Buda és vidéke, 1900 (9. évfolyam, 1-35. szám)

1900-07-00 / 18. szám

4 BUDA ES VIDÉKÉ. Budapest, 1900. Szept. hóban beíratott 347 tanuló és pedig 171 fiú és 176 leány. Tanév közben jött még 7 fiú és 13 leány; igy az egész tanév folyamán beirt tanulók száma 367. Az összes beirt tanulók közül illetőségre nézve volt : Budapesti születésű..........................................292 Magyarország egyéb, részeiből ...................... 70 Osztr ák örökös tartományokból . . . . . 5 Külföldi.........................................• — Összesen 367. A tanulók közül tandijfizető volt 112, tandíjmentes pedig 255. A tanév folyamán bevétel 1) behatási díjból 335 k. — fill. 2) tandíjból 1100 k. — fill. 3) magánvizsgadijból 225 k. — fill. Összesen 1660 k. — fill. Kiadás az. iskolaszéki gondnok urnák 175 k, — fill., a központi pénztárnak 1485 k. — fill. Összesen 1660 kor. — fillér. A szegénysorsu tanulók között a tanév elején ki­osztatott 27 katekizmus, 26 biblia, 10 palatábla, 10 abc., 43 magyar olvasókönyv, 42 .magyar nyelvtan, 31 német olvasókönyv, 37 számtán, 16 földrajz, ezenkívül az egyes osztályvezetők rendelkezésére bocsátott megfelelő számú rajztömb, palavessző, magyar-, német-, számtani irka, szóval elegendő mennyiségű írószer. Egy magát megnevezni nem akaró nemes szivű iskola- barát, mint évek hosszú sora óta mindig, úgy e tanév elején is ellátta az iskola összes szegénysorsu róm. kath, tanulóit énekes imakönyvvel. Az összes beirt tanulók a következőképen helyeztettek el az egyes osztályokb an : I. fiú oszt. 45 I. leány oszt. . . . 45 II. „ „ 45 II. „ „ ... 43 III. „ „ 45' III. „ „ ... 50 IV. „ „ 43 IV. „ . „ ... 51 Összesen 178. Összesen 189. Az összes beirt 367 tanuló közül a tanév alatt ki­maradt 31, •— meghalt 3,. s igy a létszám a tanév végén 333. Ezen 333 tanuló kor, vallás és nemzetiség szerint volt: Nyelv szerint S5. cd £ . 1 nem. "O­O j szerb 71 j Öszesén. 6—1 2 éves fiú 150 8 2 2 — ' — 162 6—121 éves leány 151 12 2 1 — 166 13—15 éves fiú 1 — — — — i 13—15 éves leány 4 — — —­4 Összesen 306 20 ' 2 4 I > A tanszemélyzet a következő volt: 1. Petzina Ödön osztály-tanító; tanította az I-ső fiú osztályt heti 19 órában, azonkívül a IV-dik osztály-ban a tornát heti 2 órában. Heti óráinak száma 21. Ő volt egyúttal a könyvtáros.. 2. Farkas József igazgató-tanitó; tanította a II. fiú osztályt heti 20 órában s vezette az iskola ügyeit. 3. Oszoly Kálmán osztály-tanító, tanította a III. fiú osztátyt heti 19 órában, ugyanott a rajzot és tornát heti 2—2 órában és a IV. osztályban az éneket heti 1 órában. Összesen 24 óra. 4. Vaskó Bertalan osztály-tanitó ; tanította a IV. fiú osztályt heti 19 órában, ugyanott a rajzot heti. 2 órában és a III. fiú osztályban az éneket heti 1 órában. Heti tan­óráinak száma 22. Ő volt a tantestület pénztárosa. 5. Kossutány Ilona osztály-tanítónő; tanította a I-ső leány osztályt heti 19 órában. 6. Appl Lajosné osztály-tanítónő; tanította a II. leány, osztályt heti 20 órában, azonkívül felügyelt a kézimunka tanítására. 7. Csonka Józsa osztálj'-tanitónő ; tanította a 111. leány osztályt heti 20 órában,. 8. Farkas Józsefné' osztály-tanitóné; tanította a IV. leány osztályt, heti 20 órában. 9. Sehr Gyula segéd-tanító; végezte a . szükséges helyettesítéseket s; azonkívül vezette a tantestületi értekez­letek jegyzőkönyveit. 10. Kornitzky Frigy esne kézimunka-tanítónő, tanította a kézimunkát a III. leány osztályban heti 2, s a IV. leány oszt.-ban heti 3 órában. Heti óráinak száma 5. 11. Bozöky Géza r. kath. áldozár, várbeli segédlelkész, tanította a hit- és erkölcstant, az összes osztályokban. Heti tanóráinak száma 16. 12. Fábián János ev. ref. hitoktató, heti 4 órán része­sítette az ev. ref. vallásu tanulókat a vallásoktatásban. A tantestület tagjai részint betegség, részint családi vagy egyéb körülmények és okok miatt, összesen 103 fél­napot mulasztottak. És pedig: Petrina Ödön 10, Farkas József. 14, Vaskó Bertalan 3, Oszoly Kálmán 14, Kossutányi Ilona 5, Appl Lajosné 7, Csonka Józsa 14, Farkas Józsefné 36, Sehr Gyula —, Kornitzky Frigyesné —, Bozóliy Géza — félnapot. 1879-ben a fehérvári kiállítást akartam-rendezni, a kormánytól segélyt kértem. Á kormány adott is 600, mondd hatszáz forintot. A társadalmi előkelőségek, a kikhez fordultam, hallani sem akartak anyagi áldozatról. Én a saját zsebem­ből előlegeztem 87.000 frtot; mindenki azt mondta, hogy azt a pénzt kidobtam. Bebizonyí­tottam, hogy nem kell félni a kiállítások rende­zésétől ; a pénzemet visszakaptam, sőt a kiállí­tás még fölösleggel is záródott és azonkívül még a múzeumnak ajándékozhattam a gyönyörű kapukat és állványokat, a melyeket a párisi kiállításon vettem. A fehérvári kiállítás után gazdasági és ipa­ros-kongresszus ült össze Budapesten. Ott hangoztattam, hogy a legnagyobb baj a magyar textil-ipar hiánya és hogy e hiány miatt szövet- nemüekért évenkint 160 milliót viszünk a kül­földre. Rám hagyták, hogy úgy van, helyes. Én nem értem be ennyivel, hanem kimentem Fr.ei- waldauba és vettem ott szövőszékeket, darab­ját 85—90 forintért. Rávettem egy szolnoki em­bert, hogy e szövőszékek előállításával foglal­kozzék és csakhamar sikerült is neki ilyen szövő­székek darabját 35 frtért előállítani. 1881-ben hoztam létre a női iparkiállitást; ott bizonyí­tottam be az általam behozott szövőszékek nagy előnyét a régiek felett, mert a mig egy jól megtermett asszony egy nap alatt az ő régi czeglédi szövőszékén arczának véres verejtéké­vel nem tudott negyven czentiméternél többet megszőni, addig ugyanazon idő alatt az én gé­pemen egy 12 éves leány a legnagyobb köny- nyüséggel másfél métert állított elő. Ezen ta­pasztalatok után természetesen azt reméltem, hogy a népet, vagy legalább annak egy részét el fogják látni ilyen szövőszékekkel. Megkezd­tem a gyűjtést, de az vajmi kevés eredmény­nyel járt. ő Felsége, a királyné adott 500 frtot, Haynald érsek 50 frtot, ez volt az egész, a mit magánemberektől e czélra kaphattam. De azért kétszáz szövőszéket osztottam ki. S akkor állt be az a hallatlan eset, hogy a szövőszékeket a községek nem akarták tőlem elfogadni. Ekkor láttam én az országos közönyt harmadszor. Láthatják tehát, elég keserű tapasztalatot szereztem, a melyek elégségesek volnának arra, hogy a legtöbb embert hitében megingassák. De én bizalmamat még sem vesztettem el tel­jesen; úgy látszik, javultak a viszonyok és ked­vezőbb szél jár a magyar iparra. De a magyar védjegy és főképen az önálló magyar vámterü­let behozatala nélkül a lelkesedés tüze megint el fog aludni, mint a szalmaláng. A domináló osztrák ipar kiszorítására nem elég a hazafias szándék, nem elégségesek félintézkedések, itt radikális védelemre van szükség, a milyet csak az önálló vámterület nyújthat. Az a fő, hogy közmeggyőződéssé váljék az az igazság, hogy az önálló vámterület behozatalával nem veszt­hetünk semmit, ellenben mindent nyerhetünk. A magyar közönyt csak az fogja megtörni, ha megadjuk a jogosult magyar érdeknek a lehe­tőséget arra, hogy érvényesülhessen A tanulók mulasztásai a következők voltak : I. fiú oszt. ... 1110 I. leány oszt. . . 1610 IF „ „ ... 1383 II. „ „ . . 917 III. „ „ ... 1026 III. „ „ . . 1240 IV. ,, „ . . . 1081 IV. „ „ . . 956 Összesen 4600. Összesen 4723. Ezekből igazoltatott 9315 félnap, igazolatlan maradt 8 félnap. A lefolyt tanévben négy iskolai ünnepély tartatott. Az. első', boldogult Erzsébet királynénk emlékére tar­tatott gyász ünnepélj’- volt. (Nov. 20-án.) A második szt. Karácsony estéjét megelőző napon tartott karácsonyi ünnepély volt, melyen a tek. Iskolaszék, a Tantestület, a nemesszivü emberbarátok, számos szülő s a tanuló ifjúság vett részt. Ez alkalommal 65 tanuló ajándékoztatok meg. Kiosz­tatott 18 öltöny, 57 pár czipő, 10 drb téli kendő s 28 leányka kapott ruhaszövetet. .A harmadik ünnepéi}’ ápril 7-én tartatott az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulója alkalmából. Magjrnr- ország ezeréves fennállása s a koronázás 33. évfordulója emlékére rendezett junius 8-án a negyedik iskolai ünnepéi}’. Mind a négy alkalommal ünnepi oktató beszédek, alkalmi énekek és hazafias szavalatok képezték az ünnepély műsorát. A tantestület a lefolyt tanévben 11 értekezletet tartott és az ezekről felvett jegyzőkönyvek mindenkor a tek. Iskolaszék elé terjesztettek. A .lefolyt tanévben a tek. Iskolaszék tágjai 137 eset­ben szerencséltették iskolánkat látogatásaikkal és pedig az I. fiú osztálybán 17, a II. fiú osztályban 13, a III. fiú osztályban 15, a IV. fiú osztályban 18, az I. leány osz­tásban 1.9, a II. leány Osztályban 12, a III. leány oszt.-ban 15 és a IV'. leány osztályban 18; a fiú tornában pedig 1 látogatás tétetett. Május hó 22-én a székes-fővárosi kir. tanfeügyelőség képviseletében Ember János kir. s. tanfellügyelő látogatta meg iskolánkat s a tapasztaltak fölött a legnagyobb elisme­rését nyilván itotta. A tanulók előmenetele a tanév végén a következő : Fiuk: Leányok: Kitűnő ..............................36 ....... 35 Jel es...................................28 . ................................23 Jó . 44..................65 Elé gséges.....................'33......................................15 Elé gtelen........................20....................................20 Összesen 161. 168 E szerint 14 fiú és 148,leány, összesen 289 tanuló magasabb fokú osztályba léphet, mig 20 fiú és 20 leány összesen 40 tanuló az osztály ismétlésére, esetleg, ha egy vagy legfeljebb két tantárgyból nyert elégtelen jegyet, javító vizsgálatra utasittatik. Az évzáró vizsgálatok junius. 2-ik felében tartattak a következő sorrendben : Junius. 15-én a III., 16-án. ped'g a IV. fiú osztályban a tornavizsgálat. Junius 19-én az I—IV. fiú osztályokban hittani és. osztály vizsgálatok, 20-án pedig az I—IV. leány osztályokban. Ez alkalommal osztattak ki az iskola rendelkezésére álló alapítványok kamatai, és pedig : 1. A ,,Rökk Szilárd“-:féle 80 koronás ösztöndíjat Petzina Ödön IV. oszt.-beli tanuló nyerte el. 2. A „Zichy Antal“-file alapítvány kamatait 6 kor. 90 fill.-t Fábry György IV. oszt.-beli tanuló kapta. 3. A „Pap Reinholdné“ szül. „Baumann Mária“-ié\e 8 koronányi ösztöndíjat Stöhr Julia IV. oszt. tanuló kapta. 4. „Hirsch Istvánná“ úrhölgy 10 koronás adomáim­ból 5:—5 koronát Auerhammer Mária és Csapó Etel IV. oszt. tanulók kaptak, kik a kézimunkában dicséretes ered­ményt tanúsítottak. 5. Az ;, Underkó János“-tőle isk. alapítvány -egyik 50 koronás ösztöndíját Socanin F&rencz IV. oszt.-beli növendék nyerte el. 6. A „Petheö Jakab“-íéle 33. kor. és 60 fillér, vala­mint a ,,Sch irrer Waldheim Károly“-féle 3 kor. 36 fillér alapítvány kamatain, az alapítók intentióihoz képest juta- lomkönyv.ek vásároltattak. Jutalom könyvek beszerzéséhez a következő adomá­nyok érkeztek. , Krantz József úr 5 kor., Nikolics Ignácz úr "6 kor., I)r. Kcömley Nándor úr 4 kor., Madarassy Gábor úr 10 korona. Összesen 25 korona. Jutalomkönyvek, illetve emlékkönyvek csak a két negyedik osztályban osztattak ki, még pedig összesen 72 db. Az -ünnepélyes „Te Benin“ junius 21-én tartatott meg, mely után a tanulóifjúság az iskolába vezettetett s ugyanakkor osztattak ki a bizonyítványok, évvégi értesítők, írásbeli dolgozatok s szedettek be a tanév elején hasz­nálatra adott könyvek. Ezzel az 1899/1900-dik tanév, — miután még ki- hirdettetett, hogy a jövő 1900/1901-diki tanévben a beira­tások szept. hó első 5 napján eszközöltetnek — bezáródott. Budapest, 1900. junius 21-én. A Tekintetes Iskolaszék alázatos szolgája: Farkas József, igazgató-tanitó. A fővárosi községi iskolák hatóságai számára irt „Utasítás“ 19. ipának 10. pontja értelmében az iskola belső ügyeire, valamint a Tantestület egész évi működésére vonatkozó-évi jelentést, fölolvasása után tudomásul vesszük. Budapest, 1900. junius 21-én. Petzina Ödön, s. k. Oszoly Kálmán, s. k. Vaskó Bertalan, s. k. Sehr Gyula, s. k. Kornitzky Fi Bozóky Géza, s. k. Appl Lajosné, s. k. Farkas Józsefné, s. K. Csonka Józsa, s. k. Kosutány Ilona, s. k. 'gyesné, s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom