Szatmárvármegye, 1912 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1912-07-14 / 28. szám

4-ik oldal. SZ ATMÁRV ÁRMEGYE. 28. szám. — A vasút drágítása. E hó elsejével lépett életbe az uj vasúti díjszabályzat. A legutóbbi választások kiürítették az államkincstárt, tehát gondoskodni kell annak megtöltéséről, amit az uj adóreformmal és a vasúti díjszabás felemelésével gondolnak elérni. Azt hisszük, hogy a vasúti áremelés visszafelé sül el, mert a tulmagas áremelés következtében az utazók száma legalább 25—30°/o-al kisebb lesz, mert csak a kényszerből utazók ülnek fel a drága vonatra, mely városunkat tekintve a következőleg alakult ki: I. II. III. sz. gy­sz. gy. sz. Szaniszló 90 3.60 60 2.40 36 Érmihály 3.10 4.40 2.10 2.90 1.30 Debrecen 5.80 8.20 3.80 5.30 2.40 Gilvács 1.20 3.60 1.10 2.40 50 Szatmár 3.10 4.40 2.10 2.90 1.30 Budapest 24.00 34.00 16.00 22.00 10.00 — Uj adóreform lép életbe augusztus ele­jén, a rendelet életbeléptetésére vonatkozólag már folynak a tanácskozások Teleszky János pénzügyminiszter elnöklete alatt. Hogy az adóreform minden fenakadás nélkül végre­hajtható legyen, a pénzügyigazgatóságok a maguk kebeléből megfelelő számú tisztvise­lőket fognak a központba küldeni, hogy kü­lönösen a kivetési eljárásnál szerezzenek kellő jártasságot. — A legyilkolt elföldelése. (Beküldetett.) Hosszú Sándor nevű, gebei születési gör. kath. vallásu napszámost Csanáloson Junius 30-án délelőtt Mizsei János nevű pórházai dohányos, Czier Károly korcsmájában meg- szurta, ki is egy fél óra múlva meghalt. A tettes pedig három hatalmas késszurással a nagykárolyi közkórházba szállíttatott. A rendőrorvosi vizsgálat és boncolás másnap megtartatván, a hulla eltemetése engedélyez­tetett. Úgy, de — dacára a halott keresztény voltának — valószínűleg azon okból, mert a meggyilkolt teljesen vagyontalan volt, a helybeli rk. plébános megtagadta a temetés­nél való közreműködést, élvén azon alap nélküli kifogással, hogy gör. kath. vallásu egyént nem temethet el, mivel az illető gör. kath. lelkésztől felhatalmazása nincs. Csodá­latosnak azonban e kijelentésben csak azt tartjuk, hogy több csanálosi lakos, gör. kath. vallásu egyén eltemetésénél — miután a hozzájuk tartozók a stólát lefizették — az illető gör. kath. lelkésztől felhatalmazás nem kéretett s arra szükség nem volt. Hosszúnak azonban hozzátartozója sem volt. Viharverte Hosszú Sándor azonban nyugodtan pihenhet a csanálosi temetőben, habár pénztelensége miatt nem is részesült az embert megillető eltakarításban, mert a papot a gyepmester, a kántort pedig egy szegény dinnye-pásztor helyettesítvén, mégis csak visszaadatott az anyaföldnek. Tehát elföldeltetett! Vajon vesz­nek-e tudomást a felettes egyházfők az ily elszomorító esetről ? Önzetlen felebaráti sze­retet s felvilágosodottság korszaka, mikor jön el a te érdek nélküli országod?!! — A „Mátészalka“ sajtópöre. A Mátészalka cimü lap az utóbbi időben a politikának társadalmi vonatkozású kérdéseivel is foglal­kozott. így többek közt a sajtószabadság ügyével és a vasúti tarifa drágításával. Mivel pedig kauciója nincsen utolérte az ügyészi szigor. Tiltott politizálás miatt egyszerre négy sajtópört kapott a Mátészalka. Megint egy okkal több, hogy a toll szabadságának törvényes garanciáit követelje a közvélemény. — Kétfejű borjú. Merkel Antal mándi gazdálkodónak a tehene tegnap egy csoda- borjút ellett amelynek két teljesen kifejlett feje és öt lába volt. Az esetnek hamar hire ment a faluban és mindenki csodájára járt a borjúnak. A furcsa állat mindössze 8 órát élt. — Halálos elgázolás. Kátai Lajos a nagy­károlyi Schiffbeck és Vetzák féle téglagyár kocsisa, kocsijával elgázolta Agándi János 10 éves fiút. A szerencsétlen gyermek az elgázolás után pár óra múlva meghalt. A csendőrség Kátai ellen megindította az el­járást. — Öngyilkosság. Freund Antal, a Szaniszló községhez tartozó, zsuzsanna-majori lakos e hő 11-én a kútba ugrott. Öngyilkosságának oka gyógyíthatatlan betegsége volt. — Fizetésképtelenségek. A bécsi hitelezői védegylet jelentése szerint Grosz József bu- torraktáros és Darányi Iván az Első nagy­károlyi bazár tulajdonosa fizetősképtelenekké lettek. — Öngyilkos birtokosnő. Módis Benőné gacsályi birtokosnő f. hó 8-án végett vetett életének. Az öregasszony öngyilkosságának háttere egy családi jelenet, amely az öngyil­kos matróna és veje között játszódott le. A vő kezet emelt anyósára s többször arcul ütötte. Módisnét ez vérig sértette, szégyelte a dolgot, annál is inkább, mert a vő a falu­beliek előtt elhíresztelte, hogy anyósát meg­pofozta. Mikor Mődisnő megtudta, hogy a faluban mindenki tud a közte és veje között lejátszódott jelenetről, elhatározta, hogy ön­gyilkos lesz. Ezt a tervét hétfőn este 7 óra tájban végre is hajtotta, amikor is előbb a nyakát megvágta s azután félholtan az eper­fához vánszorgott s egy kötőfékkel felakasz­totta magát. — Amerikába szökött postamesterek. Sza- mossy Ernőné turterebesi postamesternő 1966 K elsikkasztása után megszökött falujából. Megindított nyomozásra a hamburgi rendőrség tudatta a csendőrséggel, hogy a sikkasztó postamesternő hajóra szállott s jul. 5-én érkezik meg Philadelfiába. Az igazságügy- minisztérium azonnal intézkedett Szamossyné letartóztatása iránt. — Pár héttel előbb, hogy a turterebesi postamesternő sikkasztási ügye kitudódott, a vámfalusi postamester, Érsek- újvári (Brand) Géza ellen hasonló bűne miatt szinte megindították az eljárást, de ő nem várta be a következményeket, kiszökött Amerikába, még pedig több szerencsével mint kolleganője. Későn vették észre a szökését s igy neki volt elég ideje ahhoz, hogy Ame­rikában partra szálljon és eltűnjön. — Mint értesülünk azonban őt is utólérte a nemezis mert egy Teleki Antal nevű kivándorlott lakásán elfogták. — Az idei sorozás. A honvédelmi miniszter a hivatalos lapban rendeletet tesz közzé az idei sorozásról, annak határidejét augusztus 12-től október 5-ig állapit]a meg. Utasítja a miniszter a törvényhatóságokat, hogy az utazási és működési terveket ily értelemben állapítsák meg. Azokban a sorozó já­rásokban, a melyekben az aratás ezen az időn belül szokott lefolyni, a fő­sorozást oly időben kell megtartani, hogy az aratási munkát ne zavarja. Figyelmezteti a miniszter a hatóságo­kat, hogy az idén már úgy a sorozási eljárás, mint pedig a sorozóbizottsá­goknak a kedvezményekről szőlő ha­tározathozatala az uj véderőtörvény értelmében történik s igy a bizottsá­goknak több dolguk lesz, úgy, hogy esetleg több bizottság kiküldése is szükségessé válik. Ünnep és vasárna­pokon, netalán izraelita ünnepeken va­lamint a görög-keleti ünnepnapokon, oly vidékeken, a hol e vallás hívei nagyobb számban laknak, sorozni nem szabad. A miniszter végül fölhívja a törvényhatóságokat, hogy a sorozás helyéüi ne korcsmákat, sorházakat je­löljenek ki, miután ez a sorozási eljá­rás komolyságával nem egyeztethető össze, hanem más, tisztesebb helyisé­gekről gondoskodjanak. Tréfás A haldokló iskolaév utolsó kérdései közül való, amelyeket — vizsga előtt — nem a tanár intézett tanítványaihoz, hanem a nö­vendék az oktatóhoz. A fizikai földrajz órá­ján került szó a holdról és a hold lakóiról. — Vájjon lakik tízezer ember a holdon? — kíváncsiskodott az egyik diák. —- Legalább annyi — vélte a profesz­szor. — Talán százezren is laknak rajta? — érdeklődött tovább a fiú. — Esetleg még százezren is — bujt ki a felelősségteljes válasz alól a tanár. — Lehetséges az, hogy egy millió em­ber foglal helyet a holdban ? — hangzott a kérdés ama bizonyos utolsó pádból, ahonnan az ilyen kérdések szárnyra kelnek. — Mit tudom én ?! — pattant fel a tanár. — A hold lakói talán meghaladják a milliót! — Óh! — kiáltott fel az érdeklődő diák. — Micsoda tolongás lehet ott, ha fél hold van! * A gazdag nagybácsi, aki rendesen fös­vény s az örökösöket a reménybeli jókkal tartja pórázon, többnyire a szegény családok életében játszik fontos szerepet. Akkor t. i., amikor pénzre van szükség. Egy pesti, jobb napokat látott család­nak is van egy ilyen nagybácsija. Szegény rokonai csak nagy erőfeszítéssel tudnak tőle egy kis pénzt szerezni. A napokban a nagybácsi a nevenapját ünnepelte. Délután megjelent nála a család legkisebb sarja, egy négyéves kisleány, akit az anyja kisért föl a bácsihoz. A kisleány ügyes köszöntő verset mondott. A nagybá­csit meghatotta a figyelem és szeretettel si­mogatta a kis leányt. — Hát kis húgom, te már egész nagy leány leszel. Maholnap már kisérő nélkül is eljöhetsz majd hozzám. A kis leány okosan bólintgatott a fejével. — Bizony, bizony . . . Különben bácsi, most is eljöhettem volna egyedül, de az anyuska félt, hogy elveszítem majd azt a pénzt amit a bácsitól fogok kapni. * A kalocsai obszervatórium mellett egy szép csillagos estén hazafelé bandukolt egy atyafi a feleségével. A derült, tiszta nyáréji égboltozaton vidáman szikráztak a csillagok; szóval éppen olyan idő volt, amikor a csilla­gász el nem mulasztaná, hogy kitelepedjen a csillagda terraszára, vizsgálni a végtelen eget. Hát amint arrafelé néz az atyafi, meg­látja az egyik jezsuita pátert, aki egy nagy ágyucsővel célozza az eget. El nem tudta képzelni, miért haragszik a páter a csilla­gokra. Az anyjuk is osztozik ebben a nézet­ben, amikor a távcső irányában egy csillag, fényes tüzvonalt írva, leesik. — No de most már lóduljunk — mondja az atyafi — mert ha a csillagot is igy elta­lálja, minket is könnyen lelűhet. NY IL TT ÉR/) *) Az e rovatban lcözlöttekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Szerk. ársfalva gyógyfürdő klimatikus gyógyhely. (Vasúti állomás.) Posta és távirda 230 méter magasságban fekszik a tenger színe felett Fürdőidény május 1.--szept. 30. Gyönyöi'ü fekvés, ózondus hársfa- és fenyőfa­erdők. Kényelmes és olcsó ellátás, modern berendezés, hidegvizgyőgyintézet, sós és fenyő belégzőtermek. (Inhalatorium), savanyuvizes ős vasas ásvány vízfürdők, orvosi felügyelet alatt álló kitűnő vendéglők. Gyógyvize kitűnő hatású tüdőbajok, malária (mocsárláz), gége- hörg- és tüdőhurut, máj- és lépdaganatok, hólyaghurut specificus a görvélyes csont bán- talmaknál. Mindenféle idegbántalmak, fejfájás, migraine, histéria, szédülés, nehézlégzés, hi- pochonária, vérbajok, kösz vény, görvély, bu­jakor, delirium trem. potat. Női bajok, sáp­kór, havi zavaroknál. Részletesebb felvilá­gosítással szolgál a ^Fiirdőigazgatóság. Hársfáivá, Beregmegye. 8-8 Lapkiadó: Manyák Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom