Szatmárvármegye, 1906 (2. évfolyam, 1-56. szám)

1906-09-01 / 35. szám

6-ik oldal. SZATMÁRVARMEGYE. 35. «ziirn. 9. Vármegyei alispán jelentése a vármegyei ebadó alapból vett kölcsön tárgyában. 9. a) Alispáni előterjesztés a várnagyi la­kás bérbeadása tárgyában. 10. Vármegyei alispán jelentése az 1906. évi december hó i-én beszüntetett állami java­dalmazás utólagos kiutalásáról és annak felhasz­nálatáról 11. Vármegyei alispán beterjeszti Csaba Adorján főszolgabíró szabadság iránti kérvényét. 12. Vármegyei alispán beterjeszti Gőnyei István főszolgabíró szabadság iránti kérvényét. 13. Vármegyei alispán beterjeszti Izik Vil­mos szolgabiró szabadság iránti kérvényét. 14 Vármegyei alispán beterjeszti Lázin Tivadar közig, gyakornok szabadság iránti kér­vényét. 14. a) Vármegyei alispán beterjeszti Mándy Ödön árvaszéki irattárnok szabadság iránti kér­vényét. 15. A nagybányai Zazar hid fentartási költségeinek fedezése. 16. Gőnyei István és Kacsó Károly feleb- bezése a hivatalos helyiségek fűtési átalánya tárgyában. 17. Pavelle Zsigmond közigazgatási gya­kornok kérelme költözési költség megállapítása iránt. 18. Folinusz Árpád volt vármegyei alszám- vevő felebbezése 25 forint lakbér visszatérését megtagadó alispáni határozat ellen. 19. Szilágyi Sándor volt szolgabirói dijnok felebbezése napdijának megállapítása iránti ké­relmét elutasító alispáni határozat eilen. 20. Vármegyei tisztviselői nyugdíj választ­mány véleménye jelentése Gőnyei István főszol­gabírónak nyugdíjaztatás iránt beadott kérvénye tárgyában. 21. Nagybánya város 1904. évi kövezetvám számadása.­22. Felsőbánya városnak a viziműről alko­tott szabályrendelete. 23. Csenger község határozata a közvágó­híd használati dijának megállapítása ügyében. 24. Csenger község határozata a husvága- tási szemledijak megállapítása tárgyában. 25. Szatmár-Zsadány község határozata husvágatási szemle dijak megállapítása tárgyában. 26. Oláhujfalu község határozata a jegyzői illetményt képező erdő vételára ügyében. 27. N. Szabó István tb. szolgabiró felhatal­mazása kihágási ügyek önálló ellátására. 28. Barbul Ágoston körjegyző 4 kor. rend­bírságának törlése. 29. Papp István volt községi biró 10 kor. rendbírságának törlése. 30. Körjegyzői nyugdíjalap 1905. évi szá­madása. 31. Csenger község határozata, a Szatmár —mátészalkai vasút segélyezése tárgyában. 32. Sárközujlak község határozata telek­könyvi kiigazítás tárgyában. 33. Cseke község határozata telekvétel, jegyzői és községház átalakítása tárgyában. 34. Nagykolcs község határozata, a községi közgyam részére jutalomdij és fizetés megálla­pítása tárgyában. 35. Nántü, Dobra, Rákosterebes községek határozatai jegyzői lak építése tárgyában. 36. Erdőd község határozata, alapitó levél, valamint telek és erdőrészletek vételéről kötött adásvevési szerződés jóváhagyása tárgyában. 37. Mátészalka községnek a polgári iskola létesítése végett megvásárolt telek és az által- alakitási költségek fedezésére felveendő kölcsön ügye. 38. Hodász, Jármi, Kocsord, Kántorjánosi, Nagydobos, O-Pályi, Npircsaholy, Derzs, Iklód községek határozatai a Mátészalka községben felállítandó polgári iskola költségeihez leendő hozzájárulás tárgyában. 39. Nagy-Somkut község módosított szer­vezési szabályrendelete. 40. Mátészalka község módosított szerve­zési szabályrendelete. 41. Nagy József volt szentmiklósi körjegyző felebbezése a 447/1906. számú alispáni véghatá­rozat ellen. 42. Becsky István és társai felebbezése a dengelegi segédjegyző választás ellen. 43. Nagy-Fentős község telekvételi ügye. 44. Gaura község határozata csendőrőrs felállítása tárgyában. 45. Csausz István és társai felsőbányái la­kosok felebbezése a városi tanácsosi állás betöl­tése ellen. 46. Nagy-Fentős község erdő-csere ügye. 47. Dr. Tatár János és társainak felebbe­zése az avasfelsőfalusi körorvos választás ellen. 48. Krasznabéltek községben másodbábai állás rendszeresítése. 49. Jármy András és társai felebbezése Nagydobos községnek az anyakönyvi hivatal át­helyezése tárgyában hozott határozata ellen. 50., Molnár Elek községi pénztárnok feleb­bezése Ópályi községnek fizetés felemelését iránti kérelmét elutasító határozata ellen. 51. Nyirmegyes község módosított szabály­rendelete. 52. Jászai Antal felebbezése Tunyog köz­ségnek községi ut területének eladása tárgyában kelt határozat ellen. 53. Fehér- és Temesmcgye átirata a me­zőgazdasági cseléd- és munkásmozgalmak tár­gyában. 54. yármegyei bérkocsi szabályrendelet mó­dosítása. 55. Zajta község fordulós birtokosságának szerv, szabályrendelete. 56. Botpaládi lótenyésztő birtokosság szerv, szabályrendelete. 57. Nagyhodosi urberes birtokosság szerv, szabályrendelete. 58. Csécse község hegyközségi szervezési szabályrendelete. 59. Nagymajtény község hegyközségi szer­vezési szabályrendelete. 60. Jasztrabszky Kálmán felebbezése Den- geleg községnek segédjegyző hivatalos helyisége tárgyában kelt határozata ellen. 61. Mezőgazdasági cselédek szolgálati kezdő­időpontjának megváltoztatása. 62. Serafin Elemér felebbezése Nagysom- kut község hídépítési ügyében. 63. Nagykároly város hegyközségi szabály- rendeletének módosítása. 64. Erdőszádai közbirtokosság szervezési szabályzata. 65. Vámosoroszi község szervezési szabály­rendelete. 66. Apa község határozata a nyomásos gazdálkodási rendszer megváltoztatása tárgyában. 67. Hóba község vadászterületének bérbe­adása 68 — 70. Krasznabéltek 1901., 1902., 1903. évi zárszámadása. 71. Királydaróc község 1902. évi zárszá­madása. 72 — 93. Feketefalu, Kisnamény, Hidegkút, Bikszád. Kékesoroszfalu, Riese, Alsóujfalu, Oláh­kékes, Magyarkékes, Misztótfalu, M’sztmogyorós, Lénárdfalu, Nyegrefalu, Misztbánya, Zazar, Tő­kés, Csaholc. Krasznabéltek, Szakállasdombó, Laposbánya, Koltókatalin, Feketeardó községek 1904. évi számadása. 94—128. Ura, Csengerujfalu, Tyúkod, Ara- nyos-Medgyes, Józsefháza, Vitka, Ilk, Iriny, Oláhodos, Császló, Szoldobágy, Gacsály Garla- bolc, Méhtelek, Homok, Saár, Szamoskóród, Görbéd. Dobra, Gyöngy, Hermánszeg, Szinfalu, Komlódtótfalu, Dara, Szamosbecs, Tatárfalva, Alsóhomoród, Rákosterebes, Nántü, Réztelek, Sima, Berence, Patóháza, Atya községek és Fel­sőbánya város 1905. évi számadása. 129. Káltókatalin község 1904. évi póikölt- ség előirányzata. 130—139. Szamosdomb, Ura, Csengerujfalu, Szaniszló, Hirip, Mezőpetri, Nyirmegyes, Nagy­dobos, Sebe>patak 1906. évi pótköltségvetése. 140—142. Pettyén, Erkörtvélyes, Sebespa­tak 1906 évi költségvetése. — Városi közgyűlés. Nagykároly város képviselőtestülete 1906. év szeptember hó 2-án délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozat­tal: 1. A városi szervezeti szabályrendelet mó-■ dosiiása. 2. A város 1907. évi költségvetésének tárgyalása és megállapítása. 3. A városi nyugdíj- ügyi bizottság kiegészítése. 4. A városi egész­ségügyi bizottság kiegészítése. 5. A város 1904. évi zárszámadását jóváhagyó törvényhatósági bizottsági határozat bemutatása. 6. A város 1905. évi zárszámadását jóváhagyó törvényható­sági bizottsági határozat bemutatása. 7. A város 1906. évi költségvetését jóváhagyó törvényható­sági bizottsági határozat bemutatása. 8. A városi hatóság kezelése alatt álló pénztárak pénzkészle­tének gyümölcsöző elhelyezése tárgyában hatá­rozat. g. A városi gyámpénztár pénzkészletének gyümölcsöző elhelyezése tárgyában határozat. 10. Dr. Somossy Ignác és Makay József örö­köseinek kérelme, annak megengedése iránt, hogy telkök közös kapubejárójának tulajdonjoga nevökre átirassék. 11. Fogarassy István Hunyadi­utcai telkének utca szabályozás céljaira leendő megvétele. 12. A hegyközség 1907. évi költség- vetése. i3. Kuszka Lajos kérelme Gencs-utcai telkéből utca területhez csatolt telek részlet kár­talanítási árának msenként 2 K-ban megállapí­tása iránt. 14. Nagy Sándor illetőségi ügye. 15. Az 1906. év augusztus 13-án tartott pénztár­vizsgálaton felvett jegyzőkönyv bemutatása. 16. A közgyűlés ideje előtt 24 órával beadható in­dítványok tárgyalása. — A hatvanas bizottság ülése. Az alkotmányvédelem tárgyában kiküldött 60-as bizottság e hó 5-én d. u. 5 órakor a vármegyeháza emeleti kis termében ülést tart, a melyen az ellenállási alapra tett be­fizetések megtörtént visszautalásáról tétetik jelentés, hogy a bizottsága számadások meg­vizsgálására albizottságot küldhessen ki. E bizottság jelentésének megtétele után a 60-as bizottság mandátumát az októberi rendes közgyűlésen visszaadja a vármegyének. — Az uj pénzügyigazgató. Plachy Gyula kir. tanácsos folyó hó 27-én érkezett vá­rosunkba s másnap, kedden már átvette hiva­talának vezetését. A pénzügyigazgatóság, szám­vevőség és a helybeli kir. adóhivatal tisztikara összegyülekezve várta főnökének megérkezését, kit szívélyes éljenzésekkel fogadtak. A tisztikar nevében Barthos Zsigmond kir. pénzügyigaz- gató-helyettes üdvözölte pár meleg szóval, ki­fejezte a tisztikar azon reményét, hogy az uj főnök mindenkor igazságos és jóakaratu veze­tője lesz az igazgatóságnak. Az uj pénzügyigaz­gató meghatva válaszolt az üdvözlő szavakra Ígérve, hogy a tisztikar érdekeinek mindenkor odaadó, őszinte előmozdítója lesz s kérte mű­ködéséhez a tisztikar támogatását. Plachy Gyula 1866-ban született a pestmegyei Tatárkon, ta­nulmányait Budapesten végezte s 1887-ben lé­pett állami szolgálatba, mint fogalmazó-gyakor­nok. Folytonosan a pénzügyminisztérium kebe­lében szolgált, hol fokról-fokra haladva 1905- ben pénzügyi tanácsos, most pedig pénzügyigaz­gatóvá történt kinevezésével egyidejűleg királyi tanácsos lett. Nemcsak a politika, de a pénz­ügyi adminisztráció szempontjából is kitűnő cse­rét csinált a nagykárolyi kir. pénzügyigazgató­ság, a midőn a szomorú emlékű Kemény Ala­jos helyét Plachy foglalta el, kinek működésé­hez méltán fűzünk nagy várakozásokat. — Batthyáni kép leleplezés. Tudva­levőleg a vármegye már régebben megfestette az első magyar parlamentáris miniszterelnök arcképét a közgyűlési terem részére, a leleplezés azonban a politikai viharok miatt mindeddig el­maradt, A mint értesülünk, a kép leleplezése megfelelő ünnepség kíséretében az októberi rendes közgyűlésen fog megtörténni. — Állandó választmányi ülés. A vármegye állandó választmánya az e hó 6-iki közgyűlés tárgyainak előkészítése cél­jából e hó 5-én délután 3 órakor a megye­háza emeleti kistermében ülést tart. — A Kölcsey-nyomda részvénytársa­ság igazgatósága múlt hó 30-án ülést tartott, melyen a gépek és egyébb felszerelések beszer­zése tekintetében határoztak. A villamos erőre berendezendő, minden izében modern és ver­senyképes nyomda október hónapban kezdi meg működését. — Fegyelmi ügyek a vármegyé­nél. Ilosvay Endre mátészalkai foszolgabiró ellen a májusi választásból kifolyólag az 1899. XV. t.-c. be ütköző hivatali vétség miatt feljelentés tétetett a belügyminiszter­nél, ki az iratokat illetékes elintézés céljá­ból a vármegye központi választmányához küldtele. A központi választmány e héten tartott ülésén nevezett ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelte s foganato­sításával Ilosvay Aladár alispánt bízta meg. A főispán pedig a lapunkban már ismerte­tett hivatali kötelesség mulasztások miatt Gőnyei István nagykárolyi főszolgabíró és Nagy Sándor volt első aljegyző ellen ren­delte el a vizsgálatot. — A Kossuth Asztaltársaság zászló- szentelési ünnepélyének rendelő bizottsága fel­kéri mindazokat, a kik tévedésből meghívót nem kaptak volna s arra igényt tartanak, szívesked­jenek ez iránt Simkó Aladár kir. jegyzőhöz fordulni. — Egyházmegyei közgyűlés. A szat­mári ev. ref. egyházmegye őszi rendes közgyű­lését szeptember hó 19 — 21. napján fogja meg­tartani Fehérgyarmaton a következő beosztás­sal : Szept. 19-én d. u. 2 órakor számvevőszéki, d. u. 4 órakor tanügyi bizottsági ülés; 20-án d. e. 9 órakor közgyűlés, d. u. 3 órakor lelkészi gyámintézeti közgyűlés, s ennek végeztével az egyházmegyei közgyűlés folytatása; 21-én d. e. 8 órakor bírósági ülés lesz. — Püspökké avatás. Boromissza Tibor dr.-t, Szatmárra kinevezett püspököt, a napok­ban avatta a pápa rendkívüli módon — pápai bulla által püspökké. Most már csak a király előtti eskütétel van hátra és annak megtörténte után elfoglalhatja az uj főpásztor püspöki székét. — Előléptetés. A kereskedelemügyi mi­niszter Uray Jenő mérnököt, szatmári II. osztályú ipari .segédfelügyelőt, első osztályúvá nevezte ki. — A Magyar Védő Egyesület választ­mánya folyó évi szeptember hó 1 ső nap­ján (szombaton) délután 5 órakor Nagyká­rolyban, a városházánál a polgármesteri hivatalos helyiségben rendes ülést tar.t. Nagykároly, 1906. évi augusztus hó 28-án. Debreceni elnök, Néma titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom