Szatmárvármegye, 1906 (2. évfolyam, 1-56. szám)

1906-06-02 / 22. szám

6-ik oldal. SZATMÁRVARMEGYE 22. s/ilio. — Wolafka Nándor temetése. Wolafka Nándor c. püspököt szombaton temették el óriási részvét mellett Debrecenben. A temetési szertartás reggel 9 órakor kezdődött. A papság és a c. püspök tisztelőinek serege s Debrecen kálvinista előkelőségei is óriási számban voltak jelen. A nagyváradi káptalan négy tagval volt képviselve: Felser Antal segédpüspök, Palotay László praelátus, Spett Gyula oldalkanonok, Karácsonyi János dr. kanonok. A halott beszen- telését Fetser Antal püspök végezte általános meghatottság közben. Az abszolució után a templom előtti téren Irinyi István dr. ügyvéd, a katholikus egyháztanács és iskolaszék jegyzője gyönyörű beszédet mondott, melyet a nagykö­zönség, dacára a szakadó esőnek, végighallga­tott. A beszéd után igazán a gyász megható kifejezései mellett kisérték el a koporsót a gimnázium keleti kapuján s az udvarokon át a hatalmas régi sírboltba, ahol Csáky Imre gróf bíboros kalocsai érsek s Debrecen múltjának több kiválósága is nyugszik. — Plébános beiktatás Csanáloson. Rónai István újonnan kinevezett csanálosi plé­bános e hó 27-én foglalta el hivatalát. A köz­ség elöljárósága és képviselőtestülete a nagy­károlyi vasúti állomásnál várta az uj plébánost, hol is Cimmerman Mihály községi biró mon­dott beszédet, mire a plébános válaszolt, őszinte köszönetét fejezvén ki a szép fogadtatásért. Ezután 15 tagú bandériummal élén megindult a menet Csanálos felé. A plébánián Schepacher Ferenc tanító üdvözölte Rónai plébánost. Este bankett volt, melyen körülbelül 80-an vettek részt, számos pohárköszöntő hangzott el, többek között az uj plébános is toasztozott. — Pályázat lelkészi állásra Rónai Istvánnak csanálosi lelkésszé történt kinevez- tetése folytán megüresedett a kőrösmezői plé­bániai javadalom. Akik elnyerni óhajtják, a földmivelési miniszterhez mint kegyurhoz inté­zendő kérvényeket junius 15-ig terjesszék be az egyházmegyei hatósághoz. — A helybeli kereskedő tanonciskola növendékei május hó 27-én milleniumi ünne­pélyt rendeztek a főgimnázium egyik tanter­mében. Dr. Luc Ignác igazgató megnyitó be­széde után — melyben a haza és király iránti hűségre hívta fel az ifjúság figyelmét — Niklos János tanár vezetése mellett a tanulók a Him­nuszt énekelték el. Ezután Kerekes Bertalan II. oszt. tanuló hazafias beszédet mondott, a mi a jelen voltak élénk tetszésével találkozott. Keszler Ernő tanuló Vörösmarty »Szózat«-át mondta el érzéssel. Majd Dr. Luc igazgató felolvasása következett, a mi a vendégek ér­deklődését mindvégig lekötötte. Végül Szolo- májer János tanuló Ábrányi Emil »Ezer éve cimü költeményét szavalta. Az ünnepély a Szózat eléneklésével ért véget. — Pályázati hirdetmény. A nagykárolyi nőegylet felügyelete alatt álló Melinda-árvabáz- ban, egy árva alapítványi hely betöltése cél­jából pályázatot hirdetek. A pályázati kérvé­nyek, melyek a jelentkező árvák születési, szegénységi és helyhatósági bizonyitványaival, továbbá az illető szülők halotti anyakönyvi ki­vonataival szerelendők fel, hozzám folyó évi junius hó 10-ig terjesztendők be. Nagykároly városi illetőségűek idegen illetőségüekkel szem­ben s a teljesen árvák fél árvákkal szemben, előnyben részesülnek. Nagykároly, 1906. május 31. Serly Móric Ilka, nőegyleti 1. alelnök. — Sikerült az Orsz. Posztókiv. Áru­háznak (Bpest. Rottenbiller u. 2 sz.) 1000 vég nagyon jó minőségű tartós férfi ruha szövetet egy csődbe jutott posztó gyárostól potom áron megvenni. Ez okból vidékre a fenti szövetek­ből egy teljes férfi öltönyre elegendő 3 méter szürke, barna és drapp férfiruha szövetet csak 6 koronáért, fekete vagy sötétkéket 7 koronáért utánvéttel szétküldenek. A fenti sorokat t. ol­vasónk figyelmébe ajánljuk. (3—) TOLLHEGYGYEL. A függetlenségi pártgyülésről hazafelé men- degélve, beszélget két választópolgár. — Már sógor, szó a mi szó, szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs! — Bizony igaz a, sógor, — felel a másik. Hát ha még értené az ember, a mit beszél! * Némely függetlenségi pártelnök olyan, mint az emléktábla : leleplezik. * Az uj alispán székfoglaló beszédében ezt mondta: »nagy nevű elődeim nyomdokán kí­vánok haladni...« Nem tette ugyan hozzá, de mindnyájan tudtuk, hogy e kijelentés Nagy nevű elődjére nem vonatkozott. Vármegyei krónikás adomák. Az ötvenes évek korabeli nagy abszolu­tizmus egyik Csaszlauból, vagy honnan ideke­rült minta főszolgabirájával történt az eset. Elve volt a nevezetes férfiúnak, hogy csak a kiilinek van szabott ára, az igazságot úgy méri, a hogy lehet; olcsóbban, drágábban, de in­gyen — soha! Beállít hozzá egy kocsordi ember ügyes­bajos dolgával és hogy igazának némi súlyt is adjon, bemellékel egy eleven báránykát. A főszolgabíró hivatalos komolysággal fel­veszi a jegyzőkönyvet, miközben a bárány szo­kása szerint keservesen béget. Ráförmed a főszolgabíró az atyafira: — Kend gonosz ember, kend lelketlen ember. Rögtön takarodjék haza és hozza el a bárányka anyját. Nem bírom az ártatlan kis állat sírását hallgatni. Nyilttér. (E rovat alalt közlőitekért nem felelős a Szerkesztő^ 1906. B. 439/2 szám. Másolat. Ö Felsége a király nevében! A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint büntető bíróság becsület sértés vét­sége miatt vádolt Adamecz Ferencz el­leni bűnügyben Lender József fő magán - vádló által emelt vád felett Nagykároly­ban 1906. évi május hó 26-ik napján Dr. Serly Jenő kir. albiró és Dr. Székely Eduárd joggyakornok, mint jegyző- könyvvezető, továbbá dr. Egeli Imre ügyvédjelölt, mint főmagánvádló képvi­selőjének dr. Vetzák Ede ügyvédnek he­lyettese részvételével megtartott nyilvá­nos tárgyalás alapján, a vád és védelem meghallgatása után a következőleg ítélt: A kir. járásbíróság Adamecz Ferencz 50 éves Welnahot: Csehország: szül. róm. kath. nős gépész 2 gyermeke van 3000 kor. értékű ingatlana van ir, olvas, me­zőteremi lakos vádlottat bűnösnek mondja ki a B. T. K. 261 §-ában ütköző és a B. T. K. 261 §-a szerint minősülő becsü­letsértés vétségében, melyet az által kö­vetett el, hogy 1906. évi május hó 18-án reggel 8 órakor Mezőteremen Lender Józsefet kétszer megtaszitotta, s buta sváb kifejezéssel illette s ezért a B. T. K. 261 §-a alapján, a B. T. K. 91 §-ának al­kalmazásával az ítélet jogerőre emelke­désétől számítva 15 nap alatt végrehaj­tás terhe mellett fizetendő az 1892. évi XXVIÍ. t. ez. 3 §-ában meghatározott célokra fordítandó, behajthatatlanság ese­tén. a B. T. K. 53 $-a értelmében egy azaz 1 napi fogházra átváltoztatandó 5 korona, azaz öt korona pénzbüntetésre ítéli. A kir. járásbíróság vádlottat köte­lezi, hogy Lender József főmagánvádló részére kártérítés címén 2 korona eljá­rási 20 korona képviseleti költséget 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett, va­lamint a kir. kincstár részére az azután felmerülendő bűnügyi költséget az 1890 43. t. ez. 9 §-a alapján közadók módjára vezetendő végrehajtás terhe mellett fi­zessen meg. Egyúttal a B. T. K. 277 §-a alapján elrendeli, hogy az Ítélet egész terjedel­mében indokaival együtt az elitéltnek költségére a Nagykárolyban megjelenő „Szatmár vár megye“ cimü politikai heti­lapban egyszer közzé tétessék. Végül a kir. járásbíróság dr. Vetzák Ede ügyvéd munkadiját megbízója Len­der József irányában 20 koronában ál­lapítja meg. Indokolás: A kir. járásbíróság egyrészt Ada­mecz Ferencz vádlott beismerésével s a bizonyítási eljárás során kihalgatott Há- gen Márton tanú vallomásával az Ítélet rendelkező részében megállapított tény­állást vette bizonyítottnak. Vádlott ezen cselekménye a B. T. K. 261 §-ába ütköző és minősülő becsület- sértés vétségének tényálladékát megál­lapítja, s beszámítást kizáró okok hiá­nyában vádlottat ezen bűncselekmény­ben bűnösnek kimondani kellett. A büntetés kiszabásánál súlyosító körülmények hiányában enyhítő körül­ményül vette vádlott töredelmes beis­merését s ezen enyhítő körülmény figye­lembe vétele mellett szabta ki a bünte­tés mértékét. A bűnügyi költségben való marasz­talás a B. P. 480, az ügyvédi munkadij pedig a B. P. 485. §-án alapszik, a hír­lapi közzététel pedig a Btkv. 277. §-a alapján elrendelendő volt, mert sértett fél ebbeli kívánságát a tárgyalás folyama alatt terjesztette elő. Nagykároly, 1906 május hó 26-án. Dr. Serly Jenő sk. kir. albiró. Jelen másolat hiteléül. Nagykároly, 1906 május hó 29.-én. EMBER JÁNOS s. k. kezelő. Szaniszló község határában a Jósits- féle tagban, mely folytatását képezi a község alatt fekvő újonnan létesített uj szőlő telepnek, körülbelül 50 hold szőlőnek való föld lesz felparcellázva s a helyszínén eladva f. évi junius hó 5-én d. u. 1 órakor. Bánatpénz 25u/0, a vételár többi része őszi letakaritáskor fizetendő. özv. Josits Lászlómé 2—2 Szaniszló. Több telek eladó. Régi Viz-utca részből kisajátított ^ több telek eladó, És ugyanott egy bolti berendezés íMT" eladó. Értekezhetni Fábry Endrénével Fényi-utca 17. szám. A borfogyasztó közönség' szives figyelmébe ! Tisztelettel tudatom a borfogyasztó kö­zönséggel, hogy saját termésű és igen jó minőségű tisztán kezelt ó- és uj borok nálam* * jutányos árban kaphatók és pedig: 1 liter 6 éves rizling .....................1 K — f. 1 » 4 éves vörös bor . . . . 1 K — f. 1 » 1905. évi zilahi................— K 52 f. 1 » Érmelléki, pelei, urasági ter­més, igen erős...................— K 52 f. Ad ó nélkül literenkint 12 fillérrel olcsóbb. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, hogy egy próbavétel által boraim jóságáról meg­győződést szerezzenek. (3—cs.) Kun István, vendéglős. Gróf Károlyi György-tér. (Saját ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom