Buda és vidéke, 1893 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1893-09-17 / 37. szám

Budapest 1893 (6) BUDA és VIDÉKÉ Szeptember 17. — Jókai Mór nagy érdekű regényét, „Az utolsó budai basát“ jövő számunk­ban folytatjuk. — Ünnepély. Lapunk múlt számában közöltük, hogy az I—III. kerületi vendéglősök, szállodások, bor- és sörmérők ipartársulatának tiz éves fennállása alkalmából f. bó 21-én rende­zendő emlékünnepélyének programmját. Az alka­lommal is elismeréssel emeltük ki a derék ipartár­sulatot, melynek kitűnő elnöke, Barabás József, lapunk terjesztése körül is sokat tett. Tiz év az egylet életében, különösen, ba oly hasznos munkássággal telt el, mint az ipartársulatnak tiz éve telt el, fontos és jelentékeny idő. A budai vendéglősökre súlyos idők nehezedtek, az elpusztult szöllők megingatták helyzetüket és hogy mégis megállták a vészben, azt leginkább és első sorban az ipartársulat vezetőinek köszön­hetik. Ezek a mellett, hogy a magyaroso­dásért is mindent elkövettek, megóvták mindig szaktársaik megtámadott érdekeit s ott voltak az egész ipartársulattal, hova őket a közügy és hazaflság hivta. Adja Isten, hogy az ipartársulat hasznos munkásságának sok idejét élje meg. A „Buda és Vidéke“ méltányos ügyeik előtt mindig nyitva áll. — Elfelejtették. Jó ideje már annak, hogy a fő- és székváros a Karácsonyi-palota előtt éktelenkedő vizfogó rendezését 46,000 forint költséggel elhatározta. Úgy látszik ez a hatá­rozat a dunajobbparti részek hátrányára még mindig iratárban van elfelejtve. Had támadjon fel. — Összejövetelek. Az I. kerületi nemzeti asztaltársaság folyó hó 19-én kedden tartja a legközelebbi összejövetelt a 8 8 8-hoz czimzet Vatter Vilmos-féle vendéglő­ben. Találkozás délután 4 órakor. A hivatalos helyiségben pedig minden csütörtökön. A tagok kéretnek minél nagyobb számban megjelenni. — A budapesti I—III. kér. szállodások, vendéglősök, bor- és sör mér ők ipar­társulata tagjai folyó hó 20-án Stoszmann Lő- rincz vendéglőjében I. kér. Gellérthegy-utcza 1. sz. alatt jönnek össze. — A baesülusok költözése. A budai barak-kórházat bontják és az anyagot, a ki megvásárolta, keresztül szállítja Budán, sza­bad terjeszkedést engedve a bacillusoknak. ügy tudjuk, hogy annak idején ennek a havaknak elégetése volt megigérve, de az elöljáró ur ezt is elfeledte mint a többi budai érdekeket, me­lyekben úgy látszik ő utol: — de nem elől jár. — Megvadult koanfortáblis ló. F. hó 11 -én d. e. 12 óra tájban a várból le­felé jövő 859. számú comfortáble lova megva­dult és a várba igyekvő 1923. számú bérkocsi­val az alagút táján összeütközött. Az előbbiben Mozlek Lugossy Ferencz, az utóbbiban pedig ifj. Mosolygó Ferencz és egy hölgy ült. Az összeütközés oly vehemensül történt, hogy mind a két kocsis leesett a bakról. A 859-es kocsisa a ló alá esett és a kocsi keresztül ment rajta. A szerencsétlen embernek jobblába bokában el­törött és fején szenvedett súlyos sérülést. Job­ban járt az 1923-as kocsisa, ki csak a jobb karját ficzamitotta ki. Mindkettőt a mentők vet­ték pártolás alá. A bent ülőknek az ijedtségen kivül egyéb bajuk nem történt. Nagyobb sze­rencsétlenség is lehetett volna, ha a lovat egy bátor férfi — kinek nevét nem tudjuk — el nem fogja és meg nem fékezi. — A fürdők és nyaralók emeléséről szóló czikkünknek forrása a kitünően szerkesztett Magyar Közigazgatás. Ezt a sajtótisztesség érdekében érdekében nevezzük meg, mert nem illik az, ha a forrás megnevezése nélkül, mint p. o. a »Buda és Vidékéiből számtalanszor közleményeket vesznek át. * A gondos háziasszonynak első és főerénye a tisztaság. A tisztaság csak úgy vihető keresz­tül, ha az óvszerek megbízhatók és hamisítat­lanok. E tekintetben Bieber és Wirt h-nél (II. Főút 12. sz.) valóságos kiállítását találjuk a legkitűnőbb olajlak festékben szoba­padlónak, úgyszintén ruhafestékeket, to­vábbá bronzfesték képek és tükrök bearanyozására, mind a legfrissebb szál­lítmány. Kolera elleni óvszerek intéze­tek, gyárak, üzletek, szállodák, községek és magánosok számára nagy mennyiségben vannak raktáron. — Itt van az ősz a jó háziasszony már azon gondolkodik, hogy miként takarítson meg valamit a fűtés költségeiből. Nem könnyű dolog ez, ka magát kiszolgáltatja azoknak a kereskedőknek, kiknek sem a mértékök, sem az áruczikkök nem igazi. Fennhangon porosz szenet hirdetnek és adnak e helyet holmi használhatlan szén alakú törmeléket. A háziasszonyok jól te­szik, ha kipróbált és jónevii czégekhez fordul­nak. Felhivjuk figyelni őket Seide József „e 1 s o budai tüzelőanyag raktáráé­nak (II. Fő-utcza 8. sz.) hirdetésére a jó nevű és szolid czég kezeskedik arról, hogy itt a legmagasabb igény is ki lesz elégitve. — Levélben rendelhet bárki részlet- fizetésre inga- és ébresztő órákat, függő lám­pákat, képeket, tükröket, konyha, eszközöket, porczellán és emaille edényeket L ö f 1 e r Ger- zsonnál Budapest, III. kér. Tavasz-utcza 10. — Grünwald Samu fényesen beren­dezett divat-, rövid- és szövetáru-kereskedésének mai számunkban közölt hirdetését ajánljuk a közönség figyelmébe. , Iskolaszéki tagolnak ajáiiltatnak a polgárok különös figyelmébe: I. A vár­beli iskolaszékhez. Rendes tagokul: Dr. Appl Lajos, Baróti Lajos, Dulovics Béla, Frey Alajos, Ghyczy Géza, Dr. Gombár Tivadar, Dr. Hegedűs János, Hirsch István, Huszár Adolf, Kárfiy Titusz, Dr. Kemény Ferencz, Dr. Klempa István, Dr. Keömley Nándor, Kossutány Géza, Dr. Lechner László, Márffy Ágost, Dr. Országh Sándor, Scheich Károiy, Szeghő János, Walheim János. Póttagokul: Bachler Károly, Dr. Gyurmán Emil, Guelder Győző, Kleszuer Albert, Kállay István, Kanócz István, Madarassv Gábor, Márffy Albin, Pora Ferencz, Tichtl János. II. A krisztinavárosi iskolaszékhez. Rendes tagokul: Dr. Bányay Fülöp, Beiwinkler Károly, Bertsik József, Braidsver József, Csillag . Benő, Dr. Fodor József, Fronvek Ferencz, Fekete József, Gyertyánffy István, Horn Ede, Dr. Jankovits János, Kállay Berlalan, Kertscher István. Dr. Kiss Áron, Kun Alajos, Dr. Mezey Sándor, Miklós Gergely, Mucbmayer Ferencz, Dr. Nie­dermann Gyula, Payer Béla, Payr Vilmos, Perthl Géza, Dr. Romv Béla, Dr. Schwartzer Ottó, Stolz István, Dr. Szénássy Sándor, Szőllősy István, Terbocz István, Újhelyi Sándor, Zsák Hugó. Póttagokul: Dr. Ba'ló József, Erényi Antal, Fill Mihály, Filó Lajos, Goczigh József, Gürsch Ferencz, Kun Géza, Lakenbacher Antal, Löwenstein Antal, Ormay Ferencz, Dr. Szebenyi Antal, Dr. Thyrring Gusztáv, Vitái Sándor, Dr. Vladár Márton Weisz Antal. III. A tabáni iskolaszékhez. Rendes ta­gokul : Adamaszk-y József, Eiszdorfer Gusztáv, György Aladár, Hauszmann Alajos, Havassy Ignácz, Dr. Heinrich Károly, Keller Ignász, Keimtler Ferencz, Dr. Kertész Aba, Dr. Kovács Gyula. Malmarics Ignácz, Manoilovics Viktor, Mauks János, Müller János, Nagy Jenő, Osztoics Mihály*, Pozsopits István, Szelestey Géza, Wolf Márton. Póttagokul: Dr. Arányi Árpád, Ifj. Gamauf Károly, Haszmann János, Kun Márton, Molnár Norbert, Ott Antal, Oetl Fülöp, Radna József, Roth Lajos, Winkler József. A vízivárosi iskolaszék tagjaiul ajánltat- nak : a) rendes tagokul: Dr. Axaméthy Lajos, Biskara Endre, Bozóky István, Dr. Buday József, Csepely Sándor, Dr. Csorba Ferencz, Dr. Darányi Ignácz, Depóit Lajos, Duma György, Eckermann Ede, Dr. Ernyei Mór, Frenreisz István, Gallner József Hampel Sáudor, Kemény István, Dr. Kollár Lajos, Kozma Gyula, Lengyel Sándor, Mayer József, Mihalovits Antal, Moldoványi Antal, Dr. Petsits Márk, Dr. Perleberg Arthur, Rupp Zsigmond, Sártory Béla, Schiller György, Dr. Straub József, Tolnay Imre, Dr. Weineck József, M. Vörös Sándor; b) póttagokul: Traut- mann Ottó, Koller Károly, Hochholtzer Károly, Dr. Hochstein Mór, Friedrich Károly, Brunner Alajos, Haselberger Imre, Beck Adolf, Ott Lajos, Lencz Ferencz, Kapsz József, Rosconi Lipót, Poósz Endre, Gallauner Károly, Kulicska Antal. Az országúti iskolaszék tagjaiul ajánlat­nak: a) rendes tagokul: Bauer József, Christián János, Dely Zsigmond, Deutsch János, Gondos Miksa, Hacker Vilmos, Harnischfeger József, Klemm Árpád, Kobzinek Frigyes, Laumann József, Lazarus István, Lehmayer Nándor, Lin­denbach István, Lindenbach József, Ocsárd Ká­roly, Prokesch Antal Reischel Károly Rétfalvy Gyula Trajtler Károly, Wimmertk Károly; b) póttagokul: Bemer Pál, Breszlinger Márton, Faludi János, Kovács Ferencz, Mommer József, Niedermayer Ádárn, Sárkány Ferencz, Schwarcz Ignácz, Schwalm Nándor, Tögl Róbert. A III. kerületi iskolaszék tagjaiul ajánl- tatnak: a) rendes tagokul: Augenstein Samu, Birkl Károly, Belgrády Miklós, Benedek Sándor, Cristofoli Fortunató, Csilléry Dávid, Déry Izidor, Fölki János, Gebhardt József, Gernedl Mihály, Gyárfás Sándor, Halász Gyula, id, Haszman József, Krimczky Lajos, Kugler József, Lang György, ifj. Lenz Ferencz, Mihályi József, id. Molnár Jó­zsef, Müller Károly, dr. Reisz Mór, Sitz Károly, dr Stern József, Számek Nándor, Szolnoky László, id. Schlosser József, dr. Tatay Adolf, Végh János, ifj. Weber József, ifj. Weisz István, b) póttagokul: Breitner József, Berger Ármin, dr. Fekete Mór, Guth Ferencz, Henszler Endre, ifj. Haszman József, Heuthaler Frigyes, ifj. Krén Pál, Kamocsay Endre, Kosár Lajos, Löwy Náthán, dr. Mittelmann Bernát, Nepp József, Schubert Sándor, Trebitzky József. Az ügy fontosságát tekintve kérjük a pol­gárokat, hogy mindenki jelenjék meg a szava­zásnál. Budai színházak. Krisztinavárosi színkör. A színi évad vége felé jár. Más hazába, az az más városba költözik nem sokára Kre- csányi jól igazgatott jeles társaságával. Krecsányi Ignácznak és legtöbb esetben helyes Ízlésének sikerül az a mi másnak nem, hogy a színkört szép közönség látogatja. Az utolsó hetekre kü­lönösen felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a tömeges látogatással biztosítsa a budai sziniigy sikerét és jövendő állandósítását. A „Buda és Vidéke“ sohasem foglalt el ellenséges állást a sziníigygyel szemben, de a tárgyilagosságtól sem tért el. Az igazat meg kellett mondani és a polgárság sérelmeit felso­rolni. Őszintén óhajtjuk, hogy erre soha ne le­gyen ok a jövőben. A mi utuuknak a közügy szab irányt. Az elmúlt héten különben színre került : „Párisi éle t“, „Don Caesar de Basa n“, „Nap és Hold“, „Csókon szerzett vő­legény“, „A fogadott leány“ és „Du­nau an apó és fia utazása“ jó előadás­ban, a szereplők kitűnő közreműködésével. Ó-budai szinkör. Meglátszik, hogy közeledik a hűvösebb idő, a színészek lassan el-el szállingóznak, mos­tanság sok drámát játszanak és az ó-budai színkört kezdik látogatni. Igen élvezetes volt az ó-budai színkörben az elmúlt hét úgy a műsor változatossága, mint a szereplők igyek- vése folytán. Szombaton klassikus est volt, a mi meg is látszott a nézőtér ürességén, pedig az előadás bizonyos tekintetben unikum sorba ment. Láttunk oly kiváló alakításokat, melyek az ország első intézetében is párjukat ritkíta­nák, de ez előadásnak oly hiányait észleltük, me­lyeket komoly megrováskép kell felemlítenünk. Első sorban áll ezek között némely színész szerepnemtudása, szép szerepeknek hozzánem- való emberek által való játszása és a melléke­seknek látszó dolgoknak feltűnő mellőzése. Ra- kodezay Pálnak játéka a czimszerepben kiváló alakitás előnyében és hátrányában. Játéká­ban a józan realismust radicalisan vitte keresz­tül, logikusan mellőzött minden triviálist, úgy hogy egészben önálló alakítást nyújtott. Említ­hetők még Ábrái Aranka (Lady Ánna) és Bi­hari (IV. Eduard). Hétfőn félhely árakkal zsúfolt ház előtt Katona J. „Bánk-bán“-ja és kedden „Búzavirág“ ment. Jövő héten lesz a szinkör sikkes prima­donnájának Szende Annának jutalomjátéka, ki az „Eleven ördög“ czimszerepében lép föl. A kiadásért felelős : Dévai Szöllösy látván. Felelős szerkesztő : mindszenti Erdélyi Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom