Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-03-11 / 8. szám

Budapest. 18u8. (3) BUDA és V I ö K K E Marc/in3 ii. ségük előír, hálás szívvel fogadjuk a munkák sikeréhez nyújtott eszközöket, s nem fogunk megszűnni soha az iránt való huzgólkodásunk- ban, hogy a fiatal nemzedék szivében, a ránk bízott, csemeték lelkében is felkoltsük s ápol­juk a nemeslelkü elődök becsiilósét, tiszteletét és szeretetét. Ezen őszinte s lelküukből soha ki nem irtható hálánkhoz azonban egy kérést kivárniuk toldani Önökhöz, tisztelt szülők, mint adózó polgárokhoz ; azokat a filléreket, melyeket iskola építésre szántak, soha, de soha meg ne sajnálják Kamatozóbb helyre a megtakarított — vagy tán épen az élettől elcsikart filléreiket nem fordíthatták — nemesebb, szentebb, fel­adat nem lehetett Önök előtt, hiszen templom az iskola épület, — a hova gyermekeik járnak, hogy itt megtanulják Istent imádni, s az ő parancsait teljesíteni; templom ez épület, a hol megtanulják a legszentebb hazaszeretet lángjától égve becsülni, szeretni mind azt, a mi a véren szerzett szent földdel vonatkozás­ban van, lelkesülni annak dicső múltjáért s ra­gaszkodni jelen 8 jövő felvirágzásához ; templom ez épület, a hol megszerzik a saját boldogu­lásukra szolgáló elengedhetetlen legelső fel­tételeket : a hasznos ismeretek első csiráit, szivök és eszök nemesítésére irányuló nevelés első alapvető vonásait E templom papjai, a kik e hármas föl­adat kiszolgálásában buzgólkodnak, — mi va­gyunk, — a tantestület. Nap. nap után teljesítjük tisztünket, min­den oldalról körülirt szabályok szerint; szigo­rúan kezelt ellenőrzés mellett, — sokszoros külső belátások és korlátozások közt. Meg van állapítva a tananyagnak úgy intensiv mint ex­tensiv terjedelme, az ismeret közlés és nevelés különböző ismert és bevett módjai, tankönyv, tanrend, tanmenet, tábla. Írás. fej és könyvbeli tanulás, stb. — mind mind meg van szabva — e tekintetben nem igen van hozzá tenni valónk. Távol legyen azonban tőlem, hogy ezút­tal a mondottakra kritikát gyakorolják, — mindezeket csak azért hoztam fel, hogy annál élénkebben világításba helyezzem azt az egy momentumot, a melyet a tanítás és nevelés művészetében §-ba szedni nem lehet, — de tudni kell jobban, mint akárhány §-ust ; a mit megtanulni, elsajátítani uem lehet, de érezni s átérteni kell. ha velünk született,. Ez az egy momentum az. a mely a tan­testületben általán megnyilatkozásra jutván, megállapítja az illető intézet szellemét s annak bizonyos indívidiális jelleget ad, E nélkül az egy momentum nélkül nincs eredmény sem tanítás, sem nevelésben, ép oly kevéssé, mint a hogy ez épületet nem teszi templommá az a tény, hogy Barcza Elek mér­nök ur. s az ő oldala mellett ifj. Szabó Gyula mérnök úr jól megrajzolták, s Hofhauser Elek a többi vállalkozókkal, s a szomszéd Budaeörs napszámosaival vállvetve az előadott rajzok j szerint bizonyos szimetrikus ürességeket körül j raktak téglákkal és vakolattal — vagy amint nem leszen azonnal tudós, a ki egyszer, két­szer átlépi valamely tudományos intézet kü­szöbét, még ha az maga a tudományos Aka­démia volna is Ez épületet hivatása teszi templommá ! — Nem a kő halmaz, de a szellem, a mely azt átlengi, így épugy a jó tanítót, hogy ne­velni oktatni tudjon, — az az egy momentum teszi azzá, —• s az a hivatás szeretete ! A hol ez meg van, bizonyára nem áll be soha azon állapot, melyet halhatatlan Eöt­vös báró első kultusministerünk korholt egyik munkájában, ha jól tudom — Karthausijában — a midőn a pályája végére ért tanulót nyul- hoz hasonlítja, ki fájó szívvel tekint vissza az átfutott virágos mezőre, melynek bájait élvezni, virágait szedegetni nem ért ieá, mert üldözői­nek zaklatása megakadályozta őt ebben. És valóban, ha a tanító szivében az örök szeretet tüze ég, ez megadja neki mindenkor a szükséges lelkesedést minden munkája kö­zött, — az nem fog tanítványa iránt soha gyűlölködéssel, bosszuállással, folytonos ül­[ dözéssel, de még csak durva sértő szavakkal sem élni, az nem fogja a n\ulsziviieket soha rémitéssel üldözni, az a hasoimemü intézet, s annak tanárikararól sohasem fog hivalkodásra, torzsalkodásra, sem nyílt sem titkos gyaláz- kodásra. mások kicsinylésére vagy másoktól elért eredmények fitymálására ragadtatni. Ellenben, a mint a jótékony nap tavaszi szel id lehel letéve] életre kelti az álomba szunnyadó növények ezreit; majd nyári tüze hevével az illatos virágok millióit dús gyümölcsözésre készteti, úgy a szeretettől áthatott tanító nyájas modorával be tudja oltani szent tani tásait a fejlődő gyermek sereg szivébe, s a nemes érzelmek, jó hajlamok és erények ki­fogyhatatlan forrásává teszi a gyermek élet első legszentebb éveit. A szeretet örök kutforrása. a jó Isten, áldja meg ez uj épületet, * adja, hogy örökké a szeretet szelleme lengje át. a mint ezt a szülők tudtommal eddig is észlelték már Adja az Eg, hogy ez az iskola örökké a szeretet iskolaj-i névre kereszteltessék !“ Szabó igazgató úr beszédje után, a kit a jelenlevők lelkesen megéljeneztek, az intézet énekkara Mousing Nándor Esti dalát, Kremser Ede Páros dalát. Marschner Henrik Tavaszi dalát s vagy 10 népdalt énekelt Időközönként szavalatok is voltak. Így elsőnek szavalt Jany- cselc Olga IV. oszt. tanuló, a ki Járadi Antal Virágos kertjét szavalta el nagy hatással. Utána Plouvier Ede: Le chevalierpintemps jét szavalta el Baumgärter írma IV oszt. tan igen csi­nosan A Bogarak bálja költeményt Grünwttld Ilona II. oszt tanuló szavalta el s szép előadá­sával jóval felülmullotra a. hozzá fűzött remé­nyeket. A 10-ik pont Szabó József igazgató úr beszédje volt, a mely beszédben köszönetét mondott a megjelent közönségnek »pártolásért, a leánykáknak pedig a közreműködésért. Be­szédje végeztével Erkel Himnusát énekelték, s aztán felhangzott az éljenzés, és talán tar­tott volna jó fél óráig is, ha a programúiba nem vett utolsó ponthoz, a tánczhoz nem kezdik a termet rendezni. Mikor aztán megérkeztek a czigányok, hozzá fogtak a csárdáshoz (mert egyebet nem lehetett tánczolni) s járták este 7 ig 230 leány volt jelen, nem számítva a mamákat, papákat, meg a fiatal embereket. Este 7 órakor elmentek a czigányok, s a kö­zönség egy kellemesen eltöltött délután emlé­kével tért haza. Az első kerület notabilitásai közül ott voltak Zsák Hugó min. oszt. tan., Kozma Gyula, Dr. Gyulai Béla, Garat Antal, Burcsics Antal, Patacsies János, Rohn József. Trettina József. Schlosser Nándor. Szigeti Adolf, Halperth Izidor, Illés Gyula. Hofhauser Elek. Mezey Sándor, Janyesek Róbert, Schi- nebiek Engelbert. Nagy Sándor és mások. A polgári iskolai tanárság képviselője, Waszkó György távirat utján mentette ki az ünnepé iyen való meg nem jelenését — sg. Kimutatása azoknak a felülfzetés elmek, melyek a Budai Tanitóegylet segélyalapja javára f. é. február hó 0 én rendezett jótékonyczélu táuczestély- alkalmából a rendező-bizottság pénztárába márczius hó 1-jéig befolytak. * Dr. Fáik Miksa, az estély védnöke 50 frt, — Kertész Aha dr. 15 frt. — dr Darányi Ig- uucz 11 frt. — dr. Friedmann Lipót 10 frt,— Mechwart András 10 frt, — Bagó Alajos számla-eugedményképen 5 frt 50 kr. Beiwiukler Károly, Kathry Szaléz, Del- Medico Ágoston, Dörner Mihály, Emmer Kor­nél, Gulden Gyula, Hámpel Sándor, Hausz mami Alajos, Katonáné Thuránszky Irén, Kuí- lánya János. Nagy Jenő, Tőry Gusztáv, Vladár Márton, Zsák Hugó dr.. 5—5 frt Baáui Gombár Tivadar dr., Janyesek Róbert, Lenz Ferencz 4—4 frt Benedek Sándor, Eckermann Ede, Éber- ling István, Fehérváry Géza, Kanócz István. Keller Ignácz. Kollár Lajos, Laumann József. Madarassy Gábor, dr. Orbay Antal, Peringer Ferencz, Ternyey Farkas. Toldy Lajos, Wett- steiu Gyula 3 — 3 lit. Kovács János dr.. Vörös László. 2 frt 50 kr. Axa - éthy Lajos dr.. Bánky Donát, Bis- cara Endre. Blau Lajos, Bozóky Adám dr Demel Károly. Duma György. Eiser Ede, Er- nyei Mór dr., Frank József dr, Frey Alajos Haas Manó. Hegedűs János dr.. ifj. Holzspach Nándor, Huszár Adolf, Jankovics János. Kafka Károly, Kemény István, Kemény X. Ferencz dr.. Kerntier Ferencz, Koch Antal. Kovács Pál dr,, Lindmayer Ferencz, Lipthay Béla br Márffy Albin, Mezei Sándor dr, Münzberoer Ferencz, Nagyőszi Ferencz. Niedermayer Adám budavári Országh Sándor dr.. Payer Béla5 Perth! Géza, Pósch József, Rajkay Mihály’ Rácz Kát oly dr., Richter Ferencz, Rosconi Lipót. Sártory Béla. Stipanics Elek dr., Szalay Győző, Tichtl János. Weinek József dr, Zi mányi Alajos, 2—2 frt. Breitschver József, Léderer Abrahám, Wimmerth Károly. 1 frt 50 kr. Appl Lajos dr., Ary Pál, Bachler Károly, Balonyi Imre. Bárczay Oszkár, Barvits Albin’ Baumerth Gyula, Beck Adolf. Bizaglicb Sán­dor, Blaskovits Sándor, Bogisieh Mihály, Bos- nyák Jakab, Buday József dr, Bursits Antal, Christián János. Díószeghy Béla, Dobrozemszky Mátyás, Dulovics Béla. Egán Alfréd. Eiszdorfer Gusztáv, Ekkert László, Forster Gyula, FYey- berger Pál, Frommann Istvánná, Takáts János, Gamauf Károly, Garba Gyula. Garancsy Mi­hály. Giczy Emil, Guckler Győző, György Aladár, Hanzély Béla dr., Hanzély László, Haypál Benő, Heinrich Kálmán dr.. Héráid Ferencz. Hirsch István, Hudeczelc Ferencz, Jáhl Nándor, Keömley Nándor. Kertseher Ist­ván. Klempa Istvánná, Kosutány Géza, Kozma Gyula, Kratzer Rezső. Kummer Rezső dr., Lakits Vendel, Lakner János, dr Rechner László, Ludwigh János, Lukse-Fábry Béla. Mai mar its Ignácz, Márffy Ágost, Mayer Géza, Mihalovics Antal, Nemeth Imre dr., Olhauser Pál. dr. Paradeiszer János. Patacsies János, Payr Vilmos, Petheö Miklós. Péterfy Sándor’ Petsits Márk. Pilát Pál. Pogány Ferencz, Risz- ler Sándor. Sajó Sándor, Schmidt Ede. Schütz Adolfné, Schwartzer Ottó dr., Sólyom Jenő, Stájer Gyula, Szabó Ignácz. Szalay Béla dr., Szegő János dr.. Szenessy Mihály, Szobovits Lajos, Szőllősy István, Tálos Gyula, Tatay Adolf, Thaly Guidó, Török Árpád, Trájtler Karoly, M. Vörös Sándor, Willinger Ferencz, Wohin Alajos, dr\ Zuoriczky József, 1 — l frt. Fogadjak a nemes szivü adakozók ez utón is az egyesület legmélyebb háláját és igaz köszönetét. Budapest, 1898. márczius 3-án. Rácz József pénztáros Mui.itsag'ok. * A rmuszmann úrhöígyek bálja. A Hausz- mann úrhölgyei- táncziskolájának záró ünne­pélyét az I. kér. (krisztinavárosi) Casinóban tartották .meg f. hó 5 én. E kisebbszerü bál kitünően sikerült. A rendezőség jól megfelelt hivatásának, s az est sikerének egy rész ne­kik köszönhető. A hölgyek igen csinosan kiál­lított kis könyv alakú tánczi emleket kaptak. A hangulat a lehető legjobb volt Hiányzott itt ugyanis az, a mi másutt rendesen elrontja a jó hangulatot — a feszelgés \ közönség oly otthoniasan érezte magát mintha nem is bal­ban, hanem családja körében volna. Minden­kinek arcza ragyogott az örömtől, de kinönö- seu a fiatal hölgyeké, a kik mindegyikére há­rom tánezos is jutott, A négyest 35 par tán- czolta A mulatság reggel 6 órakor ért véget. A háziasszonyok szerepét Haaszmann Antonia, Betti és Anna úrhölgyek viseltek, a kik min­dent elkövettek, hogy a fiatalok jó hangulatát növeljék. Az úrhölgyek közül jelen voltak : Kováts Lajosné (Szabad Bat;vb ínyből). Egerdt Józsefné, Écsi Antalné. Könye Györgyné. Ho- czer Józsefné, Dr. Jámbor Gyuláné, özv. Gold Jánosáé, Jalies Dánesné, Killer Antalné, La-

Next

/
Oldalképek
Tartalom