Szatmárvármegye, 1909 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1909-09-26 / 39. szám

2-ik oldai. vart citromot dobhassák el a nemzeti kormányt, hogy helyet adjanak Krisíóffy uréknak, a ki kezében majd a hatalom­mal az általános választójog alapján a nemzetiségek és szociálisták segítségével a nemzeti eszmét és alkotmányos sza­badságot ezer év óta feníartó magyar­fajt örökre kidobják a nemzet kormány­zásából. A sötét jövőnek ez a rettenetes sej­telme indította a kormányt arra, hogy lemondjon. Mert sem a 48-as, sem a 67-es miniszterek nem kaphatók arra, hogy a nemzet öngyilkosságához kötelet szállítsanak. Bécs rideg magatartása után tehát eljutottunk ama történelmi ponthoz, a hol lehullanak a pártok között a válasz­falak. A hol éreznünk kell, hogy mind­nyájan magyarok vagyunk, a hol csak egy politikai elvnek zászlója alá kell mindnyájunknak tömörülni, a hol a bécsi támadással szemben csak egy közös cé­lunk lehet — a nemzeti akarat érvénye­sülése s alkotmányos szabadságunk meg­védése. Reméljük, hogy ebben az alkotmá­nyos eszközökkel megvívandó uj sza­badságharcban mi magyarok mindnyá­jan együtt leszünk és együtt maradunk. Günther Antal a Curia elnöke. Günther Antal igazságügyminiszternek a Curia elnökévé való kineveztetését a hivatalos lap egyik leg­közelebbi száma közli. Günther ma délben búcsúzik el a minisztériumtól és a Wekerle- kormány fölmentéséig Wekerle Sándor minisz­terelnök vette át az igazságügyi tárcát. — Az állami tisztviselők kongresszusa. Az álló mi tisztviselők kongresszusukat tegnap és ma tartották Kolozsváron. A kongresszuson mintegy 3000 állami tisztviselő vett részt. A kongresszus legfontosabb két tárgya: a szol­gálati pragmatika életbeléptetése s a nyugdíj- kérdés. Lemondás után. A korona ama rideg álláspontja, hogy sem önálló bankot nem ad, sőt a készfizetések fölvételét sem engedélyezi, katonai engedmé­nyek tárgyában szóba sem áll a nemzettel: el­lenkezőleg minden engedmény nélkül követeli a felemelt hadügyi költségek megszavazását, a közös bank meghosszabbítását, több száz mil­lió áldozat megadását, arra az elhatározásra vének öröméről, a selyemszálial hímzett térítők pedig be kár, hogy beszélni nem tudtak, uj tulajdonosok ragyogó, hideg otthonába, hogy meleget, szint, mosolyt vihettek volna . . . Érintetlen, tiszta lélek volt mind a kettő s elmúlt egy év, mig a szerelemről csak be­szélni is mertek. Akkor is nyíltan szólt a fiú: — Elmúlik hat, hét év, mig önálló lehetek, ügyvédi pályára készülök, fáradságos, hossza­dalmas az ut, mig odáig érek; meg fog-e várni hűségesen engem ? — Megvárom, — mondja habozás nélkül a leány. — Elvirulhatnak addig arcán a rózsák. — Nem fogom sajnálni a boldogsá­gomért. — Elmulaszthatja miattam legjobb sze­rencséséjét. — Minden szerencse boldogtalanság volna nélküle. — Bizik-e bennem ? — Mint az Istenben, úgy bizom. Egymás szemébe néztek és úgy érezték, ennek a percnek boldogságáért kellett szület­niük. Megszorították egymás kezét és mind a kettő hitte, egy életre szól a kötés. (Vége köv.) SZATMÁRVÁRMEGYE. juttatták a kormányt, hogy a korona előtt be­adják lemondásukat. Kossuth kibontakozási tervét már régen elutasította a korona, a 67-es miniszterek elő­terjesztései és csekély kívánságai is rideg vissza­utasításban részesültek. Ily rideg visszautasítás 49 óta még nem érte a nemzetet. Nyilvánvaló ebből, hogy Bécs szándéka nem lehet más, mint végleg letörni a nemzetet, Kristóffyt és felbérelt hadát ráereszteni a nemzetre, erősza­kosan és rendelettel életbe léptetni a Kristóffy- féle választói jogot, annak alapján nemzetisé­giekkel, szocialistákkal uj parlamentet alkotni, abból minden magyar érzésű embert kiszorítani és az országot erősebb, szétszakithatatlan ka­pocscsal Ausztriához láncolni. Ma ment Bécsbe Wekerle a lemondási okirattal. Minisztertársai nevében kéri azonnali felmentésüket, mert ily rideg visszautasítás után egy percig sem maradhatnak a kormá­nyon. A kabinet ezen erélyes elhatározására úgy látszik megdöbbentek Bécsben, mert min­den áron arra akarják bírni a koronát, hogy a lemondást ne fogadja el, hanem kényszerítse a kormányt a paktumban elvállalt kötelezettsé­geinek teljesítésére : a választói törvény meg­alkotására. Persze, akkor jönne Kristóffy, a ki az ál­talános választói jog alapján egy csomó oszt­rák pénzzel, szocialistákkal, nemzetiségiekkel, darabontokkal és csendőrökkel választási had­járatot indítana a magyar nemzet ellen. Hisszük, hogy a kormány megmarad el­határozása mellett és ha kell, leszavaztatja ma • gát a parlamentben, de hazaellenes célokra nem használtatja fel magát. Ekkor talán meggondolja Bécs a dolgot, engedékeny lesz és megadja azokat az enged­ményeket, a melyek a kormányt és a parla­ment többségét kielégítik s melyek alkalmasak lesznek a békés kibontakozás megvalósulására. ÜVEGBŐL TÁPLÁLT gyermekek, rózsás és teli araiakká, erősekké és életvidámakká válnak, ha SCÖTT-íéle csukamáj­olaj EíIULSIÓ-t adnak nekik. A Scottfele Emulsió^an f levő tiszta és könnyen emészthető táplálék, gyorsan jóváteszi a táplál­kozásnak akármely fogyatkozását. A SCOTT-féle EMULSIÓT nagyon szeretik krémszerü izéért. Kitűnő bármilyen okból eredő erőhanyatlás és gyengeség ellen. A SCOTT-féle EMULSIÓ a Az Emulsió vásárlá- legkiválóbb. 470 —2H 2 módszer vigyél- Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér. a halászt — kérjük .. . , . , , , figyelembe venni Kapható minden gyogytarban. HÍREK. Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik még hátralékban vannak, szíveskedjenek hátralékukat a kiadóhiz’atal címére (Nagy­károly, Kaszinó-utca 2. szám) mielőbb be­küldeni. — Személyi hir. Dr. Falussy Árpád vár­megyénk főispánja ma délután Budapestre utazik, honnan október elsején tér vissza szék­helyére. — GyászSlir. Római szent birodalmiszéki gróf Teleky Gizella áldásos és testvéri szere- tetben gazdag élet után 71 éves korában f. hó 18-án elhunyt. A megboldogult közszeretetben álló grófnőben gróf Teleky Géza v. b. t. t. és gróf Teleky Sándor nővérüket gyászolják. Te­metése f. hó 21-én volt Nagysomkuton a kör­nyék igaz részvéte mellett. — Városi közgyűlés. Városunk képviselő­testülete ma, szeptember hó 26-án délelőtt a városháza tanácstermében rendkívüli közgyű­lést tart. — Eljegyzés. Folyó hó 21-én eljegyezte szentmiklósi és gáborjáni dr. Szentmiklóssy Jenő szabolcsmegyei szolgabiró somlyódi Somlyódy Handine-t özv. Aigner Imréné szül. csepei Zoltán Jolán és első férje somlyódi Somlyódi János főszolgabiró leányát. 39.-ik szám. — Számonkérőszék. A vármegyei számon- kérőszék nem október hó 4-én, hanem 2-án d. e. 11 órakor ülést tart. — Önként a halálba. Illyés Olivér árva­széki ülnököt és családját mély gyász érte. Ra­jongásig szeretett leányuk, a 18 éves Irma, múlt vasárnap délelőtt önnönkezével vetett vé­get életének. Apja revolverével szivén lőtte ma­gát s azonnal meghalt. Hogy végzetes tettére mi késztette, nem tudják. A kétségbeesett szü­lők is hiába kutatják az okot, a miért leányuk gyilkos fegyvert ragadt maga ellen. Valószínű­nek tartják, hogy túlságos érzékenysége és nagyfokú idegessége miatt menekült a halálba. Hétfőn délután kisérték r rokonai, ismerősei, barátnéi utolsó útjára. Óriási részvét mellett helyezték el örök nyugalomra. A koporsót a koszorúk teljesen elborították s a részvét más tekintetben is a legmelegebben nyilatkozott meg a gyászba borult család iránt. Részvét távira­tokat küldtek illetve részvétüket kifejezték: Dr. Falussy Árpád főispán, Dr. Vetzák Ede, Ilos- vay Endre, Foglár Józsefné ezredesné, Foga- rassy Károly és családja, Valnicsek Ernő, az Irgalmas Nővérek, Ujfalussy Sándorné, Br. Uray Leona, Ujfalussy Lajos, Lukács Konstantin, Csi- cseri Orosz Árpád, Kürthy László, Szerafin Elemér és neje, Gáspár Magda, a szatmári 12-ik honvéd gyalogezred tisztikara, 'Kőszeghy Babi, Szűcs hadnagy, Sarvay János, Privigyei Bertalan, Dombi Lajos és neje, özv. Garzó Gyuláné és leánya, Papp Zsigmond és leánya, Teodoro/ics János, Barna Benő, Márk Jakab, Hosszú Borbála, Béldi János, Álmássy Károly, Folkusházy Lajos stb. Azonkívül sokan felkeres­ték a bánatos szülőket személyesen is. Levél utján fejezték ki részvétöket még: Jékey Mór és Zsigmond, Kálnay Gyula, Gyibák Endre, Illyés János és neje, Tanárky Béla, Várady Béla, Illyés Amália. Á mindenkitől szeretett Irma már künn pihen a hideg földben! Földi élete rövid volt, legyen álma hosszú és boldog! — A kolozsvári kongresszuson várme­gyénkből Obholczer Gyula p. ü. tanácsos, Mező Károly p. ü. számtanácsos, Vanyek József p. ü. számvizsgáló és Csipkés Jenő járásbirósági írnok vesznek részt. — Kossuth-szobor Szinérváralján. Szinér- váralján október 10-én fogják leleplezni nagy ünnepséggel Kossuth Lajos szobrát. A szobrot Papp Zoltán orsz. képviselő ajándékozta szülő­földjének és Kepes Sándor ottani andezit-kőgyá- ros művészi kivitelű talapzatot készíttetett hozzá. — Vármegyénk pótadói. Az okt. hó 7-én tartandó őszi rendes közgyűlésen, melynek első tárgya az 1910. évi költségvetés megállapítása lesz, a következő vármegyei pótadók kivetése van tervbe véve: 2A% közművelődési célokra, 174% vármegyei tisztviselői nyugdíjalapra, 11/a°/o a h. é. vasutakra eddig adott segélyek fede­zésére felvett kölcsön törlesztésére, l7a% kü­lönböző célokra felvett 700 ezer korona köl­csön törlesztésére. — Pályázat. A mátészalkai kir. járásbíró­ságnál 2 hét alatt lejáró pályázat van hirdetve egy albirói állásra. — Kinevezés. A m. kir. vallás és közokt. miniszter dr. Bokkai Kálmán szatmári kir. kath, főgimnáziumi helyettes tanárt ugyanezen gim­náziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — Miniszteri elismerés. A m. kir. Vallás és közoktatásügyi miniszter Pikó Borbála csa- nálosi községi óvónőt — aki 22 évi szolgálata után nyugalomba vonul, — különösen a ma­gyarosítás terén kifejtett szolgálataiért elisme­résben részesítette. — Államsegély. A m. kir. Földművelés­ügyi miniszter Szaniszló község közbirtokossá­gának közlegelő javítási célra egyszersminden- korra szóló 1000 korona segélyt engedélyezett. — Kinevezés. Vármegyénk főispánja Hal- mágyi Lajos gazdatisztet a nagynyiresi állami iskolai gondnokság elnökévé kinevezte. — Megbízás. A nagyváradi posta és tá­vírda igazgatóság Lengyel Andor körjegyzőt a szakállasdombóipostaügynökség vezetésével meg­bízta. — Az avasi járás főszolgabírói hivatalának és lakhelyiségeinek építkezésére szükséges köl­csön felvétele tárgyában Avasujváros képviselő testületé a napokban tartott közgyűlésén végre határozatot hozott. A képviselőtestület határo­zata a jövő hónapban tartandó vármegyei köz­gyűlésen nyer jóváhagyást, mely után az épít­kezés megkezdésének semmi akadálya sem lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom