Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-14 / 7. szám

Budapest. 1897. (7) BUDA és VIDÉKÉ Február 14. 70 pác. táuczolta; ügy 11 óra tájt magas ven­dégünk is érkezett, a mennyiben .föllátogatott hozzánk Darányi Ignáez föídmivelésügyi mi­niszter, kerületünk képviselője, a ki Rupp Zsigmond elnök és Frommann István köri igaz­gató kalauzolása mellett jó óráig időzött kö­röttünk. szívesen elnézegetvén a sok szép jel­mezes hölgyet. Ott voltak: Asszonyok: Axeméthy La- josné, Bárczy Lászlóné, Bauer Lászlóné, Bauer Józsefné, Becker Károlyné, Biscara Endréné, dr. Buday Józsefné, özv. Csepely Sándorné, Csepreghy Istvánné, Csizik Károlyné, Dürr Károlyné, Emődi Antalné, Faba Antalné, Fe­kete Antalné, Frommann Istvánné, Gyenes Lipótné, Gyurmán Audorné, Hamary Béláné (magyar menyecske), Hebentanz Nándorné, Fablonczy Sándorné, özv. Jenny Antalné. id. Kemény Istvánné, Klinkárt Bódogné. Lithvay Mátyásné, Lissák Anniimé, Ifj. Máltás Hugóné, Marschall Emilué, Mayer Istvánné (spanyol kártyavetőnő), Moldoványi Sándorné, Megay Oszkárné (ibolya), dr. Németh Imréné, Olay Szilárdné, Perlaky Elekné. de Pottera Ge- radné, özv. Ribianszky Józsefné, Rupp Zsig- mondné, Reinl Józsefné, Schletter N.-né, Schö- noa Aurélné, özv Szwirák Ágostonná. Tabódy Józsefné, Tessely Nándorné (pipacs). Thier Józsefné, Tóth Gézáné (Fiúméból). Tóth Ist­vánné, Toperczer Péterné, Turián Józsefné, Uhlarik Béláné, M. Vörös Sándorné, özvegy Walla Lajosné. Leányok : Bárczy Irén (diszmagyar), Bauer Irén (nemes apród), Bauer Józsa és Vilma (orosz nők), Becker Hilda (piroska), Belovits Lenke (vinczellér), Biscara Szidónia (barokk), Csepely Aranka (kéményseprő), Csepreghy Irén, Émődi Ella (czukrász-lány), Faba Emiké (spanyol tánczos). Gyurmán Mariska (postillion dámour), Horváth Anna (szerb nő), Fenny Ágota (bosnyák lány). Jablonczy Jolán és Irén (török és görög nők), Kemény Miczike (ha­vasi gyopár), Klingárt Margit fvizi rózsa), Kreppler Margit, Lithvay Sárika (pirapó virág) és Juliska (orosz nő), Ludvik Klotild. Ludvik Midka, Máltás Angelo (rokoko), Mercz Margit (tavasz), Oetl Paula (pipacs), Papp Veturia (oláh lány), Schönoa Margit (barokk), Schlet­ter Kamilla (matróz), Szunerich Margit (gyöngy­virág), Szwirák Gizella (porczellán baba) és Margit (drótos tót), Tabódy Margit (rokoko), Tóth Irénke, Tóth Olga (Fiúméból), Thier Ma­riska (lengyel nő), Uher Gizella (linczi nő), Walla Mariska, Zergényi Ilonka. A budai tanítók tánczmulatsága. A bu dai tanítókat méltán megillette az az őszinte elismerés, melyben őket Buda inteligens hölgyközönsége részesítette. Lapunk előző számában már előzetesen is dicsérőleg nyi­latkoztunk a most 10-én szerdán megtartott estélyről, és hogy nem hiába vettük pártfogá- gásunkba fiatal tanítóinkat ezt legjobban a jelen voltak bizonyíthatják. Szép, válogatott közönség töltötte meg a „Fáczán“ termeit, többek között ott volt Tabódy József kir. kamarás adófelügyelő, Dr. Gombár Tivadar, Dr. Kertész Aba, mint az estély tiszteletbeli elnökei. Schwetz Vilmos kir. tanfel­ügyelő, Sennyey Ferencz a magyar tanítók országos kaszinójának igazgatója. Dévai Szöl- lőssy István, Del-Medico Ágoston, Nagy László kép. igazgató stb. A mulatság alatt Borki Ka­rikás bandája játszott. Végül felemlítjük még, hogy a kiosztott ízléses tánczrendek, melyek mindegyike egy ellerai iskolás fiú „kiskönyve“ mintájára volt szerkesztve, magában rejtett egy igazán szellemes ötletet és szikrázó humort. Az első négyest JAO pár tánczolta. Asszonyok: Farkas Józsefné, Pleskó Ist­vánné, Frick Józsefné, Pethes Pálné, Farkas Elekné, Frimmel Jánosné, Belicza Józsefné, Sartory Józsefné, Háger Alfrédné, Hahn Her- manné, Simon Márkusné, Arganeli Kornélué, Hielmayerné, Szenessy Mihályné, Schrott Hen- rikné, Ulbert Emanuelné, Huber Istvánné, Ober- huber Jenőné, Vaskó Bertalanná, Oberhuber Istvánné, Mazsari Ivánná, Vörös Istvánná, Ha­jós Mihályné, Muschal Istvánné, Schaffer György­im, Czukánny Jánosné, Brunich Lajosné, Szik­lay Béláné, Stautner Gyuláné, Kertész A báné i dr.-né, Szabó Gáborné, Orge Istvánné, Zimmer- | maiin Kálmánná, stb. Leányok: Biró Jolán, Belicza Aranka. Bie- gelbauer Irén, Bauer Lina, Décsy Etel, Fiiegei i Irma. Farkas Janka (Esztergom), Friesz Gizella, : Luczia, Göndör Angyalka. Gábler Mariska, Gat- termayer Aranka, Háhn írma. Háger Erzsi és Hennin, Hiermayer Sárika és Anna, Hubert Laura és Irmuska, Hoffner Lujza, Horváth Gi­zella. Jászai Olga, Klimkó Erzsiké és Emilia, Mészáros Irma és Muschal Erzsiké. Nieckraann Gizella. Nyirák Gabriella, Oberhuber Lenke. Pethes Böske (Jászberény). Pleskó Margit, Pur- mann Mici. Sartory Riza és Sartory Mariska, Szabó Margit, Simon Teréz, Szenessy Katicza, i Schrott Eugenia, Szichetz Ilonka, Szárker An- j nuska, Schaden Vilma és s. m. A „Budai Könyvtár Egyesületnek'' f évi január hó 9 én megtartott tánczmulatsága alkalmával felülfizettek : Mechwart András 50 fi t. Cathry Szaléz 25 frt, Rupp Zsigmond 15 frt, dr. Csorba Ferencz 10 frt. Fáik Miksa 10 frt. Forster Gyula 10 frt, Ganz és Társa 10 frt. Weigert József 5 frt, Bún József id.. 5 frt, Del Medico Ágoston 5 frt, Dregaly Gyula 5 frt, Hauszmann Sándor I 5 frt, Hermann Béla 5 frt. Nagyőszi Ferencz I dr. 5 frt, Münzberger Ferencz 4 frt, Duma György 3 frt, Kiss Károly dr. 3 frt, Axaméthy Lajos dr. 2 frt. Barvits Albin 2 frt, Biró Pál 2 frt, Biscara Endre 2 frt, Bozóky István 2 frt, Buday József dr. 2 frt, Eckermann Ede 2 frt, Ernyei Mór dr. 2 frt, Gombássy Tiv. dr. 2 frt, Gombássy N. 2 frt, Gulden Gyula 2 frt, Hampel Sándor 2 frt, Hebentantz Nánd 2 frt, Hochholtzer Kár. 2 frt. Jaucsó Jenő 2 frt, Kanyó Sánd. 2 frt, Kemény István 2 frt, Király Pál 2 frt. Konkoly-Tege Miklós 2 frt, Kozma Gyula 2 frt, Kögler Gusztáv 2 frt, König Ferencz 2 frt, Latzkovits Elemér dr. 2 frt, Lindmayer Eerencz 2 frt, Lipthay Béla báró 2 frt, Lukse Fábry Béla 2 frt, Németh Imre dr. 2 frt, Nie- mayer Ádám 2 frt, Ott Lajos 2 frt, Palotay Rezső 2 frt, Pertl Géza 2 frt, Petheő Miklós 2 frt, Petsits Márk 2 frt, Pogány Ferencz 2 frt, Rajkai Mihály 2 frt, Rácz Károly dr. 2 frt, Rónay Károly dr. 2 frt, Rosconi Lipót 2 frt. Sartory Béla 2 frt, Szabó Lajos 2 frt, Szenessy Mihály 2 frt, Szerelemhegyi Tiva­dar 2 frt. L. J. 2 frt, Thenrewk Árpád 2 frt, Toldy Lajos 2 frt, Vörös Sándor 2 frt, Zimányi Alajos 2 frt Szalay Győző 2 frt, Freyberger Sarolta 1 frt, Gulyás Ludmilla 1 frt, Szemler Jolán 1 frt, Bély Mihály 1 frt, Szerenyi Ferencz 1 frt. Antalffy Andor 1 frt, Berkovits Gábor 1 frt, Dépold Lajos 1 frt, Dürr Károly 1 frt, Frommann Dtvan 1 frt, Mayer József 1 frt, Mihalecz József 1 frt. Schinabeck Engelbert 1 frt Szabó Ignáez 1 frt, Szőts András 1 frt. Gallner József 1 frt, Rácz József 1 frt, Albini L. 50 kr. — Az 1897. övi február bó 7-ón tartott „Mentö-báF-on felül fizettek: Dr. Darányi Ig- nácz 50 frt. dr. Fáik Miksa 50 frt, Rupp Zsigmond 25 frt, gr. Karátsonyi Jenő 11 frt, Hauszmann Sándor 10 frt, dr. Reitz Emil 2 frt, Tichtl János 10 frt, dr. Imrédy Béla 10 frt, Szekerák Rezső 8 frt, dr. Friedmann Lipót 5 frt, br. ‘Fejérváry Géza 5 frt, Husz- mann Alajos 5 frt, dr. Kertész Aba 5 frt, Sturm Gergely 5 frt, Szabó József 5 frt, Ordamofszky Péter 3 frt, Blaskovich Sándor 3 frt, dr. Heinrich Kálmán 3 frt, dr. Major Ferencz 3 frt, Varasdy Lipót 2 frt. L ntner Imre 2 frt, Payr Vilmos 2 frt, Zsurger Zsi- gané T.-Füred 2 frt, Árgai János 2 frt, Eis- dorfer Gusztáv 2 frt, Hofhauser Elek 2 frt, gr. Karátsonyi Kamilló 1 frt, dr. Göőz József 1 frt, Freyberger Pál 1 frt, bárdányi Brám Miksa 1 frt, dr. Zubríczky L. 1 frt, Kosztka Árpád 1 frt. Mechwárth András i frt, Szitá­nyi Ödön 1 frt. Bursics Antal 1 frt, Schlosser Nándor 50 kr, Rupp Imre 50 kr, Kleeblatt Nándor 50 kr. Fogadják e nemes szivű adakozók ez utón is a rendező bizottság hálás köszönetét. Dévay Szöllösy István, Dr. Nemecsek Gyula, r. biz. elnök. _______r. b. pénztáritok.__ Kiadó és laptulajdonos mindszenti Erdélyi Gyula HIRDETÉSEK. Pesti könyvnyomda részvénytársaság. MEGHÍVÁS a XXIX. rendes közgyűlésre, mely 1897. évi február hó 2ő-én esti 5 órakor fog az in­tézet iroda-helyiségében (liold-utcza 7. sz.) megtartatni. A tanácskozmány tárgyai : 1. Az 1896. évi mérleg és zárszámadási jelentés előterjesztése. '2. A felügyelő-bizottság jelentése. 3. Az osztalék meghatározása. 4. Az alapszabályok módosítása. 5. Netáni indítványok. (A részvényesek részéről teendő indítványok az alapszabályok értelmében nyolez nappal a közgyűlés megtartása előtt az igazgatóságnál Írásban adandók be.) A közgyűlésen való szavazatjog gyakorolhatá- sára alapszabályszerűleg megkívánt részvények feb­ruár hó 20-ig az intézet irodájában teendők le. Az igazgatóság. Hirdetmény. A Salgótarjáni kőszénbánya részvénytarsulatnak f. é. márcjíius hó 4-dik napján délelőtti 10 órakor Budapesten, V, Józseftér i4. sz házban levő köz­pontú rodánkban megtartandó HU rendes évi közgyűlésre a t. ez. részvényeseket meghívjuk. Napirend. 1. ki igazgatóság évi jelentésének előterjesztése. 2. Az 1896-ik évi mérleg és zárszámadások elő terjesztése és az évi osztalék megállapítása. 3. Az igazgatóságnak és a feliigyelöbizottságnak 1896-ra adandó felmentvény. Az alapszabályok 19. §-a rendelkezése szerint az ezen közgyűlésen résztvenni akaró részvényesek rész­vényeiket vagy a társulat fent megjelölt központi iro­dájában, (V., József-tér 14.), vagy pedig a k. k. priv. j alig. Boden-Credit-Anstaltnál Bécsben, (1., Teinfalt- Strasse 6 ) folyó évi február hó 23-ig bezárólag letó- teményezni tartoznak. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 25 rész­vény egy szavazatra jogosít. Értesítjük a t. ez. részvényeseket, hogy a mér­leg az évi jelentéssel egjütt az alapszabályok 52-ik §-ának megfelelőleg f. évi február hó 24-től kezdve, központi irodánkban rendelkezésükre áll. Budapest, 1897. február hó 8-án. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik) HIRDETMÉNY. Törökbálint község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező vadászterület 1897. év márczius hó 15-ik nap­ján d. e 10 órakor 6 egymásután következő évre nyilvános árverésen a községi jegyzői irodában haszonbérbe adatni fog. A haszonbérlet kezdetét veszi 1897. évi augusztus hó 1-én és tart 1903. évi julius 31. napjáig Az árverési feltételek a község jegyzői irodájában a hivatalos órák alatt bármikor be­tekinthetek. Törökbálint, 1897. február hó 7. Bunth András, biró. MEGHÍVÁS A magyar általános takarék pénztár részvénytársaságnak 1897. évi február hó 27-éa délután 6 érakor, az inté­zet helyiségeiben (Budapest, V., József tér 8 ) tartandó XY. rendes közgyűlésre. Azon t. c. részvényesek, kik a közgyűlésen részt­venni kívánnak, felkéretnek, hogy az alapszabályok 13. §-z értelmében részvényeiket, a még le nem járt szel­vényekkel együtt, legkésőbb folyó évi február hó 19- ig a társaságnál Budapesten, vagy a kereskedelmi bank­nál Triestben léteményezzék A megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó fel­ügyelő-bizottsági jelentés 1897. évi február bó 19-től kezdve a társaságnak helyiségeiben a részvényesek ren­delkezésére áll. Budapesten, 1897. évi február hóban. Az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom