Buda és vidéke, 1899 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Budapest 1899 Vili. évfolyam I. sz. SZERKESZTI: EÉDÉLYI GYULA. (Boldogasszony hava) Január I. BUDA ss VIDÉKÉ ADAKOZZUNK AZ ORSZÁGOS MAGYAR ISKOLAEGYESÜLET PERSELYÉBE. Olvasóinkhoz. A Buda és Vidéke izgatások elkerü­lésével a nélkül, hogy ezzel más val'á- sokat bántana, őrködik azon, hogy a keresztény szellem tartsa fenn a társa­dalmi békét s arra törekedik, hogy a vallások egymással kezet fogjanak az emberiség jóllétéért, az erkölcsért és becsületességért. Czélunk, hogy a közönséggel patriar­chális viszonyban legyünk, ezért a kész ki­adások méltányos felszámításával előfizető­ink minden megbízását elvállaljuk, a mi előnyös reájok nézve, mert Budán szám­talan hivatal, hatóság van. Paedagogium, kórházak, kertész képzőintézet, hadpa­rancsnokság stb. Beadunk és sürgetünk minden kérvényt, közbenjárunk hitel, el­adás, bérlet, biztosítási és engedély ügyek­ben. Kérdésekre levélben felelünk. Már beadott ügyeknél kérjük az ügydarab számát közölni. Kihallgatásokra előjegyez­tetünk. Tudakozódás, felvilágosítás ma­gánügyekben is. Ezekkel akarjuk visszaadni azok szívességét, kik lapunkra előfizetnek és ezzel erősitik a magyarosodásért folyta­tott törekvésünket. A Buda és Vidéke kiadóhivatala : Budapest, L, Városmajor-utcza 28. sz. Báró Bánffy ház. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre 6 frt Félévre 3 „ Évnegyedre 1 „ 50 kr. Lapunk ernyedetlenül küzd a ma­gyarosításért. A magyarosításhoz nyújt­son segédkezet minden hatóság, intézet, vállalat, község, egyesület és minden jó hazafi. Lapunkból az ország idegen ajkú népeivel lakott vidékek megláthat­ják mi a teendőjük erőszak és hatal­maskodás nélkül... Magának az állam­nak is sok a teendője a magyarosítás terén Buda és vidékén. Mig tíudán és vidékén a túlnyomó többség nem magya­rul beszél és érez, addig más vidékek nem sokat érhetnek el. A ßuda és Vidékét levelezőlapon kijelentett kívánságra minden nem tisztán magyar ajkú község tanítójának ingyen küldjük. Tánczoljatok lányok! Egv a legmagasvhb nemességből való úrnő küldte be ezt a czikket, mit lapunk programmjához hívek akarván maradni, kiadunk. A Buda és Vidéke minden vé­leménynek és ellenvéleménynek helyet ád s ezzel alkalmat szolgáltat az eszmecserére, s a maga gondolkodását bátran kimondja, elveit nem kendőzi. Ez a megtisztelő czikk azt jelezi, hogy a Buda és Vidéke barátai szaporodnak még az úgynevezett irányadó körökben is. Szerkesztő. * Alig van még egynéhány hónapja, gyászba borult az egész ország. Fekete lobogók lengtek a házakon. Legalább is egy gyászkarkötővel jártak a férfiak, módjukhoz képest gyászt öltöttek a haza leányai. A lapok gyászkeretben jelentek meg. A czikkekmegrenditő szavakkal fe­jezték ki a nemzet gyászát és siratták Nagy Erzsébet, a haza védasszonya halá­lát, pótolhatlan veszteségnek jelentve ki azt. Azt hittük, hogy a sok szép gyászirás és külső gyászra legalább is a nap meg áll az égen. Nem, a nap nem állt meg, s a nagy királyné halála első hónapjaiban csak úgy bevonul Karnevál herczeg, mintha semmi sem történt volna. A Buda és Vidéke szerkesztője nem tagadhatja meg, hogy megdöbbenésemet ne írjam le pár sorban. Helyet kell adni ebben a lapban, mely az egyetlen volt az összes lapok között a lovagias­ságban s a királyné kedves virágját roz­maringot helyezett a nemzet jó sorsát záró gyászos koporsóra. Mikor én a bécsi sötét sírboltba lementem, hogy fájdalmamat Nagy Er­zsébet koporsóján kisírjam s láttam a rozmaring csokrot Gizella, Mária Valéria és Erzsébet főlierczegnö koszorúi között, mindjárt tudtam, hogy ez csak a Buda és Vidéke szerkesztője figyelme lehet, ki abban a szerencsében részesült, hogy a megboldogult királynénak a rozmaring magyar néphitbeli jelentősé­gét megmagyarázhatta . . . Mikor komornyikom a többi leve­lekkel báli meghívókat hozott, azonnal elhatároztam, hogy ebben a lapban fogok a magyar nőkhöz szóllani a külső gyász megzavarása miatt. és Gróf Zichy Jenőhöz. (Hazatértekor.) Irta . Erdélyi Gyula. Pusztulóban hazánk téré Elfogyott a magyar vére, Hol vannak ma magyarok? Messze tájon élnek talán? Vagy bujdosnak itt a hazán?... Hónukban hontalanok ? Messze tájnak ős földében, A meséknek bölcsőjében Élnek-e még magyarok? Tespedt kornak tespedt népe Ősök nyomába nem lépe Csak csupa gyász magyarok. Más nap süt e ott az égre Kardra adnak vagy a czégre? Van e börze, árfolyam? Hymnusz e a: veszek-adok? . Hazudnak e ott a lapok ? Tengnek e a sok szóban? Férfi szó és asszony hűség, Történetben a bölcsesség Nem e nagyon ingatag? A ki hisz még Istenében, Nem tévedez a hitében Vajon ott is balgatag?... Párducz ott is nyullá válik ? Az elvhűség porrá málik ? Áruczikk a becsület ? Csak üzlet a szűz erénye ? A jellemnek nincsen fénye ? Tisztesség kuczkót ülhet? Feslettséget zeng e a lant? Képzelet nem jár e alant?... Van e igaz költészet ? Virul e ott is az anyag? A könyörület nem hanyag ? A szív csak rosszra késztet? Nem. Az ősök bölcsejében. Az ős föld szép mezejében Nem sántíthat az erény. K [ADÓ-HIVATAL, hol előfizetni lehet és hirdetések felvétetnek : Budapest, II., Városmajor-u. 28. Megjelenik havonként háromszor. Előfizetési árak : Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona, évnegyedre 3 korona. SZERKESZTŐSÉG: Városmajor-utcza 28. Kéziratok és közleményeket ide kérjük küldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom