Szatmárvármegye, 1909 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1909-02-07 / 6. szám

10-ik oldal. SZA TM ÁRVÁR MEGYE. 6-ik szám. MEGHÍVÁS. „Anna“ takarék- és hitelintézet részénytársaság II-ik évi rendes közgyűlését 1909. évi március hó 2-án délelőtt 11 órakor Szaniszlón, saját helyiségében fogja megtartani, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. A jegyzőkönyv vezetésére két jegyző és hitelesítésére két részvényes megválasztása. 2. Az igazgatóság jelentése az 1908-ik üzletévről. 3. A felügyelő-bizottság jelentése a mérleg megvizsgálásáról. 4. A mérleg megállapítása és a felmentvény megadása az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére. 5. A nyereség és közművelődési célokra szánt összeg felosztása. 6. A jelenléti jegyek, fuvar dijak és évi fizetésnek megállapítása az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére, nemkülönben a tisztviselők évi fizetési pótlékának meghatározása. 7. 2 igazgatósági tag megválasztása 1 évre, mely után az igazgatóság az alapszabályok 45. §-a értelmében szervezkedik és 1 felügyelő-bizottsági tag választ sa 2 évre. 8. Az alapszabályok 2., 5., 39., 44., 47., 65., 66. §§-ainak módosítása. 9. Esetleges indítványok az alapszabályok 37. §. m) pontja értelmében. Kel: Szaniszlón, 1909. január hó 25-én tartott igazgatósági ülésből. , , Az igazgatóság. Mérleg-számla 1908. december 31-én VAGYON | K f K f TEHER K f K f Pénztár . . 17421 13 Alaptőke ................................................ 100000 Váltók ................................................ 24 8346 — — Betétek....................................... 148668 42 Jelzálogilag biztosított váltók 98907 347253 — Visszleszámitolás .... 159958 — Jelzálogkölcsönök .... 11878 — Tartaléktőke *).... 130 — 'Kötelezvények kezességgel 13158 — Pénztári letétek .... 240 05 Girószárnla Osztr. M. Banknál és más Hitelezők folyószámlája . 237 intézetek számlái 3065 40 1909. évre előre bevett kamatok: Folyószámlák fedezettel 9574 11 Váltóktól ................................................ 43 93 33 Előleg árukra .... 18903 53 Jelzálogkölcsönöktől 1586 18 5979 51 Alapítási költségek .... 2 764 30 — — Nyereség: Leírás ................................................ 69 1 08 2073 22 Áthozat 1907. évről .... 3517 62 Fölszerelés....................................... 646 25 1908. évi nyereség 7932 16 11449 78 10% leírás....................................... 64 63 581 62 Adósok ................................................ 1358 45 1909. évre előre fizetett visszleszámi­tolási kamatok .... 1396 30 426662 76 *) Ez évi dotátióval 5000 K. • 426662 76 Nyereség és veszteség számla VESZTESÉG K f K f NYERESÉG K t K f Kamatok: 5622 70 Áthozat 1907. évről .... 3517 62 Betéti kamat....................................... Kamatok: Visszleszámitolási kamat 8378 49 14001 19 Váltókamat ..... 19778 73 Költségek: 4314 lelzálogilag biztosított váltókamat 6495 84 Fizetések és lakbérek 07 |GlZcilO£jkcUTlcit 764 90 Kezelési költségek 1508 6022 07 Kötvénykamat ..... 700 18 Házbér ................................................ 20 0 — Folyószámla kamat Saját betétünk utáni kamat 289 52 ft d ó: Egyenes és községi adó 10% adó a betéti kamatok után 435 562 54 27 411 11 28440 28 Jutalékok és egyéb bevételek 1278 31 Bélyegiileték ..... 9 65 1007 46 N. Leírások: \. Alapítást költségekből 691 08 N. Fölszerelésből .... 64 63 755 71 Nv Nyereség: 3517 62 Nv Áthozat 1907. évről .... N. 1908. évi nyereség 7932 16 11449 78 33236 21 3 > ... 33236 21 321—1—1 Szaniszló, 1908. december hó 31-én. Selagian Szevér s. k., Bónya Sándor s. k., Coltau Demeter s. k., pénztárnok. vezérigazgató könyvelő. Szilágyi György s. k., Dr. Kiss Döme s. k., Bogdán András s. k., Pataky József s. k., Ternován János s. k., Szabó Ágoston s. k. Alulírott felügyelő-bizottság jelen számlánkat megvizsgálván és a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlittatván mindenben megegyezőnek találtuk. Szaniszló, 1909. január 25. Achim György s. k., Ardelean V. László s. k., Pteancu György s. k., Marchis Romulusz s. k. felügyelő biz. tag. felügyelő biz. tag. felügyelő biz. tag. felügyelő biz. tag. Nyomatott a Kölcsey-nyomda részvénytársaságnál Nagykárolyban. Kurczweil és Társa festékével Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom