Szatmárvármegye, 1907 (3. évfolyam, 1-106. szám)

1907-06-12 / 47. szám

47-ik szám. SZAT MÁRVÁR A4 EGYE. 3-ik oldal. deputációt vezetett a miniszter elé, hol elég ked­vező Ígéretet kapott kérelmére. A tudomány egyes ágaiból tanfolyamokat Kellene rendezni. Ingyenes olvasóterem egész napon át nyitva álljon az olvasni szeretők részére. Népkönyvtár létesítendő ott, hol naponként min­den órákban mindenki ingyen könyvet kive­het. Persze gondoskodni kell arról is, hogy a nép kezébe csak jó könyvek kerüljenek. Mit ér az, ha a nép hetenként csak egy napon át juthat jó könyvhöz és 6 napig ponyvairodalommal tömi meg a gyomrát. A könyvtárhoz vezető utat nem szabad eltorlaszolni, mindenkire nézve egy­aránt hozzáférhetővé kell tenni. Ez azonban csak egy lépés. Van más eszköz is. Sokszor olvassuk a lapokban, hogy a színházi vásárok után mennyi színész maradt állás nélkül. Ezek közül a jobbikat vagy a szubvencionált színhá­zak jobb szavaló színészeiből nehányat időkö­zönként a vidékre, falvakba kellene szétküldeni. Ezek szavalóestélyeken megkedveltetnék a nép­pel a magyar irodalom jobb termékeit, jelesebb íróit. A szó hatalma közvetlenebb és többet ér minden más eszköznél. Ezek azon hiányok, melyeknek sürgős pótlásáról mindnyájunknak szent kötelességünk. Ez azon munkakör, melyet az iskola a társadalom részére fentartott s ha a müveit nem­zetektől mélyen elmaradni nem akarunk, igye­keznünk kell azt becsületesen és hűen betöl­teni Lássuk mit tehet a templom az általános népmüvelődés terén. Mindenki tudja, hogy mi a pap a nép­nek. Legnagyobb tekintély, kinek meghallgatá­sára messze tájakról összesereglenek. A nép sokfélét nélkülözhet csak kalendárium és prédi- káczió nélkül el nem lehet. Csak az a baj, hogy ez utóbbit többnyire nem értik. Mert mi a leg­több prédikáció? Nem egyéb a dogmák szőr­szálhasogató boncolgatásánál. Ez pedig nincs vonatkozásban a nép életével, munkájával, szo­kásaival és gondolkodásával. A pap csak piros betűs napokon érintkezik a néppel, tehát min­den évben van vagy 250 olyan nap, melyben a pap tudománya a népre nézve parlagon he­ver. Istenem! Mit tehetne annyi ezer lelkes és buzgó pap a népért abban a 250 napban! Ne- csak hitet prédikáljon a lelkész, de tudást is. A hit világosságot gyújt az emberi elmében, de a tudás kenyeret nyújt az éhes gyomornak. A hit vasmacska az élet hajóján, mely a lelket, az elmerüléstől megóvja; a tudomány maga a pán­célos hajó az élet tengerén. A hit összekötő kapocs ég és föld között; a műveltség maga az élet a földön. A pap tehát ne csak hitről, hanem tudo­mányról, műveltségről, illem-, erkölcs- és haza­ez a sejtő leány feleségesen szépnek érezte a halhatatlan lelkét, amely diadalmaskodni fog az anyag erején. • • A fehér márványasztal eszébe juttatta a havat és a fehér polgári erényeket. Szomorú vágyat érzett Cecil után és a szive reszketett. Most már nem fogja érezni ennek a leánynak meleg közelségét. Cecil hideg, mint a megfagyott hó. A polgári fehér erények ! A virágok nem vétkeznek, az erdők nem ismerik a bűnt és mégis élnek és mégis sze­retnek. Élni és szeretni — ez minden! Tamás ebben a pillanatban úgy érezte, hogy Cecil benne látta meg először életében a kegyetlen fehér erényt és Tamás őszinte szégyennel a szivében sirt. * Azután a virágokra gondolt és elhatározta, hogy a fehér rózsákat a fürtös gyöngy-virágo­kat fog hozni, és hogy Cecil múlandó és hü virágokban fog feküdni és virágokkal lesz be­takarva, úgy hogy majd nem látszik belőle semmi. Egy halom virágot fogok majd a földbe temetni — és ez a gondolat könnyebbé tette a szivét. Mikor az utczára ért, körülnézett és nem tudta, hogy hová menjen. A gondolatok elhagyták és fásult közöny­nyel csak azt tudta, hogy holnap reggel ö fogja Cecil szép testét fölvágni. (Vége.) szeretetről, józan élet és önmegtagadásról be­széljen a népnek. A hosszú lére eresztett szó­noklatok nem teszik rneg a kívánt hatást, azért beszéljen a pap keveset, de jót. Á szülők indolenciájáról kevés mondani való esik, mert ezzel szemben ott kell hogy le­begjen üamokles kardjaként a községi elöl­járóság szigorú beiskoláztatási kényszere. Mi- nálunk a szülő ezer módot keres ,és talál arra, hogy a gyermekét az iskolától elvonja. Azonban lelkiismeretes tanító és a tanügyi rendeleteket pontosan végrehajtó községi elöljárósága mini­málisra tudnák redukálni az isk ilakerülést. Végre, ne várjunk, hogy elhaladásunkban irányt mindig felülről szabjanak. Tanuljunk járni a magunk lábán. A közművelődés terén minden város vagy község egy-egy külön ország. Egyetlen úri ember szive világitő fáklya­ként lobbanhat lángra saját városában............. s egyik fáklya gyújtja meg a másikat Nincse- nek-e elég gazdag nagyjaink, kiknél pár ezer korona plusz vagy mínusz keveset nyom a ser­legben ? Vegyék el kezüket az ezer lakatu wert- heim szekrényről; nyissák meg zsebüket a tu­domány számára; váljanak Mecénásokká; bol­dogítsák nemzetüket azok, kiknek az élet javaiból több jutott, mint a mennyit elkölteni képesek s ekkor eltűnik a szocializmus világhódító réme fejük fölött s nevüket az utókor a halhatatla­nok ércztábláján fogja megörökíteni ............... Nagyk ároly városa a jövő évben úgyis nagy ál­dozatot hoz a tudomány oltárán ; abban az épü­letben, melyben polgári-, iparos- és kereske­delmi tanonciskola elfér hajlékot találna egy nyilvános nép olvasóterem és könyvtár is. Gondoljuk meg, hogy a nemzet ereje nem a szuronyok tengernyi tömegében, hanem fiai­nak jólétében és műveltségében rejlik. A kis ja­pán nem a szuronyok erdejével győzte le a góliát oroszt, hanem szellemi fensöbbscgével. Riescnbuch Mór. SZATMÁRVÁRMEGYE POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP * Előfizetési ár: Egy évre . ...... 8 kor. — fill. Félévre .... 4 kor. — fill. Negyedévre ... 2 kor. — fill. Et;y hóra . ... — kor. 70 fül­HIRE K. Személyi hir. Dr. Falussy Árpád főispán tegnap délután érendrédi birtokára utazott, hon­nan szombaton d. e. tér vissza székhelyére. Hivatal vizsgálat a pénzügyigazgatóságnál. Szigety Fercncz pénzügyminiszteri osztálytaná­csos, Benedek Endre miniszteri fogalmazó kí­séretében, ma reggel városunkba érkezett, hogy a pénzügyigazgatóságnál és a helybeli kir. adóhivatalnál illeték ügyekben a szokásos 'évi vizsgálatot megtartsa. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Kosz uras Lajos mármarosszigeti adóhivatali gyakornokot, a helybeli kir. adóhivatalhoz adó- tisztté nevezte ki. Iparkiállitás. Vasárnap e hó 16-án d. e. 11 órakor lesz a városháza nagytermében az ünne­pélyes megnyitása az iparkiállitásnak. A meg­nyitás nagy ünnepségek keretében fog megtör­ténni. A kormányt az ünnepélyen Dr. Falussy Árpád főispán fogja képviselni, kit Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter különösen megbízott, hogy az ünnepélyt az O nevében nyissa meg. Meglettek hijva az ünnepélyre a helybeli törvényhatósági, városi, állami tisztvi­selők, az összes hatóságok, a debreczcni ipar­kamara, Szatmár város törvényhatósága, a szatmári és szomszédos városok ipartestületei. A vidékről érkező vendégek elszállásolásáról a rendező-bizottság gondoskodik. Délbe 1 órakor nagy banket lesz, melyen Dr. Falnssy Árpád főispán mint a kormány képviselője is részt fog venni. A kiállítás rendezésén nagyban munkál­kodnak a kiállítók s mint az előjelek mutatják, valóban impozáns kiállítás keretében győződ­hetik meg városunk közönsége derék iparossa- ink munkaképességéről. Gimnáziumi ünnepély. E hó 11-én délután 5 órakor tartotta a helybeli kegyesrendi főgyim- názium évzáró ünnepélyét a városi torna terem­ben nagyszámú és előkelő közönség jelenlété­be)]. A tizenegy pontból álló műsorból — kü­lönösen kivált Cseh Lajos gimnáziumi igazgató gondolatokban gazdag, tartalmas és lelkes zá­róbeszédé és Sróff Gábor kegyesrendi tanárnak Révay Miklós emlékezetéről mondott csinos beszéde. A műsor többi száma is igen jó volt, s a szereplőknek bőven jutott "jutalmul a taps­ból a megjelent közönségtől. A szépen sikerült ünnepély után az ifjúság megkoszorúzta a kegyesrendi társház falában levő Révay emlék­táblát, hol a gimnáziumi önképzőkör elnöke mondott ügyes beszédet. Az ünnepély 175 kor. jövedelmezett a főgimnázium segitő-egyesülete javára. A helybeli indóház bővítésének közigaz­gatási bejárását a kereskedelemügyi miniszté­rium elrendelvén az eljárás megkezdésének időpontjául f. évi junius hó 27-ik napjának reggeli 8 órája tűzetett ki. A bejáráson részt vesznek: Ney Ferenc kir. tanácsos, államvasuti főfelügyelő, Kacsó Károly műszaki tanácsos és Debreceni István polgármester. Halálozás. A jó „Pósz néni“ meghalt. 89 éves volt és az ő esztendei mind élet-számba mentek. Munkás, bölcs, meginditóan szép és példás volt ez az élet. Hogy az egyszerűség mennyire rokon a fönséggel, ez az önzetlen, jóságos és egyszerűségében mindig krisztusi vonásokat eláruló öreg asszony bizonyítja. Nagy lélek volt benne, amely örökké dolgozott — másokért. Hatalmas királyok hadseregekkel ír­nak történetet, az ő munkáját a szivek között angyalkezek jegyezték föl. Az irgalmasság cse­lekedeteiben és Isten dicsőségének keresésében teltek el napjai. Háza — mint a szive, mindig nyitva volt az előtt, a ki bekopogtatott hozzá. Mintha Gileád balzsama nála lett volna meg- enyhülten távoztak el tőle a testben és lekben szenvedők. Jó harezot harczolt — magához hivta már az Ur, hogy megadja neki az igazság koronáját. Koporsóját az igazi szeretet könyező fájdalma kisérte ki ma „Szerdán“ a temetőbe. Nyugodjék békében az örök világosság fényes­ségében ! Eljegyzés. Komároiny Lajos nagykárolyi állami végrehajtó eljegyezte Fehérgyarmatról Brilla Sándor leányát Jolánkát. Könyvelő választás. Az Önsegélyző Nép­bank részvénytársaság e hó 11-én tartott igaz­gatósági ülésén másod könyvelőnek egyhangú­lag Csata üerzont választotta meg. Rendőrök lemondása. Lapunk múlt szá­mában közöltük, hogy városunk összes rendőr legénysége írásban beadta lemondását Debre- czeni István polgármesternek. E tárgyban folyó hó 23-ára rendkívüli közgyűlés lesz össze hiva, a mely tárgyalni fogja újból a rendőrlegénység azon kérelmét, hogy állásuk nyugdijjogosultá tétessék. A legénysége határozattól tette függővé, hogy továbbra is megmarad-e állásában. Közigazgatási bejárás. A kereskedelemügyi m. kir. minister Reszege-Piskolt, Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási bejárását elrendelte dr. Finánczy Béla ministeri s. titkár vezetése mellett. A bejárások határide­jéül Reszege-Piskolt állomásra nézve 1907. jun. hó 19-ik napjának d. e. 9 órája, Szaniszló ál­lomásra nézve ugyanaznap d. e. 10 órája és Mikola állomásra nézve ugyanaznap d. u. 5 órája tűzetett ki. A vármegye képviseletében a közigazgatási bejáráson Kacsó Károly műszaki tanácsos, Madarassy István és Csaba Adorján főszolgabirák vesznek részt. Ä tiszaujlaki ev. ref. lelkész. Sarkady Mihály tiszaujlaki volt ref. lelkésznek Nagysző­lősre történt meghívása folytán megüresedett tiszaujlaki ev. ref. ielkészi állást az egyházta­nács Sinka Gyula beregszászi ev. ref. segéd­lel készszel töltötte be. „Szabadtanitás“ cimü cikkünk kapcsán felemlítjük, hogy városunkban is működik már egy népkönyvtár s müvei közkelendőségnek örven­denek. Ennek is az a hiánya, hogy hetenként csak egyszer lehet ott könyvet kapni. Kérjük a polgármester urat, ha csak lehetséges volna in­tézkedni, hogy a könyvtár mindennap 1 órát nyitva álljon a könyvkereső nép részére. Sertés orbáncz járványszerüleg lépett fel városunk területén ; ennek következtében a for­galmi korlátozás elrendeltetett és a sertés vá­sárok további intézkedésig betiltattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom