Szatmárvármegye, 1908 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1908-03-29 / 13. szám

2-ik oldal. SZAT MÁRVÁR MEGYE. 13. szám. Kereskedelemügyi miniszter leirata a Zsa- rolyán—tiszabecsi vicinális közutnak a törvény- hatósági útvonalba való felvételét nem enge­délyezte, mire Kende Zsigmond azt indítvá­nyozta, hogy írjanak fel e tárgyban újból a miniszterhez. Ugyancsak e tárgyban és érte­lemben irt le a miniszter a Tiszabecs—csekei, továbbá az Esztró—nagyszokondi útvonalak átcsatotása érdekében s N. Szabó Albert in­dítványára elhatározta a közgyűlés, hogy addig fognak felírni e tárgyban a miniszterhez, amig az engedélyt az átcsatoláshoz meg nem adja. A vármegyei közigazgatási bizottságba Dr. Kovács. Dezső és Böszörményi Sándor helyett titkos szavazással Luby Béla orsz. kép­viselő és Szalkay Sándor megyebizottsági tagok választattak be. Luby Béla 78, Szalkay Sándor 42 szavazatot nyert, mig kivülök Mándy Zol­tánra 23-an, Rébay Dezsőre 17-en, Domahidy Istvánra 6-an és Kende Zsigmondra 4-en sza­vaztak. Az állandó választmányba beválasztattak Dr. Pilissy István, Rébay Dezső, Kaufmann Jenő és Rácz Elemér. A vármegyei telefonhálózat létesítése tár­gyában a belügyminiszterhez felterjesztést in­téznek. Jóváhagyattak, illetőleg tudomásul szol­gáltak a következő pontozatok: 1. Weber Vil­mos vm. dijnok részére adott ICO K segély. 2. A tiszabecsi Rákóczi-emlék alap 1907. évi szá­madása. 3. Krausz György és Bodnár Béla dijnokok kérvénye állásuknak a XI. fizetési osztályba leendő sorozása és dijnoki címük megváltoztatása iránt. 4. Fázsi János erdődi hivatalszolgának betegség okából adott segély. 5. Gerzsenyi Lászlónak ugyanez. 6. Vm. alispán jelentése hitelátruházás tárgyában. 7. A vár­megyei monográfia szerkesztőségének 3000 K hozzájárulási kérvénye, mely a milleniumi pó­tadóból nyer fedezetet. 8. Udvarhelymegye áti­rata a horvát obstrukció letörése tárgyában. 9. Dr. Csató Sándor járásorvos illetmény ügye. 10. Közig, erdészeti bizottság javaslata az er­dőbirtokokon alkalmazott egyéneknek erdőtisz­tekké felesketése ügyében. 11. Bornemissza Géza volt árvaszéki ülnök nyugdíjazási ügye. 12. Kiss Róbertnének Endre fia után nevelési járulék kiutalványozása. 13. A következő nyug­díjazási ügyek : Sepsy Sándor, Szabó Zsigmond, Kozma Gergely, Szombathy Ödön, Özv. dr. Serly Gusztávné, törv. hat. utkaparók, Szűcs Károly, Ilosvay Endre, Medvey Eduárd nyug­díj-ügyei. a városba, nagyon el van foglalva. Ugy-e be­jönnek ? S kedvesen elbúcsúzott. Valami különös hangulatot hagyott hátra a férj és feleség között. Az asszony — mint minden asszony — kissé félékenynek mutatta magát. „Ah, hát ti jól ismeritek egymást? Kér­dezte a férjét. A táblabiró elvörösödött. • - Gyermekkori kedves, régi ösmercsünk. A mi házunkban lak­tak Héthárson . . . íme a véletlen, most mi la­kunk az övékben . . . Felgyújtották a lámpákat s Kállayné be­ment a szobájába, hogy színházhoz öltözköd­jék. Kállay magára maradt a szobában. Eszébe jutott egész fiatalsága, sok álma, vágya amikre gondolni is rég elfelejtett már . . . s mindezt, mint valami jelenség hozta magával vissza ez az asszony. Hogy megváltozott az alakja . . .! Csak a szemei . . . azok az akkor félő szere­tettel rátekintő szemei a régiek. Nem az fájt neki, hogy útjaik egykor elváltak, hanem, hogy igy hervadtan látta viszont s fájt neki a sok be nem telt ígéret, mellyel az Élet hívta akkor, fiatalon. A színházban egy vidám operettet adtak. Kállay hallgatag volt s keserű vonás ült az ajka szélére. A második felvonás végén azon­ban lelkesen s kitartóan tapsolt egy kis prima­donnának, ki sejtető choreográfiai lendülettel énekelt. Á felesége szemrehányóan nézett rá, de nem bánta s igen kedvesnek látta az egész világot. A tisztviselői nyugdijszabályrendelet akkép módosíttatott, hogy 35 évi munka után nyug­díjképp teljes fizetés jár. Á hivatalos órák a vármegyeházán április 1-től kezdve reggel 7-töl d. u. 1-ig tartatna«. Jóv hagyattak továbbá : Dara Község ha­tározata a Szamos jobbparti védtöltés céljaira ing tlan kisatitása iránt, — Nagykároly város husvágatási szabályrendeletének módosítása, — Ópályi, Szamosszeg, Keér, Olcsva, Nagyecsed, Fábiánháza, Nyircsaholy, Nagydobos és Máté­szalka községeknek a husvágatárról ésvágatási biztos díjazásáról alkotott szabályrendelete, — ugyané tárgyú sz. rendelete Szaniszló, Cso- maköz, Bere, Vállaj, Mérk, Mezőpetri, Reszege, Apa, Szamostelek, Bikszád, Barlaíalu, Komor- zán, Tartolc, Kányaháza, Kőszegremete, Borhid, Veresmart és Ó-Mogyorós községnek és a fe­hérgyarmati járás községeinek. Veres Lajos volt kismajtényi lakosnak hatóságilag kiirtott 2 drb. lova után 170 kor. segély adatott. Papp József folyambiztos a XI. fizetési I rangfokozatba soroztatott. Róna János magánállatorvos oklevele ki- hirdettctett. Jóváhagyást nyert a közs. segélyalap 1907. évi számadása, továbbá Győrmegye átirata a közs. jegyzők magánmunkálatai és azok díja­zásának törv. rendezése iránt, — Pribékfalu, Nagysomkut, Jávorfalu, Jeder vie. utakon be­épített államsegély számadása, — Vm. alispán előterjesztése a vámfalusi körjegyzőségben út­adók ellenőrzésekor felmerült költségek törlése iránt, — Az ínséges alapnál Domahidy István terhére előirt összeg törlése, — Nagysomkut közs. határozata a vásárvámbér leszállítása tár­gyában. Nagykároly város képviselőtestületi tag­választásához elnökül N. Szabó Antal, h. elnö­kül dr. Péchy István küldetett ki. Jóváhagyattak továbbá: Felsőbánya város határozata a városi vendéglő kiépítése és ugyan­ennek a villám világítás létesítése tárgyában, Nagybánya városnak szintén a városi villam- világitás tárgyában, Ópályi község határozata községház céljára ingatlan vétel iránt, Vitka község szerződési szab. rendeletének módosí­tása, Szamoskóróü' község határozata ingatlan eladási ügye, Királydarócz község határozata Szőcs Dávid közs. aljegyző részére megszava­zott 76 K 43 f jutalom tárgyában, Nagynyires közs. szervezeti szab. rendeletének módosítása, Nagynyires kisdedóvó felállítása iránti határo- rozata, a mátészalkai közs. biró választása, ellenben a mózesfalusi közs. biró választása, mivel abszolút többséget nem kapott, megsem- misittetett. Jóváhagyatott még a zazari, iklódi és nagyecsedi biróválasztás is. Tudomásut vette a közgyűlés Tyúkod község ingatlan bérbeadási határozatát, Gyügye közs. határozatát a ref. iskola segélyezésé, Nagysomkut községét a sertésvásár áthelyezése, Cseke községét a jegyzői fizetés kiegészítése és Nagynyires községét a községi ingatlanok te­lekkönyvi rendezése tárgyában. Nyircsaholy község biróválasztása ellen beadott felebbezés elutasittatott. Alsóhoinoród határozata ingatlan vétele tárgyában pótlás céljából visszaadatott. Penész­lek, Kissikárló és Sonkád községek szervezési szabályrendelete jóváhagyást nyert. A vámfalusi körjegyzői választási ügyben vizsgálatot fognak indítani, Kovás község határozata kisegítő munkaerő alkalmazása tudomásul szolgált. Kom- lódtótfalu, Dara, Szamosdob, Mezőterem és Oláhujfalu községek szervezési szabályrendelete részben jóváhagyatott, részben módosítás végett visszaadatott. Nagykároly város felebbezése Paiasznya községnek özv. Győry Kálmánné segélyezési ügyében, utasította a közgyűlés a községet a segély visszatérítése iránt. Ezenkívül a követ­kező nyugdíjügyekhez járult hozzá, illetőleg hagyta jóvá a közgyűlés: Özv. Papp Józsefné gyermekei nevelési járuléka, Herskovits Miksa, özv. Kondor Sándorné, Nagy István, Róth Samu, Papp Károly, Schwarcz Dávid, Bállá Zsigmond, Dési Mihály, Saághy Gusztáv, Lányi Dezső, Farkas László, özv. Nagy lmréné, Nagy Mihály, Gőrömbey Zoltán, Hirsch Ernő, Herskovits Miksa, özv. Fried Sámuelné, Böhm György, özv. Mónus Sándorné, ihász Henrik és Bakó József-féle ügyek. Marosán Demeter budapesti lakos közi­gazgatási tanfolyamhallgató és Kővári András kassai lakos segély iránti kérelme elutasittatott, mert arra külön alap nincsen. Lobi Jakab állatorvos fizetésrendezési kér­vényét akkép intézte el az állandó választmány, hogy felebbezőnek fizetését 1690 f-400 K.-ban állapította meg, azonban Debreczeni István pol­gármester indítványára a közgyűlés 14 szava­zattal 10 ellenében az állandó vál. határozatát elvetette. Polgármesterünk csupán a miatt szó­lalt fel a választmány határozata ellen, mivel ez az eset precedensül szolgálhatna a jövőben is, és hogy a határozat a város autonómiájába vág. Röviden ecseteli itt szóló, hogy sok más tisztviselő is van, akik több fizetést érdemelné­nek és nem lehet ezen eset miatt hasonló el­járásra szinte buzdítani a tisztviselőket. A vármegyei kéményseprési szabályrende­let átdolgozása tárgyában külön bizottságot küldenek ki. Nagyvárad átirata a virilizmus reformálása tárgyában irattárba kerül, mert Szatmármegye külön feliratot intéz a képviselőházhoz e részről. A h. é. vasutak átirata a szállítási adó megszüntetése tárgyában pártolólag terjesztetikfel. Az orsz. tüzoltószövetség megkeresése a községi tűzoltóknak baleset elleni biztositása- ügy alispánnak adatik ki, hogy a szabályren­deletet megfelelően módosítsa. A lemondás és megsemmisített választás folytán megüresedett választott vm. bizottsági tagsági helyeket közelebb meghatározandó idő­ben fogják betölteni. Az igazoló-választmányba beválasztattak: Reök Gyula és dr. Vetzák Ede, a bíráló vá­lasztmányba Domahidy István. Dr. Galgóczy Árpád és Lázin Tivadar szolgabiróknak felhatalmazás adatott a kihágási ügyek önálló ellátására. A közs. erdőőrök rendtartásáról és vagyon­kezeléséről alkotott szabályrendelet jóváhagyást nyert. Nagykároly város szabályrendelete ingatlan forgalmi városi illeték szedése iránt jó áhagya­tott s a kormányhoz terjesztik fel. Mezőpetri és Reszege tüzrendészeti sza­bályrendeletét elfogadták. A sályi körjegyzőválasztás elleni felebbezés elutasittatott, a botpaládi biróválasztás rokon­ság címén elutasittatott. Nagysomkut község kérelmét kir. közjegy- zöség felállítása iránt pártolólag terjesztik az igazságügyminiszter elé. Balotafalu kérelme, hogy a nagybányai kir. járásbíróság és adóhi­vatal kerületébe osztassék be, szintén pártoló­lag lesz felterjesztve. Avasujfalu kérelme a Szász Alexa és tsai fegyelmi ügyében felmerült követeléseknek meg­térítése nem hagyatott jóvá. Győrtelek, Pátyod, Portelek, Dengeleg és Iriny községek vasúti hozzájárulás tárgyában kelt határozata jóváhagyatott. Vitka község képv. testületének úrbéres, Papos közs. kölcsönügye, Szamoskóród ref. iskola-épitési segély, Keér ingatlan vételi, Nyir- vasvári szegényalap- és kölcsönügye, Nyir- csácsári iroda-átalány, Csengerujfalu ingatlan eladási, Királydaróc porond haszonbérleti, Nagy­palád körjegyzöi-lak építési, Érkörtvélyes rako­dóhely kisajátititási ügye jóváhagyást nyert. Az egészségügyi bizottságba beválasztattak Dr. Jékel László és Madarassy Gyula. Pihenő encsei nevelő-intézet alapítványi kérelme megfelelő alap hiányában elutasittatott. Szabolcsmegye átirata az 1848—49-iki honvédek nyugdíjügyének rendezése tárgyában — mivel a vármegye hasonló felíratott már in­tézett — irattárba kerül. Tudomásul szolgáltak továbbá: A vár­megyei niuzeum és könyvtár-alap 1907. évi számadása, Nagybányának az áll. el. iskola szervezése tárgyában kelt határozata. Kölese közs. hat. a gazd. ism. isk. kezeléséért Töl­gyesi Lajos tanítónak adandó tiszteletdij tár­gyában, Alsófernezely és Alsófalu közs. hatá­Megérkeztek MAKAY JÓZSEF FIA c i r p «1 1 P k P k sirknrnktáráhíin IQHß évre nz ösczps M A * A JTV W' AY* sirkőraktárában 1908. évre az összes Óriási választék! Bámulatos olcsó árak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom