Buda és vidéke, 1901 (10. évfolyam, 1-35. szám)

1901-02-00 / 6. szám

2. oldal. BUDA ES VIDÉKÉ 6. szám. Többek óhajtására ez alkalommal a Budai Budai Széchenyi Antal Társaság tiszteletbeli el­nöke Szemere Miklósnak 1897-ben elmondott kitűnő pohárköszöntőjét közöljük, a mely a pohár­köszöntőnek egy remeke s a Széchenyi tiszelet- nek irányt mutatott s melynek hatása elévülhe­tetlen. Széchenyi pohárköszöntő. mondotta SZEMERE MIKLÓS de genere Huba 1897. febr. 7-én a Nemz. Casinó diszlakomáján. Tisztelt uraim ! A legjelesebbek is fáztak e billikom fölemelé­sétől a mai napon. Nem kívánták a nagy Szé­chenyi emlékét felköszönteni a jelen körülmények között. így jutott a serleg az én szerény kezembe. Széchenyi Istvánról a politikusról, tisztelt uraim, szól a történelem, Széchenyi Istvánról az íróról tanít az irodalom, hazafi lánglelkéről beszélnek alkotásai: a Tisza-szabályozás, a Vas­kapu, a Lánczhid, Lóversenyügy, Akadémia. Élő monumentumai mind az alkotó genienek, a ki emberbarát volt és szerette hazáját. Társadalmi alkotása a nagy férfiúnak a nemzeti Casinó. Szemei előtt lebegett a magyar társadalom müveit köreinek egyesítése. Ez sikerült is neki fényesen. Alapított egy oly egyesületet, a mely az egész magyar társadalomnak delejtüje lett. Elől járt a nemzeti Casinó évtizedeken ke­resztül; „a hazafiság, a tisztesség, a jó Ízlés, a lovagiasság, a bonton“ terén. Szerencsés voltam még magam is személye­sen ismerhetni a régi idők nehány fényes alak­ját a nagyokból: mint Károlyi Györgyöt, Almásy Györgyöt, Mikes Jánost. És bátran kimondom, hogy ma senkinek az a tekintélye társadalmi kérdésekben messziről sincs, mint a milyen a nevezett uraknak volt. Tisztelte őket mindenki, és meghajlott előttük minden emberfia. xA régibb nemzedékekbe be volt oltva tisz­telni a kort. E mellett meg volt az élem, hév, áldozatkézség, merészség. Ki adná ma oda közczélra egy évi jövedel­mét, mint tette Széchenyi István ? Vagy ha tenné, könnyen úgy járna, mint egy, Ázsiát nagy költ­séggel és fáradsággal kutatgató igen tisztelt tag­társunk, a kiről gyakran hallottam mondogatni, hogy „hifi és bolond“. Vagy ki megy ma át lóháton a zajló Duna jegén, mint Sándor Móricz ? Vagy ki fog ma késsel kezében mérkőzni a vadkannal római gladiátorként ? a mint Nagy-Károlyban tette a nagy Wesselényi, a mi Széchenyink legjobb barátja. Azokban a generatiókban, tisztelt uraim, megvolt a „ Virtus“ ! Tiszta volt az agy, lelkes volt a szív és aczélosak az izmok! Os terméskőből építhetett Széchenyi István ; ha ma akar építeni valaki, annak az uj Széchenyi­nek a mai nemzedékben jó, ha vályog lesz a rendelkezésére ! Mig a nagy Széchenyi egyéb alkotásai ál­dásos nemzeti intézményekké fejlődtek, azalatt kedvencz gyermeke, a nemzeti Casinó, társa­dalmi tekintélyében nem növekedett. Okát ennek nemcsak abban keresem, tisz­telt uraim, mert túlsókat beszélünk és keveset teszünk, hogy úgy mondjam „szóbajnokok“ va­gyunk ; de mert tekintélye nálunk ma alig van már valaminek. Bzonyos társadalmi nihilismus felé evezünk, a melynek nem távoli partján kékleni látom a mottót hogy: „Magyarországon a tisztességes embernek túlnagy handicap teherrel kell lefutni az életpályát“. Nem jutalmazzuk illően az erényt és nem büntetjük kellően a rosszat. xArról, hogy egy közönséges szegény halan­dónak a mindennapi életben alig fizeti ki magát a tisztesség, nem is szóllok. Büntető-törvény­könyvünk lax és börtöneink casinók. A huma- nismus örve alatt úgy vannak berendezve, hogy gyakran kényelmesebben él nálunk egy fegyencz, mint sok becsületes munkaszerető honpolgár. De a társadalom magasabb rétegeiben is büntetlenül tehetünk bátran a mit akarunk, csak mondjuk rá „politika“. E bűvös szócska fed mindent. „Le sang des rois ne souille pas“ mondották kétszáz év előtt vígan a nemes francziák. A mi ott a „sang des rois“ volt, az nálunk ma: „a politika“. Ne féljenek, tisztelt uraim, nem megyek bele az exigencziák tudományának fejtegetésébe. Nem térek be ebbe a csárdába, a hol nálunk néha a szentekből is „demie viergek“ lesznek! Hogy pedig gyarló emberek mit művelnek olykor sub titulo politika ebben a magas vigadóban, arról hallgatást parancsol nekem az ildomosság. Fölemelem hát, tisztelt uraim, a billikomot és nem reszket kezemben, szilárdan tartom, mi­dőn „arról a férfiúról emlékezem, kinek fejét dicsfény koronázza, beragyogva homlokát, mint viruló napfény a havas bérczeket“. Hidegen hagyja a dicsfény a mai nemze­déket, de lesz idő, a mikor az utódok szivét heví­teni fogja. És akkoron elmondhatjuk : „Magyar- ország nem volt, hanem lesz ! Az ő dicső emléke pedig felviruland százados álma felett“. Erre ürítem a kupát és egy jobb jövendőre ! mert nem boldog a Magyar. Karácsonyfa-ünnepély. A kis Jézus születésnapja az öröm és sze­retet ünnepe, úgy a felnőtt, mint a serdülő embernek. Alig van nagyobb ünnep a gyermeki szív pitvarában a karácsonyfa ünnepélynél. xA szegény, módnélküli gyermekek örömét szerezték meg az alább következő kegyes ada­kozók, akkor, mikor az I. kér. iskola-téri elemi iskola jobb sorstól megfosztott tanulóit a kis Jézus ajándékaiban részesítették. A szépen sikerült ünnepély, múlt év decz. 23-án folyt le. Az előkészületek és feldíszítések aktiv szerepét Dr. Kemény X. Ferencz iskola­széki gondnok, Farkas József igazgató-tanitó, s a fennevezett iskola érdemes tantestülete telje­sítette. * Az ünnepélyen képviselve volt az iskolaszék, a tantestület teljes számban, végül a szülők és vendégek, kik az iskola rendelkezésére álló torna-terem feldíszített helyiségét zsúfolásig be­töltötték. Az iskolaszék elnöki tisztét ez alka­lommal Dr. Gombár Tivadar kir. tanácsos és isk. széki elnök gyöngélkedése miatt Nikolics Ignácz isk. széki tag képviselte ; ki is a vallás és szeretet hangján üdvözölve a jelenlevőket, a nevezett napon d. u. 4 órakor az ünnepélyt megnyitotta. Az ünnepély szép sikerét Bozóky Géza várbeli s. lelkész alkalmi — s „korunk divatos nevelése hibáit“ feltüntető beszédje és a gyermeksereg hazafias és vallásos énekei illuszt­rálták. Megható volt a szegény tanulók ruha ki­osztása, kik közül a legtöbb csak könnyeivel mondott köszönetét a jószivü emberbarátoknak. Szerénységük megsértése nélkül közöljük a jószivü adakozók névsorát. Kegyes adományaikkal hozzájárultak: Dr. Appl Lajos ur ivén 2 kor., Dr. Gom­bár Tivadar ur ivén 14 kor. Dr. Gombár Tiva­dar 10 kor., Gombár Tivadarné 2 kor., Gombár Miczi 1 kor., Gombár Anna 1 kor. Dr. Herald Ferencz ur ivén 5 kor., Huszár Adolf ur ivén 4 kor., Kanócz István ur ivén 4 kor., Kánter Károly ur ivén 10 kor., Kasics Péter ur ivén 8 kor. Havas Sándor 4 kor., Kasics Péter 2 kor. Láner Gyula 2 kor. Dr. Kemény X. Fe- reiicz ur ivén 22 kor. Özv. Jordán Károlyné 10 kor., Wiesner Jánosné 4 kor., .1. W. 1 kor., Braidsver József 2 kor., Wiesing Jenni 1 kor., L. E. 2 kor., Kemény X. Ferencz 2 kor. Dr. Keömley Nándor ur ivén 32 korona 40 fillér. Hersich Ignáczné 5 kor., Keömley Pál 2 kor., Celligoi Bódogné 2 kor., Keömley Aurél 1 kor., Keömley Bianca 1 kor., Keömley Nándorné 2 kor., P. H. 40 fillér, Csikán Rezső 20 fill., Dr. Schenek István 2 kor., PI. G. 20 fill., Galen Ede 1 kor., Marsovszky Anna 2 kor., Marsovszky Ede 2 kor., Lász Károly 2 kor., Sz. 20 fillér, Holbesz József 40 fill., N. N. 40 fill., Cs. F. 20 fill., N. N. 20 fill., L. R. 20 fill., P. 30 fill., H. K. 20 fill., 4'. N. 20 fill., B. L. 20 fillér, N. N. 20 fill., N. N. 20 fill., N. N. 20 fillér, I. Gy. 20 fill., Ka. 20 fill., N. N. 10 fill., Szo­bovics Jozefin 2 kor., Szobovics Lajos 2 kor., Gálffy Erzsébet 2 kor. Kleszner Albert ur ivén 13 kor. 30 fill. Kleszner Albert 4 kor., P. J. 40 fill., Sz. E. 1 kor., Stefán Ferencz 40 fillér, Kovártsik 20 fill., T. L. 20 fill., Schering 20 fillér, Gerbacsich P'erencz 20 fill., Fayszky Ká­roly 20 fill., Schallinger Dávid 30 fill., Maglics Emil 20 fill., if j. Hartmann Gusztáv 50 fillér, Kellye László 40 fill., Tornay Károly 40 fillér, Sipos Sándor 40 fill., Cserr Ferencz 30 fillér, Károlyi Rezső 20 fillér, Polez x4ntal 20 fillér, Hiasche E. 40 fill., Madarász Ida 40 fill., Kurcz József 40 fill., Nagy Béla 30 fill., Schuder Lő- rincz 40 fillér., Maksa x4goston 50 fill., Hofbauer István 20 fill., Hollerik xAlajos 20 fill., Csabin Mihály 40 fill., Wichel Ferencz 20 fill., Ilauszky S. 20 fill. Kosutány Géza ur ivén 23 korona. T. A. 1 kor., Lenk 2 kor., Olvashatatlan 2 kor., Olvashatatlan 2 kor., Cseke Kálmán 2 korona, Cseke Marczel 2 kor., Szepey 2 kor., Dr. Baum- garten Izidor 10 kor. Dr. Kovács Pál ur ivén 12 kor. Jung Ferencz 2 kor., Kovács xMadár 2 kor., Simonyi E. 1 kor., Özv. Kovács Pálné 2 kor., Dr. Kovács Pál 5 kor. Dr: Lechner László ur ivén 2 kor. Madarassy Gábor ur ivén 10 kor., Madarassy Gábor és családja 10 korona. Márjfy Ágost ur ivén 11 kor. Márffy x4gost 10 kor., Márffy Irénke 1 kor. Dr. Nemes Antal ur ivén 42 kor. Dr. Nemes Antal 4 kor., Tory Burián Aranka G kor., Havas Sándorné G kor., özv. Pernőffy Jánosné 6 kor., Dr. Oeffner Antal 6 kor., Rehák 6 kor., Keller Janka 8 korona. Nikolics Ignácz ur ivén 6 kor. Nikolics Ignácz 2 kor., Nikolics Ignáczné. 2 kor., Nikolics Aranka 2 kor. Pora Ferencz ur ivén 4 kor., Tornor Ferencz ur ivén 2 kor. 20 fill., Dubasievicz Nándor ur ivén 12 kor. 80 fill. Dubasievicz Nándor 4 kor., Bohn Károly 1 kor., N. N. 40 fill., Genovich József 40 fill., Laping Miklós 50 fill., Müller Henrik 1 kor., Varga Géza 50 fill., Vaskovics Aurél 1 kor., Pnyborszky Antal 1 kor., Hollósy Imre 1 kor., Mátis 1 kor., Ham- zek Ágoston 1 kor. Weitstem Gyula ur ivén 13 kor. Weitstem Gyula 5 kor., özv. Weitstem Antalné 2 kor., Schütter Erzsébet ‘j kor., Weit­stem József 2 kor., báró Rozberg János 2 kor. Dr. Baumert Gyula ur ivén 4 kor. Guckler Győző ur ivén 8 kor. Özv. Paksy Józsefné 2 kor., Guckler Győzőné 2 kor., Guckler Győző 2 kor., Guckler Rozália 1 kor., ifj. Guckler Győző 1 korona. Dr. Tőry Gusztáv ur ivén 42 kor. Dr Tory Gusztáv 10 kor., Dr. Tőry József 5 kor., Dr. Stoffe r Gusztáv 2 kor., özv. Stein- bach Györgyné 10 kor., Német Titusné -5 kor., Tőry Emilné 5 kor., Olvashatlan 5 kor. Balonyi Imre ur ivén 13 kor. E. M. 10 kor., T. K. 2 kor., Balonyi Imre 1 kor. Szuchy Endre ur ívén 6 kor. Tichtl János ur ivén 10 kor. Appl La- josné úrnő ívén 13 kor. 40 fill. Kogler Nóra 2 kor., Stefanovics Ilona 2 kor.,* Heckenast Laura 1 kor., Zobel Anna 2 kor., Hackel Mar­git 1 kor., Atzél Margit 1 kor., Bauer xAda 1 kor., Nizsnyánszky 1. 1 kor., Tárnok Hedvig 1 kor., Szeder Bösike 1 kor., Bráuner Bözsi 40 fillér. Bozóky Géza úr ivén 4 kor., Csonka Józsa úrnő ivén 28 kor. Nonno 2 kor., özv. Calligói Bódogné 2 kor., Dömötör Mariska 2 kor., Szi­getvári Gézáné 2 kor., Nikolics Aranka 2 kor., Huber Karola 2 kor., Hübner Józsefné 2 kor., Rustler Róza 2 kor., özv. Adriány Vilmosné 2 kor., Endrey Emma 2 kor., Hintz Alice 2 kor.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom