Szatmárvármegye, 1909 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1909-12-12 / 50. szám

I 50-ik szám. HÍREK. — Személyi hir. Dr. Falussy Árpád vár­megyénk főispánja holnap Szatmárra utazik hol elnökölni fog a városi közgyűlésen. — Vármegyei állandó választmányi ülés lesz folyó hó 20-án délután 3 órakor az al- ispáni kisteremben. — Vármegyei rendkívüli közgyűlés határ­napja folyó hó 21 -éré délelőtt fél 11 órára van kitűzve. — Miniszteri elismerés. A magy. kir. löld- mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági tu­dósítói tisztében tett hasznos szolgálataiért elismerését fejezte ki. — A városunkban létesítendő konviktus ügyében folyó hó 4-én tisztelgett dr. Boromissza Tibor szatmári püspöknél Cseh Lajos főgim­náziumi igazgató, Klacskó István főgimnáziumi tanár és dr. Vetzák Ede ügyvédből álló kül­döttség, kérve a püspököt arra, hogy a konvik­tus ügyét jóakaratu támogatásában részesítse és a védnökséget fogadja el. A püspök a kül­döttséget igen szívélyesen fogadta és az intéz­mény támogatását megígérte. — Esküvő. Tarczinszky Kázmér, a helybeli kir. pénzügyigazgatóság számtisztje, folyó hó 8-án esküdött örök hűséget Tóth Ilonkának, a helybeli gazd. ismétlő iskola tanítónőjének. — A Kölcsey-Egyesület karácsony másod­napjára tervezett estélyét — többek kérelmére — december hó 29-ére tette át. A felolvasó­estély a vármegyeháza dísztermében este 6 órakor lesz megtartva. A megnyitó beszédet dr. Falussy Árpád főispán, mint az egyesület el­nöke fogja elmondani. A vezetőségnek sikerült ez estélyre megnyernie dr. Jászy Viktor jogaka­démiai tanárt, a ki fel fog olvasni a feminis- musról, valamint Hajdú István gordonkaművészt, a ki két számmal fog szerepelni. Szerepelni fognak ezeken kívül Almássy Ánnuska és Dom- bai Gyula 1—1 énekszámmal. Az estély iránt már most nagy érdeklődés mutatkozik. Ezen megnyitó estély után a Kölcsey-Egyesület ve­zetősége e tél folyamán még több estélyt és mulatságot szándékozik rendezni és pedig január 8-án tánczmulatsággal egybekötött hang­versenyt szintén a vármegyeháza dísztermében. Ezen estély jövedelme a felállítandó konviktus javára lesz fordítva. Január végén a színház javára Mikszáth-ünnepélyt tart, február folya­mán szintén a színház javára egy műkedvelői előadást fog rendezni. Szóval az egyesület ve­zetősége tőle telhetőleg minden tekintetben arra törekszik, hogy e sivár politikai és tár.-adalmi viszonyok kozott, városunk intelligens közön­ségében az egyetértés és összetartás, a kölcsö­nös megbecsülés szellemét ápolja. Hogy a ve­zetőség czélját megvalósíthassa, arra kéri Nagy­károly város intelligens közönségét, hogy nemes, de terhes törekvésében, mint eddig, úgy ezután is támogassa. — Közgyűlés. A helybeli Hitelbank rész­vénytársaság f. hó 14-én délelőtt 11 órakorsa­ját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, mely­nek tárgysorozata hitelesítő küldöttség megvá­lasztása és alapszabálymódositás. Ez utóbbi lényeges része csak az üzletkör kibővítésére vonatkozik, a többi stiláris módosítás. — Szegéey gyermekek felruházása. F. hó 8-án délután a városháza nagytermében lelket gyönyörködtető látványban volt részünk. A leg­szebb erények egyike a jótékonyság gyakorlása örvendeztette a jelenvoltakat, látva azt a sok apró gyermeket, mily hálatelt szívvel fogadták jóltevőik kezéből a jó meleg téli ruhát s- az uzsonnát. Köszönetét is mondott az összes megajándékozottak nevében Récsei Ede kegyes­rendi házfőnök a buzgólkodó hölgyeknek s kü­lönösen a felruházáson megjelent Károlyi Ist­vánná grófnénak és Péchy Lászlónénak. — Oltáregyesületi estély. Közönségünk részéről, mint halljuk, élénk érdeklődés nyilvá­nul az Oltáregyesület ma este 6 órakor a vá­rosi színházban tartandó estélye iránt. Pallman Péter igazgató megnyitó beszéde után műsoron van az úri zenekar szereplése két kiváló zene­számmal. A szónoki előadást Szentiványi Béla k. r. tanár tartja. Színre kerül Reviczky Gyula hires költeménye: „Tán halála“. E gyönyörű, látványos melodrámát zene- és énekkari kísé­rettel előadja Papp Béláné úrnő, Csepreghy Antalné és Popity Károlvné úrnők, valamint SZATMÁRVÁRMEGYE. egész sereg szép leány, fiatal ur, leány- és fiúgyermek asszisztálása mellett. Az érdekes elő­adásra részünkről is felhívjuk olvasóink szives figyelmét. — Felmentés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Tréger Álbert sárközi és Tóth Sán­dor aradmácsai lakost gazdasági tudósítói tisz­tüktől saját kérelmükre felmentette. — Szilveszter-est. A nagykárolyi zene­műkedvelők egyesülete dec. 31-én, Szilveszter- estén, a vármegyeház nagytermében estélyt rendez. — A részletes programm később lesz kibocsátva. — A püspök a Nőegyletnek. Dr. Boro­missza Tibor megyés püspök a szatmári Nő­egyesület céljaira 200 koronát adományozott. — Pályázat. A lemondás folytán megüre­sedett kölesei körorvosi állásra folyó évi decz. hó 25-én lejáró pályázat van hirdetve. — Kinevezés és áthelyezés. Vármegyénk főispánja a lemondás folytán megüresedett csen­ged járási irnoki állásra Fruttinger János nagy­károlyi igazolványos honvédőrmestert kinevezte s őt egyidejűleg a szinérváraljai főszolgabírói hivatalhoz, Trost István szinérváraljai járási Ír­nokot pedig szolgálattételre a csenged főszolga­bírói hivatalhoz áthelyezte. — A Szatmnnegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatala folyó hó 25-től Szatmáron Deák­tér 25. szám alatt lesz. A Kossuth-asztaltársaság választmánya folyó hó 5-én ülést tartott, melyben elhatározta, hogy mint minden évben, úgy az idén is gya­korolja jótékonyságát. Nem kevesebb, mint huszonkét elaggott iparost és iparos özvegyet fog segélyezni pénzbelileg, ruházattal, czipő, csizma, téli sapka és kabáttal pedig tiz segé­lyezésre igényt tartó szegény gyermeket ruház fel. A segélyezés és ruhakiosztás folyó hó 19-én, vasárnap délután 3 órakor Kun István vendéglőjében fog megtartatni, melyre az érdek­lődőket, valamint az asztaltársaság minden egyes tagját meghívja a választmány. Elhatároztatott továbbá, hogy a helybeli pénzintézetek igaz­gatóságait is felkéri az asztaltársaság, hogy a jótékonyczélra szánt összegből az asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa. Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója. Aviatikái körökben élénk ér­deklődés tárgyát képezi most Szimai György fővárosi magánmérnök kormányozható léghajója. Szimay, aki vármegyénkben, Szaniszló község­ben született, életének legnagyobb részét kül­földön töliötte el s nem régen jött vissza a fővárosba, hogy ott két tanulmányát (az egyik sűrített levegővel hajtó motor, a másik kor­mányozható léghajó), amelyre megszerezte a világ összes szabadalmát," — magyar földön elkészítve értékesítse. — A feltaláló, mint ko­molyan hangoztatják, találmányával csődbe igyek­szik kergetni az államvasutakat. A léghajó ugyanis, mely képes lesz 8—10 személyt is befogadni, oly olcsón fog szeméiyszállitást esz­közölni, hogy a légi közlekedésre feltétlenül akadni fog magyar társaság, mely az olcsó és gyors közlekedést a MÁV. rovására ki fogja aknázni. Szimay kormányozható léghajója hosz- szukás alakú és aluminium burokból készült három ballonból áll. A léghajót, melyet a fel­találó sűrített levegővel működő motora fog hajtani, teljesen veszélytelen s képes lesz min­den idegen segítség nélkül nem csak száraz­földről, hanem szükség esetében vízről és vízre is fel- és leszállani. A gyorsaság tekintetében- Szimay garanciát vállal arra, hogy óránként, tekintet nélkül az időjárásra, 50—60 kilomé­tert tesz meg. Szerinte a kormányozható lég­hajója, melyet tiz személyig való szállításig 5—6000 koronáért képes lesz előállítani, oly egyszerű kormányszerkezettel van ellátva, hogy azt képes lesz bárki minden veszély nélkül vezetni. — Adóhivatalunk vizsgálata. Az állami adótartozások behajtásának ellenőrzése céljából Merk Dezső pénzügyi segéd titkár városunk adóhivatalánál a vizsgálatot megkezdette. — Pályázatok. Megyés püspökünk leg­utóbbi körlevelében pályázatot hirdet a nagy- somkuti plébániai javadalomra. A kérvényeket e hó 20-ig kell az egyházmegyei hatósághoz benyújtani. — Ügyészségi megbízás. Az igazságügy- minisztérium vezetésével megbízott miniszter- elnök Dr. Balogh Bélát, a szatmárnémetii kir. 5-ik oldal. ügyészséghez beosztott bírósági joggyakornokot a kir. ügyészség kerületébe ügyészségi meg­bízottnak rendelte ki. — „Csenger és Vidéke“ címen a jövő hó 1-sejétől ifj. Andrássy Jenő szerkesztésében társadalmi lap indul meg. Mint lapvezérlő- bizottság Domahidy Viktor, Luby Béla és Szuhányi Ferenc fognak szerepelni. A lapot Manyák és Tóth könyvnyomdája fogja kiadni. — Tisztujitás Szatmáron. Szatmár város törvényhatósága folyó hó 6-án tisztújító köz­gyűlést tartott dr. Falussy Árpád főispán el­nöklete mellett. Polgármesterre egyhangúlag dr. Vajay Károly, főjegyzővé Kőrösmezei A., tiszti főiigyésszzé dr. Antal Sándor, gazdasági taná­csossá Bartha Kálmán, árvaszéki ülnökké dr. Lénárd István választattak meg. Csak a köz- igazgatási tanácsosi állás betöltésénél került szavazásra a sor. Három pályázó közül Ferencz Ágoston tanácsjegyzői állásra dr. Papp Zoltánt, az első aljegyzői állásra dr. Pirkler Ernőt, a másodaljegyzői állásra Székely Endrét, a pénz­tárnoki állásra Székely Endrét, a pénztárnoki állásra Kertészffy Gábort, az ellenőri állásra Fürst Viktort, a községi bírói állásra dr. Papp Ottót, a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg. Miután végül a főispán dr. Biró Elemért, dr. Nagy Barnát és dr. Veréczy Ernőt tiszteletbeli tiszti ügyészekké, Kertészffy Gábort tb. tanácsossá, dr. Vajay Imrét tb. főorvossá, dr. Papp Ottót tb. alkapitánynyá és Kiss Józsefet tb. fogal­mazóvá kinevezte, az uj tisztikar letette az esküt s ezzel a közgyűlés véget ért. — Gazdasági népiskola Felsőbányán. Felső­bánya város a szervezendő önálló szaktanitós gazdasági népiskola ügyében a kormányható­ság rendeletében felsorolt feltételeket magára kőtelezőleg elfogadta, igy az iskola sürgős szer­vezésének ügye megoldást nyert. Uránia tudományos mozgófénykép szín­ház előadásait f. hó 8-án kezdette meg a Pol­gári kaszinó nagytermében. A közönség, mely az előadást végig nézte, teljesen meg volt elé­gedve az előadással. A műsor igen változato­san van összeállítva, minden este teljesen uj mű­sorral szórakoztatja az igazgató a közönséget. — Jóváhagyott haiározat F. hó 8-án ér­kezett le a vármegyéhez a belügyminiszter ha­tározata, mely a városunk képviselőtestülete által a Széchenyi-utcai közterület egy részének a nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank rész­vénytársaság részére való átengedését kimondó a vármegyei törvényhatósági-bizottság által jó­váhagyott határozatát Ujházy Mihály idevonat­kozó fellebbezésének elutasításával jóváhagyja. Az idevonatkozó határozat most már jogerős lévén — mi se akadályozza most már a ban­kot abban, hogy kora tavasszal a monumen­tális banképület megépítését megkezdhesse. — Meglőtte a feleségét. Juhász Lajos nagykárolyi lakos fiatal szabómester rossz vi­szonyban élt a feleségével, Antal Máriával. Az összekülönbözésre a férj iszákossága szolgálta­tott okot, aki, hogy nagy szenvedélyét kielégít­hesse, nem átallotta még a kenyérkeresethez szükséges szerszámokat is eladogatni. Ilyen kö­rülmények között örökös volt a perpatvar a hitvestársak között, ami arra vezetett, hogy az asszony eltávozott családi otthonából és fen- ís: fásáról varrással maga gondoskodott. A férj­nek ez sehogysem tetszett s többször felszólí­totta nejét a visszatérésre, de ez hajthatatlan maradt. Elkeseredésében a férj akkor szomorú tényre határozta el magát. Róth Lajos vaske­reskedőnél egy 7 milliméteres revolvert és hozzá 8 töltést vásárolt s igy felfegyverkezve elment f. hó 7-én Orbán István Petőfi-utcai lakására, hogy az ott varró feleségét a visszatérésre, ha máskép nem, megfélemlítés utján reávegye. Az asszony hallani sem akart erről, mire a férj többszöri lövéssel válaszolt és a hatodik golyó a szerencsétlen nő bal arcát érte, súlyos, de nem életveszélyes sebet okozva. A nő anyjának ugyancsak Petőfi-utcai lakására futott, ahol dr. Cukor Lajos orvos utján részesült első segély­ben. A rendőrség részéről jegyzőkönyvet vettek fel az esetről. Másnap kihallgatták a vérengző férjet is, aki részben beszámíthatatlanságára hi­vatkozott, részben pedig védekezésül az asszony hűtlenségét hozta elő. Juhászt átkisérték a szat­mári kir. ügyészség fogházába. — Az martestület a ianonckiállitásokért és szegény iparosokért. A helybeli ipartestület átiratot intézett a helybeli pénzintézetek igaz­

Next

/
Oldalképek
Tartalom