Szatmárvármegye, 1912 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-22 / 38. szám

38-ik szám. SZATMÁRVÁRMEGYE. 5-ik oldal. értekezletén foglalkozott a dr. gróf Károlyi József, választókerületünk országgyűlési képviselője f. hó 29-ikén tartandó beszámo­lója előkészületeivel. Elhatározta a bizottság, hogy a választókerület összes községeinek lelkészeit felkéri a beszámolón való megje­lenésre, a választókat falragaszok és lapok utján hívja meg. Albizottságot küldött ki a beszámoló rendelkezésére, a bankett rende­zésére, a fogadtatás részleteinek megbeszé­lésére és ezeket a többi pártok vezérférfiai- val is közli és ha a rendezésben részt venni óhajtanak, közreműködésüket igénybe veszi. A választókerületek községei választópolgárát már most felhívja a bizottság, hogy f. hó 29-én délután 3 órakor a városház előtti téren (kedvezőtlen idő esetén a városháza tanácstermében) tartandó beszámolóra minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. A társasvacsora helyéről a közönség később fog őrtesittetni s már most felkéri a bizottság városunk és vidéke választó polgárait, hogy a társasvacsorán minél nagyobb számban részt venni szíveskedjenek. Jelentkezni lehet a végrehajtó-bizottság tagjainál, kiknek mindegyikénél lesz egy aláírási iv. Az alá­írás feltétlenül kötelező. Egyházmegyei közgyűlés. A nagykárolyi ref. egyházmegye folyó évi őszi közgyűlését Mátészalkán, szeptember hó 25-én délelőtt 9 órakor tartja meg. — Uj adóhivatalok. A pénzügyminisz­ter Bihar-, Huny ad-, Arad- és Pozsony- megyéknek kétkézzel szórja az adó­hivatalokat, csak Szatmármegyének nem jutott e miniszteri kegyből. Már pedig, ha valamely vármegye meg­érdemli a jutalmat, úgy Szatmárvár­megye a versed átirattal és a leg­utóbbi bizalmi nyilatkozattal első he­lyen érdemelné meg. Hiszen egy vár­megye sem tagadta úgy meg a múlt­ját, mint a mi vármegyénk! Hat év­vel előbb a darabont korszakot egy­hangú Ítélettel sújtotta le, a koalíciós hatalom kegye miatt. Most a zsanddr korszak előtt földig hajolt, a porba hűlt és mégsem kap jutalmat, ügy látszik, a porban csúszást a zsandár hatalom sem méltatj a figyelemre. Avagy a gerinctelenséget nállunk csak kir. tanácsossággal fizetik meg? — A függetlenségi és 48-as párt végrehajtó bizottsága dr. gróf Károlyi József választó- kerületünk orsz. gyűl. képviselője f. hó 29-én tartandó beszámolója programmja részletes megbeszélése céljából ma d. e. 11 órakor az Ipartestület helyiségében értekezletet tart. — A vármegye jövő évi költségvetése. F. hő 16-án foglalkozott a vármegye állandó vá­lasztmánya a jövő évi vármegyei költség- előirányzattal. A jövő évi költségvetés körül­belül a múlt évinek kereteiben mozog. A ki­adás 467.667 koronára van előirányozva emelkedést a tisztviselők családi pótléka okoz’ Újabb állás rendszeresítése felvéve nincs, dijnokok szaporítása azonban javaslatba ho­zatott, még pedig kettő az alispáni hivatal­hoz, 1—1 azon főszolgabiróságokhoz, hol ed­dig .csak egy dijnok van, valamint a vár­megyei árvaszékhez egy. A főorvos évi 1000 K átalányának 1200 koronára leendő fel­emelése hozatott javaslatba. A többi rova­tok az utolsó három évi áltagnak megfelelően vétettek föl. A tisztviselők előléptetése foly­tán előálló kiadási tételt a belügyminiszter fogja beállítani. — Belügyminiszteri elismerés. A belügymi­niszter Tatár Jánosné és Orosz Mihályné helybeli lakosoknak a gondozásukra bízott elhagyott gyermekek nevelése és gondozása körüli kifejtett érdemei elismeréséül köszönő okiratokat küldött, melyek szép keretbe van­nak foglalva. Az oklevelet nevezetteknek Debreczeni István kir. tanácsos, polgármes­ter adta át. — Halálozás. Gindele István kit — mint annak idején jelentettük — a helybeli állo­máson a vonat elütött, kínos és hosszas szen­vedés után meghalt — Közgyűlés. A nagykárolyi fürdőrész­vénytársaság folyó 1912. évi szeptember hő 29-én délelőtt 11 órakor a Nagykárolyi Ta­karékpénztár Egyesület hivatalos helyiségé­ben közgyiiléet tart, melynek tárgyai: 1. El­költözés és elhalálozás folytán üresedésbe jött négy felügyelő-bizottsági tag helyének választás utján való betöltése. 2. A felszá­moló-bizottság jelentése a felszámolás meg­törtéről. 3. Ezen jelentésre vonatkozólag a felügyelő-bizottság jelentése. 4. A felszámo­lóknak és a felügyelő-bizottságnak a fel­mentvény megadása. 5. A cég törlése iránti intézkedések. 6. Indítványok. A közgyűlés célja megállapítani azt, hogy a felszámolás megtörtént, hogy a cég törölhető legyen, miért is a felszámoló-bizottság kéri a rész­vényeseket, hogy a gyűlésen mennél számo­sabban megjelenni szíveskedjenek, hogy a közgyűlés határozatképes legyen. — A „Protestáns Tánsaskör“ közkívánatra ma egy hete megismételte műkedvelői előa­dását. A kedvezőtlen idő dacára is nagy­számú közönség gyönyörködött a jól sikerült előadásban. Az előadás befejezése után a kör helyiségében társas vacsora, ennek be- végeztével pedig tánc következett, mely a reggeli órákban ért véget. — Felgyújtott termés. Schwarcz Herman nagyecsedi lakosnak, a gróf Zselénszky Ró­berttól bérben bírt birtokon, mintegy 2000 kereszt búzáját felgyújtották. A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul, ki ellen, tagadásával szemben az eljárást megindí­tották. — Lopás. Czéh Károlyné helybeli lakos feljelentést tett a rendőrségén Magyar Ka­talin 12 éves lelencleány ellen, ki szekrényé­ből 32 koronát ellopott és megszökött. A tolvaj lelénc leányt Rónaszéken nagy szü­leinél megtalálták, honnét visszakisérték Czéh Károlynéhoz. — Az életöröm könyve az, amely kioktatja az olvasót arra, hogy mint őrizheti meg ere­jét, egészségét, vagy mint szerezheti azokat vissza, ha akár túlfokozott munka, akár túl­zásba vitt szórakozások folytán elvesztette őket. Ezt a kitűnő könyvet megkapja min­denki, ha az Elektre Vitalizer Orvosi Ren­delő Intézettől (Budapest, VI., Andrássy-ut 27., I. em. 50.) levelező lapon kéri. Ne mu­lassza el senki ismeretének gyarapítását, mert ezen érdekes könyv megbecsülhetetlen jó tanácsokkal szolgál egészségesnek és be­tegnek egyaránt. — Halálozás. Buttyán Ferenc műszaki rajzoló hosszas betegség után 37 éves korá­ban Székesfehérváron elhunyt. Az elhunyt­ban Kubinyi Bertalan sógorát gyászolja. — Pályázat. A misztótfalusi körorvosi állásra október 5-ig terjedő határidővel pá­lyázat van hirdetve. Kérvények a jelzett napig a nagybányai járás főszolgabirájához adhatók be. — Kinevezés következménye. A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor- tanitójukat, Budó Remuszt a múlt héten va­sárnap kivezették a templomból, megtiltották neki, hogy kántori funkciókat merjen vé­gezni. Az egésznek pedig az volt a közvetlen oka, hogy Budó Remuszt a közoktatásügyi miniszter kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához. Ebből pedig a fellázított nép azt következtette, hogy a kántor elhagyja a keresztet, a hitét és persze a román őrzéseit is. Budó Remusz természetesen bűnvádi feljelentést tett. A nyomozás során majd kitűnik, kik voltak azok, akik a népet ilyenre izgatják. — A világ minden részében tudják, hogy a Phosphatine Falliéres tápszer a legkivá­lóbb. Az elválasztás pillanatától kezdve sohase gondoljon egyetlen anya se más tápszerre, mint az ezerszeresen kitűnőnek bizonyult Phosphatine Falliőr.es-re, miáltal a gyermek erőssé és egészségessé lesz. — Lopás. Kozma György helybeli ci­pészsegéd feljelentést tett a rendőrségen, hogy 48 koronáról kiállított postatakarék­pénztári betétkönyvét ellopták és a pénzt a postatakarékból felvették. A lopással Kozma egy kereskedő segédet gyanúsít, ki nem ré­giben lakótársa volt. A megszökött keres­kedő segéd ellen a rendőrség köröző levelet adott ki. — Szatmári lóversenyek. A »Szatmár- megyei lóverseny egylet« folyó hó 29-én és 30-án Szatmáron lóversenyt rendez, melynek programmja a következő : 28-án este 9 óra­kor ismerkedési estély a Pannóniában, 29-én délután 2 órakor lóverseny a Lókerti ver­senypályán (vonatközlekedős a tribünig) 29-én este 9 órakor vacsorával kezdődő tánc­estély a Pannóniában, 30-án délután 3 órakor ügetőverseny a Lókertben, 30-án este 9 óra­kor morzsabál a Pannóniában. — Nem repült Scipió. A ma egy hete dél­utánra hirdetett repülést a talaj nedvessége miatt nem lehetett megtartani, legalább is ezt mondta a rendezőség. De itt nem a talaj nedvessége, hanem közönségünk ingyen akaró elvezete akadályozta meg a repülőst. Ugyanis 3—4000 néző közül legfeljebb csak 5—600 embernek volt jegye, ami oly csekély bevételt jelentett, hogy gr. Scipió mondása szerint kiadása jóval felülmúlta a bevételt. Lapkiadó: Manyák Károly. 1382/1912. vtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1912. évi 15334, 15335, 15336, számú végzése következ­tében Dr. Tóth Zoltán ügyvéd által képviselt fehérgyarmati Népbank r.-t. javára 653 K s jár erejéig 1912. évi augusztus hó 23-án fo­ganatosított kielégítési végrehajtás (utján le- és felülfoglalt és 3642 koronára becsült kö­vetkező ingóságok u. m.: boltiberendezés és boltiáruk nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. já­rásbíróság 1912. évi V. 856/4 számú végzése folytán 653 K tőkekövetelés, ennek 1912. évi május hó 15. napjától járó 6% kamatai, i/3°/o váltódij s eddig összesen 337 korona 41 fillérben biróilag már megállapított költ­ségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós üzletében leendő meg­tartására 1912. évi szeptember hó 25-ik napjá­nak délutáni 4 órája határidőül kitiizetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in­góságok az 1891. évi LX. törvénycikk 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1912. évi szeptember 13-ik napján. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. Birtokot keresünk megvételre. Háztulajdonosok és vidéki föld- birtokosok figyelmébe! Törlesz téses j elz álog-kölcsönöket városi házakra, valamint földbir­tokokra, 15, 20, 25, 30, és 50 évre 4 °/o és 4 !/2 o/o tiszta kamatra a leg­előnyösebb feltételek mellett folyósítunk. Birtokok gyors parcellázását elvállaljuk, adásvételi ügyleteknél a vételár kifize­tését teljesítjük. Akinek tehát eladó birtoka van, avagy kölcsönre van szüksége, akár pedig régi de drága kamatú tartozását óhajtja 4 */2 °/o kamatú pénzzel felcse­rélni vagy vételárral tartozik, melyet kifizetni óhajt, az forduljon hozzánk teljes bizalommal. Birtokok eladását, gyors parcellázását elvállaljuk. Szatmári Jelzálog Köl­csön Intézel — Szatmár. Attila-u. 5/d. 32—52

Next

/
Oldalképek
Tartalom