Szatmárvármegye, 1907 (3. évfolyam, 1-106. szám)

1907-05-08 / 37. szám

4-ik oldal. SZATMÁRVÁRMEQYE. 37. szám. tés rr.egállapitása. 2. A folyó évi rendes köz­gyűlésre vonatkozó intézkedés. 3. Folyó ügyek elintézése lesz. Közgyűlés. A szatmárvármegyei általános tanitó-egyesület „nagykárolyi köre“ ma d. e. tartotta gyűlését a helybeli ev. ref. leányiskola t ntermében. — A gyűlést 'gyakorlati tanítás előzte meg; Téglás Lajos nagyecsedi áll. isk. igazgató-tanitó két hangra tanított be egyéne­ket félóra alatt. — Szőke Kornélia nagyecsedi áll. tanítónő „szeretet a nevelésben“ és Herceg Péter tanító az „iskolai fegyelem és fegyelme­zésről“ tartottak felolvasást. Elintézték a tárgy- sorozatba felvett összes ügyeket, s gyűlés utánj mely Vs 1 órakor ért véget, a Polgári kaszi­nóban volt közös ebéd. Kinevezés. Nagy Ákos m. kir. honvéd hadnagyot, a m. kir. határszéli rendőrkapitány­sághoz segéd fogalmazóvá nevezte ki a belügy­miniszter. Nagy Ákos hosszabbideig a helybeli honvédzászlóaljnál volt állomáson. Közgyám választás. Az üresedésben volt szakállosfalvi körközgyámi állásra a múlt hó 27-én megtartott választás alkalmával egyhan­gúlag Véber Ignácz másodbirú lett megválasztva. Pályázati hirdetmény. A nagykároiyí Nő­egylet folyó hó 4-én tartott választmányi ülés­ből kifolyólag pályázatot hirdet a nagykárolyi Irgalmas nővérek felügyelete alatt álló „Melinda“ árvaházban folyó év julius hó 1-én megiiresendő egy, esetleg két helyre. A pályázati kérvényhez csatolandók: 1. Az apa vagy anya, esetleg mind­kettő elhalálozását igazoló halotti anyakönyvi kivonat. 2. Egészségi bizonyítvány. 3. Kereszt- levél. 4. Szegénységi bizonyítvány. A kérvények 1907. jun. 15-ig Dr. Vetzák Edéhez, az egye­sület jegyzőjéhez nyújtandók be. A később be­nyújtott kérvények figyelembe nem vétetnek. Dr. Serly Gusztáváé, 1. alelnöknő. Tűz volt Szaniszló községben e hó 6-án, a hol három lakóház és a hozzá tartozó mellék helyiség égett le. A tűz igen valószínű, gyúj­togatásból eredt. — Ugyanis a tűz kiütése előtt két órával Kelemen Sándor uradalmi cseléd, azt a hirt terjesztette a faluban, hogy „ma még nagy baj háramlik a falura!“ A csendőrök ne­vezettett elfogván, bekísérték a helybeli kir. járásbírósághoz. A további vizsgálat fogja ki­deríteni a tűz keletkezésének okát. Nyilatkozat. Vettük és örömmel közöljük a következő nyilatkozatot: Tekintetes Szerkesztő Ur! A „Szatmárvármegye“ f. évi 34-iki számá­ban megjelent „Megakadályozott népgyülés“ cimü közleményre nézve ünnepélyesen kijelen­tem, hogy főtiszt. Nutiu Sándor lippói gör. kath. lelkész úrtól a fenti közlemény szerint f. évi április hó 18-án szándékolt népgyülésre semmi féle meghívót nem kaptam; arról előzetesen semmi féle tudomásom nem volt. Az igaz, hogy az nap elmentem Lippóra az ivácskói lelkész úrral, de én nem a népgyülésre, hanem mint keresztény katholikus emberhez illik elmentem, hogy meggyónjak. És amint Lippóra megér­kezve tudomást szereztem arról, hogy ama val­lási aktusnak, melyre a környékbeli papok meghiva voltak, politikai színezete is akar lenni, vagy a hatóság annak azt tulajdonit, azonnal eltávoztam a paróchia udvaráról és a helyett hogy Borhidra menteni volna Sztán Sándor lippói közs. biró földbirtokos úrral a függet­lenségi és 48-as párt egyik legrégibb, leghívebb tagjával Bogdán Demeter házához mentünk, a hol semmi féle hazafiatlan dologról és dákó- romanizmusról nem beszéltünk; nem is be­szélhettünk volna, mert én lettem volna az első, ki megvetéssel hagytam volna ott azokat, kik még felel is teszik rólam, hogy hazafitalan do­logra kapható volnék, vagy bennem ilyen gon­dolat lebegne is. Nyílt őszinteséggel jelentem ki továbbá, hogy soha életemben még csak gondolatban sem voltam dákóromanizmus tö­rekvések hive, annál kevésbbé most, amikor nagy nevű miniszterünk a tanítók fizetési tör­vényjavaslatával igyekszik mostoha helyzetün­kön javítani és éhező családtagjaink siró köny- nyeit törülni. Ezen szívből örvendetes körül­ményt úgy én, mint minden jobb érzésű oláh tanító nem a dákóromanizmus törekvésekkel fogja meghálálni miniszterünknek és nemzeti kormányunknak, hanem a legőszintébb hazafi- sággal, mely folyton vezérelni fog bennünket tanítói működésűnkben. Erről feltétlenül bizto­sítom a Tekintetes Szerkesztő Urat, valamint azon aggódó hazafit is, ki a közleményt be­küldte és nevem megemlítésével hazafiságomat kétségbe vonta. Ezen soraim közlését kérve maradtam Ivácskó, 1907. május 2-án a Tekin­tetes Szerkesztő Urnák alázatos szolgája : Major Aurél, gk. tanító. Vidék. Szatmári hirek. Közgyűlés. A Lorántffv Zsuzsánna egye­sület évi közgyűlését f. hó 10-én (pénteken) d. u. 4 órakor tartja a szatmári ref. egyház tanács­termében. Meghívó. A Szatmárnémeti Énekkar pün- köst másod napján szükségleteinek fedezésére a kossuth-kerti kioszk helyiségeiben Hangver­senynyel egybekötött jótékonyczélu majálist ren­dez, belépő-dij személyenként 1 k. 20 f. A tanácsból. A kerámiai gyár részvény- társaság értesítette a város tanácsát, hogy a ke- ramit kocsiút burkolat folytatólagos kiépítésére az eddigi feltételek mellett vállalkozik s ez imát a várossal a tárgyalásokat fölvenni kész. A ta­nács az ajánlatot kiadta a főmérnöknek véle- ményes jelentés tétel végett — A gazdasági ta­nácsos előterjesztésére városi tanács meghagyta a szatmárhegyi alkapitánynak, hogy a szatmár- hegyi ut mentén a 13. kilométer jelzőtől a hegy piacig nagy gonddal és fáradsággal létesített faültetvényekre a csendőrséggel, valamint ös­szes közegeivel ügyeltessen fel, mivel az ül­tetvények az utasok barbár kedvtelései miatt sokat szenvednek. Egyúttal a jelzett útszakaszon lakó utőrnek gondozására bízta a fácskákat. A tűzoltók eskütétele. Azon alkalomból hogy a jövő év nyarán orsz. tüzoltó-kongresz- szus fog tartatni, Tankóczi Gyula tűzoltó pa­rancsnok felhívást bocsátott ki, az iránt hogy az önk. tűzoltó-egyletbe való tömeges belépés által az idesereglő tüzoltó-testületek kiküldött­jei előtt Szatmár városa is mutasson be egy jól szervezett és kiképezett hatalmas tűzoltó testületet. A felhívás eredménynyel járt, mert a tűzoltó egyletbe nemcsak az iparososztályból, de az intelligencia köréből is számosán léptek be. Az uj tagok egy része ápril. hó 30-án tar­tott parancsnoksági ülésen tette le a szoká- szos esküt Tankóczi Gyula parancsnok előtt. A Kossuth-kerti kioszk megnyitása. A Kossuth-kerti kioszk vendéglőjét vasárnap dél­után nyitotta meg özv. Demkő Jánosné, Bunkó Vincze zenéje mellett. Okirat hamisítás. Még 1906. december hó végén történt, hogy Schönberger Jakab és fia szatmári kereskedő üzletébe két nő állított be, kik Rácz Károlyné Berey Vilma szárazber­ki lakos nevében mintegy 106 kor. értékű ru­haneműt vásároltak. A hitel ügyletről kötelez­vényt adtak és a Rácz Károlyné nevét írták alá az okiratnak is. Mint most kisült Barta Julián- nia és Mándi Tóni szárazberki lakosok meg­csalták Schőnbergert, — amennyiben nem volt felhatalmazásuk Rácz Károlyné nevében vásá­rolni, aki egyáltalán semmit sem tudott az ügy­letről. A feljelentés az ügyészségnél megtétetett. Nagybányai hirek. Kinevezés. Kiss Béla áll. vasúti osztály­mérnököt a kereskedelmi miniszter főmérnökké nevezte ki. Előléptetés. A kereskedelmi miniszter Ja- novits Miklós és Spillér Nándor államvasuti főnököt a IV. fizetési osztály 3-ik fokozatásói a másodikba előléptette. Bányaünnep. A kereszthegyi bánya va­sárnap ünnepelte a szokott módon nevenapját. Este az ünnepség tiszteletére nagy kivilágítás volt a kereszthegyi bányatéren. Anyakönyvi vizsgálat. Pokoli Lajos be­lügyminiszteri fogalmazó, mint miniszteri kikül­dött április 24. és 25-én vizsgálta meg Felső­bányán a városi és a bajfalusi anyakönyvi hi­vatalokat, ugyanő egész Szatmármegye terüle­tére ki van küldve az anyakönyvi vizsgálatok eszközlésére. Az áll. főgimnázium Vili. osztályban a vizsgálatok sorrendje az idén következő : Május 10. délelőtt vallástani vizsgálatok és pedig 8—9 r. k„ 9—10. g. k, 10—11. ev. ref. 11 — 12. izr. Május 11-én délelőtt Magyar. Latin. Német. Május 13-án délelőtt mennyiségtan, természet- tan, történelem. Május 15-én délelőtt flozófia görög, görögpótló. Május 7 én d. u. 5 órakor torna. Kirándulás. Az állami polgári leányis­kola tanítótestülete elhatározta, hogy tanítvá­nyai közül az önként jelentkezőket évenkint egy-egy kirándulásra viszi s igy módot nyújt aria, hogy a’ tanulók hazánknak nevezetesebb helyeit meg ismerhessék. A kirándulások soro­zatát az ország székes fővárosába való utazás­sal kezdi meg az iskola. Ez évi kirándulásra Budapestre e hó 17-én reggel utaznak, május 18., 19. és 20-át a fővárosban töltik, 21-én érkeznek haza. Egy-egy tanuló 3 napi teljes el­látása a látni való és színházlátogatás költsé­geivel együtt 20—24 koronára tehető, útikölt­séggel és az utón való étkezéssel együtt az ösz- szes költségek maximuma 40 K. * * * Vízbe fűlt az esküvője napján. Május elsején Tyúkodon Rádi József jómódú gazda ember fia, a mezőre ment lóháton a vetést meg­nézni, hazajövetben a földhordó gödrök mellett leakart szállani, hogy a lova lábát megmossa. A ló megsiklott és gazdájával együtt a 6 mé­teres gödörbe zuhant és gazdáját maga alá temette, mire a járó-kelők észre vették, már Rádi Józsinak nyoma sem volt. Hosszas keresés után végre kihalászták. Annál is inkább lesújtó az eset, mivel esküvője előtt pár órával érte a szeren­csétlenség. Aljegyző választás volt. Csengerben múlt hó 30-án, melyen egyhangúlag Mikola Károlyt választották meg. Póruljárt tolvaj. Lukács Marczi fehér­gyarmati lakos, vásári tolvaj a napokban Husz- ton egy úriembernek a zsebéből 800 koronát emelt ki, de a dolog rosszul sikerült, mert a csendőrség hamarosan elfogta. Vaspálya megrongálás. A fehérgyarmati határban a gyarmati vasúti töltést Mike Ferencz és Docsa István cselédek átvágták, erre az uta­sítást Spitz Jenő gazdájuktól nyerték, ki gőz­malmából a vizet a vasúti árokba szándékozott az átvágással levezetni. A pálya felvigyázó mi­dőn észrevette ezen tiltott műveletet, felszólí­totta a munkásokat ennek abban hagyására. Erre a munkások leütéssel fenyegették meg a felvigyázót. Az eljárást ezen ügyben megindí­tották. A tettesek beismerésben vannak. Eljegyzés. Nagy Pál zempléncsanálosi tanító eljegyezte Szentpéteri Erzsikét’ Szentpé- teri Pál nevetlenfalui ev. ref. lelkész leányát. Tűz volt, Nagysomkuton múlt hó 30-án éjjel. A Bisztriszky Tekla tulajdonos üzlethelyi­sége eddig ismeretlen okból kigyulladt az üz­lethelyiségben felhalmozott áru és a berendezés teljesen elégett. A kár meghaladja a 4000 ko­ronát. Anyakönyv. Születtek: Április 30. Schlézinger Ignácz pék és Róth Bella fia Jenő izr. — Tóbiás Gabi bér­kocsis és Sternberg Matild leánya Erzsébet izr. Május 1. Fátyol József és Fátyol Terézia fia Károly ev. ref. Május 3. Fischer Sándor napszámos és Pap Veronka fia István róm. kath. — Bogdán János napszámos és Tóth Rozália leánya Má­ria gör. kath. Május 5. Csipkés Károly bankhivatalnok és lrsik Margit leánya Magdolna róm. kath. Meghaltak: Április 30. Kurtyán Anna 10 hónapos gör. kath. tüdőgyulladás. Május 1. Prikop János 1 hónapos gör. kath. görcsök. Május 3. Kosztin Ilona gör. kath. 10 éves, gümős agyhártyalob. —Krizsán Anna gör. kath. 20 napos, vele született gyengeség. — Csákány István róm kath. 14 napos, görcsök. — Pap Ilona ev. ref. 10 hónapos, kanyaró. — Péter György gör. kath. 7 hónapos, hörglob. — Pap Erzsébet gör. kath. 17 hónapos, gümős agy­hártyalob. Május 5. Krammer Mária róm. kath. 6 hónapos, tüdőgyulladás. — Blazek Terézia róm. kath. 7 hónapos, tüdő- és bélhurut. Május 6. Frankó György róm. kath. 16 hónapos, tüdőgyulladás. — özv. Fábián Mi- hályné 74 éves, gör. kath. tüdőgyulladás. — Táry Rozália gör. kath. 2 éves, tüdőgyulladás. Házasságot kötöttek: Május 3. Bekker Márton szipész és Er- nyi Rozália. — Scheffler József kőműves és

Next

/
Oldalképek
Tartalom