Szatmárvármegye, 1907 (3. évfolyam, 1-106. szám)

1907-03-10 / 20. szám

2-ik oldal. SZATMÁRVÁRMEGYE. 20. szám szünetelt, miközben a vezetőség minden alkalmat felhasznált, hogy éhes táborát politikai céljai számára is „kinevelje.“ Közben gondoskodott arról is, hogy a dolgozni akaró becsületes munkások az „összetartásra “ hathatósan figyelmez- tettessenek. A véres összeütközések napirenden voltak, a helyzet tarthatatlanná vált, úgy hogy a belügyminister elérkezettnek látta az időt, hogy közbelépjen, a szakszer­vezetet felfüggessze s a további terroriz­musnak elejét vegye. A koalíció-ellenes lapok ebből az igazságos minden osztálytekinteteí mellőző eljárásból is tőkét kovácsolnak a kormány liberalismusa ellen élesqn szembe állitva Andrássy múlt heti beszédét és mostani eljárását. Mi a dolgot épen ellenkezőleg fogjuk fel. Andrássynak a munkások szer­vezkedési jogáról szóló beszédét nem szembe, hanem épen mellé kell állítani mostani eljárásnak. Mert Andrássy ma sem akarja a munkások szervezkedését korlátozni, hanem ellenkezőleg a szak- szervezetek tisztaságát szem előtt tartva a munka szabadságát hirdeti a munká- talanságra való terrorizmussal szemben. A munkásoknak joguk van sztrájkolni, de nincs joguk hatalmi hóbortjukban munkástársaikat sztrájkra kényszeríteni. A kőművesek szakegyesületének, illetve vezetőségének ez a legnagyobb bűne: ezért vesznie kellett. Nem azért, hogy soha fel ne támadjon, hanem azért, hogy becsületes alapokon újjáépüljön. A terro­rizmust váltsa fel a munka sikeréért való vetélkedés, az izgatást pedig az egy haza fiainak egymás iránt érzett szeretete. Nem fejezhetjük be sorainkat a nél­kül, hogy fel ne hívjuk a helyi hatósá­gok figyelmét a megyei munkás szerve­zetek fejetlen állapotaira is, melyek mind melegágyai a tudatlan osztálygőgnek és az indokolatlan osztálygyülöletnek. Szatmáron az egyre-másra való munka­Mindenütt parkok, templomok. Legérdekesebb temploma a Riddarshol- kirke, ma Pantheon, Svédország legnagyobb hadvezérei és királyainak nyugvó helye, olyan­féle kicsiben, mint a londoni Westminster. Széles, fás, kertes, modern európai ntcák, paloták láthatók mindenütt. Igen sok festői ecsetre való kiránduló helye van, legszebb, legregényesebb a Sálzjőbaden, a mely valóságos kis paradicsom. Stockholmtól úgy másfél órányira fekszik. Az ut elragadó szépségű! Két oldalt feny­vesekkel borított hegyek szelíd lejtőkkel láthatók melyeken az árnyas fák lombjai alól nyaralók kandikálnak ki, a nyaralók előtt fürdőházak, a parton sétányok. A közeli völgyekben szarvasok, őzek félelem nélkül legelésznek s néha le-lenéz- nek a nesztelenül tovasikló hajókra. Maga a fürdő leirhatatlanul remekül fek­szik egy öböl szigetein és erdős-halmos pontjain. A messzilátóról feliilmulhatatlanul szép panoráma mutatkozik. Szigetek sorozata, melyek egyikén dómszerü vendéglő épült pompás te­rasszal, a többieken remek kertek, villák, kerek fenyőerdők. Ilyen szépet még nem láttam. (Érdekes Stockholmban a Skansen, olyan állatkertféle, a hol a svéd állam minden oldalá­ról be van mutatva. Figyelmet érdemel a nép­rajz, az éjszaki állatvilág: fehér farkas, kék róka stb.) Stockholmtól—Narvickig, a norvég kikö­tőig négy napig mentünk vasúton. A svéd vasúti igazgatóság hálókocsikat bocsátott rendelkezésünkre, külön kalauzt adott s mi a kocsikban laktuuk mindvégig. Hogy utküzben, a svéd fensikon mit lát­tunk, lehetetlen részleteznem. beszüntetések, Nagykárolyban ugyancsak ez és az indokolatlan általános sztrájk­kal való próbálkozás, az egész megyében pedig a földmivesek féktelen izgatása, mind olyan jelenségek, melyek az összes szervezetek sürgős megvizsgálását erősen indokolttá teszik. És annyival inkább felhívjuk erre a vármegye vezetőségeinek is figyelmét, mert jól tudjuk, hogy Szatmárvármegyé- nek úgy ipara, mint kereskedelme még oly fejletlen, mezőgazdasága oly válsá­gos helyzetben van, hogy azt egy tul- hatalmaskodó szocialista mozgalom tel­jesen tönkre tudná tenni. Ha Andrássy szellemében fognak eljárni, úgy a mun­kásságnak is hasznára válnak és megyénk közgazdasági életén is lendíteni fognak. Ez pedig mindnyájunk hő óhajtása. Közigazgatási bizottsági gyűlés. Szatmárvármegye közigazgatási bizottsága 8-án tartotta meg e havi rendes gyűlését. Jelen voltak: Dr. Falussy Árbád főispán, Ilosvay Aladár alispán, Mangu Béla tb. főjegyző, Kerekes Zsigmond aljegyző, gróf Károlyi István, Luby Géza, Luby Béla, Jékey Zsigmond, Ma- darassy Dezső, jármy Andor, Böszörményi Emil, dr. Kovács Dezső és N. Szabó Antal választott; dr. Schönpflug Reichard, Plachy Gyula, Papp Béla, dr. Aáron Sándor, Bodnár György, Hel- tay Ferencz, Kacsó Károly kinevezett közig, bizottsági tagok. Távollétét kimentette Doma- hidy Sándor. A gyűlés minden lényegesebb vita nélkül folyt le, az egyes előadók jelentéseinek tudo­másul vételével. Az egyes jelentéseket alábbiakban ismer­tetjük : Alispáni jelentés: Alispáni jelentés szerint a személy- és vagyonbiztonság az eimult hó folyamán általá­ban kedvező volt és semmi oly körülmény, mely a közigazgatás zavartalan menetére be­folyást gyakorolt volna és különösebb intézke­dést vont volna maga után, nem fordult elő. Az ügyforgalmi kimutatás a következő : Az elmúlt hóról intézetlenül átjött 503, folyó év január hóban 2512, beérkezett össze­sen 3217 drb, ebből elintéztetett 2743 darab, Igen magasan jártunk. A vidék erre egyre vadabb. A galagonya idáig már nem ér, de fehér Ranonculus van elég, Tusilago, Hieraceum is, Iejebb az orgona éppen ez időben nyílt, de rózsa sehol sem terem. Sok a tőzeg föld 1 méter mélyen is, a norvég partokon 3—4-ig is leér. A hideg télen 40—45" C A hőmérsék ez úttal 10 C-on állott. Fel is szedtük kis kacabajkáinkat! Jörnben megháltunk s másnap Kiruna-felé siettünk. Útközben átléptük az északi sarkkört 306 méterre a tenger színe felett 1243 kilométer­nyire Stockholm-tól és a hideg zónába jutot­tunk. Itt már a hegyó'riások hótömegekkel van­nak borítva, hisz a hóhatáron belül vagyunk. A fenyvesek eltűnnek, csak a törpe nyírfa vegetál keservesen. Hideg van, a fogaink lassan vacogni kezdenek. Az állomásokon találkoztunk egy-egy faj­rokonunkkal, lappal. Buta kis termetű fajankók. jól neki öltözve színes darócba és légmentesen elzárt bőrcipőkben. De ravaszok a testvérek és primitiv ipar­cikkeiket sandán pislogva méregdrágán kinál- gatják. — Kirunában jól megvacsoráztunk és 9 órakor a szemben fekvő vasbányákba kirán­dulásra indultunk, bizony az éjfél vetett haza, de mikor az állandó világosság miatt azt hisz- szük, hogy még csak délután van. — Lefekvés előtt a napnál egyenlőtlen eredménynyel meg- beretválkoztunk. (Vége köv.) maradt hátralék 474 drb. Az elmúlt hóról el­intézetlenül átjött 474, február hóban beérkezett 2276 c arab, összesen 2750, ebből elintéztetett 2271 drb, maradt hátralék 479 darab. Főmérnöki jelentés: Az állami és törvényhatósági közutak az elmúlt hóban jókarban voltak. Lényegesebb ügy nem fordult elő. Beérkezett 597 ügydarab, el­intéztetett 571, maradt hátralék 26 ügydarab. Tanfelügyelői jelentés. Az elmúlt hó legnagyobb részét iskola- látogatások képezték. A magyar nyelv tanítása hiányos a mezőaranyosi gk. iskolában. Kiváló szép eredmény találtatott a magyar nyelv ta­nításában a vezendí és mezőteremi gk. isko- Iáhnál. A vallás és közoktatásügyi minister a nagysomkuti kisded ovoda felépítésére 15726 koronát engedélyezett. Dr. Falussy Árpád főispán e jelentés utáni felszóllalásában kifejti, hogy a magyar nyelv fokozott mértékben való-terjesztése és ta­nítása szorgalmazandó és e kérdésben különö­sen kisdedóvók felállítását kéri szorgalmazni. Árvaszéki jelentés. Az árvaszék ügyforgalma és tevékenysége az elmúlt hóban igy oszlott meg: Elintézetlen hátralék január hóról 760 darab, február hóban érkezett 2519 darab, összesen elrntézés alá ke­rült 3279 darab. Pénzügyigazgatósági jelentés. Egyenesadókban befizetett február hóban 244458 K 80 fillér, hadmenteségi dij 6558 K 86 fillér. Bélyeg és közvetlen illeték fejében befizettetet 120456 K. Fogyasztási és italadóban befizettetett 15420 K 62 fillér. Főorvosi jelentés. Gyógykezelt beteg elhalt a múlt hóban 329. Nem gyógykezelt beteg elhalt 313. Kór­házba küldetett 313 egyén. Elmebetegség 6 esetben fordult elő, országos tébolydába szálli­tatott 1 egyén. Egyidejűleg tudomásul veszi a közigazga­tási bizottság a tiszti főorvos előterjesztésének a 24. számú szatmári kor székhelye áthelyezé­sére vonatkozó részét, továbbá a bába ügy rendezésére tett intézkedését és utasítja a fő­orvost, hogy az ujonan rendszeresítendő orvosi körökre, a-jtervezetét készítse el és javaslatát a májusi közgyűlésre terjessze be. Kir. ügyészi jelentés. A megye területén levő járásbirósági fegy- házakban letartóztatva volt 144 férfi, 25 nő. Szabadult 113 férfi, 25 nő. A közigazgatási bizottság ülése folyamán Kerekes Zsigmond aljegyző sürgős előterjesz­tést tett, Bódy László penészleki jegyző ellen bea­dott panasz tárgyában. A közig, bizottság ne­vezett jegyző ellen a fegyelmi vizsgálatott el­rendelte. Végül Mangu tb. főjegyző a gyermek vé­delem ügyében kiadott belügyminiszteri leiratot olvasta fel azzal a kérelemmel, hogy a közig, biz. tagok társadalmilag és személyesen is fejtse­nek ki e nemes mozgalom mellett agitatiót. Elnöklő főispán a’ gyűlést ezek után bezárta. A képviselőválasztók összeírása. A vármegyei központi választmány, a mint már említettük e hó 1-én tartott ülésén alakí­totta meg a képviselő választók névsorát egybe- állitó költségvetéseket, kitűzte a határidőt s részletesen intézkedett minden ezen legfontosabb polgári jog gyakorlásával szoros összefüggésben álló kérdésekről. A határozatot részletesen ös- mertetjük a következőkben. Az összeíró küldöttségek tagjai s a be­osztása ez: A nagy károlyi I. választókerület 1-ső össze írási szakaszába. Elnök: Balogh Kálmán, rendes tagok: Id. Vida Sándor, Strohmájer Ferencz, póttagok: Luká- csovics János, Lochmájer Márton Nagykároly r. t. város. 2- ik összeirási szakaszába: Elnök: Garzó Imre Sza- niszló, rendes tagok: Moldován Endre Fény, Gruber Márton Szaniszló, póttagok: Dr. Láng György Szaniszló, Szabó Dezső Csanálos, Kálmánd, Börvely, Csanálos, Fény, Bere, Csomaköz, Szaniszló, Reszege, Kaplony. 3- ik összeirási szakaszába: Elnök: Stróbencz Péter Nagykároly, rendes tagok: Csighy István Szentmiklós, Becsky Géza Dengeleg,, póttagok: Nagy István Érend- réd, Fogarassy Lajos Érkörtvéíyes, Penészlek, Erkört- vélyes, Érendréd, Dengeleg, Iriny, Portelek. 4-ik össze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom