kávé, rizs, gyertya, tea, rum, ^ cognac, stb. tg* ® Gyarmatáruk raktára. ® Petróleumot, illó-olajokat és savakat, továbbá festanyagokat — általában oly ^ igu czikkeket, melyek az élelmezési í árukra károsan hatnak, nem ^ 5* tartunk. ■£ fSk Nagyobb megrendelések a főváros terű- ^ ; létén díjmentesen a házhoz szállíttatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom