Szatmárvármegye, 1906 (2. évfolyam, 1-56. szám)

1906-01-06 / 1. szám

Nagykároly, 1906. január 6. 1. szám. IL évfolyam. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MITSTDE3ST SZOMBATON. • Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kölcsey-utca 21. sz. a. Hivatalos órák : minden délután 2-tól—5-ig.-3- Telefon-szám : 9. -e— Hirdetések jutányos áron közöltetnek. Nyilttér sora 40 fillér. Kéziratokat nem adunk vissza. Lapvezérlő-bizottság: Kovács Dezső dr., felelős szerkesztő. Cseh Lajos, N. Szabó Albert dr., Oózner Elek dr., Vetzák Ede dr. Laptulajdonos: a lapvezérlő-bizottság'. Szerkesztő: Varjas Endre. Előfizetési árak: Egész évre 8 kor. Félévre ... 4 kor. Negyedévre.............................2 kor. Lelkészeknek, tanítóknak, jegyzőknek és a IX., X., XI. fizetési osztályba sorozott tisztviselőknek egész évi elő­fizetési összeg beküldése mellett 6 kor. •«=»• Egyes szám ára 20 fillér. •<=>• •«=»• BUDAPEST, január 5. Néhány hónapja, hogy a képviselő­házban az általános, egyenlő és titkos szavazati jogot követelte az egyik — jobban mondva az egyetlen szociálista képviselő. „Szamárság“ — szólott közbe Bartha Miklós s aztán bocsánatot kérve meg­jegyezte, hogy „hangosan gondolkozott“. Szegény Bartha Miklós már nem gondolkozik hangosan. És én most mé­gis megkísérlem, hogy e kérdés felőli gondolatának hangot adjak. Könnyen tehetem ezt. Hiszen Bartha már évekkel ezelőtt hirdette a választói jognak szélesebb néprétegekre való ki- terjesztésének szükségességét. Évekkel ezelőtt, midőn nagyméltóságu Kristóffy ur még gondolni se merte, hogy e sze­rencsétlen országban a miniszteri székek színvonala annyira lesülyed, hogy még ő is felkapaszkodhatik rá. Ezelőtt tizen­két évvel, 1893. évben Kolozsvármegye feliratot intézett a képviselőházhoz. E feliratot Bartha Miklós irta. Sőt Kolozs­vármegye közgyűlésén, midőn e felira­tot tárgyalták, Bartha Miklóst, dacára, hogy nem volt a közgyűlés tagja, meg­hívták és ő egy hatalmas beszéddel aján­lotta e felirat elfogadását. E feliratban mondta el Bartha Mik­lós a választói jog reformjára vonatkozó gondolatait. Hogy e gondolatainak han­got adjak, itt alább közlöm szószerint az erre vonatkozó részt: »Az elmélet is, de a tapasztalás is azt bizonyítja, hogy minden alkotmány annál erősebb, minél szélesebb alapon nyugszik. Minél több ember érdeklődik a közállapo­tok iránt, annál több ellenőre van a köz­kincsnek és annál több előmozdítója van a közjónak. És minél kisebb egy ország, annál kevésbbé nélkülözheti polgárainak érdeklődését. Ugyde a polgárok tömegei csak úgy vonhatók be az érdeklődési szférába, ha befolyás biztosittatik számukra a közdol­gok intésénél. Ezen befolyás — ha igazsá­gosan járunk el — nem korlátozható egyébbel, mint az egyéni képesség hiányá­val; a miből következik, hogy minden arra termett polgár joggal megkívánhatja, hogy mint választó befolyhasson hazája ügyének vezetésére. Oly igazságok ezek, melyek fölött nem igen van eltérés. A véleményeltérés csak a rátermettség mértékének meghatározásá­nál kezdődik. Itt aztán nem csak az em­beri jog szokott figyelembe vétetni, hanem a politikai opporiunlás is. Kétségtelen, hogy itt magasabb kvalifi­kációról szó sem lehet. Erre nem a válasz­tónak van szüksége, hanem a választottnak. De annyi mindeneseire megkívánható mindazoktól, kik e közvetett módon befo­lyást nyernek az ország ügyeire, hogy kép­viselőjük programmját, beszédeit, leveleit elolvasni tudják és Írásbeli kontaktust tart­hassanak fenn választottjukkal. Az értelmi cenzusnak egyik feltétele­ként tehát az' irni-olv: sni tudás volna megállapítandó. De ez nem elég. Mert az irni-olvasni tudás itt épen azért mértékha­tározója a képességnek, mivel ez teszi le­hetővé annak megértését, hogy mit mü­vei a törvényhozás és a kormányzás. E szerint hiába tudna valaki khinai nyelven írni és olvasni, mert a tudásnak ez a neme még sem tenné rí nézve lehetővé a magyar törvényhozás működésének meg­ítélését. Ennek lehetősége csak úgy áll be, ha az illető magyarul trd Írni és olvasni. Ezek szerint a választási törvénynek különben is célba vett revíziójánál szüksé­ges megállapítani, hogy — a szokásos er­kölcsi kvalifikációk és egy az ország gazdasági viszonyainak megfelelő, a mai­nál mérsékeltebb vagyoni cenzus és a szerzett jogok tiszteletben tartása mellett: — válaszló legyen mindazon nagykorú és önjogu honpolgár, a ki magyarul írni és olvasni tud. Nem szorul magyarázatra, hogy ez a lehető legkisebb mértéknek alkalmazása azokra nézve, kik befolyni kívánnak a haza sorsára. Nem történik itt méltat­lanság senkivel, mert mindenkinek módjá­ban van ezen kvalifikációt megszerezni — s ehhez az előfeltételek évtizedek óta meg is vannak az általános iskolakötelezettség­ben és a magyar nyelv kötelező oktatásá­ban. És ha mégis nyilvánulnának a gya­korlati megvalósításnál nehézségek, azok az átmeneti intézkedéseknél megállapítható határidők kitűzésével le volnának győzhe- tők. De a magyarul tudást el nem enged­hető feltételül azért kell megkívánni, mi­vel a választás a magyar nemzet legfon­tosabb politikai aktusa; a nemzeti közaka­ratnak pedig nincs és nem lehet más a megnyilatkozási nyelve, mint csak a magyar.« Bizony üdvös volna, ha Bartha Mik­lós fenntebbi szép és igaz fejtegetését minél többen megszivelnék s ne enged­nék magukat félrevezetni a nemzetközi szocialisták terrorizmusa, Kristóffy ur kétes értékű statisztikája és most szél- tében felkapott hamis jelszavak által. Mindig féltem attól, a mit a kormány akart a nemzetre erőszakolni, amit a nemzetközi sajtó hirdetett jónak és a mit Bécs felől kínáltak. Hogyne félnék attól a választói jogtól, a mit most mind hárman, egymást támogatva, egy gyéké­nyen árulnak. Vajúdtak a Kristóffyk, s végre meg­született a 12 §-ból álló hires törvény- tervezet. Szánalmas szörnyszülött. Meg­érdemelné, hogy a fürdő vízzel együtt öntsék ki ezt a §-okba szedett szörny- szülöttet, a fürdő kádat pedig vágják az édes szülő anyja fejéhez. A hazafias magyar sajtó szétszedte már ezt a törvényjavaslatot. Bevilágított abba a szédelgő játékba és humbugba, mit a választási reform körül KristófTyék folytattak és folytatnak. Hiszen mást nem is említve, csupán azt, hogy e tör­vénytervezet szerint, minden Csaszlau- ból bevándorolt trombitás, minden Ga­líciából beözönlött merkántilista uraság, vagy Törökországból beözönlött ör­mény, ha csehül, héberül vagy örményül írni és olvasni tud, megszerezheti nálunk a választói jogot és ezzel szemben az a magyar paraszt, ki őseivel együtt véré­vel és verejtékével öntözte ezt a magyar földet, azért, mert nem is egészen saját hibájából, írni és olvasni nem tud, szer­zett jogától megfosztatik és elveszti vá­lasztói jogosultságát. Szerzett jogokat ép a tiszta magyar faj tagjaitól ily köny- nyelmü lelkiismeretlenséggel kobozni el, — ez csupán a Kristóffy-féle hazafiság- tól és bölcsességtől telik ki. Egy szellemes francia mondta, hogy az emberek többnyire szamarak, de a kinek szerencséje van, arról később sül ki. ügy látom, hogy Kristóffy urat el­hagyta már a szerencséje. Lehetetlennek tartom, hogy a nem­zetközi szociálisták olvasva e törvény- javaslatot és látva a kormánynak e tör­vényjavaslat körül folytatott álnok el­járását: ne ébrednének tel s ne látnák be, hogy Kristóffy ék velők rut játékot űztek. Lehetetlennek tartom, hogy a képviselőháznak legutóbbi történelmi jelentőségű határozata, mely egyhangú­lag olvasta rá a kormányra és cseleke­deteire a törvénytelenséget; ne lett volna rájuk is hatással és ne tudnák most már, hogy az alkotmány vesztének árán vonulni be az alkotmány sáncaiba, ép oly nevetségesen szomorú kívánság, mint mikor a halálra Ítélt utolsó kíván­sága gyanánt azt kérte, hogy szeretne megtanulni — angolul. G-oi3.d.olIfeozz-cin]^: iiangosan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom