84 találat (0,145 másodperc)

Találatok

1. 1909-02-07 / 6. szám
[...] 2 án délelőtt 11 órakor Szaniszlón saját helyiségében fogja megtartani melyre [...] 33236 21 321 1 1 Szaniszló 1908 december hó 31 én Selagian Szevér s k Bónya Sándor s k Coltau Demeter s [...] mellékkönyvekkel összehasonlittatván mindenben megegyezőnek találtuk Szaniszló 1909 január 25 Achim György [...]
2. 1908-02-16 / 7. szám
[...] ARINA TAKARÉK ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZANISZLÓN 1908 évi márczius hó 10 [...] 11 184 28 A pénztárért Szaniszló 1907 évi deczember hó 31 [...] könyvvitelért Selagian Sever sk Bónya Sándor s k v igazgató Halmaglan [...] és mellékkönyvekkel összehasonlítva helyesnek találtuk Szaniszló 1908 évi január hó 25 [...]
3. 1907-03-10 / 20. szám
[...] Gyula Papp Béla dr Aáron Sándor Bodnár György Hel tay Ferencz [...] tagok Távollétét kimentette Doma hidy Sándor A gyűlés minden lényegesebb vita [...] Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló póttagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos Kálmánd Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege Kaplony 3 ik összeirási [...]
4. 1912-07-14 / 28. szám
[...] III sz gy­sz gy sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...] A legyilkolt elföldelése Beküldetett Hosszú Sándor nevű gebei születési gör kath [...] hozzátartozója sem volt Viharverte Hosszú Sándor azonban nyugodtan pihenhet a csanálosi [...] el­járást Öngyilkosság Freund Antal a Szaniszló községhez tartozó zsuzsanna majori lakos [...]
5. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
6. 1907-06-12 / 47. szám
[...] állami végrehajtó eljegyezte Fehérgyarmatról Brilla Sándor leányát Jolánkát Könyvelő választás Az [...] m kir minister Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló ál­lomásra nézve ugyanaznap d e [...]
7. 1909-12-12 / 50. szám
[...] kir löld mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] Ottót a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg Miután [...]
8. 1907-10-27 / 88. szám
[...] Gábor aljegyző ismerteti Szobosz lay Sándor és társainak kérelmét hogy Tiszta­berek [...] másnap való hitelesítésére dl Aáron Sándor és dr Adlet Adolf bizottsági [...] nov 6 h elnö­kül Domahidy Sándor domahidai 10 a szaniszlói választókerületbe elnökül Garzó Imre szaniszlói nov 6 h elnökül Gru­ber Márton szaniszlói 11 az érendrédi választókerületbe elnökül [...]
9. 1907-11-10 / 92. szám
[...] lefolyt választásokról Megválasz­tattak Nagybánya ff Szaniszló Genes ff ff Ecsed Vitka [...] Germain igen ked­vesek voltak Rátkai Sándor Gáspár apója kü­lönösen a második [...] Rébay Dezső uj ff Dániel Sándor Madarász Lukács Konstantin uj ff [...] tisztikarban Károlyi Gyula gróf Tooth Sándort néhai Ká­rolyi István gróf uradalmi [...]
10. 1909-02-14 / 7. szám
[...] könyvtári választ­mány tagjaivá pedig Toóth Sándor és Dr Blum József eddigi [...] Gyula r főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész Főispánunkat a báli [...] posta és távirda igazgatóság Szíjgyártó Sándor nyugdíj állományú közös hadseregbeli őrmes­tert [...] József Sza niszló Szeremi Ferencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...]
11. 1910-04-17 / 16. szám
[...] felügyelő A kereskedelmi miniszter Demjén Sándor posta és távirda felügyelőt a [...] pályázat és pedig Dr Róth Sándor és Dr Rooz Elemér részéről [...] Vállaj Mérk Csanálos Csomaköz Fény Szaniszló Pilis Nyírbátor Nyirvasvári és Nyirencsencs [...] melyen jelöltül óriási lelkesedéssel Szálkái Sándort kérték fel ki a jelölést [...]
12. 1908-03-29 / 13. szám
[...] Dr Kovács Dezső és Böszörményi Sándor helyett titkos szavazással Luby Béla orsz kép­viselő és Szalkay Sándor megyebizottsági tagok választattak be Luby Béla 78 Szalkay Sándor 42 szavazatot nyert mig kivülök [...] szabályrendelete ugyané tárgyú sz rendelete Szaniszló Cso maköz Bere Vállaj Mérk [...]
13. 1907-01-16 / 5. szám
[...] gróf Károlyi uradalma képviseletében Tóth Sándort Jurcsek Bélát Gorzó Imrét a Mándi uradalom képviseletében Kemény Sán­dort továbbá Balány Sándort Érkört vélyesről Kolevics uradalmi intézőt [...] Fény és Mezőteremet szervezi Tóth Sándor Nagy Albert Domahidy István Kismajtény [...] András Becsky Géza Strobencz Péter Szaniszló Csomaköz Penészlek Érkört vélyes Reszege [...]
14. 1907-11-27 / 97. szám
[...] közhírré teszi hogy Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd által képviselt Gottlieb [...] Erdődön 1907 november 9 én Sándor Lajos kir albiró ELADÓ Szaniszló község határában jó minőségű 66 [...]
15. 1912-09-22 / 38. szám
[...] búzáját felgyújtották A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul ki ellen [...] adhatók be Kinevezés következménye A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
16. 1909-09-26 / 39. szám
[...] a Wekerle kormány fölmentéséig Wekerle Sándor minisz­terelnök vette át az igazságügyi [...] t t és gróf Teleky Sándor nővérüket gyászolják Te­metése f hó [...] képviselő ajándékozta szülő­földjének és Kepes Sándor ottani andezit kőgyá ros művészi [...] A m kir Földművelés­ügyi miniszter Szaniszló község közbirtokossá­gának közlegelő javítási célra [...]
17. 1906-07-21 / 29. szám
[...] Kovács György keres­kedő 1 Asztalos Sándor a szatmári gazdasági bank ügyvezető [...] Müller József ke­reskedő 1 Toóth Sándor uradalmi intéző 1 Jeney Géza [...] Zsig mond Madarassy Dezső Domahidy Sándor Papp Béla Kaufmann Jenő Cservenyák [...] Kerekes Józsefné Nagykároly Takács Ferencné Szaniszló Ivlósz Lajosné Piskolt Saaghy Gusztávné [...]
18. 1907-05-08 / 37. szám
[...] Gusztáváé 1 alelnöknő Tűz volt Szaniszló községben e hó 6 án [...] kiütése előtt két órával Kelemen Sándor uradalmi cseléd azt a hirt [...] ünnepélyesen kijelen­tem hogy főtiszt Nutiu Sándor lippói gör kath lelkész úrtól [...] hogy Borhidra menteni volna Sztán Sándor lippói közs biró földbirtokos úrral [...]
19. 1909-08-29 / 35. szám
[...] Kiss Béla fékező és Kovács Sándor vonatvezető kik mindketten az 1741 [...] melyet szó szerint közlünk Csőkör Sándor gubás mester f hó 21 [...] 60 fillért Bodó András Karácsonyi Sándor Lő­rincz Gergely Német József Rábay [...] nekik osztályrészül Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsigmond lengyel grófok petrisí [...]
20. 1906-09-01 / 35. szám
[...] alispáni határozat ellen 19 Szilágyi Sándor volt szolgabirói dijnok felebbezése napdijának [...] 130 139 Szamosdomb Ura Csengerujfalu Szaniszló Hirip Mezőpetri Nyirmegyes Nagy­dobos Sebe [...] ban megállapí­tása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...] István nagykárolyi főszolgabíró és Nagy Sándor volt első aljegyző ellen ren­delte [...]
21. 1912-08-11 / 32. szám
[...] Taub Géza helyettesül dr Yetzák Sándor helybeli ügyvédet nevezte ki a [...] mind­annyian kenyér nélkül maradtak Veress Sándor körjegyző az azonnali segély adása [...] az alispánhoz előterjesztést tett Bö­szörményi Sándor ős Helmeczy József pety tyéni [...] szatmárudvari ál­lami elemi néptanitónőt a szaniszlói Kara bélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
22. 1909-06-13 / 24. szám
[...] zártkörű juniálist rendez Állami iskola Szaniszlón A kir tan felügyelő Szaniszló községgel egy állami iskola létesítése [...] Jánost aki beismerte hogy Görög Sándort volt ápo­lónőjének Galgóczi Józsefnénak rokonát [...] A nyomozás során kihallgatták Görög Sándornak Mármarosszigeten lakó atyját aki azt [...]
23. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Domahida Genes Kismajtény Nagykároly Reszege Szaniszló Érdengeleg Érendréd Mezőterem Portelek Vezend [...] az avasi járásba dr Somló Sándort járásorvossá nevezte ki Összpontosítás A [...] vette pártfogásába Öngyilkosság Freund Adolf szaniszlói lakos elmezavarában az udvaron levő [...]
24. 1908-07-12 / 28. szám
[...] Kallós Tivadar Nagymáté Albert Végh Sándor dr Böszörményi Lajos Uray Géza [...] Margitnak Kinevezés A király Fekete Sándor szatmári törvényszéki aljegyzőt a borosjenöi [...] sínekre feküdt ön­gyilkossági szándékból A Szaniszló felől jövő 6 órai személyvonat [...]
25. 1910-05-29 / 22. szám
[...] helyi­ségben c a III előtt Szaniszló Erkörtvélyes Er endréd Penészlek Csomaköz [...] csak gyönyörködni lehet Pénteken Dénes Sándor szatmári hírlapíró és Somogyi Károly [...] tüdő gyulladásban elhunyt Dr Aáron Sándor vár­megyei főorvos és Neupauer Jáuosné [...]
26. 1907-03-20 / 23. szám
[...] Penyige Kö­mörő Istvándi Cseke Kapnikbánya Szaniszló Botpalád Nagypeleske Sárköz Sárközujlak Csomaköz [...] módosítása III 302 Dr Aczél Sándor érendrédi körorvos oklevelének kihirdetése III [...] László főszolgabíró K majtény Sepsy Sándor tb főszolg Domahida Jeszenszky Béla [...]
27. 1906-09-08 / 36. szám
[...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor kir alügvész Korányi János ügyvédi [...] Nagy­károly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] Kaufman Adolf gőz­malomtulajdonos Nagykároly Jeney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bádogos [...] nagykárolyi lakos megvette ifj Sternberg Sándor nagykárolyi lakosnak a gencsi 228 [...]
28. 1911-12-10 / 50. szám
[...] Érendréd Fény Csanálos Csomaköz és Szaniszló községekbő Dr Adler Adolf a [...] Dezső dr Marián Ferenc Stenberg Sándor és Vetzák Ede dr kiknek [...]
29. 1912-03-17 / 11. szám
[...] h é vasút segélyezése tár­gyában Szaniszló község határozata állami iskola építésére [...] a rendezőség Gyászeset szunyogi Szunyoghy Sán­dor kir tanácsos f évi március [...]
30. 1906-05-05 / 18. szám
[...] becsületsértés vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor elleni bűnügyben a Botiinger János [...] Ítélt A kir járásbíróság Lebovits Sándor vád­lottat aki 1872 junius 15 [...] vagyonnal bir ir olvas fakereskedő szaniszlói lakos bűnösnek mondja ki a [...] évi ápril 3 án a szaniszlói vasúti állomáson Botiinger Jánost vén [...]
31. 1909-07-04 / 27. szám
[...] koronás kölcsönre vonatkozó kötelezvényét Kovács Sándor erdődi főszolgabírónak 2 heti szabadságot [...] Papp Elek és társainak a Szaniszló községben tervezett állami elemi iskola [...]
32. 1909-05-10 / 19. szám
[...] Béla tb fő­szolgabíró b Kováts Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...] Papolczy László Domahidy István Szeőke Sándor Világossy Gáspár Járrny And­rás Luby [...] ki­siklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...]
33. 1912-04-07 / 14. szám
[...] 000 koronáért Községi elöljáróság választása Szaniszló községben a múlt hó végén [...] bíróvá Heinrich Jakab pénztárnokká Kosa Sándor közgyámmá Gnándt János albiróvá pedig [...]
34. 1909-02-14 / 7. szám
[...] azt is hogy néhai Domahidy Sán­dor már foglalkozott egy vármegyénkben fel­állítandó [...] a gróf Károlyi uradalom másrészről Szaniszló Pis kolt Vasad Gálospetri és [...]
35. 1911-04-09 / 15. szám
[...] ítélet jogerős ínyenc cigányok A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint 95 [...] el az elmúlt télen a szanisz­lói cigányok a falubeliek majorságából Vegye­sen [...] lefülelni őket A tettesek mind szaniszlói vályogvető cigányok KÖZGAZDASÁG A Triesti [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
36. 1911-12-24 / 52. szám
[...] Krúdy Gyula Fáik Rikárd Tímár Szaniszló érdekfe szitő elbeszélésein kívül pompás [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Felelős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]
37. 1912-12-01 / 48. szám
[...] erdődi lakost tagokul dr Rőth Sándor körorvos károlyierdődi Nagy Miklós szőlész [...] földbir­tokos nagydobosi lakost tagokul Jeszenszky Sándor földbirtokos mátészalkai ős dr Csathő Sándor járási orvos mátészalkai lakosokat 5 [...] borellenőrző bizottságba elnökül gróf Teleki Sándor nagybirtokos nagysomkuti lakost tagokul Brunner [...] lelnökül Garző János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...]
38. 1911-10-07 / 41. szám
[...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta éstávirda hivatalhoz tartozik és összeköttetését a Mező petriről Szaniszlóra és vissza naponkint egy­szer közlekedő gyalogküldönczjárat utján a szaniszlói posta és távirda hivatal fogja [...] Pásztor József és gróf Vay Sándor neveit A Pesti Hírlap speciális [...]
39. 1912-01-28 / 4. szám
[...] teszi hogy Dr Y etzák Sándor ügyvéd Nagykároly dr Ádám István [...] Vajthó Lajos jogszigorló dr Szűcs Sándor szatmárnőmeti i lakos ügyvéd Chereches [...] to­vábbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...] febr hó 1 től kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...]
40. 1910-11-13 / 46. szám
[...] egyik a zsarolyáni hol Jeney Sándor és a másik a batizi [...] N Szabó Pál helyébe Becsky Sándor uj a kismajtényiban Bodoky Béla [...] és Egli Mihály helyébe A szaniszlói ban Gurber Márton uj Zahoránszky [...] Kun István uj Dr Sulyok Sándor uj a tyukodiban Hadady Jó­zsef [...]
41. 1908-05-10 / 19. szám
[...] Kovács Dezsőné Kaufmann Izidorné Márton Sándor Obholczer Gyula Papp Béla Péchy [...] gaz­dasági egyesület értekezlete a Dotnahidy Sán­dor halálával megüresedett elnöki székre Kende [...] érzékre vall 2 Szeőke József szaniszlói tanító élvezetes fel­olvasása Lorántffy Zsuzsánnáról [...] másikat 5 koronát Szeőke József sza­niszlói tanító nyerte el Gyűlés a [...]
42. 1908-05-17 / 20. szám
[...] 23 án Vállajon 24 én Szaniszlón 25 én Kaplonyban 26 án [...] elnök és rendes tag Szőke Sándor r tag Demeter József a [...] István Kossuth István és Gáspár Sándor Előadó Simkó Géza m kir [...] Dá­vid póttagok Kenglárcsek István Képes Sán­dor és Nagy Lajos Előadó Hegedűs [...]
43. 1909-04-11 / 15. szám
[...] postamestert Nyirbéltekről Thüzsérra Hegyessy Ödönt Szaniszlóról Nyirbéltekre özv Farkas Edénét Thuzsérról Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Nagy Gusztávné Darabánt András Kauf­mann Sándor dr Hegedűs István Singer Már­ton [...] be nagy ünnepségek között Sereghy Sándor nyirvasvári kerületi es­peres A beiktatáson [...]
44. 1906-08-25 / 34. szám
[...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestólhi Szabó Albert [...] kerül mindenek előtt a Nagy Sán­dor helye az I aljegyzőség Ennél [...] Székely Gyűl a segédlelkészt Csomaközről Szaniszlóra helyez ték át Rónay János [...] igaz­gatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sán­dor komikust ki nemrég Krémer Sándor tár­sulatának volt tagja s városunkban [...]
45. 1907-10-01 / 84. szám
[...] Körtvélyesi Tóbiás oki gyógyszerésznek A szaniszlói gyógyszertárban a laborató­rium raktár és [...] Tánczos regiment ti adták Krémer Sándor igazgató jóizlésére vall hogy az [...] lássuk mint buja teljében Rátkai Sándor Lambrecht gyáros és Ba­lázsi Sándor Nippes gyáros vitték megint a [...] Az Ipám uram dr Major Sándor írói és zenei alkotása nem [...]
46. 1912-03-17 / 11. szám
[...] szerencsére kárt semmi­ben sem tett Szaniszlón már áldozatot követelt amennyiben Angyal [...] utcát összekössék Hirtelen halál Papp Sándor napszá­mos f hó 11 én [...] as mm Eladó szőlőföldek A szaniszlói ál­lomástól 1 kilomé­ternyire levő tagomban [...]
47. 1907-04-07 / 28. szám
[...] Lucay János Nagy Antal Németi Sándor Péchy István dr Roóz Samu [...] Reök Gyula Somosi Miklós Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc dr Nemestóthi [...] Henrik Politzer Ignácz ifj Matolcsy Sán­dor Rottenstein 1 Sámuel ifj Vida Sándor Róz ner Dezső 1 1 [...] lelkészre esett 15 Takács Ferencz szaniszlói lelkészre 6 Király István ópályi [...]
48. 1910-07-10 / 28. szám
[...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...] István községi jegyző Dr Makoldy Sándor tanár tisztek Dr Radeczky István [...]
49. 1908-04-05 / 14. szám
[...] helybeli indóháznál a mikor a szaniszlói legények sorozás után várták a [...] semmi játékban nem vettek részt Sándor Lajos és Dániel Sán­dor járásbirák sohasem találtak ezen kifogásolni [...] játékok után épen a Dániel Sándor elnöksége alatt Sándor Lajos választmányi tag hozzájárulásával állapít­tattak [...]
50. 1909-07-25 / 30. szám
[...] kinevezés Ő felsége Szo boszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bí­rót a [...] Uj orvos Dr Láng György szaniszlói orvos fiát Zoltánt a múlt [...] búcsúzott el testületileg B Kováts Sándor erdődi főszolgabíró volt nagybányai tb [...] to asztban ünnepelték B Kováts Sándort Felköszön­tőket mondottak Damokos Ferencz nagybányai [...]
51. 1912-01-07 / 1. szám
[...] 2 2 K id Matolcsy Sándor Matolcsy Zoltán Kovács György N [...] Ignác Nagy András dr Szőke Sándor tart zászlósokat tart had­nagyokká Takács [...] István Kahle Frigyes dr Pinkőczi Sándor Märtz Nándor Bartha Jenő s [...] és közok­tatásügyi miniszter Baumgartner György szaniszlói róm kath tanítónak a nemzeti [...]
52. 1913-01-19 / 3. szám
[...] egy hete megtartott hegyközségi közgyűlés Sándor György hegybíró helyett Fiók Albertet [...] gyógy­mód melyet dr Szabó B Sándor az epilep­szia gyökeres gyógyítására meghonosított [...] ad felvilágosítást dr Szabó B Sándor rendelő intézete Budapest Nagykorona utca [...] István hely­beli születésű csavargót a szaniszlói csen­dőrség lopás miatt letartóztatta és [...]
53. 1908-08-16 / 33. szám
[...] Világossy Gás­pár titkárt gróf Károlyi Sándor okt 21 iki szobrának leleplezésére [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
54. 1910-09-25 / 39. szám
[...] Száz szál gyertya Szerereplők Kováts Sándor Keresztszeghy Sándor Luby Gyuláné Jármy Mariska III [...] honvédfő­hadnagy eljegyezte Regéczy Arankát Regéczi Sándor ref főgymn tanár és nejének [...] 5 órakor Egy vitatkozás vége Szaniszlón gyil­kosság történt vasárnap Négy fiatal [...]
55. 1909-07-11 / 28. szám
[...] jelentéseit hallgatták meg dr Aáron Sándor vm főorvos jelenté­séből kiemeljük a [...] a vallás és közokta­tásügyi miniszter Szaniszlón 4 Nagymadará­szon 3 Pribékfalván 2 [...] somfáról isemlitést tesz mely Petőfi Sándor és Szendrey Julia legboldogabb napjait [...] ő egykori vendéglátó barátja Teleky Sándor alussza örök álmát Említés van [...]
56. 1913-04-27 / 17. szám
[...] tanügyi bizottság elnöke Ta­kács Ferenc szaniszlói lelkész Számvevőszéki elnök Havas Gyula [...] Szil ágy vármegye ré­széről Bálint Sándor főjegyző Kaizler Sán­dor árv elnök jelentek meg Ezenkívül [...]
57. 1906-09-15 / 37. szám
[...] 24 f 24 Dr Aáron Sándor 832 K 28 f 25 [...] 16 f 65 Id Vida Sándor 439 K 16 f 66 [...] előadó távol maradásukat igazolták Domahidy Sándor Bö­szörményi Sándor és Gr Berchtold Arthur tá­volmaradását [...] az érendréd m petri i szaniszlói községi közi ut kisdengelegi szakaszának [...]
58. 1911-08-13 / 33. szám
[...] egyesü­leti házépítés javára Áthelyezés Thury Sándor helybeli pénz­ügyi számgyakornokot hason minőségben [...] kinevezések A pénzügyminiszter dr Nyirő Sándor pénzügyi fogalmazó gyakor­nokot a nagykárolyi [...] K 80 fill dr Vetzák Sándor 2 K Rácz István 1 [...] csendőrségnek Szerencsétlenség Fekete László vagyo­nos szaniszlói gazdálkodó buzahordás közben leesett a [...]
59. 1907-01-06 / 2. szám
[...] Alkohol ellenes felolvasás Dr Szentkirályi Sándor a nyomdánkban megjelenő Az Élet [...] Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Bródy Sándor Ambrus Zoltán Heltai Jenő Bernáték [...] ideig mint segéd lelkész működött Szaniszlón Nagy­bányán Beregszászban és Nagymajtényban A [...] részvénytársaság az intézet pénztárosává Köncs Sándort választotta meg Régi pénzlelet Vaszil [...]
60. 1906-05-12 / 19. szám
[...] számot I Fogadás Érköltvélyesen és Szaniszlón A vármegye határszélére az érkörtvélyesi [...] hozó vo­nat A főispánt Sepsy Sándor nagykárolyi szol gabiró üdvözölte sikerült [...] a főispán a lelkes fogad­tatásért Szaniszlón szintén igen sokan gyülekez­tek ki [...]
61. 1909-07-18 / 29. szám
[...] 14 15 közötti éjelen a szaniszlói posta hivatalba ismeretlen tettesek betörtek [...] hogy a hivatalban foglalatoskodott Nagy Sándor a nagyváradi posta és távirda [...] Au­rél állott czinkostársai pedig Dobos Sándor feketegyörösi görög keleti tanító és [...] egy a melyet a megboldogult Sándor bácsinak melltüjéből csi­náltattam Ugy e [...]
62. 1907-05-08 / 37. szám
[...] a dologtól agyon gyötört Nagy Sándor és Rába László munkás kezeitől [...] Vincze Szoboszlay Pál és Nagy Sándor lettek 13 Á jövő gyűlésre kije­löltettek Vajnay Sándor Börvely mintatanitásra Papp Mariska Börvely [...] alelnöknő lubileum Láng György dr szaniszlói kör­orvos a napokban ünnepelte meg [...]
63. 1910-08-07 / 32. szám
[...] János felsőbányái és Kőrösy Károly szaniszlói segéd­lelkészeket Nagybányára Pintér József erdődi [...] földművelésügyi m kir miniszter Márton Sándor erdőtanácsost innen Újvidékre s helyébe Gábor Sándor erdő mestert Nagybajáról ide helyezte [...]
64. 1911-07-16 / 29. szám
[...] lemondásával meg­üresedett pénztárnoki állásra Ilosvay Sándor nyug cs és kir alezredest [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...] f pénz termé­nyek ruhák Thury Sándor Budapest 50 K Radvánszky István [...]
65. 1911-07-16 / 29. szám
[...] Remetemező 10 K Gróf Teleky Sándor Nagy­somkut 30 K Gróf Teleky [...] Szinérváralja 4 K Gróf Dégenfeld Sándor Erdőszáda 200 K Bráz János [...] Lemondás Dr Szentgyörgyi Jordán Ká­roly szaniszlói apétplébános múlt hét szerdáján a [...]
66. 1910-01-23 / 4. szám
[...] vig biz elnök Ifj Matolcsy Sándor elnök Franck Albert háznagy Grün [...] K 92 f értékben A szaniszlói polgári olvasókör f hó 15 [...] megfagyott A Szenke halottja Szabó Sándor pe nyigei lakos 14 éves [...]
67. 1911-10-22 / 43. szám
[...] speciálista orvos Dr Szabó B Sándor hono­sított meg amely több ezer [...] forduljanak felvilágosításért Dr Szabó B Sán­dor orvosi rendelő intézetéhez Budapest V [...] Ti­bor szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apát plébánost a nagykárolyi kerület [...]
68. 1911-11-19 / 47. szám
[...] helybeli cipészmesterrel is kit Kosztin Sándor szabaduló félben levő tanulója nem [...] kath egyháztanács ma gróf Te­leki Sándor és Mán Lajos orsz képviselő [...] r tanár Szavalja Skrabatovits Endre szaniszlói tanító 5 Álláspontunk a modern [...]
69. 1909-12-12 / 50. szám
[...] ik szám Egészségügy Dr Aáron Sándor főorvos jelenti Az általános egészségi [...] lajosvölgyi mistbányai szamosborhidi nagymadarászi pribekfalvai szaniszlói és tyu kodi iskolák államosítási [...] a kórházi bizottságba ifj Sternberg Sán­dor a szegényügyi és ismeretlen hadköteleseket [...]
70. 1912-09-22 / 38. szám
[...] cukorrépa tenyésztésre és a nagy­károlyi szaniszlói teremi uradalmak maguk képesek 2500 [...] orsz gazd egyesület gyű­lésén Wekerle Sándor Kende Zsigmond Falussy Árpád és [...] polgárok bizalmát Az Omkén át Sándor Pál munkapárti képviselő asszisztenciájával lett [...]
71. 1907-06-05 / 45. szám
[...] vétessék meg Megengedtetett ifj Némethy Sándor cuk­rásznak hogy a Széchenyi utca [...] Falussy Árpád főispán Sepsy Károly szaniszlói segédjegyzöt szanisz lói anyakönyvvezető helyettessé [...] magyarok Istene Petőfitől Szavalja Szabó Sándor III oszt tan 10 Előre [...]
72. 1907-07-31 / 61. szám
[...] István ugyanis Hepp József napszámos szaniszlói lakost kivándor­lásra való csábításért és [...] részvénytársaság budapesti czég meg­vette Maíolcsi Sándor nagykárolyi és Matolcsi Ilona Szabó [...]
73. 1910-01-30 / 5. szám
[...] Eőr községben volt nevelőnő Győry Sándor földbirtokos házánál szivén lőtte magát [...] 164 nyúl került terítékre Tegnap Szaniszlón volt nagy vadászat melynek eredménye [...]
74. 1911-01-22 / 4. szám
[...] Pennás Nagy Jóska Hájas Thury Sándor Jóska Csánálossy József Boros Dani [...] felépítését Vadászatok IJVlult vasárnap a szaniszlói uradalomban tiszti vadászat volt hétfőn [...]
75. 1911-10-15 / 42. szám
[...] Lacfaluban a vörheny Nagybányán és Szaniszlón a roncsoló toroklob uralg Meg­tette [...] Klestinszky Zoltán helybeli és Weckerle Sán­dor kassai p ü fogalmazó gyarnokokat [...]
76. 1911-09-17 / 38. szám
[...] terhel felelősség Késelés Czumbel János szaniszlói lakost Pószet József ottani suhanc [...] gróf Vécsey József báró Domahidy Sándor az elmúlt félszázad alatt volt [...]
77. 1909-12-19 / 51. szám
[...] iskolához szükséges hozzájárulás megajánlása tárgyában Szaniszlói állami iskola elhelyezésére szükséges telek [...] fillér Három havi börtön Jobbágy Sándor volt helybeli városi hagyatékügyi jegyzőt [...]
78. 1912-11-17 / 46. szám
[...] Szilágyi Györgyné szül Buttyán Terézia szaniszlói lakos f hó 6 án [...] a magyar drámairodalom fejlődéséről Kisfaludy Sándor koráig A 9 iki előadáson [...]
79. 1910-04-24 / 17. szám
[...] lelkész Nagymajtény 20 K Márton Sán­dor erdőtanácsos 25 K Csilléry D [...] án reggel Vall órakor fog Szaniszlóról kocsin megérkezni a város hatá­rán [...]
80. 1908-06-14 / 24. szám
[...] rövid szénvedés után elhunyt Holttestét Szaniszlóra szállították ahol szerdán tétetett örök [...] éves öreg atyja és fivére Sándor gyászolják Intézeti tornaverseny A nagykárolyi [...]
81. 1907-09-18 / 77. szám
[...] Beregszász és Kisvárda tartoztak Krémer Sándor szini kerületébe Az őszi szezon [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anya­könyvvezető helyettessé [...]
82. 1909-07-11 / 28. szám
[...] szabadságát Kinevezés Vármegyénk főispánja Die­nes Sándor nagydobosi lakost díjtalan közigaz­gatási gyakornokká [...] Vár­megyénkből ezen találkozón Gruber Márton szaniszlói jegyző volt jelen
83. 1907-04-24 / 33. szám
[...] mátészalkai járásra nézve TakácsFe rencz szaniszlói Lénárd Jenő mérki és Kese [...] nézve Kanizsay Jenő lázári Pinkóczy Sándor botpaládi Pásztohy Jenömranyosmegyesi és Madarassy [...]
84. 1911-11-12 / 46. szám
[...] érdekében mely a nagykárolyi és szaniszlói uradalmai támogatása mellett bi­zonnyal fényes [...] Ingatlanforgalmi r t igazgatósága Kemény Sándort a turtere besi bérgazdasag vezetőjét [...]