Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-01-23 / 3. szám

Budapest. 1898. (4) tudósnak feltárnám a szent-háromság titkát a a gyermeket oda vinném, hova naiv vágya vonzza. Hogy sóvárog a lélek az elérhetetlen után, in égő az ül és meghal a bölcs, és a fényt kisérő árnyékot eltüntetni nem képes örökre. Mi marad a végrendelkezés után hagyatékában ? Egy nemes problémának utópiája. De ki az a lángelme, a ki e feladat meg­oldásának szenteli életét? Mi a neve? Meg­mondom, nagy a tisztelet iránta, mindenki is­meri. Úgy hívják: — Humanitás! — Itt lakik a földön, róla kell megemlékeznem ismét a \ nagy ünnep után. Áldásos a munkája, sok jót tesz, de ő talán a legmegelégedetletiebb kö­zöttünk, mert csak parányi részét oldhatja meg feladatának. Minden lépése nyomában százak fájdalma csillapul, de minden lépése előtt a folyton növekvő ezrek segítségért kiáltó szava hallatszik. És mily kevés a munkatársa, mily ke­vesek szivében hangozik vissza buzdító szózata. Másvegye fel a vigasztaló, az édes álomba meri tő mese fonalát; en históriát, száraz tör­ténetet mondok el a humanitás jó barátainak a kiknek ettől talán jobban megenyhül a szivük. Sok a fazó, az éhező gyermek, nagy a nyomor a székesfővárosban. Hála Istennek mindenütt összeverődik egy-egy kis csapat, mely elindul, hogy a leg­nagyobb szükség idején letörölje a szenvedők arczárói azt a messze csillogó könnyet, me­lyet oly kevesen vesznek észre Egy ily kis csapat vette fel a harczot a nyomorral, fent a budai várban. A várbeli is­kolaszék es az iskolatéri elemi népiskola ta­nító testületé volt a küzdők vezére. Nem hoz­ták magukkal a harcztérrő! a győzelem koszo­rúját, de visszatértek kezűkben néhány babér­levéllel. A didergő iskolásgyermekek száma jelen­tékenyen csökkent, meleg ruha fedi már fázó tagjai kai. Karácsony előtt a jó szivekhez fordultak s felhívták figyelműket a szegény iskolásgyerme kekre. Az ünnepet megelőző délután pedig össze­hívtak a szegéuysorsu iskolába járó fiukat és leányokat és az iskolatéri elemi népiskola tor­natermében lélekemelő ünnep keretében kiosz­tották a nekik szánt ruhát és czipőt elrejtve bennök egy kis édességet is. A karácsonyi ünnepéi) decz. 24-én d. u. V2 4 órakor kezdődött A szépen f'eldiszitett teremben elhelyezett emelvényen baáni Gom­bár Tivadar dr. kir. tanácsos az iskolaszék elnöke es Bogisich Mihály ez püspök foglal­tak helyet. Velők és a teljes számban meg­jelent iskolaszékkel szemben állottak félkörben a felruházandók. Az ünnepély sorrendje a kö­vetkezőkép folyt le : — Hymnus, éneklik a IV. fiú és a IV. leány oszt. növendékei. — Ünnepi megnyitó tartja baáni Gombár Tivadar dr. — Karácsonyi énele előadva a fenti oszt. növendékei által Harmoniumon kisérte Oszoly Kálmán oszt ta­nító. — Ünnepi beszéd tartja Bogisich Mihály ez. püspök. — Az ajándékok kiosztása. Esz­közli : Farkas József igazgató — A szegény- sorsú gyermekek nevében köszönetét mond Csányi Antal IV. fiú oszt. tan. — Karácsonyi ének énekli a gyermekek énekkara harmonium ki- sérettel. — Az ünnep befejezése Az iskolaszék elnökének beszéde által — Szózat. Nyilvános elszámolás. A várbeli iskola­szék a szegénysorsu gyermekek felruházására az alábbi pénzösszegekkel rendelkezett: A múlt évről megmaradt 369 frt 61 kr. Az 1897 ben begyült 411 „ 27 „ összesen : 780 frt 88 kr. Ebből a 78 gyermek felruházására 8 a* karácsonyfa díszítésére kiadatott: 414 frt 40 kr. s igy a jövő évre maradt 366 frt 48 kr, mely gyümölcsözőleg a Budapest egyesüLt ta­karékpénztárba helyeztetett. Az iskolaszék és a tantestületet eme nemes munkásságában a kö­vetkező jótékonyszivek támogatták adomá­nyaikkal. BUDA és VIDÉKÉ Dr. Appl Lajos úr 1 frt. Dr. -Baráti Lajos iír 2 frt. Bogisich Mihály úr gyüjtóivón Bogisich Mihály 3 frt, gróf Hunyady Lászlónó 5 frt, Seth Cecilia 2 frt, gróf Széchényi 2 frt, Kohl Medárd 5 frt, Pernöffy Jánosné 3 frt, Farkas K. 2 frt, Busk Lajosné 3 frt, Tőry Gusz- táyné 3 frt, özv. Havas Sándornó 3 frt, Némethné 3 frt, Tichtl Irén 2 frt, Madarassy Pálné 3 frt, Dr. Oeffner Antal 3 frt, A. S. 1 frt, Stoff er Józsefné 1 frt, Rosier Sabino 1 frt, özv. Vaszary Mihályné 1 frt, Ruszwurm Vilniosnó 1 frt, özv. Keller Kálmánné 3 frt, Keller- Janka 2 frt, Walther Ernönó 2 frt, Wettstein Antal 1 frt, Wettstein József 1 frt, özv. Gürsch Já­nosné 1 frt, Özv. Schügerl Ferencznó 1 frt, Dr Hoor Venczel 2 frt, Sellnor Gyuláné 2 frt, Hirsch Istvánná 3 frt, Schach 1 frt. összesen 66 frt 0 é. Nagys. Eötvös Sándor úr 2 frt. Nagys. Dr. Gombár Tivadar ár ivón : Dr. Gom­bár Tivadar 5 frt. Gombár Tivadarné 2 frt, Gombár Miczi 1 frt, Gombár Angela 5o kr., özv Herián Ká- rolyné 2 frt, Gejthényi György 1 frt, Petheö Berta 2 frt, özv. Wiedemann Gnsztávné 2 frt, Scholl Klára 50 kr , Császka Györgv 20 frt, ifj. Gombár Tivadar 50 kr. összesen 36 frt 50 kr. . Nagys. Dr. Hegedűs Sándor úr 5 frt. Tek. Dr. Herold Ferencz lír ivén : Dr. Herold F’erencz 1 frt 5u kr., E. M 5 frt összesen 6 frt 50 kr. Nagys. Huszár Adolf úr 2 frt. Nagys. Kanócz István úr ivén : Herczegprimés 10 frt, Dr. Karsai Sándor 1 frt, Kanócz István 1 frt. összesen 12 frt. Mélt. Kasics Péter úr ivén : Kasics Péter 1 frt, Havas Sándornó 2 frt, özv. Lázár Antalné 1 frt T. L. 1 frt. összesen 5 frt. Nagys Dr. Kemény X. Ferencz ur ivén í Scho­ber Lajosné 1 frt, Papp Lajosné 1 frt, Plancz A. 1 frt, Braidsver József 1 frt, Braidsver Józsa 50 kr., Wiesin- ger Jenny 50 kr, Wiesner Jánosné 2 frt, Lubich Etel 1 frt, Kemény X Ferencz 2 frt összesen 10 frt. Nagys. Dr. Keömley Nándor úr ivén : Dr. Keöm- ley Nándornó 2 frt, özv Hursich Ignácznó 2 frt. Gálliy Erzsébet 1 frt, Szobovich Józsa 1 frt, Keömley Pál 2 frt, Dr. Celligói Bédogné 1 frt, Marsowszky Ede 1 frt Marsomszky Anna 1 frt összesen 11 frt. Nagys. Kosuthányi Géza hr ivén : Haupt Albert 1 frt, Dr Baumgarten Izidor 5 frt, Genthon Ferencz 1 frt, Dr Imber Lajos 1 frt, Lenk Gyula 1 frt, Czá- rán József 1 frt, Csekl Kálmán 1 frt, Czekélius Mar- czell 1 frt Dr. Makucz Arthur 1 frt, Dr. Kiss István 1 frt, összesen 14 frt. Nagys. Dr. Kovács Pál úr 1 frt. Nagys. Dr. Leckrer László úr 1 frt. Mélt. Már ffy Ágost úr ivén : Márffy Ágost 5 frt, Márffy Irén ke 50 kr. összesen 5 frt 50 kr. Nagys. Márffy Albin úr ivén : König Tivadar 1 frt, Szontagh Jenő L frt, Márffy Albinnó 5 frt, Márffy Albin 5 frt összesen 12 frt. Tek.- Nikolics Ignácz úr és neje 3 frt. Nagys. Pára Ferencz úr 3 frt. Nagys Szegő János úr ivén: Beiwinkler Károly 1 frt, Mezey Ferencz 50 kr., Miksó Imre 50 kr., N, N. | 20 kr., V. J. 50 kr., Szegő János 2 frt 30 kr. összesen 5 frt. Nagys, Tömör Ferencz úr 1 frt. Nagys. Vézinger Károly úr 5 frt, Nagys Appl Lajosné úrnő ivén : Szathmáry'Ilona 1 frt. Tichtl Frigyes 1 frt, özv. Kapy Edéné 50 kr, Kapy Miklós 20 kr, Tichtl Irén 50 kr , özv Lancz Antalné 50 kr , Mayer Anikó 20 kr., Tichtl J. 50 kr., Tichtl Mártha 10 kr., Pap Esztike 50 kr.. Pap Margit 50 kr., Pap Elza 50 kr, Pernöffyné 1 frt, Hoor Elza 1 frt, Kerékgyártó Irma 50 kr., Jávorszky Irén 50 kr.. Bene Ilonka 50 kr., Bene Rózsika 50 kr., Rosconi Elza 1 frt, Hackel Márta és Mai) ez i 1 frt. Du day Alice 50 kr. Kovács Gyula 50 kr, özv. Kramolin A lajosné' 20 kr., Francé Raoul 50 kr., Turcsányi Lívia 25 kr , Turcsányi Olga 25 kr., Grécsák Emma 50 kr., Olvas- hatlan 30 kr., Vavrincz Márta 30 kr.. Bogyó Irma 30 kr., Csorba Ilonka 3'> kr., Wurm Gusztika 50 kr.. Nagy Ilona 50 kr., Weisz Francziska 1 frt, Járday Vilma 20 kr. összesen 18 frt 10 kr. Főtiszt. Bozóky Géza úr ivén : B. G. 1 frt X. Y. 50 kr., 0. T 50 kr. összesen 2 frt. Csonka Józsa úrliölgy ivén: Cziegler Anna 50 kr., Hintz Hedvig 1 frt, Éndrey Emma 1 frt, Rustten Róza 1 frt, özv Adríany Vilmosné 1 frt, Kummer Lászlónó 1 frt, Scheich Károly 2 frt, Kovács Aranka 50 kr., Kovács Ilonka 5 1 kr., Pasterczyk Eleonoia 30 kr., Fejér Ida 50 kr, Csánky Mariska 30 kr , Pfen­ning Hona 50 kr., Paduch Margit 50 kr , Hubor Paula 50 kr., Kossuth Ilona 1 frt, Balonyi Erzsébet 50 kr., Cseniiczky Margit 50 kr., Lehotay Mariska 30 kr. ösz- szesen 13 frt 40 kr. Tek. Farkas József úr ivón : Farkas József 1 frt. Magyary Lajos 1 frt 50 kr. Szukováty Jenő 1 frt 50 kr., Oberrecht Ödön 1 frt 35 kr., Szabonay Lajos 20 kr., Szilágyi Zoltán 10 kr., Hübner Lajos 2o kr., Ágotha Zoltán 10 kr., Pongrácz Ágoston 10 kr., Socanin Fe­rencz 20 kr , Illés Károly 10 kr., Paduch Béla 20 kr., Ludvig Károly 10 kr., Landesz Géza 10 kr., Lechner László 10 kr , Széles Sándor 1 frt., Pillmayer Károly 1 frt, Ruszvurm Vilmos 1 frt, Mandl Adolf 2 frt, Mül­ler Ede 1 frt, Egy várbeli 5 frt, Brauner György 22 kr. özszesen 18 frt 07 kr. Január 23. Farkas Józsefné úrnő ivén : Herald Rózsa és Etelka 1 frt, Csánky Lujza 30 kr , Pernöffy Jánosné 2 frt, Pap Elza és Margit 1 frt, Villányi Józsa 30 kr.. Széli 1 riska 50 kr., Somogyi Irén 1 frt, Zsyray nő­vérek 20 kr., Kogler Hedvig 1 frt, Szikszay 50 kr., Wlossák 5'J kr., Bánik 30 kr., Witlaczné 50 kr., Ku- besch János 50 kr , Incze 2Ó kr., Jaminski 20 kr., Bnocz 30 kr., Sártory 40 kr., Kókesy 50 kr., Kovács Károly 30 kr.. 30 kr., Weidinger Géza 50 kr., Gnotz 50 kr., Simenszky 50 kr., Brocken 50 kr.. Arányi Ká- ro<y 50 kr., Méhes Kálmán 30 kr., Gercsek Dusán 30 kr., Benyovits Antal 70 kr, Sz. J. 20 kr., P. B. 50 kr., Pasterczyk Henriette 30 kr„ Cziegler Miczi 50 kr., Fe­jér Flóra 50 kr., Mlinkó J. 50 kr., Mészáros Irma 20 kr., Lehotay Stefánia 40 kr., Velösy Elvira 50 kr. összese 18 frt 90 kr. Krünner Anna úrhölgy ivén : Jancsó Ilona 1 frt, Kunce 1 frt, Farkas 1 frt, Harmovich 1 frt, Turian 1 frt, Wahlner A. 1 frt Detre Alberta 1 frt, Széles 1 frt, Gaizler Olga és Ottillia 1 frt, Kampis Miczi 1 frt, Bekéné 1 frt, Hübner Józsefné 50 kr , Brauner Lujza 20 kr., Fischer István 1 frt, Forgács Ilona 10 kr., Rosier Sabina 1 frt, Dr. Hummelné 1 frt,Vornica Anna 1 frt, N. N. 20 kr., özv Belányi Ferencz 1 frt, Beianyi Ferenczné 1 frt összesen 18 frt. Tek. Mihalecz József úr 1 frt. Tek. Oszoly Kálmán úr ivón: Zobel Lajos 2 frt, Magyary Zoltán 1 frt, Moldoványi Béla 25 kr., Szuko­váty Imre 1 frt, Rátkay Béla 1 frt, Heyduck Ödön 50 kr., Dréhr Imre 50 kr., Jósa Béla 50 kr., Kerékgyártó Tibor 50 kr, Rochlitz D. 25 kr , Baráth Imre 25 kr., Boldog Lajos 50 kr., Gaál Lajos 1 frt, Kaplemek Li- pót 1 frt 50 kr., Forgács Ferencz 50 kr., Madarassy G. 1 frt, Stoszmann István 50 kr., Szabonay Ede 50 kr., Garba Gy. 1 frt. Oszoly Kálmán 25 kr. összesen 14 frt 50 ki’. Tek. Petzina Ödön úr ivón: Villányi 30 kr., Moldoványi Jenő 50 kr.. Zuber József 10 kr, Fischler Vilmos 1 frt, Schmitu Jenő 50 kr., Maros György 50 kr., Szathmáry Béla 1 frt, Szigetváry Zoltán 1 frt, Tamásy Géza 50 kr., Fischer Pista 70 kr., G. Ö. 50 kr. összesen 6 frt 60 kr. Tek Vaskó Bertalan úr ivén: Wettstein András 30 kr., Wettstein János 20 kr., Wettstein József 1 frt, Láng 50 kr., Wettstein Antal 1 frt, Schütter Elis 1 frt, Szabó Józsefne 1 frt, Mály Sándor 1 frt, Gená! Zoltán 50 kr , Tamás Zoltán 20 kr., Ybl Ervin 1 frt Szuko­váty Pista 1 frt. Grillusz Arthur 30 kr , Kovács Pali 50 kr., Bogyó Géza 50 kr., Koch Rudolf 1 frt, Al­brecht 50 kr.. ifj. Fejér Vilmos 50 kr., Perczel Ta- sziló 50 kr., Wirkner Manó és József 50 kr. összesen 13 frt 20 kr. Nagys. Madarassy Gábor úr és családja 5 frt. Nagys. Dr. Hanzély László úr 3 frt Nagys, Balonyi Imre úr ivén : Balonyi Imre 1 frt, ifj. Balonyi Imre és Tibor 1 frt összesen 2 frt. Nagys. Wettstein Gyula úr 3 frt. Nagys. Dr. Töry Gusztáv úr ivén : N N. 1 frt, Steinbach Frigyesné 5 frt, Bókay Tömöry Adrienue 5 frt. Töry Emilné 3 frt, Töryné Hegedűs M. 3 frt, Jálics Elvi:a 3 frt, Jálics Mária 3 frt, Töry Aranka és Edith 3 frt összesen 26 frt. Nagys. Guelder Győző úr ivén: Guelder Győzőnó j 1 frt luckier Győző 1 frt, ifj Guckler Győző és Rózsika 1 1 frt összesen 3 frt. Nagys. Baumerht Gyula úr és neje 2 frt. Tek. Bachler Károly úr ivén : Kogler Jánosné 2 frt, Lász Károly 1 frt, Bizaglich Sándornó 1 frt, Gyöngyösi Petheö E. 50 kr., Zimányi Károly 4 frt, Kanéi Emma 1 frt, Bugnyár R. 50 kr.. Bachler Elza 50 kr., Bachler Károly 2 frt, Stettner Géza 1 frt. D. Lán Gyula 50 kr. összesen 14 frt Nagys. Tichtl János úr ivén : Tichtl János 5 frt, Tichtl írén 2 frt, G. J. 2 frt, N. N 1 frt összesen 10 frt, A T. ez Közönség ivén: Olvashatlan 2 frt. Vasvári Kramer József 2 frt, Szobovich Lajos 2 frt, Gammel altábornagy 2 frt, ifj Reinig Ede 1 frt, Mándiik A. 1 frt összesen 10 frt Utólagos adományok: Krakk: 50 kr. Hummel Margit: 1 frt. Mindazok, kik a felebarát! szeretet eré­nyeit gyakorolni kegyesek voltak, s az ünne­pély fényét megjelenésük által valamint közre­működésükkel emelni szíveskedtek, fogadják ez utón is az I-ső kér. I sö számú (várbeli) is­kolaszék igaz köszönetét. A műegyetem kérdéséhez. Valóban megdöbbentett az a levél mit szó szerint közölünk. Egy egész városrész fej­lődéiért kívül még egy fontosabb a magyar ifj ság egy részéről van itt szó. Bármilyen nagy tekintélyű és szavahihető is a levél ér­demes Írója, mi még is azt reméljük, hogy a műegyetem kérdését a kiváuatos engedékeny ség és áldozatkészség hozzájárulásával Bu­dára nézve kedvezően oldják meg. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom