Szatmárvármegye, 1909 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1909-02-14 / 7. szám

7-ik szám. SZATMÁRVÁRMEGYE 5-ik oldal. — Elnökválasztás. A Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület szerdán f. hr 17-én Szat- máron a városháza tanácstermében tartja meg elnökválasztó közgyűlését. Az egyesület el­nöki állására az egyedüli jelölt gróf Teleky Géza v. b. t. t. volt belügyminiszter, ki mint már jeleztük szives örömmel vállalja el az elnökséget. — Kitüntetés. Városszerte nagy örömöt keltett Jenser Mihályné kitüntetése. Egy kis arany amulettet kapott Auguszta főhercegnőtől, a József főherceg Szanatórium-Egyesület elnö­kétől, a miért ez emberbaráti intézményt párat­lan lelkesedéssel karolta fel. Egy kicsike kis érmet kapott, de bármilyen kicsi is az amulette, annál nagyobb az elismerés, mely vele jár. Mert van-e szebb, nemesebb, dicsőbb hivatás, mint azoknak a szegény szerencsétlen tüdőbe­tegeknek megmentése, kiket életük tavaszán, virágnyilás vagy hervadáskor ragad magával a testükben sorvasztó kór. Bizony nincsen. Az Auguszta-érmet Debreceni István polgármester igen szép beszéd kíséretében nyújtotta át folyó hó 9-én a kitüntetettnek, ki meghatottan kö­szönte azt meg s Ígéretet tett, hogy a jövőben is szivvel-lélekkel siet a szerencsétlenek segít­ségére. A kitüntetett úrnőt mi is szivből üdvö­zöljük, további áldásos működéséhez sikert kívánunk. — Halálozás. Városszerte igaz és mély részvétet keltett dr. Lúcz Ignác. ny. kassai főreáliskolai tanárnak, a helybeli kereskedelmi iskola igazgatójának halálhíre. S méltán, mert Lucz bácsi — mint a hogy. őt a társaságok­ban hivták — kedves modora, szellemes, talp­raesett mondásai révén egyike volt a leg­kedveltebb egyéneknek városukban. Alig egy hónappal ezelőtt lett beteg, de magas kora da­cára mindenki azt hitte, erősszervezeíe győze­delmeskedni fog betegségén. Sajnos, nem igy történt. Pénteken, hajnali 3 órakor 73 éves korában csöndesen elhunyt. Temetése ma d. u. fél 4 órakor lesz. A gyászbaboruit család iránt városszerte nagy a részvét. — Kaszinói közgyűlés. A helybeli régi kaszinó vasárnap délután tartotta meg ez évi rendes közgyűlését Dr. Jékel László igazgató elnöklete alatt. A jegyzői teendőket Csipkés Károly kaszinói tag látta el. A pénztárnok je­lentését, mely szerint a múlt év folyamán a bevétel 7936 K 85. f, a kiadás pedig 5831 I< 10 f volt, tehát 1105 K 75 f pénztáregyenleg maradt, a számvevő jelentése alapján a köz­gyűlés tudomásul vette és Dr. Somossi Ignácz pénztárnoknak a felmentvényt megadta. A folyó évi költségvetési előirányzat 7759 K bevétellel, 5745 K 19 f kiadással és 2014 K pénztári ma­radvánnyal állapították meg. A felvett uj ta­gok névsorát tudomásul vették, a tagdijat a folyó évre 24 koronában állapították meg. A választmány tagjaivá Dr. Pécliy István, Plachy Gyula, Dr. Schönpflug Béla, Várady János dr. Nonn Gyula, Reök Gyula, Róth Károly, N. Szabó Pál és Papp Béla, a könyvtári választ­mány tagjaivá pedig Toóth Sándor és Dr Blum József eddigi tagok újból megválasztattak. Uj választmányi tagul Hegedűs Ferencz pénzügyi titkárt választották meg. — Iskolalátogatás. Mázy Engelbert dr. tankerületi kir. főigazgató szerdán befejezte láto­gatásait a szatmári kir. kath. főgimnáziumban. Va­sárnap Nanybányára utazott az ottani állami fő­gimnázium meglátogatására. — Batyubál. A szatmári függetlenségi és 48-as kör múlt szombaton tartott batyubálja fényesen sikerült. A bálon dr. Falussy Árpád is megjelent. Kíséretében voltak; dr. Vajay Károly polgármester, dr. Kelemen Samu orsz. képviselő, Csomay Imre pártelnök, Tankóczy Gyula r. főkapitány, dr. Antal Sándor tiszti főügyész. Főispánunkat a báli közönség kitün­tető szívességgel fogadta s egész estén át lel­kesen ünnepelte, vacsora után pedig Fazekas Mihály németi polgár remek felköszöntőt mon­dott reá. Örömének adott kifejezést, hogy a mióta dr. Falussy Árpád a főispán, a függet­lenségi párt folyton gyarapszik. Hiszi, hogy a jövőben még hatalmasabb lesz a párt. — Postaügynökség. A nagyváradi m. kir. posta és távirda igazgatóság Szíjgyártó Sándor nyugdíj állományú közös hadseregbeli őrmes­tert a mezőpetri-i postaügynökség vezetésével megbízta. — A tisztviselői telep tárgyában ma dél­után 3 órára hirdetett, az alispáni kisteremben tartandó értekezletet elhalasztották. Az uj érte­kezletre kellő időben hívják meg az érdekelteket. — Gazdasági népiskolák. Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter külön törvény utján akarja rendezni az ismétlő-iskolák kér­dését. Kötelezőleg elrendeli a gazdasági népis­kolák felállítását minden olyan községben, ahol az ismétlő tanköteles gyermekek száma legalább is ötven. Ilyen helyen kisebb fokozatú gazda­sági népiskolát kell felállítani. Ott pedig, hol a tankötelesek száma legalább 120, a gazda­sági népiskola önállóan úgy szervezendő, hogy abban a gazdasági oktatást külön e czélból rendszeresítendő gazdasági szaktanítók lássák el. Két típusa lesz tehát a gazdasági népis­koláknak : egyik önálló, külön szaktanítóval, 5— 20 hold gyakorlati térrel. Itt az évi szor­galomidő 8 hónap és a tanításra hetenkint télen 12 órát, nyáron 6 órát fordítanak. Ide szaktanítóul csak olyan okleveles népiskolai tanító alkalmazható, aki a külön e célra szer­vezendő kétéves szaktanitóképző-intézetet si­keresen elvégezte. A kisebb fokozatú gazdasági népiskola céljaira a község 400 négyszögöltől 2 holdig terjedő területet köteles adni. A szor- galomidő ugyancsak 8 hónap s az oktatás té­len át hetenként 7 órát, nyáron át 5 órát fog igénybe venni. A kisebb fokozatú iskolákban gazdasági oktatásra csak olyan tanítók alkal­mazhatók, kik az e végből rendezendő gazda­sági tanfolyamon bizonyítvány n)érnék. Hogy melyik községben milyen jellegű gazdasági is­kola legyen, azt a közoktatásügyi miniszter határozza meg, a községek anyagi erejének figyelembevételével. Estenkint az állam is hoz­zájárul a községi gazdasági iskolák fentartási — A kis ssökevéayek. Németi Mihály és Uhri Ferencz 12—13 éves gyerekek a debre- czeni gyermekmenhelyrői megszöktek. Az igaz­gatóság megkeresése folytán rendőrségünk ne­vezetteket^ hazatolonccltatta'. — Üveggyár Debreczeuben. Debrecenből. Írják, hog; Bejer József telepi lakos egy millió korona alaptőkével Debreczenben üveggyárat létesít. — Vig-estély. A nagykárolyi kereskedő- ifjak köre folyó hó 20-án a Polgári Olvasókör helyiségében zártkörű farsangi vig-estélyt tart, melyen a hölgyek csakis^ honi gyártmányú, egyszerű ruhában jelenhetnek meg. — Csendőrök uősülési engadélye. A hon­védelmi miniszter megengedte, hogy a csen­dőrök három évi szolgálat után megnősülhet­nek. Az erről szóló rendelet szerint azok. akik az utóbbi két évben kiléptek a csendőrség kötelékéből, mind visszaléphetnek. A rendelet magyarázata az, hogy eddig igen sok fiatal csendőr lépett ki, mivel nem engedték meg nekik a nősülést s igy a csendőrök lét­száma igen megapadt, — A Kossuth Lajos asztaltársaság f. hó 6- án rendezett táncmulatsága a Polgári Olva­sókörben igen szépen sikerült. A bálanya Ilosvay Aladarné gyengélkedése miatt nem vett azon részt. A nagyterem, mint már sokszor, most ismét ki­csinynek bizonyulta sok táncos befogadására. Körülbelül 100 pár táncolta a négyest. A bál nagy sikere főként Kun István elnök, Orosz Lajos, Simkó Aladár és Varga Endre rendezők fáradozásainak tulajdonítandó. — Nyomdászok harca- Szóváltásból vé­res verekedés támadt a múlt héten Nagy La­jos, Dávid Lajos és Schulek Lajos nyomdászok között. Az ügy további folytatása a járásbíróság előtt lesz. — A Szatmári evangélikus egyház február hó 1-től az egyházi funkciók teljesítésére és a szervezés befejezésére immár rendes lelkészi erőt nyert, amennyiben Duszik Lajos eddigi nyíregyházai segéd lelkész addig is, mig a lelkészi hivatal véglegesen rendszeresíthető lesz helyettesi minőségben elfoglalta állását. — Gyászhir. Nagy László nagyari ref. lelkész 58 éves korában e hó 3-án elhalt. — Ujjlenyomatok. Az igazságügyminisz­ter elrendelte hogy a kapitányi hivatal ezentúl a letartóztatásba kerülőktől, csavargóktól és koldusoktól ujjlenyomatokat vegyen. Czigánybál. A helybeli czigányzenekarok márczius 6-án nagyszabású cigánybált rendez­nek a polgári kaszinóban. — Halálozás. Gönczy Béla nyug. városi rendőrtiszt, utóbb báró Vécseyuradalom pénz­tárosa e hó 3-án 51 éves korában Sárközön meghalt. Temetése f. hó 6-án volt. — Tanárky alezredes a városi szegé­nyekért. Az emberbaráti szeretet szép példáját tanúsította Tanárky Béla m. kir. honvéd alez­redes akkor, a mikor távozása alkalmával a vá­rosi szegények részére 100 koronát ajándéko­zott. Ez összegért a tanács tekintettel a szigorú télre tűzifát rendelt a városi szegények között leendő kiosztása végett. Egyúttal a tanács aján­dékozónak ezen emberbaráti tényéért hálás kö­szönetét nyilvánította. — Kererd az asszonyt. Tóth Antal ho­moki gazdálkodó vasárnap elkeseredésében szi­vén szúrta magát. Azaz, hogy nem találta a .szivét, mert a kés egy kicsit lejjebb hatolt, igy nem halt bele a sebesülésbe, sőt életbenmara- dásához van némi remény. Mélységes bánatára az adott okot, hogy a felesége ott hagyta a faképnél. Nem akar nélküle élni, inkább kész volt itt hagyni ettől a sok keserűségtől siral­mas hazát. — Védekezés az esetleges árvíz ellen. Úgy a Szamos-jobbparti és a Tiszabalparti érdekeltség, mint a Láplecsapolótársulat meg­tették az esetleges árvíz elleni védekezés cél­jából a szükséges előmunkálati intézkedéseket, hogy az árvizet — ha lehet — egészen el­hárítsák, vagy ha azt elérni nem lehet, lefolyá­sát gyorsítsák. — Városi közgyűlés. Szatmár-németi szab. kir. város február havi rendes közgyű­lését folyó hó 8-án, hétfőn délután tartotta meg a város nagy tanácstermében dr Falussy Árpád főispán elnöklete alatt, melyről a követ­kező jelentést adjuk: A polgármesteri havi jelentést, egyhangúlag, vita nélkül tudomásul vették. A tanácsi előterjesztések tárgyalása, il­letve tudomásvétele után a gazdasági szak- bizottságra került sor, mel)ek közül különösen a „Tanítók Háza“ ügye érdemel külön meg­említést. A közgyűlés egyhangúlag vita nélkül járult hozzá ahhoz, hogy a város a felépítendő „Tanítók Háza“ számára ingyen telket adjon. — Nyilvános számadás. A nagykárolyi református csizmadia társulat, énnekkaia által 1909. évi január hó 30-án tartott tánczmulai- ságon befolyt összes bevétel: 317 K. 40 fill. Kiadás: 189 K. 85 fill. Maradvány: 127 K. 55 fillér, amely összeg a református segélyegy­let pénztárába beküldetett. Beküldeni és felül­fizetni szivesek voltak: Papp Béla országgyű­lési képviselő (Budapest) 10 K. Schnébli Já­nos, Tóth János, Makranczy Ignác 5—5 K. Lukács Mihály, Stefán Mihály 4—4 K. Singer Márton 3 K Debreceni István polgármester, id. Keresztszeghv Mihály, Csőkör István, Asz- tay István, ifj. Nagy Antal, Pénzéi Mihály, ifj. Kovács Lajos, Fazekas Géza, Veisz Sámuel (Szatmár,) Asztalos Sándor, Tömpe Károly, Kiss József, Tömpe Dániel, Komódy Lajos, Vachter József, Tömpe József, Griszháber Al­bert, Zborai István, Szabó János 2—2 K. Id. Németi Sándor, Id. Turenccz János, Pápay József, Berényi László, Turbucz Sándor, Nagy Gusztáv, Mészáros Károly, ifj. Timár József, Kiss István, Sikolya István, Steib Márton, Kiss Gyula, Csőkör Jó séf, Vágó Mihály, Székely Imre, Székely Sándor, Id. Szalóky József (Sza- niszló,) Szeremi Ferencz (Szaniszló,) Szendrei Jenő, Debreczeni József, ifj. Tömpe Lajos, 1 — 1 K. Szűz Lajos 40 fillér. Úgy a bekül­dőknek, mint a felülfizetöknek hálás köszöne­tét mond a Rendezőség. GÁL JENŐ okleveles mérnök magánmérnöki irodája = Szatmár, Eötvös-ntcza 13. = SZATMAHVÁRMEGYE Előfizetési ár: Egy évre .... 8 kor. — fill. Félévre .... 4 kor. — fill. Negyedévre ... 2 kor. — fill. Egy hóra .... — kor. 70 fül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom