Buda és vidéke, 1904 (13. évfolyam, 1-31. szám)

1904-02-30 / 6. szám

6. szám BUDA ÉS VIDÉKE 3. oldal hogy a királyi ügyészség észrevenné s fokoz­zák a világ romlását. Nem volna szabad ilyen dolgoknak megjelenni, de hát anélkül sem a zsidó sajtó, sem megzsidult közönsége nem élhet. Elitéljük. A székesfővárosi templomok mellé épített bér­házakban, bazárokban temérdek bolt van. Az üzleti szellem nagyon okos és hasznos is, ámde a keresztény templomok közvetlen szomszédjai a zsidó boltok. Annyit az egyházak megtehet­nének, hogy ezeket a boltokat ne adnák bérbe zsidóknak. Jut ide keresztény is. A templo­moknak különben mind szép szabad helyen kellene államok, hogy feltűnjenek és ne kelljen őket eldugva a bazárban keresni. Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társaság nagy bűnt követett el.- Zsidó tagot választott. Ha nem találnak a ma­gyar szépirodalom keresztény munkásai között arra való embert, úgy hagyják inkább a meg­üresedő helyeket betöltetlenül, de ne kormoz­zák be Kisfaludy szellemét. Van zsidó irodalmi társaság, itt helye van a zsidónak, de Kisfaludy örökében nincsen. A zsidókérdés egyetlen békés megoldása, hogy mindenben váljunk el. Nyilvános elszámolás. A várbeli iskolatéri községi elemi népiskolában, mint ezelőtt minden évben, úgy a legutóbbi szent Karácsony­ünnepén is megtartatott azon szép ünnepély, melyet a várbeli iskolaszék a tantestülettel egyetemben rendezni szokott, s amelyen az iskola szegénysorsu kicsinyei meleg téli ruhával ajándékoztattak meg. Az ünnepély deczember hó 23-án délután 4 órakor volt, amikor a szépen feldíszített tornatermet az iskola­szék számos tagja, a jószivü emberbarátok, szülők s az iskola növendékei töltötték meg s gyönyörködtek a hatalmas karácsonyfa tiindéries világításában. Ez alka­lommal 59 fiú és leányka ruháztatott fel, akikhez Nikolics Ignácz főgymn. tanár és iskolaszéki tag intézett szép beszédet. Megindító szép szavakkal fejtegette Kánter Károly kir. palotai apátplébános a karcsonyfa jelentő­ségét, hogy miképpen oltja belé az isteni Megváltó a tehetősebb emberek szivébe az irgalom és könyörület érzését, hogy adakozásra bírván őket, legalább a kis Jézus születési napját öröm és boldogság napjává vará­zsolják azoknak, kiknek a sors mostohasága az év minden más napján csak nélkülözést, csak szomorú­ságot juttatott. Az iskola apró növendékeiből alakított énekkar által előadott karácsonyi énekek után egyenkint léptek elő a felruházandók s átvették Dubásiévicz Nándor iskolaszéki gondnok kezéből a ruhacsomagot, amelybe a jó angyal még egy csemege-csomagocskát is rejett el meglepe­tésül. Boldogan és megrakodva sietett aztán mindenikük haza s bizonyára a kis Jézuskáról álmodott, aki úgy szereti a gyermekeket. A nagyok pedig, akik ezen jó cselekedet gyakorlását adományaikkal lehetővé tették, fogadják a kicsinyek ártatlan szivének igaz háláját. A fentebbi czélra megindított gyűjtésről a következők­ben számolunk el. A kibocsátott gyüjtőivek legnagyobb része visszaérkezvén, ezek utján 638 korona 34 fillér gyűlt össze. Ezen összeghez a következők járultak: Dr. Appl Lajos ur ivén 2 kor. Balonyi Imre ur ivén 16 kor. (Ehhez járultak: E. M. 10 k., Tömör Róza 4 k., Balonyi Imre 2 k.) Dubásiévicz Nándor ur ivén 22 kor. 20 fillér. (Ehhez járultak: Dubásiévicz Nándor 2 k., Dubásiévicz Nán- dorné 1 k., Dubásiévicz Ilonka 1 k., Karátsony 2 k., Domanitzky 1 k., Hangi 1 k., Holfeld 1 k., Theuerkauf 1 k.; Dorogsághy 1 k., Priborszky Antal 1 k., Bolin Károly 1 k., Hámpek Ágoston 1 k., Zahajeszky Jenő 60 f., B. 1 k., Ivánka 1 k., Laping Miklós 20 f., Soós Elemér 40 f., Vásárhelyi Zoltán 50 f., Ott Jenő 20 f., Hausier 1 k., Vaskovits 1 k., Varga 30 f., Mátis 1 k., Guckler Győző 1 k.) Eötvös Sándor ur ivén 2 kor. Dr. Gombár Tivadar ur ivén 42 kor. 60 fillér. (Ehhez járultak : Dr. Gombár Tivadar 10 k., Gombár Tivadarné 2 k., özv. Herián Károlyné 2 k., Gombár Angela 60 f., Bogdánffy Ferenczné 3 k., Lejtényi György 1 k., Gom­bár Anna 1 k., Gőzsy Edith 1 k., Feleky Géza 20 k., Gőzsy Tibor 2 k.) Dr. Hegedűs János ur ivén 10 kor. Dr. Herald Ferencz ur ivén 5 kor. Huszár Adolf ur ivén 4 kor. Kasics Péter ur ivén 8 kor. (Ehhez járultak: özvegy Láner Antalné 2 k., Láner Károly 2 k., H. J. 2 k., Kasics Péter 2 k.) Dr. Kemény X. Ferencz ur ivén 20 kor. (Ehhez járul­tak : özv. Jordán Károlyné 10 k., Kemény E. 1 k., K. L. 1 k., K. Z. 50 f., K. B. 50 f., Lubich Etel 2 k., Wiesner János 1 k., Wiesner Jánosné 4 k.) Dr. Keörnley Nándor ur ivén 25 kor. (Ehhez járultak: P. K. 2 k., Hersichné 4 k., Schenek 1 k., N. N. 2 k., Schmidt Imre 1 k., Dr. Bányai Aladár 1 k., H. R. 1 k., Proházka 1 k., Bálvány 1 k., Bányász László 1 k., Gálffy Erzsébet 2 k., Szobovics Lajos 2 k., Szobovics Jozefin 2 k., Keörnley Nándorné 2 k., Keörnley Bianca 1 k., Keörnley Aurél 1 k.) Dr. Leelmer László ur ivén 3 kor. Márffy Ágost ur ivén 10 kor. Nikolics Ignácz ur ivén 10 kor. Pára Ferencz ur ivén 4 kor. Tichtl János ur ivén 25 kor. (Ehhez járultak : Tichtl János 20 k., Tichtl Irén 2 k., N. N. N. 1 k., Dr. Haus- heer 1 k., M. S. 1 k.) Wettstein Gyula ur ivén 18 kor. (Ehhez járultak: Wettstein Gyula 10 k., Wettstein Antalné 2 k., Schüller Erzsébet 2 k., Olvashatlan 4 k.) Baumerih Gyula ur ivén 2 kor. Guckler Győző ur ivén 5 k. (Ehhez járultak: Guckler Győző 2 k., Sehr József 1 k., Sehr Józsefné 1 k.. Kar­dos írén 1 k.) Lász Károly ur ivén 33 kor. 70 fillér. (Ehhez járul­tak: H. A. 1 k., K. W. Vilma 1 k., K. H. Gy. 1 k., L. N. 2 k., K, P. Gy. 1 k., özv. gróf Hunyadyné 10 k., Olvashatlan 40 f., N. J. K. 30 f., P. 40 f., Vas József 40 f., Stadler Nándor 50 f., H. A. 30 f., B. J. 20 f., S. F. 30 f., L. L. 20 f., Olvashatlan 20 f., Cs. K. 20 f., T. 20 f., Patachich 2 k., L. K. 30 f., Sz. A. 20 f., H. S. 20 f., W. 20 f., Olvashatlan 20 f., Olvashatlan 20 f.. Olvashatlan 20 f., Fömel Elek 20 f., Rosner 2j f., Wohl 20 f., Bachler Károly 5 k., Margarethe 4 k., R. Bug- nyár 1 k.) Lingauer Jenő ur ivén 10 kor. (Ehhez járultak: Lin- gauer Jenőné 5 k., Lingauer Erzsi 2 k., Lingauer Irén 2 k., ifj. Lingauer Jenő 1 k.) Magyary-Kossa József ur ivén 4 kor. Marsovszky Miklós ur ivén 20 kor. 20 f. (Ehhez járultak: Holló Mihály 2 k., Samarjay Lajos 2 k., Papp Sándor 2 k., Bútz 2 k., Olvashatlan 2 k., Senik Béla 2 k., Olvashatlan 1 k., Olvashatlan 1 k., Petényi Vendel 2 k., Marsovszky Liliké 40 f., ifj. Marsovszky Miklós 40 f., Marsovszky Etelka 40 f., Marsovszky Miklósné 1 k., Marsovszky Miklós 2 k.) Szebeny Pál ur ivén 6 kor. (Ehhez járultak : Eberhard A. 1 k., Bárány Dezső 1 k., Olvashatlan 1 k.. Szebeny Pál 3 k.) Szuchy Endre ur ivén 4 k. Dr. Nemes Antal ur ivén 10 kor. Kánter Károly ur ivén 6 kor. Farkas József ur ivén 46 kor. (Ehhez járultak : Farkas József 2 k., Hrubják István 1 k., Szeleczky István 1 k., Pámáry József 40 f., az I. osztály szegényalapja 1 k., Reigl Gyula 1 k., F. A. 1 k., Hrubják István 1 k., X. Y. 1 k., Olvashatlan 1 k., Hegedűs Margit 1 k., Pillmayer Károly 1 k., Hangej Gusztáv 1 k., özvegy Érczhegyi Ferenczné 1 k., báró Natorp Tivadarné Wahlner Aranka 8 k., Ruszvurm Vilma 3 k., N. N. 5 k., ifj. Mandl test­vérek 8 k., Köpe V. 2 k., N. N. 1 k., Iván 1 k., Filepp Áron 3 k.) . Petzina Ödön ur ívén 62 kor. 74 fill. (Ehhez járultak: ifjabb Gaizler Béla 2 k., Pogáts Loránd 1 k., Pogátsné 2 k., Pogáts Tibi 50 f., Pogáts 1 k., N. N. 40 f., N. N. 20 f., N. N. 20 f., —i -ő 20 f., Hackel 50 f., N. N. 20 f., Nagy 20 f., Udvardy 1 k., Vondrak 1 k., Jóska bácsi 1 k., Laczi bácsi 40 f., 48-as mama 20 f., Grusz Sándor 2 k., H. N. 20 f., Schwarczmann 20 f., Olvashatlan 20 f., Külley Gy. 20 f., egy papa 1 k., Joanelli A. 20 f., fp. 30 f., Joanelli O. 20 f., özv. Barczay O. 1 k., M. M. 20 f., özv. j.-né 80 f., Pap Eszti 2 k., Pap Margit 2 k., Pap Elza 2 k., Tory A. 2 k., Tőry Edith 2 k., Krejcsi Frigyes 2 k., V. é. 2 k., Panajott R. 40 f., N. N. 20 f., Zimányi Károlyné 1 k., Zimányi Károly 1 k., Zimányi Márta 1 k., özv. Krausz Józsefné 2 k., Oberrecht József 1 k., Oberrecht Ödönné 1 k., ifj. Oberrecht Ödön 1 k., id. Oberrecht Ödön 1 k., Vavrinecz Gábor 1 k. 40 f., N. N. 2 k., Jávorszky Imre 1 k., Panajott E. 20 f., Panajott Pali 20 f., Panajottné 60 L, Gadányi J. 1 k., Wahlner Aladár 1 k., Wahlner Ibolyka 1 k., Wahlner Aladárné 2 k., Wahlner Aladárné 5 k., Fürst György 20 f., Mohos Károly 20 f., Nagy Pál 20 f., Fehér Antal 20 f., Szeipert Juliska 30 f., Váczi Lajosné 20 f., Ascherl Ferencz 20 f., N. N. 40 f., N. N. 34 f., B. K. 40 f., L. M. 20 f., Pataky Pálné 30 f., Csada István 20 f., Lénárth Juliska 40 f., Turián Jolán 1 k., Keész József 20 f., Kovács Teréz 20 f., Raczki János 20 f., Kucsera Örzsi 20 f., Csernovits Anna 30 f., id. Fehér László 4 k., Fehér Anna és Krisztina. 40 fillér. Oszoly Kálmán ur ivén 12 k. 80 fillér. (Ehhez járul­tak : Artner Edgár 1 k., Szatlunáry Béláné 2 k., Schlott Miklós 1 k., Bauer Ernő 1 k., Andreánszky István 1 k., Lord János 1 k., ifj. Térfy Gyula 1 k., Térfy Béla 1 k., Kászonyi Béla 1 k., Vörös János 1 k., L. J. 50 f., Esty Miklós 1 k., Nyáry László 30 f.) Vaskó Bertalan ur ivén 22 k. (Ehhez járultak : Ágotha Alajos 2 k., Cziegler Jenő 2 k., Dömötör Géza l k., Fejér József 1 k., Hein Miklós 1 k., Bastucchi Jakab 1 k., Fülöp László 1 k., Kovács Aladár 4 k., ifj. br. Na­torp Tivadar 1 k., Hochenburger G. 1 k., Schulek György 1 k., Scoda Kamilló 2 k., Mennyey József 1 k., Terbócz István 1 k., Tupaj Sándor 1 k., Könyöki Jó­zsef 1 k.) Andreánszky Vilma urhölgy ivén összesen 28 k. 60 f. (Ehhez járultak: Atzél Friczi 1 k., Gyermekbarát 1 k., Ugyanaz 60 f., ifj. Pintér Endre 1 k., Pintér Déneske 1 k., Kastánszky Ilona 1 k., Schmiedt Anna 2 k., Andro- vich László 1 k., özv. Janik Béláné 2 k., Zombori Fe­rencz 1 k., özv. Hubner Ferenczné 1 k., ifjabb Hubner Richard 2 k., Kerékgyártó Lóránd 1 k., Gyermekbarát 1 k., Stoffer Miczi 2 k., Rehák 2 k., Posch Árpád 2 k., özv. Posch Ágostné 1 k., Dombay Kornél 2 k., Uvé Konrád 1 k., Andreánszky Vilma 2 k.) Kosutány Ilona urhölgy ivén összesen 25 k. 90 f. (Ehhez járultak : Cziegler Elza 2 k., Szlavek J. 2 k., Ká­szonyi Panczika 1 k., Vértesi Bözsike 1 k., Csemiczky Sárika 1 k., Binder Stefi 1 k., Binder József 1 k., Schierberg Vilmos 1 k., Olvashatlan 1 k,, Krauszy 50 f., N. N. 40 f., Hein Miczi 1 k., Mikula M. 2 k., O. F. 2 k., Rudi 1 k., E. 5 k., Fiala Lillike 1 k., Öry M. 1 k., Jung 1 k.) Dr. Appl Lajosné úrnő ivén összesen 18 k. (Ehhez járultak: Saxinger Józsefné 2 k., Hirsch Alice 1 k., Kö­nig Mariska, Lász Liliké 2 k., Harkányi Edith 1 k., Har­kányi Dóra 1 k., Baumerth Ida 2 k., Schaffner Rózsa 3 k., Szántó Ilonka 1 k., Gottwald Margit 1 k., Zombori Ferencz 1 k., Suhajda Szerén 1 k.) Csonka Józsa úrnő ivén összesen 42 k. 80 f. (Ehhez járultak: Grünn Jolánka és Ilonka 4 k., Havas Sándorné 4 k., Márffy Albínné 4 k., Huszár László 4 k., Olvas­hatlan 2 k., Király 1 k., Kiebery 50 f., A. A. 50 f., B. B. 20 fill., Stróbel Ferike 1 korona, Nyirsnyánszky Margit 1 kor.,“ Vályán Etelka 1 kor., Anderkó Aurélka 2 k., Schóber Béláné 5 k., M. J. 1 k., M. L. 40 f., T. Magda 1 k., Daum Mária 1 k., Brandner Janka 1 k., Polatschek Erzsiké 2 k., Andronich Margitka és Ma­rianna 1 k. 20 f., T. N. 1 k., Havlicsek Mária 2 k., Su­hajda Olga 1 k., Markovits Ilonka 1 k.) Markovits Sándorné úrnő ivén összesen 23 k. 40 f. (Ehhez járultak: Szende Miczi 1 k., Mlinkó J. 1 k., s. 1. 30 f., Pogáts Loránd 20 f., Hackel M. 1 k., M. N. 50 f., Hackel 1 k., özv. Vaszary Mihályné 1 k., Olvashatlan 50 f., Gadányi K. 1 k., Hochenburger Margit 1 k., Bol­gár Mária 1 k., Gaizler Erzsiké 1 k., Brandner Erzsiké 1 k., Csánky Erzsiké 1 k., Kapeller Luczi 60 f., Sártory Pipi 1 k., Kovács Irénke 1 k., Jávorszky Erzsiké 1 k., Hegedűs Margit 1 k., Paduch Etus 1 k., Réz Mária 1 k., Esty Magda 1 k., Echten Stefiké 30 f., Szebenye M. 1 k., Markovitsné 2 k.) Korniczky Frigyesné úrnő ivén összesen 1 kor. Főtisztelendö Bozóky Géza ur ivén összesen 4 k. (Ehhez járultak: X. Y. 1 k., m. n. 1 k., n. n. 1 k., O. K. 1 k.) Rosner Ferencz ur ivén 1 k. Dr. Vaszary Kolos főmagasságu és nagyméltóságu bíboros herczegprimás ur ivén összesen 50 k. (Ehhez járultak: herczegprimás 40 k.. Kohl Medárd 10 k.) SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, I., Krisztina-körut 101, 1. ajtó. Megjelenik minden hó 10, 20 és 30-án. Előfizetési árak: Egész évre 12 korona. Fél „ 6 Évnegyedre 3 „ Kiadó iaptulajdonos és felelős szerkesztő : mindszenti ERDÉLYI GYULR. Szerkesztő: JURISZTOVSZKY ÖDÖN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom